348/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

348
ZÁKON
z 18. novembra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 358/1997 Z. z. a zákona č. 377/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, má prednosť pred ustanoveniami tohto zákona.“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. a) v prvom a v štvrtom bode sa vypúšťajú slová „a príspevkových organizácií“, za slovo „vzťahov“ sa vkladajú slová „k ich príspevkovým organizáciám,“ a v druhom bode sa za slová „Ústavný súd Slovenskej republiky“ vkladajú slová „Najvyšší súd Slovenskej republiky,“.
3.
V § 2 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
záväzným ukazovateľom
1.
záväzná úloha ako účel použitia prostriedkov štátneho rozpočtu určený zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
2.
záväzný limit výdavkov ako výška výdavku štátneho rozpočtu, ktorú nemožno prekročiť, určená zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
3.
príjmy rozpočtovej kapitoly, o ktorých tak ustanoví zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,“.
4.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
5.
V § 3 ods. 3 v poslednej vete sa za slovo „sú“ vkladá slovo „najmä“.
6.
V § 3 odsek 4 znie:
„(4)
V štátnom rozpočte, v rozpočtoch štátnych fondov a v rozpočtoch obcí sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne triedia príjmy a výdavky, ako aj jednotným spôsobom sleduje ich plnenie. Rozpočtová klasifikácia zároveň určuje, ktoré výdavky rozpočtu sa financujú z bežných výdavkov a ktoré z kapitálových výdavkov. Rozpočtovú klasifikáciu ustanovuje opatrenie, ktoré vydá ministerstvo a ktoré sa vyhlasuje zverejnením oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
7.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
V období brannej pohotovosti štátu2b) sa rozpočtové hospodárenie Slovenskej republiky spravuje týmto zákonom s odchýlkami podľa osobitného predpisu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
„2b)
Zákon č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky v znení neskorších predpisov.“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni.“.
9.
V § 5 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a z predaja cenných papierov, ak osobitný zákon neustanovuje inak“.
10.
V § 5 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
úroky z prostriedkov získaných z úverov prijatých vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), získané za obdobie od ich prijatia do ich použitia,“.
11.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až m) sa označujú ako písmená h) až l).
12.
V § 5 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
výnosy z prevodu správy majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len „majetok štátu“), ako aj z prevodu vlastníctva majetku štátu s výnimkou výnosov z prevodu správy alebo z prevodu vlastníctva majetku štátu v správe štátnej príspevkovej organizácie a výnosov, o ktorých osobitný zákon ustanovuje inak,4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 6 ods. 1 písmená d) a e) znejú:
„d)
úroky a poplatky spojené so správou schodku štátneho rozpočtu a štátneho dlhu,
e)
nezaplatené splátky úverov vrátane úrokov, za ktoré prevzal štát záruky,“.
14.
V § 6 ods. 3 sa vypúšťa slovo „len“ a slová „[§ 5 ods. 1 písm. l)]“ sa nahrádzajú slovami „[§ 5 ods. 1 písm. k)]“.
15.
V § 6 odsek 6 znie:
„(6)
Návratnú finančnú výpomoc podľa odseku 5 možno poskytnúť na základe zmluvy o návratnej finančnej výpomoci uzatvorenej medzi ministerstvom a prijímateľom návratnej finančnej výpomoci, pričom za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci podľa odseku 5 písm. a) sa považujú plnenia poskytnuté podľa § 15 ods. 3 aj pred uzavretím zmluvy o návratnej finančnej výpomoci. V zmluve musí byť dohodnutý úrok, doba, na ktorú sa návratná finančná výpomoc poskytuje, a spôsob jej splácania. Doba, na ktorú sa návratná finančná výpomoc poskytuje, nemôže byť dlhšia ako štyri roky. Poskytnutú návratnú finančnú výpomoc nemožno zmeniť na iný druh finančného vzťahu. Pri poskytovaní návratných finančných výpomocí podľa odseku 5 písm. b) a c) úrok môže byť predmetom zmluvy.“.
16.
V § 6 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „v súlade s rozpočtovou klasifikáciou vydanou podľa § 3 ods. 4“.
17.
V § 6 ods. 10 sa vypúšťajú slová „a tovary, ktorých doba použiteľnosti je kratšia ako jeden rok“.
18.
