332/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

332
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách
opatrenie z 3. decembra 1999 č. R-9/1999, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrením sa mení pevná cena surového kravského mlieka, určuje minimálna cena potravinárskej pšenice z úrody roku 1999 a ruší minimálna (garantovaná) cena potravinárskej pšenice pre štátny intervenčný nákup.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 10. decembra 1999 s výnimkou čl. I bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 21/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.