345/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2000 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

345
ZÁKON
z 24. novembra 1999,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona č. 366/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 236/1998 Z. z., zákona č. 238/1998 Z. z. a zákona č. 56/1999 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 14 ods. 7 sa vypúšťa písmeno e).
2.
V § 14 ods. 8 sa suma „3 000 Sk“ nahrádza sumou „4 000 Sk“, suma „2 250 Sk“ sa nahrádza sumou „3 000 Sk“ a suma „1 500 Sk“ sa nahrádza sumou „2 000 Sk“.
3.
V § 16 ods. 8 sa suma „3 000 Sk“ nahrádza sumou „4 000 Sk“, suma „2 250 Sk“ sa nahrádza sumou „3 000 Sk“ a suma „1 500 Sk“ sa nahrádza sumou „2 000 Sk“.
4.
V § 16 odsek 10 znie:
„(10)
Vymeriavací základ zistený podľa odsekov 1 až 7 a odseku 9 je najviac 32 000 Sk mesačne.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.