339/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2000 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

339
ZÁKON
z 23. novembra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 367/1997 Z. z., zákona č. 333/1998 Z. z., zákona č. 334/1998 Z. z. a zákona č. 152/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Sadzby dane
Kód colného sadzobníka Doplň. kód Názov tovaru Sadzba dane
2402 10 00 &nbsp cigary, cigary &nbsp
&nbsp &nbsp s odrezanými &nbsp
&nbsp &nbsp koncami a cigarky &nbsp
&nbsp &nbsp obsahujúce tabak 0,50 Sk/kus
2402 20 90 10 cigarety s dĺžkou &nbsp
&nbsp &nbsp do 70 mm vrátane 0,50 Sk/kus
2402 20 90 90 cigarety s dĺžkou &nbsp
&nbsp &nbsp nad 70 mm 0,90 Sk/kus
2402 20 10 10 cigarety obsahujúce &nbsp
&nbsp &nbsp klinčeky s dĺžkou &nbsp
&nbsp &nbsp do 70 mm vrátane 0,50 Sk/kus
2402 20 10 90 cigarety obsahujúce &nbsp
&nbsp &nbsp klinčeky s dĺžkou &nbsp
&nbsp &nbsp nad 70 mm 0,90 Sk/kus
2403 10 10 10 cigaretový tabak &nbsp
a &nbsp narezaný &nbsp
2403 10 90 10 na výrobu cigariet 320,00 Sk/kg
2403 10 10 90 tabakové vložky &nbsp
a &nbsp z cigaretového tabaku &nbsp
2403 10 90 90 na ručnú výrobu &nbsp
&nbsp &nbsp cigariet 0,50 Sk/kus
2403 10 10 20 ľuľkové &nbsp
a &nbsp a fajkové &nbsp
2403 10 90 20 tabaky 35,00 Sk/kg
2403 91 00 10 cigaretový tabak &nbsp
&nbsp &nbsp homogenizovaný &nbsp
&nbsp &nbsp a rekonštituovaný 35,00 Sk/kg
2403 91 00 90 ľuľkové a fajkové &nbsp
&nbsp &nbsp tabaky &nbsp
&nbsp &nbsp homogenizované &nbsp
&nbsp &nbsp a rekonštituované 35,00 Sk/kg
2403 99 10 &nbsp žuvací a šnupavý &nbsp
&nbsp &nbsp tabak 35,00 Sk/kg.".“.
2.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane len do výšky dane vypočítanej podľa sadzby dane platnej v deň vzniku daňovej povinnosti.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 367/1997 Z. z., zákonom č. 333/1998 Z. z., zákonom č. 334/1998 Z. z., zákonom č. 152/1999 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.