V § 6 ods. 11 sa vypúšťajú slová „pričom na účely tohto zákona sa vstupnou cenou7) rozumie súčet cien predmetov obstarávania bez ohľadu na množstvo a cenu jednotlivých obstarávaných predmetov,“.
19.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Ministerstvo vypracúva návrh štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok v súčinnosti so správcami rozpočtových kapitol, s obcami, so správcami štátnych fondov, s verejnoprávnymi inštitúciami, s Fondom národného majetku Slovenskej republiky, so Slovenským pozemkovým fondom, s Národnou bankou Slovenska a s Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky (ďalej len „Eximbanka“). V návrhu štátneho rozpočtu sa určujú vybrané údaje a finančné vzťahy k obciam, k verejnoprávnym inštitúciám, k Národnej banke Slovenska a k Eximbanke; súčasťou návrhu štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok je aj návrh financovania schodku štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok a financovania štátneho dlhu.“.
20.
V § 8 ods. 4 sa slová „15. novembra“ nahrádzajú slovami „15. októbra“.
21.
V § 8 ods. 5 druhá veta znie: „Národná banka Slovenska, Eximbanka, Fond národného majetku Slovenskej republiky a Slovenský pozemkový fond sú povinné v určených lehotách predkladať ministerstvu požadované údaje pre potreby zostavenia štátneho rozpočtu, štátneho záverečného účtu a hodnotenia plnenia štátneho rozpočtu a zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom.“.
22.
V § 9 ods. 2 v úvodnej vete sa slová „až 6“ nahrádzajú slovami „až 4“.
23.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:
㤠9a
Ministerstvo rozpisuje všetkým rozpočtovým kapitolám záväzné ukazovatele schválené zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, pričom môže tieto ukazovatele podrobnejšie rozpísať.“.
24.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Rozpočtové prostriedky možno použiť do konca rozpočtového roka, a to len na účely, na ktoré boli určené zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok alebo určené podľa tohto zákona.“.
25.
V § 10 odsek 5 znie:
„(5)
Rozpočtové prostriedky na úhradu výdavkov nemožno poukazovať vopred okrem výdavkov
a)
vyplácaných za mesiac december, a to na výplatu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní vrátane náhrad platov a miezd a cestovného vyplácaného súčasne s platom alebo so mzdou, výplatu odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a výplatu pracovných odmien odsúdených, ako aj ostatné peňažné nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov alebo z obdobných pracovných vzťahov, ktoré sa vyplácajú spolu so mzdou,
b)
na odvod poistného do poistných fondov a príspevku na poistenie v nezamestnanosti z platov a miezd podľa písmena a) vrátane odvodu poistného za osoby, za ktoré poistné platí štát,3)
c)
na úhradu pozastávok a úhradu akreditívov v prospech zahraničných osôb pri dodávkach výkonov a tovarov, a to len ak to bolo v zmluve vopred písomne dohodnuté,
d)
na úhradu preddavkov, ak boli vopred v zmluve o dodávke písomne dohodnuté; písomná zmluva o poskytnutí preddavku sa nevyžaduje pri úhradách preddavkov za dodávku tepla, vody, elektrickej energie, plynu, periodickej a neperiodickej tlače; ministerstvo môže všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoviť podrobnosti, za ktorých možno preddavky dohodnúť, pričom poskytnutie preddavku nemožno dodatočne dohodnúť,
e)
vyplácaných za mesiac december, a to na úhrady dávok sociálnej pomoci, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a úhrady dávok podľa osobitných zákonov.8a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Napríklad zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 235/1998 Z. z., zákon č. 236/1998 Z. z., zákon č. 238/1998 Z. z., zákon č. 265/1998 Z. z.“.
26.
V § 12 ods. 1 sa slová „úlohy a záväzné limity“ nahrádzajú slovom „ukazovatele“.
27.
V § 12 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
28.
V § 13 sa vypúšťajú odseky 1 a 2.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 1 až 4.
29.
V § 13 ods. 1 písm. a) sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 1“.
30.
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
o prostriedky získané z prevodu správy alebo z prevodu vlastníctva majetku štátu v správe štátnej rozpočtovej organizácie, a to vo výške 25 %, na úhradu rozpočtovo nezabezpečených výdavkov; nad uvedený limit možno povoliť prekročenie rozpočtového limitu výdavkov len na úhradu rozpočtovo nezabezpečených kapitálových výdavkov.“.
31.
