336/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2000 do 31.12.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

336
ZÁKON
z 18. novembra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z. a zákona č. 173/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 odsek 1 znie:
„(1)
Tento zákon ustanovuje rozsah a spôsob vedenia účtovníctva, rozsah a obsah účtovnej závierky pre všetky právnické osoby,1) pre zahraničné osoby1a) a pre fyzické osoby – podnikateľov,1b) ak preukazujú na daňové účely svoje výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 1a a 1b znejú:
„1)
§ 18 Občianskeho zákonníka.
1a)
§ 21 Obchodného zákonníka.
1b)
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.“.
2.
§ 2 znie:
㤠2
(1)
Predmetom účtovníctva je majetok, záväzky, rozdiel majetku a záväzkov, náklady a výnosy alebo príjmy a výdavky a výsledok hospodárenia.
(2)
Účtovné jednotky účtujú o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva v sústave jednoduchého účtovníctva alebo v sústave podvojného účtovníctva.“.
3.
V § 4 ods. 2 sa za slovo „sústavy“ vkladá čiarka a slovo „termíny“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 8 ods.1 písm. b) zákona č. 131/1989 Zb. o Zbierke zákonov“ nahrádza citáciou „§ 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 44/1998 Z. z.“.
5.
V § 4 ods. 3 sa nad slovo „zákon“ umiestňuje odkaz 3a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
Napríklad zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 5 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „a za jeho preukazovanie na území Slovenskej republiky v rozsahu podľa tohto zákona“.
7.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Účtovné jednotky môžu pre iné potreby zostaviť účtovnú závierku v rozsahu súvahy a výkazu ziskov a strát aj v kratšom období ako rok, ale len ako informatívnu. Takáto účtovná závierka nie je súčasťou daňového priznania.“.
8.
V § 9 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec, ak nepodnikajú a ak objem ich ročného rozpočtu výdavkov nepresahuje 500 000 Sk,“.
9.
V § 9 ods. 1 písm. e) sa slová „z príslušných štátnych rozpočtov“ nahrádzajú slovami „zo štátneho rozpočtu“.
10.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Účtovanie v cudzej mene
Účtovné jednotky účtujú podľa § 2 súčasne v cudzej mene pohľadávky, záväzky, ceniny, valuty, devízy, cenné papiere, majetkové účasti, vklady do základného imania a nehnuteľnosti v zahraničí, ktorých ocenenie je vyjadrené v cudzej mene.“.
11.
V § 11 ods. 1 písm. f) sa za slová „účtovný prípad“ vkladajú slová „v účtovnej jednotke“.
12.
V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nie je uvedené v projektovo-programovej dokumentácii.“.
13.
V § 11 ods. 3 sa za slovo „jednotky“ vkladajú slová „v štátnom jazyku4a) a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 12 ods. 1 sa slová „českom alebo slovenskom“ nahrádzajú slovom „štátnom“.
15.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Účtovné jednotky sú povinné zabezpečiť, aby sa v hlavnej knihe zaúčtovali všetky účtovné prípady, o ktorých sa účtovalo v denníku (denníkoch).“.
16.
V § 14 ods. 1 sa slovo „potrebnej“ nahrádza slovami „a analytické účty potrebné“.
17.
V § 15 odsek 1 znie:
„(1)
Účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva účtujú v
a)
peňažnom denníku,
b)
knihe pohľadávok a v knihe záväzkov,
c)
pomocných knihách o ostatných zložkách majetku a o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov.“.
18.
V § 15 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
19.
V § 18 odsek 1 znie:
„(1)
Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva tvorí jeden celok a skladá sa
a)
zo súvahy (bilancie),
b)
z výkazu ziskov a strát; v rozpočtových organizáciách z výkazu o plnení rozpočtu,
c)
z prílohy.“.
20.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Účtovná závierka musí byť zostavená zrozumiteľne, prehľadne, preukazne a musí poskytovať pravdivý a verný obraz o majetku a záväzkoch, o hospodárskom výsledku a o finančnej situácii účtovnej jednotky.“.
21.
V § 20 odsek 2 znie:
„(2)
Obchodné spoločnosti, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1 a ktoré povinne vytvárajú základné imanie, a družstvá musia mať účtovnú závierku overenú audítorom, ak v roku predchádzajúcom roku, za ktorý sa táto závierka overuje, splnili aspoň dve z týchto podmienok:
a)
celková suma obchodného majetku presiahla 20 000 000 Sk,
b)
čistý obrat presiahol 40 000 000 Sk, pričom čistým obratom na tento účel sú tržby z predaja výrobkov, tovarov a z poskytovania služieb,
c)
priemerný počet zamestnancov presiahol 20, pričom priemerný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrťrokoch v kalendárnom roku.“.
