335/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2000 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

335
ZÁKON
z 18. novembra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
a)
je ako držiteľ motorového vozidla alebo prípojného vozidla (ďalej len „vozidlo“)2) zapísaná v dokladoch vozidla alebo
b)
užíva vozidlo, v ktorého dokladoch je zapísaná ako držiteľ fyzická osoba, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtveho, alebo právnická osoba, ktorá bola zrušená a zanikla.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.“.
2.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Predmet dane
(1)
Predmetom dane je vozidlo, ktoré má pridelené evidenčné číslo alebo zvláštne evidenčné číslo3) a používa sa na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním.
(2)
Predmetom dane nie je vozidlo, ktorým je motocykel, trojkolka alebo štvorkolka,3a) ani zvláštne motorové vozidlo3b) a ich prípojné vozidlá.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3, 3a a 3b znejú:
„3)
§ 94 a 96 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
3a)
§ 3 ods. 2, 3 a 4 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.
3b)
§ 2 písm. ay) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.“.
3.
V § 7 odsek 4 znie:
„(4)
Daňovník uvedený v § 2 ods. 2 môže platiť daň aj v cudzej mene. Prepočet slovenskej meny na cudziu menu sa vykoná kurzom peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhláseným Národnou bankou Slovenska, platným v deň platenia dane.“.
4.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1)
Pri vozidlách evidovaných v tuzemsku vzniká daňová povinnosť začínajúc prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 3 ods. 1.
(2)
Pri vozidlách v medzinárodnej premávke2) vzniká daňová povinnosť vstupom vozidla do tuzemska.
(3)
Daňová povinnosť pri vozidlách evidovaných v tuzemsku zaniká
a)
vyradením vozidla z evidencie alebo
b)
ukončením používania vozidla na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním.
(4)
Daňová povinnosť pri vozidlách v medzinárodnej premávke2) zaniká dňom odchodu vozidla z tuzemska.“.
5.
§ 12 vrátane nadpisu znie:
㤠12
Daňové priznanie a oznamovacia povinnosť
(1)
Daňovník podľa § 2 ods. 1 je povinný podať daňové priznanie na daňovom úrade príslušnom podľa § 10 do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti alebo do 15 dní odo dňa zmeny skutočností rozhodujúcich na určenie a vyrubenie dane, daň si sám vypočítať a zaplatiť. Za zmenu rozhodujúcich skutočností na určenie alebo vyrubenie dane sa nepovažujú zmeny sadzieb dane.
(2)
Daňovník podľa § 2 ods. 1 je povinný do 15 dní písomne oznámiť zánik daňovej povinnosti daňovému úradu príslušnému podľa § 10.“.
6.
V § 14 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.
7.
V § 15 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 1 až 5.
8.
V § 15 v novooznačenom odseku 4 sa na konci prvej vety slová „začatia činnosti“ nahrádzajú slovami „vzniku daňovej povinnosti“.
9.
§ 15 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Daň nemožno vrátiť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola daň zaplatená.
(7)
Orgán colnej správy nevráti daň, ak je doba pobytu vozidla v tuzemsku kratšia ako doba pobytu, za ktorú sa zaplatila daň pri vstupe do tuzemska.“.
10.
V § 17 ods. 1 sa v prvej vete za slovo „vrátane“ vkladajú slová „najviac však do výšky 100 % ročnej sadzby dane“.
11.
V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú posledné dve vety.
12.
V § 17 odsek 3 znie:
„(3)
Správca dane vyrubí penále a úrok najneskôr do troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola daň splatná. Penále a úrok sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.“.
13.
V § 20 odsek 1 znie:
„(1)
Úžitkovým vozidlom sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4.8a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z.“.
14.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:
㤠24a
Na daňové konania začaté pred 1. januárom 2000 sa vzťahujú doterajšie predpisy.“.
15.
Slová „štátna poznávacia značka“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „evidenčné číslo“ v príslušnom tvare.
16.
Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. sa nahrádza prílohou k tomuto zákonu.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 335/1999 Z. z.
SADZOBNÍK CESTNEJ DANE
Ročná sadzba dane je
a) pre osobné automobily so zdvihovým objemom motora
do 900 cm3 vrátane............................................ 1 600 Sk
nad 900 cm3 do 1 200 cm3 vrátane.............................. 2 100 Sk
nad 1 200 cm3 do 1 500 cm3 vrátane.............................. 2 900 Sk
nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 vrátane.................................. 3 700 Sk
nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 vrátane................................... 4 700 Sk
nad 3 000 cm3 5 600 Sk
b) pre úžitkové vozidlá a autobusy s celkovou hmotnosťou s 1 alebo 2 nápravami
do 1 t vrátane...................... 1 800 Sk
nad 1 t do 2 t vrátane.............................. 3 200 Sk
nad 2 t do 4 t vrátane................................ 5 300 Sk
nad 4 t do 6 t vrátane........................ 8 000 Sk
nad 6 t do 8 t vrátane............................ 10 600 Sk
nad 8 t do 10 t vrátane.............................. 13 300 Sk
nad 10 t do 12 t vrátane..........................15 900 Sk
nad 12 t do 14 t vrátane............................... 19 900 Sk
nad 14 t do 16 t vrátane...................................... 23 900 Sk
nad 16 t do 18 t vrátane.............................. 27 900 Sk
nad 18 t do 20 t vrátane...................................... 31 900 Sk
nad 20 t do 22 t vrátane............................................. 37 200 Sk
nad 22 t do 24 t vrátane..................................... 42 600 Sk
nad 24 t do 26 t vrátane............................... 47 900 Sk
nad 26 t do 28 t vrátane....................................... 53 200 Sk
nad 28 t do 30 t vrátane................................... 58 500 Sk
nad 30 t 63 800 Sk
s 3 nápravami
do 15 t vrátane................................. 14 600 Sk
nad 15 t do 17 t vrátane............................ 17 300 Sk
nad 17 t do 19 t vrátane................................. 21 300 Sk
nad 19 t do 21 t vrátane................................ 25 300 Sk
nad 21 t do 23 t vrátane................................... 29 300 Sk
nad 23 t do 25 t vrátane...................................... 33 200 Sk
nad 25 t do 27 t vrátane............................ 37 200 Sk
nad 27 t do 29 t vrátane................................. 41 200 Sk
nad 29 t do 31 t vrátane............................ 45 200 Sk
nad 31 t do 33 t vrátane........................... 50 500 Sk
nad 33 t do 35 t vrátane.................................. 55 900 Sk
nad 35 t do 37 t vrátane........................................ 61 200 Sk
nad 37 t do 40 t vrátane....................................... 66 500 Sk
nad 40 t 71 800 Sk
so 4 a s viacerými nápravami
do 23 t vrátane................................... 18 600 Sk
nad 23 t do 25 t vrátane................................. 22 600 Sk
nad 25 t do 27 t vrátane.............................. 26 600 Sk
nad 27 t do 29 t vrátane.............................. 30 600 Sk
nad 29 t do 31 t vrátane................................ 34 600 Sk
nad 31 t do 33 t vrátane...................................39 900 Sk
nad 33 t do 35 t vrátane........................................ 45 200 Sk
nad 35 t do 37 t vrátane...................................... 50 500 Sk
nad 37 t do 40 t vrátane........................................ 55 900 Sk
nad 40 t................................... 61 200 Sk