V § 13 ods. 2 sa slová „odsekov 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
32.
V § 13 ods. 3 sa vypúšťajú slová „s výnimkou podľa odseku 1“ a slová „úlohy a záväzné limity“ sa nahrádzajú slovom „ukazovatele“.
33.
V § 14 odsek 2 znie:
„(2)
Ministerstvo viaže v rozpočte rozpočtovej kapitoly rozpočtové výdavky
a)
za porušenie rozpočtovej disciplíny, na základe ktorého správca rozpočtovej kapitoly viaže rozpočtové výdavky tej rozpočtovej organizácii, ktorá rozpočtovú disciplínu porušila,
b)
z dôvodu delimitácie alebo prechodu úloh na iný subjekt,
c)
ak sa povolenie prekročenia limitu výdavkov kapitoly podľa § 13 ods. 3 realizuje na ťarchu ďalších záväzných ukazovateľov,
d)
na základe rozhodnutia vlády v prípade nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu.“.
34.
V § 14 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
35.
V § 14 odsek 5 znie:
„(5)
Viazané rozpočtové prostriedky nemožno použiť bez ich uvoľnenia orgánom, ktorý o viazaní rozhodol. Viazané rozpočtové prostriedky za porušenie rozpočtovej disciplíny môže v súlade s § 47 ods. 4 uvoľniť ministerstvo.“.
36.
V § 15 ods. 2 písm. c) sa slová „Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov,5)“ nahrádzajú slovami „Národného úradu práce podľa osobitných predpisov,3)“.
37.
V § 15 ods. 3 sa za slovo „ručiteľských“ vkladajú slová „listín alebo“ a vypúšťa sa druhá veta.
38.
V § 16 ods. 1 písm. b) sa slová „15. novembra“ nahrádzajú slovami „15. októbra“.
39.
V § 16 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „záväzné úlohy, záväzné limity a“.
40.
V § 16 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „záväzných úloh, záväzných limitov a“.
41.
V § 16 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo z prostriedkov získaných na základe darovacej zmluvy alebo na základe zmluvy o združení11)“ a v písmene b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ako členský príspevok“.
42.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.“.
43.
V § 17 ods. 1 sa za slová „Rozpočtové organizácie“ vkladá slovo „štátu“.
44.
V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa § 16 ods. 3 alebo“.
45.
V § 18 ods. 1 sa slová „§ 5 ods. 1 písm. d) a podľa § 46 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 46 ods. 3 a 4 v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok“.
46.
V § 19 ods. 3 druhá veta znie:
„Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia sú povinné dohodnúť v zmluve o združení podiel na majetku získanom spoločnou činnosťou zodpovedajúci výške nimi vložených prostriedkov; to platí aj pre prípad rozpustenia združenia.“.
47.
§ 20 vrátane nadpisu znie:
㤠20
Niektoré osobitosti rozpočtového hospodárenia
(1)
Rozpočtová organizácia je oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov o prostriedky
a)
prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy,
b)
prijaté na základe zmluvy o združení,11)
c)
prijaté z poistného plnenia zo zmluvného alebo zo zákonného poistenia,
d)
prijaté z úhrad stravy,14a)
e)
prijaté od iných subjektov, napríklad formou dotácie alebo grantu,
f)
prijaté od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu,14b)
g)
prijaté od okresného úradu práce podľa osobitného predpisu,14c)
h)
získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
i)
prijaté od účastníkov konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim,14d)
j)
z lotérií podľa osobitného predpisu,14e)
k)
od rodičov, iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo žiakov na úhradu niektorých nákladov v súlade s osobitnými predpismi.14f)
(2)
Príspevky od zákonného zástupcu na úhradu stravy a úhrady stravy od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania sa vedú na bežnom účte, z ktorého sa priamo uhrádzajú výdavky súvisiace so stravovaním v týchto zariadeniach.
(3)
Prostriedky uvedené v odseku 1 môže rozpočtová organizácia použiť len prostredníctvom príjmov a výdavkov svojho rozpočtu s výnimkou prostriedkov podľa odseku 1 písm. e), ak sú Slovenskej republike poskytnuté Európskou úniou a ich použitie je určené medzinárodnou finančnou dohodou alebo ak sú poskytnuté zo zahraničia v cudzej mene na platbu do zahraničia. O sumu týchto prostriedkov je zriaďovateľ povinný povoliť prekročenie rozpočtového limitu výdavkov tej organizácii, ktorá toto prekročenie dosiahla. Prostriedky poskytnuté Európskou úniou je rozpočtová organizácia povinná použiť podľa zmluvy o poskytnutí týchto prostriedkov v súlade s medzinárodnou finančnou dohodou; tieto prostriedky sa vedú na osobitnom účte.
