348/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

348
ZÁKON
z 18. novembra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa mení takto:
V § 38 ods. 2 tretia veta znie:
„Zostávajúci zisk odvádza do štátneho rozpočtu alebo na základe rozhodnutia vlády do štátnych finančných aktív.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 358/1997 Z. z., zákonom č. 377/1998 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou ustanovení čl. I bodov 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, bodu 76 § 49, 49a, § 49b ods. 1, 3 až 6, § 50, bodov 77, 78, 79 a 80, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2000, a bodov 2, 6, 16, 17, 18 a 58, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.