324/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

324
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov ministrov zahraničných vecí Slovenskej republiky a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z 15. decembra 1998 a 26. januára 1999 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:
1.
Dohoda medzi Československom a Veľkou Britániou o vývoze ópia a podobných drog z Veľkej Británie do Československa uzavretá výmenou nót (21. 3./4. 8. 1921)
(Praha 4. augusta 1921)
2.
Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych
(Londýn 11. novembra 1924, č. 70/1926 Zb.)
3.
Zmluva medzi prezidentom Československej republiky a Jeho Veličenstvom vo vzťahu k Veľkej Británii dopĺňajúca zmluvu z 11. novembra 1924 o uľahčení vykonania právnej pomoci
(Praha 15. februára 1935)
4.
Dohoda medzi vládou Československa a vládou Jeho Veličenstva vo Veľkej Británii o vzájomnom uznávaní námorníckych preukazov za náhradu cestovných pasov uzavretá výmenou nót (13. 2./4. 3. 1935)
(Londýn 4. marca 1935)
5.
Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o vzájomnom udržiavaní vojnových hrobov
(Praha 3. marca 1949)
6.
Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o leteckých dopravných službách medzi ich krajinami a cez ich územia
(Praha 15. januára 1960, č. 60/1960 Zb.)
7.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti aplikovanej vedy a techniky
(Praha 26. marca 1968, č. 107/1968 Zb.)
8.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o medzinárodnej cestnej doprave
(Praha 10. novembra 1970, č. 82/1971 Zb.)
9.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o implementácii určitých ustanovení zmluvy o extradícii a zmluvy o právnej pomoci vo veciach občianskych z 11. novembra 1924 uzavretá výmenou nót
(Praha 5. – 25. januára 1972)
10.
Dohoda o kooperácii medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
(Brno 8. septembra 1972, č. 11/1973 Zb.)
11.
Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
(Praha 3. apríla 1975, č. 135/1976 Zb.)
12.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti lekárstva a zdravotníctva
(Praha 23. apríla 1976, č. 105/1976 Zb.)
13.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o vyporiadaní určitých otvorených nárokov a finančných otázok
(Praha 29. januára 1982)
14.
Dohoda medzi vládou Česko-slovenskej federatívnej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti školstva, vedy a kultúry
(Londýn 3. apríla 1990, č. 216/1990 Zb.)
15.
Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o podpore a ochrane investícií s Protokolom
(Praha 10. júla 1990, č. 646/1992 Zb.)
16.
Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v otázkach boja proti terorizmu, obchodovaniu s narkotikami a organizovanému zločinu a vo všeobecných otázkach bezpečnostnej praxe
(Praha 23. júla 1990)
17.
Dojednanie medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zrušení vízovej povinnosti dohodnuté výmenou nót (18. 9. 1990/20. 9. 1990/1. 10. 1990)
(Praha 18. septembra 1990, č. 521/1990 Zb.)
18.
Zmluva medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku
(Londýn 5. novembra 1990, č. 89/1992 Zb.)
19.
Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zriadení a činnosti kultúrnych stredísk
(Londýn 12. decembra 1991, č. 168/1992 Zb.)