313/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2000 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

313
ZÁKON
z 3. novembra 1999
o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky projektovania, vykonávania, vyhodnocovania a kontroly geologických prác, pôsobnosť štátnej geologickej správy a sankcie za porušenie ustanovení tohto zákona.
§ 2
Geologické práce
(1)
Geologické práce sú geologický výskum a geologický prieskum.
(2)
Geologický výskum sa člení na
a)
základný geologický výskum, ktorým sa skúma, hodnotí a zobrazuje zloženie, vývoj a stavba zemskej kôry na území štátu a zákonitosti ich zmien,
b)
regionálny geologický výskum, ktorým sa podrobnejšie skúmajú a spresňujú vo vybraných častiach územia štátu poznatky o zložení, vývoji a stavbe zemskej kôry a o zákonitostiach ich zmien, a na základe týchto poznatkov sa zostavujú tematické a účelové geologické mapy.
(3)
Geologický prieskum sa člení na
a)
ložiskový geologický prieskum, ktorým sa skúmajú ložiská nerastov, zisťujú a overujú ich zásoby a spracúvajú geologické podklady na ich využívanie a ochranu,
b)
hydrogeologický prieskum, ktorým sa skúmajú podzemné vody1) vrátane termálnych vôd, prírodné liečivé zdroje a zdroje minerálnych stolových vôd,2) zisťuje a overuje sa ich množstvo a akosť a spracúvajú sa geologické podklady na ich využívanie a ochranu,
c)
inžinierskogeologický prieskum, ktorým sa skúmajú inžinierskogeologické pomery a hydrogeologické pomery územia najmä na účely územného plánovania, dokumentácie a zakladania stavieb vrátane skúmania stability územia náchylného na zosúvanie a spracúvania geologických podkladov pre návrhy na stabilizáciu územia,
d)
geologický prieskum životného prostredia, ktorým sa zisťujú a overujú geologické činitele ovplyvňujúce toto prostredie vrátane vplyvov, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou (antropogénne vplyvy), a navrhujú sanačné opatrenia,
e)
geologický prieskum na špeciálne účely, ktorým sa zisťujú a overujú geologické podmienky na
l. zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch,
2.
zriaďovanie a prevádzku zariadení na priemyselné využívanie geotermálnej energie,
3.
zriaďovanie a prevádzku úložísk rádioaktívnych a iných odpadov v podzemných priestoroch,
4.
sprístupňovanie jaskýň,
5.
zaistenie stability podzemných priestorov,
6.
zabezpečovanie a likvidáciu starých banských diel.3)
(4)
Za geologické práce sa podľa tohto zákona považujú, ak súvisia s prácami uvedenými v odsekoch 2 a 3, tieto práce:
a)
geofyzikálne práce, technologické práce, geochemické práce a laboratórne práce, sledovanie a riadenie geologických prác, geologické mapovanie, zostavovanie geologických máp, geologická dokumentácia a práce podľa ďalších metodík,
b)
spracúvanie geologických projektov, štúdií, správ, výpočtov, posudkov a rešerší,
c)
technické práce, najmä vrtné práce, podzemné práce a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim.
(5)
Podrobnosti o členení geologických prác ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 3
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)
Podľa tohto zákona
a)
projekt geologickej úlohy je návrh jej riešenia vybranými druhmi geologických prác, rozsah týchto prác a doba ich vykonávania, prípadne ich rozpočet a ekonomické zdôvodnenie,
b)
geologické dielo je povrchové alebo podzemné dielo v zemskej kôre, ktoré vzniklo geologickou prácou, najmä ryhy, výkopy, odkopy, jamice (šachtice), jamy (šachty), chodby (štôlne), komíny, úpadnice, lomové steny a vrty,
c)
geologický objekt je dočasný objekt stavebného charakteru potrebný na vykonávanie geologických prác,
d)
likvidácia geologických diel a geologických objektov je ich odstránenie alebo zamedzenie ich prejavov na zemskom povrchu vrátane uvedenia dotknutých pozemkov do predošlého stavu,
e)
zabezpečenie geologických diel a geologických objektov je vykonanie opatrení na ich zabezpečenie proti závalom a zosuvom a na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku umožňujúcich kontrolu geologických zistení v diele a objekte a ich stavu,
f)
obstarávateľ je ten, kto financuje geologické práce,
g)
držiteľ prieskumného územia je obstarávateľ, a ak ide o osobitné prieskumné územie, vykonávateľ prieskumných prác,
h)
zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy je ten, kto riadi, koordinuje a rieši geologickú úlohu,
i)
zástupca je fyzická osoba určená vykonávateľom geologických prác, ktorá zodpovedá za riadne vykonávanie geologických prác.
