315/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.11.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

315
OZNÁMENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal podľa § 20 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme
výnos zo 4. októbra 1999 č. 1490/1999-833, ktorým sa dopĺňa výnos Štatistického úradu Slovenskej republiky z 13. októbra 1998 č. 372/1998-830, ktorým sa vyhlasujú štandardy pre štátny informačný systém (oznámenie č. 320/1998 Z. z.).
Výnosom sa dopĺňa príloha k výnosu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 372/1998-830, ktorým sa vyhlasujú štandardy pre štátny informačný systém, o nový dátový štandard Dátum. Tento štandard ako nástroj výkonu informačných činností sa vydáva pre potrebu štátneho informačného systému v súvislosti s prechodom z roku 1999 do roku 2000.
Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 1999.
Výnos vrátane prílohy, ktorú tvorí úplné znenie dátového štandardu Dátum, je uverejnený v čiastke 1/1999 Spravodajcu Štatistického úradu Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Štatistickom úrade Slovenskej republiky, ale aj na všetkých územných štatistických orgánoch Štatistického úradu Slovenskej republiky. Zároveň je sprístupnený v elektronickej podobe na stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky na adrese //www.statistics.sk.