337/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

337
ZÁKON
z 18. novembra 1999,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 268a sa vkladá § 268b, ktorý znie:
㤠268b
Ďalší služobný plat podľa § 95 sa uplatní v roku 2000 len v prvom polroku tohto kalendárneho roka.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.