(4)
Ak rozpočtová organizácia prijme rozpočtové prostriedky podľa odseku 1 písm. a), e) a j), vedie ich na samostatnom mimorozpočtovom účte.
(5)
Preddavok preddavkovej organizácii, ktorá je zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí, poskytuje zriaďovateľ zo svojho rozpočtu prostredníctvom osobitného preddavkového účtu. Zostatok prostriedkov na osobitnom preddavkovom účte zriaďovateľa zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí koncom roka neprepadá. Spôsob tvorby a použitia osobitného preddavkového účtu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14a až 14f znejú:
„14a)
§ 140 Zákonníka práce.
§ 2 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 198/1998 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci.
14b)
§ 6 ods. 3 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 284/1997 Z. z.
§ 10 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
14c)
§ 89 až 91, § 92 ods. 1 písm. c), § 93, 103, 104 a 107 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z.
14d)
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
14e)
§ 42d zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
14f)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.
§ 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
§ 33a zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z.“.
48.
V § 21 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Rozpočtovými organizáciami podľa tohto zákona sú všetky štátne orgány s výnimkou organizácií podľa § 34 ods. 3.“.
49.
V § 21 odsek 5 znie:
„(5)
Funkciu zriaďovateľa vo vzťahu k ústrednému orgánu ako rozpočtovej organizácii a vo vzťahu k verejnoprávnej inštitúcii a k príspevkovej organizácii, ktoré majú samostatnú rozpočtovú kapitolu a sú zriadené zákonom, plní na účely tohto zákona ministerstvo.“.
50.
§ 21 odsek 7 znie:
(7) Zriaďovateľ môže zriadiť na plnenie svojich úloh v rozsahu svojej pôsobnosti rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu len s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva. K žiadosti o písomný súhlas je zriaďovateľ povinný doložiť najmä návrh zriaďovacej listiny a návrh rozpočtu organizácie navrhovanej na zriadenie, ako aj uviesť a zdôvodniť predpokladané finančné dôsledky na štátny rozpočet, a to nielen na bežný rok, ale aj na nasledujúce tri rozpočtové roky. Zriaďovateľ rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie nemôže zriadiť rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu na plnenie rozhodovacích právomocí, ktoré pre zriaďovateľa vyplývajú z osobitných predpisov.15) Ak je zriaďovateľom obec, súhlas ministerstva sa nevyžaduje.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15)
Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).“.
51.
V § 21 ods. 8 sa za slovo „Zriaďovateľ“ vkladajú slová „podľa odseku 4 písm. b)“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Zriaďovateľ s výnimkou obce je povinný oznamovať ministerstvu prostredníctvom príslušného správcu rozpočtovej kapitoly zriadenie, zrušenie, zmenu podriadenosti alebo spôsobu financovania rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie.“.
52.
V § 22 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia s výnimkou podľa § 16 ods. 3 nemôže vložiť rozpočtové prostriedky ako vklad do majetku inej právnickej osoby. Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie môžu použiť prostriedky svojho rozpočtu na zaplatenie členského príspevku len so súhlasom zriaďovateľa.“.
53.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak zriaďovateľ zriadi rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu v rozpore s týmto zákonom, považuje sa poskytnutie prostriedkov štátneho rozpočtu takejto organizácii za porušenie rozpočtovej disciplíny.“.
54.
V § 24 ods. 4 v tretej vete sa vypúšťajú slová „a prostriedky z tejto dotácie nemožno poskytnúť na financovanie miezd a platov“.
55.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20)
Napríklad zákon č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
56.
§ 34 odsek 2 znie:
„(2)
Rozpočtová organizácia zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov. Pritom sa riadi záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu a ďalšími ukazovateľmi určenými zriaďovateľom. Na hospodárenie rozpočtových organizácií, ktoré sú vysokými školami, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak osobitný zákon neustanoví inak.“.
57.
V § 34 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na financovanie preddavkových organizácií, ktoré sú zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky v zahraničí, sa vzťahuje § 20 ods. 5.“.
