346/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2000 do 31.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

346
ZÁKON
z 24. novembra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 Z. z. a zákona č. 56/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa suma „19,40 Sk“ nahrádza sumou „21,60 Sk“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa suma „3 600 Sk“ nahrádza sumou „4 000 Sk“.
3.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
㤠6a
(1)
Výšku minimálnej mzdy podľa odsekov 2 a 4 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky vždy k 1. októbru kalendárneho roka. Výšku minimálnej mzdy podľa odseku 5 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky vždy k 1. októbru kalendárneho roka, ak vláda rozhodne o jej zvýšení.
(2)
Výška minimálnej mzdy za mesiac sa upraví tak, aby sa rovnala súčinu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca vyjadrenej v Sk na fyzickú osobu, zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu a zaokrúhli sa na celé desiatky korún smerom nahor.
(3)
Koeficient dohodnú zástupcovia štátu, zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov (ďalej len „sociálny partner“)8) vždy najneskôr do 31. júla kalendárneho roka na základe návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predloženého Rade hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky vždy najneskôr do 15. júna kalendárneho roka. Koeficient s presnosťou na dve desatinné miesta dohodnú tak, aby výška minimálnej mzdy za mesiac prevýšila sumu životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom,9) zvýšenú o príslušné sumy dane z príjmu fyzických osôb podľa osobitného predpisu,10) poistného na povinné zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové zabezpečenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti.
(4)
Výška minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom sa úmerne upraví podľa výšky minimálnej mzdy upravenej podľa odseku 2 a zaokrúhli sa na celé desiatky halierov.
(5)
Ak sa sociálni partneri nedohodnú na koeficiente v lehote ustanovenej v odseku 3, o výške minimálnej mzdy rozhodne vláda Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8, 9 a 10 znejú:
„8)
Zákon č. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite).
9)
§ 2 písm. a) zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok.
10)
Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.