(2)
Práva a povinnosti vlastníka má podľa tohto zákona aj
a)
poľnohospodárske družstvo,
b)
správca majetku štátu, ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve Slovenskej republiky,
c)
správca majetku obce, ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve obce,
d)
nájomca, ak to vyplýva z nájomnej zmluvy,
e)
Slovenský pozemkový fond, ak je pozemok v jeho správe,
f)
stavebník, ak stavebný pozemok nie je v jeho vlastníctve, ale má k nemu oprávnenie na zhotovenie stavby,
g)
pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou, ak ide o pozemky združené vlastníkmi.
DRUHÁ ČASŤ
PODMIENKY VYKONÁVANIA GEOLOGICKÝCH PRÁC
§ 4
Vykonávanie geologických prác
(1)
Geologické práce je oprávnená vykonávať
a)
fyzická osoba a právnická osoba na základe geologického oprávnenia,
b)
právnická osoba poverená ministerstvom v súvislosti s geologickým výskumom,
c)
Slovenská akadémia vied, vysoké školy, stredné odborné školy a múzeá, ak vykonávajú geologické práce pri plnení svojich vedeckých alebo pedagogických úloh,
d)
fyzická osoba a právnická osoba pri dobývaní ložísk vyhradených nerastov podľa osobitného predpisu4) (ďalej len „vykonávateľ geologických prác“).
(2)
Geologický prieskum ložísk nevyhradeného nerastu5) môžu vlastníci pozemkov vykonávať na svojich pozemkoch povrchovými prácami bez geologického oprávnenia. Na tieto geologické práce sa vzťahujú primerane ustanovenia § 13, 17, 31, § 32 ods. 1 písm. g) a h) a § 34.
(3)
Na vykonávanie geologických prác občanmi na uspokojovanie ich osobných záujmov sa tento zákon nevzťahuje.
§ 5
Žiadosť o geologické oprávnenie
(1)
Geologické oprávnenie je oprávnenie na vykonávanie geologických prác, ktoré na základe žiadosti o vydanie geologického oprávnenia vydáva ministerstvo
a)
fyzickej osobe alebo jej zástupcovi, ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je bezúhonný,
b)
právnickej osobe, ktorá má sídlo alebo organizačnú zložku na území Slovenskej republiky.
(2)
Fyzická osoba v žiadosti o geologické oprávnenie uvedie
a)
meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a trvalý pobyt6) (ďalej len „osobné údaje“); ak ustanoví zástupcu, uvedie aj jeho osobné údaje,
b)
obchodné meno,
c)
druh geologickej práce, na ktorý žiada geologické oprávnenie (§ 2 ods. 2 až 4),
d)
čas, na ktorý žiada geologické oprávnenie,
e)
identifikačné číslo (IČO), ak ho má pridelené,
f)
mená a čísla preukazov o odbornej spôsobilosti osôb uvedených v § 9 ods. 1 a údaje o ich pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi.
(3)
Právnická osoba v žiadosti o geologické oprávnenie uvedie
a)
obchodné meno a sídlo,
b)
druh geologickej práce, na ktorý žiada geologické oprávnenie (§ 2 ods. 2 až 4),
c)
čas, na ktorý žiada geologické oprávnenie,
d)
osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, a spôsob, akým budú za právnickú osobu konať,
e)
osobné údaje a údaj o bezúhonnosti zástupcu,
f)
identifikačné číslo (IČO), ak ho má pridelené,
g)
mená a čísla preukazov o odbornej spôsobilosti osôb uvedených v § 9 ods. 1 a údaje o ich pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi.
(4)
Za bezúhonného podľa odseku 1 písm. a) a odseku 3 písm. e) sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia.7)
(5)
K žiadosti podľa odsekov 2 a 3 sa pripojí výpis z registra trestov fyzickej osoby a jej zástupcu, ak je ustanovený, alebo výpis z registra trestov zástupcu právnickej osoby. Výpis nemôže byť starší ako šesť mesiacov.