58.
V § 34 ods. 9 sa vypúšťajú slová „obstarávania hmotného a nehmotného majetku a jeho technického zhodnotenia a financovanie“.
59.
V § 38 ods. 1 sa slová „úlohami a záväznými limitmi“ nahrádzajú slovom „ukazovateľmi“ a slová „úlohami a limitmi“ sa nahrádzajú slovom „ukazovateľmi“.
60.
V § 38 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Tento príspevok môže určiť najviac v takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný; to neplatí, ak je príspevková organizácia zdravotníckym zariadením, ktorému patrí úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu.26a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 280/1997 Z. z.“.
61.
V § 38 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
62.
V § 38 odsek 4 znie:
„(4)
V prípade, že vlastné zdroje na obstaranie hmotného a nehmotného majetku nekryjú potreby príspevkovej organizácie, zriaďovateľ určí výšku príspevku na obstaranie ním určeného konkrétneho hmotného a nehmotného majetku.“.
63.
V § 38 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Účtovnú závierku príspevkovej organizácie schvaľuje jej zriaďovateľ.“.
64.
§ 39 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na príspevkovú organizáciu, ktorá je zdravotníckym zariadením, ktorému patrí úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu.26a)“.
65.
V § 41 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a výškou prostriedkov získaných z prijatých úverov“.
66.
V § 44 ods. 2 sa vypúšťajú slová „s prostriedkami štátneho rozpočtu“.
67.
V § 44 ods. 3 prvá veta znie: „Hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu a s prostriedkami štátnych fondov poskytnutých obciam, právnickým osobám a fyzickým osobám kontrolujú územné finančné orgány.27)“.
68.
V § 46 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Vláda môže v príslušnom rozpočtovom roku prevziať úvery najviac do výšky ustanovenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.“.
69.
V § 46 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
súhrn splátok úverov so štátnou zárukou v rozpočtovom roku a istín novoposkytnutých úverov so štátnou zárukou v rozpočtovom roku nepresiahne 10 % výšky celkových rozpočtovaných príjmov štátneho rozpočtu v tomto roku; do výšky 10 % sa započítava aj objem prostriedkov potrebných na príslušný rozpočtový rok na zabezpečenie záväzkov podľa osobitných predpisov28a) na príslušný rozpočtový rok ustanovený zákonom o štátnom rozpočte a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a)
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z.
§ 36 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.“.
70.
V § 46 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „pri realizovaných štátnych zárukách za bankové úvery“ a vypúšťa sa slovo „podnikateľom“.
71.
§ 46 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Minister financií môže čiastočne alebo úplne odpustiť vrátenie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej podľa § 6 ods. 5 písm. b) len na základe rozhodnutia vlády.“.
72.
V § 47 odsek 4 znie:
„(4)
Ak štátna rozpočtová organizácia poruší rozpočtovú disciplínu, ministerstvo viaže v rozpočte príslušnej rozpočtovej kapitoly za podmienok podľa § 14 prostriedky vo výške, v akej sa porušila rozpočtová disciplína; ak nemožno v jednom rozpočtovom roku uplatniť viazanie v plnej výške, časť viazania sa uplatní v nasledujúcich rozpočtových rokoch. Subjekt, ktorý zistí porušenie rozpočtovej disciplíny v štátnej rozpočtovej organizácii, je povinný oznámiť túto skutočnosť ministerstvu, ktoré do 60 dní odo dňa oznámenia o porušení rozpočtovej disciplíny viaže prostriedky podľa predchádzajúcej vety; to neplatí, ak štátna rozpočtová organizácia vykonáva odvod na základe osobitného predpisu29a) alebo ak poruší rozpočtovú disciplínu z prostriedkov štátneho fondu, kedy sa postupuje podľa odseku 5. Na zamedzenie tvrdosti zákona môže ministerstvo čiastočne uvoľniť viazanie. Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nepoužijú. Rovnaký postup uplatňuje obec, ak jej rozpočtová organizácia poruší rozpočtovú disciplínu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
„29a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.“.
73.
V § 47 ods. 6 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak sa odvod vykonáva na základe osobitného predpisu29a)“.
74.
V § 47 ods. 8 v úvodnej vete sa za slovo „povoliť“ vkladajú slová „v súlade s podmienkami podľa osobitného zákona29b) čiastočnú úľavu z odvodu a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie:
„29b)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci.“.
