340/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2000 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

340
ZÁKON
z 23. novembra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 sa slová „164 Sk/hl“ nahrádzajú slovami „230 Sk/hl“, slová „360 Sk/hl sa nahrádzajú slovami „400 Sk/hl“ a slová „423 Sk/hl“ sa nahrádzajú slovami „470 Sk/hl“.
2.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane len do výšky dane vypočítanej podľa sadzby dane platnej v deň vzniku daňovej povinnosti.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.