317/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.1999 do 31.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

317
ZÁKON
z 11. novembra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z. a zákona č. 284/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 3 písm. c) sa za slová „(§ 21 ods. 3),“ vkladajú slová „a o udelení vedecko-akademickej hodnosti alebo umelecko-akademickej hodnosti absolventom doktorandského štúdia (§ 22a ods. 9)“.
2.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na štátnych vysokých školách sa ustanovenie odseku 3 nevzťahuje na cudzincov, ktorí študujú za úhradu.“.
3.
V § 9 odsek 6 znie:
„(6)
Študenti tvoria v akademickom senáte vysokej školy (fakulty) najmenej jednu štvrtinu členov senátu.“.
4.
V § 9 odsek 7 znie:
„(7)
Predseda akademického senátu sa volí z členov akademického senátu.“.
5.
V § 10 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
volí kandidáta na rektora z profesorov alebo docentov vysokej školy spravidla najmenej dva mesiace pred skončením jeho funkčného obdobia a navrhuje odvolanie rektora. Návrh na vymenovanie alebo odvolanie rektora predkladá ministrovi. Po odvolaní rektora alebo po predčasnom skončení funkčného obdobia rektora z iných dôvodov (napr. z osobných alebo zo zdravotných) poveruje do vymenovania nového rektora výkonom funkcie rektora osobu z akademických funkcionárov vysokej školy alebo osobu z profesorov a docentov vysokej školy,“.
6.
V § 10 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
volí dekana z profesorov a docentov fakulty najmenej jeden mesiac pred skončením jeho funkčného obdobia a odvoláva ho z funkcie. Po odvolaní dekana alebo po predčasnom skončení funkčného obdobia dekana z iných dôvodov (napr. z osobných alebo zo zdravotných) poveruje do zvolenia nového dekana výkonom funkcie dekana osobu z akademických funkcionárov fakulty alebo osobu z profesorov a docentov fakulty,“.
7.
V § 10 ods. 1 písm. f) sa za slovo „využitie“ vkladajú slová „tým nie je dotknuté právo kolektívne vyjednávať,“.
8.
V § 10 ods. 2 písm. f) sa za slovo „a“ vkladá slovo „schvaľuje“.
9.
V § 12 ods. 1 druhá veta znie:
„Počet ďalších významných odborníkov nesmie presiahnuť jednu tretinu celkového počtu členov vedeckej rady fakulty.“.
10.
V § 12 ods. 2 písm. d) sa slovo „schvaľuje“ nahrádza slovom „prerokúva“.
11.
V § 13 ods. 1 sa v druhej vete čiarka za písmenom h) nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a i)“.
12.
V § 13 ods. 10 sa vypúšťa tretia a štvrtá veta.
13.
V § 15 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
rozdeľuje jemu pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu jednotlivým vysokým školám s prihliadnutím na hodnotenie práce vysokých škôl a fakúlt akreditačnou komisiou a po vyjadrení Rady vysokých škôl a kontroluje ich využitie,“.
14.
V § 15 ods. 1 písm. f) sa slová „na plnenie“ nahrádzajú slovami „na podporu plnenia“.
15.
V § 15 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
16.
V § 16 ods. 4 sa slová „v rade“ a „rady“ nahrádzajú slovami „v Rade“ a „Rady“.
17.
V § 16a odsek 4 znie:
„(4)
Členstvo v Študentskej rade vysokých škôl je čestné. Ministerstvo školstva finančne zabezpečuje činnosť Študentskej rady vysokých škôl účelovým vyčlenením prostriedkov na činnosť jej sekretariátu. Náhrada výdavkov spojených s výkonom funkcie člena Študentskej rady vysokých škôl sa poskytuje podľa osobitného predpisu.8)“.
18.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Na štátnych vysokých školách sa občanom v dennej forme štúdia poskytuje bezplatné vzdelanie počas vysokoškolského štúdia v ustanovenej dĺžke. Cudzincom sa na štátnych vysokých školách poskytuje vzdelanie bezplatne, len ak to určuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo ak to ustanovuje zákon.“.
19.
V § 20 sa v druhej vete slová „študijným programom“ nahrádzajú slovami „študijným a skúškovým poriadkom“.
20.
V § 26 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
po splnení ustanovených podmienok absolvovať časť svojho vysokoškolského štúdia aj na inej fakulte alebo vysokej škole, prípadne aj v zahraničí,“.
21.
V § 27 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Zamestnanci lekárskej fakulty a farmaceutickej fakulty sa zúčastňujú na poskytovaní zdravotnej starostlivosti na pracoviskách podľa osobitného predpisu.11a)“.
Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 27 ods. 9 sa nad číslo „IIa“ umiestňuje odkaz „11b“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:
„11b)
§ 3 vyhlášky Československej akadémie vied č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov.“.
23.V § 28 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
poriadok o výberovom konaní.“.
24.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.“.
25.
§ 32 vrátane nadpisu znie:
㤠32
Vysoké školy bohoslovecké, bohoslovecké fakulty a konfesijné vysoké školy
Na vysoké školy bohoslovecké, bohoslovecké fakulty a konfesijné vysoké školy sa ustanovenia § 2, 3, 4, 10, 13, 15, 17, 18, 26, 27 a 29 vzťahujú primerane.“.
26.
§ 34 znie:
㤠34
Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní6) okrem rozhodovania o poskytovaní štipendií [§ 22b ods. 3 a § 26 ods. 2 písm. a)] a o vylúčení zo štúdia na vysokej škole (§ 26 ods. 4). O odvolaní proti rozhodnutiu dekana rozhoduje rektor. O odvolaní proti rozhodnutiu rektora vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, rozhoduje akademický senát.“.
27.
V § 37b ods. 1 sa v prvej vete za slovo „zhodný“ vkladajú slová „alebo podobný“.
28.
V § 43b ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 1999.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.