75.
V § 47 ods. 8 písm. a) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „v prípade obce môže povoliť aj čiastočnú úľavu z odvodu“.
76.
Dvanásta časť vrátane nadpisu znie:
„DVANÁSTA ČASŤ
REALIZÁCIA ŠTÁTNEHO ROZPOČTU, ŠTÁTNE AKTÍVA A ŠTÁTNE PASÍVA
Realizácia štátneho rozpočtu
§ 49
(1)
Príjmy a výdavky štátneho rozpočtu sa evidujú na súhrnnom evidenčnom účte štátu; na tomto účte sa evidujú aj peňažné prostriedky spojené s financovaním schodku štátneho rozpočtu a s financovaním dlhovej služby štátu.
(2)
Súhrnný evidenčný účet štátu musí denne vykazovať aktívny zostatok a možno z neho vykonávať úhrady do výšky aktívneho zostatku na tomto účte.
(3)
S dočasne voľnými peňažnými prostriedkami na súhrnnom evidenčnom účte štátu ministerstvo vykonáva operácie na finančnom trhu.
§ 49a
(1)
Štátny dlh možno v príslušnom rozpočtovom roku zvýšiť najviac o sumu schodku štátneho rozpočtu určeného zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
(2)
Prostriedky získané z finančných operácií súvisiacich s financovaním štátneho dlhu prechádzajú do nasledujúceho rozpočtového roka a možno ich použiť len na financovanie štátneho dlhu v nasledujúcich rozpočtových rokoch.
(3)
Prijímať úvery a pôžičky na krytie štátneho dlhu je oprávnené len ministerstvo. Na preklenutie dočasného nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu v rozpočtovom roku môže ministerstvo
a)
vydávať štátne pokladničné poukážky,29c)
b)
viazať prostriedky štátneho rozpočtu,
c)
určovať priority čerpania výdavkov štátneho rozpočtu.
(4)
Ministerstvo
a)
eviduje poskytnuté štátne záruky,
b)
účtuje o štátnom dlhu a o realizovaných štátnych zárukách,
c)
vypracúva návrh financovania schodku štátneho rozpočtu a štátneho dlhu na príslušný rozpočtový rok a predkladá ho vláde a národnej rade,
d)
vypracúva stratégiu financovania štátneho dlhu,
e)
vypracúva prehľad o stave a vývoji štátneho dlhu.
§ 49b
Štátne aktíva a štátne pasíva
(1)
Štátne aktíva sú štátne finančné aktíva a majetok štátu14) v správe
a)
ministerstiev a ďalších ústredných orgánov štátnej správy,
b)
ostatných štátnych orgánov,
c)
štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií,
d)
štátnych fondov.
(2)
Štátne finančné aktíva sú prostriedky štátu vytvorené z výsledkov rozpočtového hospodárenia minulých rokov a z ďalších finančných operácií štátu. Na základe rozhodnutia vlády možno štátne finančné aktíva vytvoriť aj z prostriedkov podľa osobitného zákona.29d)
(3)
Štátne finančné aktíva vytvorené z výsledkov hospodárenia štátneho rozpočtu z minulých rokov možno použiť iba so súhlasom národnej rady. Štátne finančné aktíva z ďalších finančných operácií štátu možno použiť iba so súhlasom vlády.
(4)
Štátne pasíva sú štátne finančné pasíva a ostatné záväzky subjektov uvedených v odseku 1 a rozdiel majetku a záväzkov týchto subjektov.
(5)
Štátne finančné pasíva sú záväzky štátu z minulých rokov.
(6)
Ročnú bilanciu štátnych aktív a štátnych pasív vypracúva ministerstvo a predkladá ju vláde a národnej rade ako prílohu návrhu štátneho záverečného účtu.
§ 50
Štátny záverečný účet
(1)
Štátny záverečný účet obsahuje výsledky hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu za príslušný rozpočtový rok. Štátny záverečný účet zahŕňa aj záverečné účty štátnych fondov, prehľad o rozpočtovom hospodárení obcí zostavený podľa účtovných závierok obcí a prehľad o výsledkoch hospodárenia verejnoprávnych inštitúcií.
(2)
Ministerstvo riadi práce na vypracovaní štátneho záverečného účtu za príslušný rozpočtový rok a usmerňuje zostavenie štátnych záverečných účtov rozpočtových kapitol a štátnych fondov.