22.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Napríklad § 769 Obchodného zákonníka, § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z. z.“.
23.
V § 21 odsek 1 znie:
„(1)
Účtovné jednotky, ktoré musia mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 20, vyhotovujú výročnú správu, ktorá musí byť overená audítorom s výnimkou výročnej správy podľa osobitného predpisu.6a) Účtovná jednotka, ktorá je registrovaná v obchodnom registri, ukladá účtovnú závierku a výročnú správu na registrovom súde v termíne do troch mesiacov po konaní valného zhromaždenia alebo členskej schôdze.“.
24.
V § 21 ods. 2 sa za slovo „uviesť“ vkladá čiarka a slová „ak osobitný predpis6a) neustanovuje inak,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 147/1997 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“.
25.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Účtovná jednotka je povinná mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom najneskôr do konca roka nasledujúceho po účtovnom období, za ktoré sa účtovná závierka zostavila a výročná správa vyhotovila.“.
26.
V § 22 odsek 1 znie:
„(1)
Konsolidovanou účtovnou závierkou sa rozumie účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená a upravená postupmi na vykonanie konsolidácie (§ 4 ods. 2).“.
27.
V § 22 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to bez ohľadu na platnosť alebo neplatnosť takéhoto ustanovenia zmluvy alebo stanov.6b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:
„6b)
§ 66b Obchodného zákonníka.“.
28.
V § 25 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
pohľadávky pri ich vzniku a záväzky sa oceňujú ich nominálnymi hodnotami; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú cenou obstarania,“.
29.
V § 25 ods. 1 písm. j) sa za slovo „príchovky“ vkladajú slová „a prírastky“.
30.
V § 28 ods. 1 sa za slovo „organizácií“ vkladá čiarka a slová „štátnych fondov a obcí“.
31.
V § 30 ods. 1 sa slová „musí podpísať osoba zodpovedná za vykonanie inventarizácie“ nahrádzajú slovami „musia obsahovať tieto údaje:
a)
obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky,
b)
miesto uloženia majetku,
c)
hmotne zodpovednú osobu,
d)
názov majetku a jeho číselné označenie,
e)
skutočný stav majetku v merných jednotkách a v ocenení podľa § 25,
f)
skutočný stav záväzkov a čistého obchodného imania,
g)
spôsob zisťovania skutočných stavov podľa písmen e) a f), napríklad prepočtom, prevážením, premeraním,
h)
deň začatia, deň skončenia inventúry a deň, ku ktorému bola inventarizácia vykonaná,
i)
meno, priezvisko a podpis osoby zodpovednej za vykonanie inventarizácie a osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku,
j)
poznámky.“.
32.
V § 31 ods. 1 posledná veta znie: „Pred uložením sa písomnosti musia usporiadať a zabezpečiť proti strate, zničeniu alebo poškodeniu.“.
33.
V § 31 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
34.
V § 35 sa na konci pripája táto veta: „Opravy sa musia uskutočniť tak, aby bolo možné vždy určiť osobu, ktorá vykonala opravu, dátum vykonania opravy a aby z vykonanej opravy bolo možné zistiť obsah pôvodného účtovného zápisu. Na opravu účtovného zápisu treba vždy vyhotoviť účtovný doklad.“.
35.
§ 36 znie:
㤠36
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky, môže ustanoviť osobitné postupy účtovania a z nich vyplývajúce obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky z dôvodov osobitného charakteru majetku
a)
pre ozbrojené sily Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,
b)
pre ozbrojené bezpečnostné zbory v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,
c)
pre Zbor väzenskej a justičnej stráže v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, pre Slovenskú informačnú službu a pre Správu štátnych hmotných rezerv.“.
36.
V § 37 odsek 1 znie:
„(1)
Daňové úrady9) môžu uložiť účtovnej jednotke pokutu za porušenie § 21 ods. 1 a za porušenie ďalších povinností podľa tohto zákona, ktoré malo za následok neúplnosť alebo nepreukázateľnosť, alebo nesprávnosť účtovníctva, až do 500 000 Sk, a ak toto porušenie povinností viedlo k nemožnosti zistenia daňového základu, až do 1 000 000 Sk.“.
37.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Zákon ČNR č. 531/1990 Zb. o územných finančných orgánoch. Zákon SNR č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch.“ nahrádza citáciou „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v znení neskorších predpisov.“.
38.
Slová „česko-slovenská mena“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „slovenská mena“ v príslušnom tvare a slovo „Kčs“ sa v celom texte zákona nahrádza slovom „Sk“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z., zákonom č. 173/1998 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.