343/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

343
ZÁKON
z 24. novembra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z. a zákona č. 395/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Vymedzené úseky diaľnic a ciest pre motorové vozidlá označené dopravnými značkami možno užívať dvojstopovými motorovými vozidlami (ďalej len „motorové vozidlo“) po zaplatení úhrady za užívanie týchto pozemných komunikácií. Výška úhrady sa určí z celkovej hmotnosti motorového vozidla, ktorou sa rozumie súčet hmotností motorového vozidla a prípojného vozidla. Úhrada sa platí na kalendárny rok alebo na 15 dní bez ohľadu na počet vykonaných jázd podľa sadzobníka, ktorý je prílohou č. 1 k tomuto zákonu.“.
2.
V § 6 ods. 3 písmeno ch) znie:
„ch) na ktoré sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,2e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2e znie:
„2e)
§ 64 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 155/1999 Z. z.“.
3.
V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
vykonávajúcich prepravu predmetov a tovarov humanitárnej pomoci, ak sa dopravca preukáže potvrdením ministerstva o prípustnosti bezodplatnej dopravy, ktorého vzor je prílohou č. 2 k tomuto zákonu.“.
4.
V § 11 ods. 3 sa v prvej vete za slová „užívateľovi nehnuteľnosti“ vkladajú slová „alebo zariadenia“, slová „iné zariadenie“ sa nahrádzajú slovom „zariadenie“ a v druhej vete sa vypúšťa slovo „iné“.
5.
V § 22c odsek 3 znie:
„(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. g) možno uložiť vodičovi pokutu do výšky trojnásobku úhrady na kalendárny rok uvedenej v sadzobníku, ktorý je prílohou č. 1 k tomuto zákonu.“.
6.
V § 24a ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo užívatelia“.
7.
V § 24a ods. 2 sa slová „odstrániť reklamné, informačné a propagačné zariadenia na náklady vlastníka, správcu alebo užívateľa týchto zariadení“ nahrádzajú slovami „podať návrh na odstránenie reklamných, informačných a propagačných zariadení (stavieb) podľa osobitného zákona11)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
§ 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb.“.
8.
Príloha k zákonu č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 395/1998 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto zákonu.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 27/1984 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákonom č. 58/1997 Z. z., zákonom č. 395/1998 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 343/1999 Z. z.
SADZOBNÍK ÚHRAD
za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá pre dvojstopové motorové vozidlá alebo pre jazdné súpravy
1. Úhrada na kalendárny rok pre motorové vozidlá alebo pre jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou
a) do 1,5 tony vrátane je .........................................400 Sk,
b) od 1,5 tony do 3,5 tony vrátane je ................................. 900 Sk,
c) od 3,5 tony do 12 ton vrátane je ........................................... 3 000 Sk,
d) nad 12 ton je ............................................. 6 000 Sk.
2. Úhrada na 15 dní pre motorové vozidlá alebo pre jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou
a) do 1,5 tony vrátane je ................................... 60 Sk,
b) od 1,5 tony do 3,5 tony vrátane je ..............................130 Sk.
Poznámka:
a) Ak nálepka platná na 15 dní bola zakúpená v decembri bežného roka, platí aj v januári nasledujúceho roka na počet dní, ktoré ešte ostávajú do vyčerpania 15 dní. Začiatok platnosti nálepky musí byť na nej vyznačený predierovaním príslušného dátumu.
b) Celková hmotnosť vozidla je uvedená v osvedčení o evidencii vozidla.12)
Príloha č. 2 k zákonu č. 343/1999 Z. z.
VZOR
potvrdenia o prípustnosti bezodplatnej dopravy pri humanitárnej pomoci vykonávanej po vymedzených úsekoch diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, za ktorých užívanie sa platí úhrada formou nálepky
12)
§ 93 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.