(3)
Správca rozpočtovej kapitoly vypracúva návrh záverečného účtu rozpočtovej kapitoly vrátane záverečného účtu štátneho fondu, ktorý spravuje v súčinnosti s rozpočtovými organizáciami a príspevkovými organizáciami v jeho pôsobnosti. Návrh záverečného účtu rozpočtovej kapitoly predkladá ministerstvu a príslušným výborom národnej rady v rozsahu a termíne určenom ministerstvom.
(4)
Obce, správcovia štátnych fondov a verejnoprávne inštitúcie predkladajú ministerstvu na účely zostavenia štátneho záverečného účtu ročné účtovné závierky.
(5)
Ministerstvo vypracúva návrh štátneho záverečného účtu za príslušný rozpočtový rok a predkladá ho vláde.
(6)
Vláda predkladá národnej rade na schválenie návrh štátneho záverečného účtu za predchádzajúci rozpočtový rok najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.
(7)
Národná rada pri prerokovaní štátneho záverečného účtu rozhodne o použití prebytku štátneho rozpočtu alebo o spôsobe úhrady schodku štátneho rozpočtu.
(8)
Štátny záverečný účet obsahuje najmä
a)
výkaz príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, rozpočtov štátnych fondov, rozpočtov obcí a účtovný výkaz Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a Národného úradu práce,
b)
bilanciu financovania schodku štátneho rozpočtu a štátneho dlhu,
c)
bilanciu štátnych aktív a štátnych pasív,
d)
prehľad o stave a vývoji štátneho dlhu, dlhu štátnych fondov, dlhu obcí, dlhu Sociálnej poisťovne, dlhu zdravotných poisťovní a dlhu Národného úradu práce,
e)
súvahy rozpočtových kapitol, jednotlivých štátnych fondov a obcí,
f)
prehľad o poskytnutých návratných finančných výpomociach a o poskytnutých štátnych zárukách podľa príjemcov,
g)
prehľad o použití rozpočtových rezerv,
h)
prehľad o poskytnutých úľavách podľa osobitného predpisu.29)
(9)
Záverečný účet rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa a rozpočtovej kapitoly Štátny dlh vypracúva ministerstvo a predkladá ho minister financií príslušnému výboru národnej rady.
(10)
Správcovia rozpočtových kapitol v rozsahu a termínoch určených ministerstvom vypracúvajú správy o vývoji rozpočtového hospodárenia rozpočtovej kapitoly, predkladajú ich ministerstvu a prerokúvajú ich v príslušnom výbore národnej rady.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29c a 29d znejú:
„29c)
§ 1 ods. 1 písm. e) zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
29d)
§ 38 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 348/1999 Z. z.“.
77.
V § 53 sa slová „ako príspevková organizácia, ak osobitný zákon neustanovuje inak“ nahrádzajú slovami „so všetkými prostriedkami ako príspevková organizácia s odchýlkami ustanovenými osobitným zákonom31a)“ a na konci sa pripája táto veta: „Majetok nadobudnutý takouto verejnoprávnou inštitúciou z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu je majetkom štátu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:
„31a)
Napríklad § 4 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase.“.
78.
V § 54 ods. 1 sa vypúšťajú písmená b) až e) a poznámka pod čiarou k odkazu 32.
Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená b) až f).
79.
V § 54 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „s predajom majetku v zahraničí,“.
80.
Za § 55b sa vkladá § 55c, ktorý znie:
㤠55c
Správcovia rozpočtových kapitol sú povinní do 31. marca 2000 predložiť ministerstvu zoznam rozpočtových organizácií a zoznam príspevkových organizácií, ktoré sú v ich pôsobnosti podľa stavu k 1. januáru 2000.“.
81.
Slová „národná banka“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Národná banka Slovenska“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa mení takto:
V § 38 ods. 2 tretia veta znie:
„Zostávajúci zisk odvádza do štátneho rozpočtu alebo na základe rozhodnutia vlády do štátnych finančných aktív.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 358/1997 Z. z., zákonom č. 377/1998 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou ustanovení čl. I bodov 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, bodu 76 § 49, 49a, § 49b ods. 1, 3 až 6, § 50, bodov 77, 78, 79 a 80, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2000, a bodov 2, 6, 16, 17, 18 a 58, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.