32/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.1999 do 14.07.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

32
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 27. januára 1999,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o odbornom lesnom hospodárovi
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 52/1994 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „ochrana lesov, lesotechnické meliorácie,“.
2.
V § 3 ods. 2 písm. d) sa za slovo „prírody“ vkladajú slová „a krajiny“.
3.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
ochrana lesov a lesotechnické meliorácie.“.
4.
V § 6 odsek 5 znie:
„(5)
Na podanie žiadosti o opakovanú skúšku sa vzťahuje § 2 ods. 1. K žiadosti o opakovanú skúšku uchádzač priloží výpis z registra trestov nie starší ako šesť mesiacov. Náklady spojené s opakovanou skúškou znáša uchádzač.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
5.
V § 6 ods. 6 sa slová „úspešné vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na výkon štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva,3)“ nahrádzajú slovami „splnenie osobitných kvalifikačných predpokladov na výkon štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva,3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/1997 Z. z. o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností v krajských úradoch a okresných úradoch.“.
6.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Osvedčenie odborného lesného hospodára sa odníme
a)
na jeden rok až päť rokov za neplnenie povinností uvedených v osobitnom predpise2) pod písmenami b), d), f), i) a j) a za opakované neplnenie povinností uvedených v odseku 1 alebo
b)
natrvalo tomu, komu už raz bolo odňaté na určitú dobu za opätovné neplnenie povinností uvedených v osobitnom predpise.2)“.
7.
V § 8 odsek 3 znie:
„(3)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí osvedčenia vykoná orgán štátnej správy vyčiarknutie z evidencie a oznámi túto skutočnosť dotknutým vlastníkom, užívateľom a dotknutým orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.“.
8.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Pri odňatí osvedčenia odborného lesného hospodára na určitú dobu možno tomu, komu bolo osvedčenie odobraté, vydať nové osvedčenie až po preskúšaní skúšobnou komisiou uvedenou v § 4 ods. 1 v rozsahu obsahového zamerania skúšky uvedeného v § 3 ods. 2. O absolvovaní preskúšania vydá skúšobná komisia uchádzačovi doklad, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4. Náklady spojené s preskúšaním znáša uchádzač.
(5)
Vyznačenie v evidencii podľa odseku 1 a odobratie osvedčenia na určitú dobu sa vymaže po uplynutí piatich rokov.“.
9.
V § 9 ods. 1 sa slová „v sume 5 až 10 Sk/ha za každý začatý mesiac“ nahrádzajú slovami „orgánom štátnej správy lesného hospodárstva primerane“.
10.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Pri určení odborného lesného hospodára ako právnickej osoby sa v rozhodnutí uvedú identifikačné údaje právnickej osoby a jej zamestnancov, ktorí budú túto činnosť vykonávať a sú držiteľmi osvedčenia podľa § 7 ods. 1.“.
11.
V prílohe č. 3 sa slová „Oblastný lesný úrad“ nahrádzajú slovami „Krajský úrad“ a slovo „Prednosta“ slovami „Vedúci odboru“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 1999.
Pavel Koncoš v. r.
Príloha k vyhláške č. 32/1999 Z. z.