34/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.02.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

34
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 4, § 5 ods. 6 a § 22 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti
výnos z 27. januára 1999 č. 2785/1998-100 o fytosanitárnych podmienkach na dovoz, vývoz a prevoz rastlín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov.
Výnos upravuje fytosanitárne podmienky na povolenie dovozu, vývozu a prevozu rastlín, rastlinných produktov a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov, ďalej určuje miesta na vykonanie kontroly zdravotného stavu dovážaného, vyvážaného alebo prepravovaného tovaru a na kontrolu senzoricky zisťovaných ukazovateľov kvality rastlín a rastlinných produktov a tiež podrobnosti o podmienkach kvalifikácie a skúške fytoinšpektora.
Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 1999.
Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v čiastke 7/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.