35/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.02.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

35
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.
opatrenie z 5. februára 1999 č. 1/1999, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. októbra 1998 č. 15, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.
Týmto opatrením sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. októbra 1998 č. 15, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska tak, že sa mení termín predkladania denného výkazu obratov na medzinárodnom trhu na základe požiadaviek komerčných bánk. Zmenou termínu sa umožní monitorovať nielen obraty za stanovený mesiac, ale aj za každý pracovný deň.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 1999.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 3/1999 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.