347/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

347
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 7. decembra 1999,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v znení neskorších predpisov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 54 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v znení vyhlášky č. 8/1998 Z. z. a vyhlášky č. 287/1999 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 2 v časti Výnimky sa v bode 3 za slovo „potreby“ vkladajú slová „dovážané cestujúcim alebo“ a za slová „v súvislosti s“ sa vkladá slovo „jeho“.
2.
V prílohe č. 2 sa časť Výnimky dopĺňa bodmi 6 a 7, ktoré znejú:
„6.
Zákaz dovozu vecí uvedených v bodoch 10 a 11 sa neuplatní, ak ide o veci v balíkových zásielkach v poštovom styku zasielané fyzickou osobou zo zahraničia v primeranom množstve fyzickej osobe v tuzemsku.
7.
Zákaz dovozu vecí uvedených v bodoch 4, 5, 10, 11, 13 až 15 sa neuplatní, ak ide o veci preukázateľne získané v zahraničí dedením.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ľubomír Harach v. r.