Predpis bol zrušený predpisom 416/2008 Z. z.

316/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.11.1999 do 31.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

316
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 29. novembra 1999,
ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 380/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1999
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 380/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1999 v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 114/1999 Z. z. a opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 204/1999 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe č. 4 v časti Prehľad zisťovaní sa vypúšťa bod 78.
2.
V prílohe č. 4 v časti Charakteristiky zisťovaní sa vypúšťa bod 78.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. novembra 1999.
Peter Mach v. r.