333/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

333
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 8. decembra 1999
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
a)
vyhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
b)
určujem
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 11. marca 2000;
c)
schvaľujem
lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Jozef Migaš v. r.
Príloha č. 1
k rozhodnutiu predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky č. 333/1999 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ
v Slovenskej republike, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 11. marca 2000
Kraj Okres Obec, mesto Volí sa
BRATISLAVSKÝ KRAJ Pezinok Štefanová starosta  
TRNAVSKÝ KRAJ Piešťany Banka starosta  
TRENČIANSKY KRAJ Nové Mesto nad Váhom Lúka starosta  
Považská Bystrica Sádočné   poslanec
Prievidza Dlžín starosta  
NITRIANSKY KRAJ Levice Santovka starosta  
  Uhliská starosta
Topoľčany Tovarníky starosta
ŽILINSKÝ KRAJ Žilina Krasňany starosta
Dolný Kubín Krivá starosta
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ Poltár Zlatno   poslanci
Zvolen Dobrá Niva starosta  
PREŠOVSKÝ KRAJ Prešov Terna starosta  
  Tulčík starosta
Kežmarok Stará Lesná starosta
Medzilaborce Výrava starosta
Stará Ľubovňa Mníšek nad Popradom starosta
Svidník Príkra   poslanec
KOŠICKÝ KRAJ Michalovce Maťovské Vojkovce starosta  
  Ptrukša starosta
  Vojany starosta
  Žblnce starosta
Rožňava Drnava starosta

Príloha č. 2
k rozhodnutiu predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky č. 333/1999 Z. z.
LEHOTY
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 11. marca 2000
Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 - 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce, mesta ku dňu vyhlásenia volieb obec mesto 17. 12. 1999
65 dní 9-3 Určenie a zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri volbách do obecného, mestského zastupiteľstva obecné, mestské zastupiteľstvo 6. 1. 2000
55 dní 16 - 2 21 - 1,2 Podanie kandidátnych listín politické strany a nezávislí kandidáti 16. 1. 2000
55 dní 14 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej, mestskej volebnej komisie pri volbách do obecného, mestského zastupiteľstva politické strany 16. 1. 2000
50 dní 14 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej, mestskej volebnej komisie miestna, mestská volebná komisia 21. 1. 2000
45 dní 17 - 2 22 - 2 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného, mestského zastupiteľstva a na starostu obce a primátora mesta miestna, mestská volebná komisia 26. 1. 2000
40 dní 10 - 2 Určenie volebných okrskov a volebných miestností starosta obce primátor mesta 31. 1. 2000
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna, mestská volebná komisia 5. 2. 2000
30 dní 13 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania okresnej volebnej komisie okresná volebná komisia 10. 2. 2000
25 dní 30 - 1 Začiatok volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 15. 2. 2000
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec mesto 15. 2. 2000
20 dní 15 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri volbách do obecného, mestského zastupiteľstva politické strany 20. 2. 2000
15 dní 15 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková volebná komisia 25. 2. 2000
48 hodín 30 - 3 Skončenie volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 9. 3. 2000
26 - 1 Volebný deň okrsková volebná komisia 11. 3. 2000