Predpis bol zrušený predpisom 387/2008 Z. z.

329/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.12.1999 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

329
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 26. novembra 1999
o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 10 000 Sk pri príležitosti roku 2000
Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:
§ 1
(1)
Pri príležitosti roku 2000 - bimilénia sa vydávajú pamätné zlaté mince v hodnote 10 000 Sk (ďalej len „desaťtisíckorunák“).
(2)
Desaťtisíckorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov medi; jeho hmotnosť je 19 g, priemer 34 mm a hrúbka 1,75 mm. Pri razbe desaťtisíckorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,04 g a v obsahu zlata 1 %.
§ 2
(1)
Na líci desaťtisíckorunáka na pozadí časti krídla bohyne víťazstva Niké, symbolizujúceho vzostup Slovenska k vlastnej štátnosti a vstup do nového tisícročia, sú od spodného okraja smerom k hornému okraju mince vyobrazené postavy významných osobností a symboly cesty Slovenska k samostatnosti s centrálne umiestneným štátnym znakom Slovenskej republiky v hornej časti. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v dvoch riadkoch v pravej hornej polovici mince a pod ním v dvoch riadkoch je označenie hodnoty desaťtisíckorunáka „10000 Sk“. Pri ľavom okraji desaťtisíckorunáka v smere zdola nahor je v opise latinský text „QUID DURAT VINCIT“. Štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu desaťtisíckorunáka sochára Štefana Novotného „N“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú pod skratkou názvu peňažnej jednotky.
(2)
Na rube desaťtisíckorunáka v kompozícii štylizovaného kalicha sú vyobrazené historické fragmenty rôznych epoch kresťanskej architektúry s centrálne umiestnenou postavou Krista. V spodnej časti je umiestnená symbolická betlehemská hviezda s latinským nápisom „AD MM“, ktorý označuje letopočet razby. Letopočet „2000“ a text „BIMILÉNIUM“ sú v dvoch riadkoch nad betlehemskou hviezdou.
(3)
Hrana desaťtisíckorunáka je vrúbkovaná.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Marián Jusko v. r.