348/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.12.1999 do 31.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

348
ZÁKON
z 18. novembra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 358/1997 Z. z. a zákona č. 377/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, má prednosť pred ustanoveniami tohto zákona.“.
9.
V § 5 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a z predaja cenných papierov, ak osobitný zákon neustanovuje inak“.
10.
V § 5 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
úroky z prostriedkov získaných z úverov prijatých vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), získané za obdobie od ich prijatia do ich použitia,“.
11.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až m) sa označujú ako písmená h) až l).
13.
V § 6 ods. 1 písmená d) a e) znejú:
„d)
úroky a poplatky spojené so správou schodku štátneho rozpočtu a štátneho dlhu,
e)
nezaplatené splátky úverov vrátane úrokov, za ktoré prevzal štát záruky,“.
„8a)
Napríklad zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 235/1998 Z. z., zákon č. 236/1998 Z. z., zákon č. 238/1998 Z. z., zákon č. 265/1998 Z. z.“.
46.
V § 19 ods. 3 druhá veta znie:
„Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia sú povinné dohodnúť v zmluve o združení podiel na majetku získanom spoločnou činnosťou zodpovedajúci výške nimi vložených prostriedkov; to platí aj pre prípad rozpustenia združenia.“.
53.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak zriaďovateľ zriadi rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu v rozpore s týmto zákonom, považuje sa poskytnutie prostriedkov štátneho rozpočtu takejto organizácii za porušenie rozpočtovej disciplíny.“.
71.
§ 46 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Minister financií môže čiastočne alebo úplne odpustiť vrátenie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej podľa § 6 ods. 5 písm. b) len na základe rozhodnutia vlády.“.
72.
V § 47 odsek 4 znie:
„(4)
Ak štátna rozpočtová organizácia poruší rozpočtovú disciplínu, ministerstvo viaže v rozpočte príslušnej rozpočtovej kapitoly za podmienok podľa § 14 prostriedky vo výške, v akej sa porušila rozpočtová disciplína; ak nemožno v jednom rozpočtovom roku uplatniť viazanie v plnej výške, časť viazania sa uplatní v nasledujúcich rozpočtových rokoch. Subjekt, ktorý zistí porušenie rozpočtovej disciplíny v štátnej rozpočtovej organizácii, je povinný oznámiť túto skutočnosť ministerstvu, ktoré do 60 dní odo dňa oznámenia o porušení rozpočtovej disciplíny viaže prostriedky podľa predchádzajúcej vety; to neplatí, ak štátna rozpočtová organizácia vykonáva odvod na základe osobitného predpisu29a) alebo ak poruší rozpočtovú disciplínu z prostriedkov štátneho fondu, kedy sa postupuje podľa odseku 5. Na zamedzenie tvrdosti zákona môže ministerstvo čiastočne uvoľniť viazanie. Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nepoužijú. Rovnaký postup uplatňuje obec, ak jej rozpočtová organizácia poruší rozpočtovú disciplínu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
„29a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.“.
74.
V § 47 ods. 8 v úvodnej vete sa za slovo „povoliť“ vkladajú slová „v súlade s podmienkami podľa osobitného zákona29b) čiastočnú úľavu z odvodu a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie:
„29b)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci.“.
75.
V § 47 ods. 8 písm. a) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „v prípade obce môže povoliť aj čiastočnú úľavu z odvodu“.
76.
Dvanásta časť vrátane nadpisu znie:
„DVANÁSTA ČASŤ
REALIZÁCIA ŠTÁTNEHO ROZPOČTU, ŠTÁTNE AKTÍVA A ŠTÁTNE PASÍVA
§ 49b
Štátne aktíva a štátne pasíva
(2)
Štátne finančné aktíva sú prostriedky štátu vytvorené z výsledkov rozpočtového hospodárenia minulých rokov a z ďalších finančných operácií štátu. Na základe rozhodnutia vlády možno štátne finančné aktíva vytvoriť aj z prostriedkov podľa osobitného zákona.29d)“.
81.
Slová „národná banka“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Národná banka Slovenska“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa mení takto:
V § 38 ods. 2 tretia veta znie:
„Zostávajúci zisk odvádza do štátneho rozpočtu alebo na základe rozhodnutia vlády do štátnych finančných aktív.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 358/1997 Z. z., zákonom č. 377/1998 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou ustanovení čl. I bodov 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, bodu 76 § 49, 49a, § 49b ods. 1, 3 až 6, § 50, bodov 77, 78, 79 a 80, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2000, a bodov 2, 6, 16, 17, 18 a 58, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.