§ 6
Vydanie geologického oprávnenia
(1)
Geologické oprávnenie vydané fyzickej osobe obsahuje
a)
osobné údaje fyzickej osoby, prípadne aj jej zástupcu, ak bol ustanovený, a údaje o odbornej spôsobilosti (§ 9),
b)
obchodné meno,
c)
geologické práce, na ktoré sa vydáva geologické oprávnenie,
d)
čas, na ktorý sa vydáva geologické oprávnenie,
e)
podmienky vykonávania geologických prác,
f)
identifikačné číslo,
g)
dátum vydania geologického oprávnenia.
(2)
Geologické oprávnenie vydané právnickej osobe obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo,
b)
osobné údaje štatutárneho orgánu a zástupcu, ako aj údaje o odbornej spôsobilosti zástupcu (§ 9),
c)
geologické práce, na ktoré sa geologické oprávnenie vydáva,
d)
čas, na ktorý sa geologické oprávnenie vydáva,
e)
podmienky vykonávania geologických prác,
f)
identifikačné číslo,
g)
dátum vydania geologického oprávnenia.
(3)
Vykonávateľ geologických prác je povinný ministerstvu oznámiť každú zmenu údajov uvedených v geologickom oprávnení, a to do l5 dní od vzniku zmeny. Na základe tohto oznámenia ministerstvo môže rozhodnúť o zmene alebo o zrušení geologického oprávnenia.
(4)
Odpis geologického oprávnenia a odpis rozhodnutia o jeho zmene alebo zrušení zašle ministerstvo príslušnému daňovému úradu a orgánu štátnej štatistiky.
§ 7
Zánik geologického oprávnenia
(1)
Geologické oprávnenie zaniká
a)
smrťou fyzickej osoby, ktorej bolo vydané, ak vo výkone geologického oprávnenia nepokračuje ustanovený správca dedičstva8) alebo dedičia,
b)
zánikom právnickej osoby, ktorej bolo vydané,
c)
rozhodnutím ministerstva o jeho zrušení,
d)
uplynutím času, na ktorý bolo vydané.
(2)
Ak v prípade smrti fyzickej osoby, ktorej bolo vydané geologické oprávnenie a ktorá nemala určeného zástupcu, nebude určený správca, ministerstvo rozhodne o pozastavení výkonu geologického oprávnenia až do skončenia konania o dedičstve.
(3)
Ak chce dedič pokračovať vo vykonávaní geologických prác, je povinný predložiť ministerstvu do 30 dní od skončenia konania o dedičstve právoplatný doklad o tom, že je dedičom, a oznámiť ministerstvu údaje podľa § 5 ods. 2 písm. a).
(4)
Ministerstvo zruší geologické oprávnenie, ak
a)
vykonávateľ geologických prác o to požiada [§ 4 ods. 1 písm. a)],
b)
dedič geologického oprávnenia nepostupuje podľa odseku 3,
c)
vykonávateľ geologických prác alebo jeho zástupca nespĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti (§ 9).
(5)
Ministerstvo môže zrušiť geologické oprávnenie, ak vykonávateľ geologických prác v priebehu jedného roku opätovne poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom, hoci už bol na porušenie povinnosti upozornený a bolo mu uložené, aby zistené nedostatky v určenej lehote odstránil.
§ 8
Register geologických oprávnení
(1)
Ministerstvo vedie register geologických oprávnení; register geologických oprávnení je verejne prístupný.
(2)
Register geologických oprávnení obsahuje
a)
pri fyzickej osobe osobné údaje, obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo a osobné údaje zástupcu, ak je ustanovený,
b)
pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a osobné údaje štatutárneho orgánu a zástupcu,
c)
geologické práce, na ktoré sa vydalo geologické oprávnenie,
d)
údaje o odbornej spôsobilosti (§ 9),
e)
podmienky vykonávania geologických prác,
f)
čas, na ktorý sa geologické oprávnenie vydalo, a dátum jeho vydania,
g)
zmeny uvedených údajov,
h)
dátum a dôvod zániku geologického oprávnenia.
(3)
Súčasťou registra geologických oprávnení je zbierka listín obsahujúca žiadosti o geologické oprávnenia, odpisy vydaných geologických oprávnení, ich zmien a zániku geologického oprávnenia.
§ 9
Odborná spôsobilosť
(1)
Odbornú spôsobilosť na vykonávanie geologických prác (ďalej len „odborná spôsobilosť“) musí mať fyzická osoba, ktorá je
a)
vykonávateľom geologických prác alebo jeho zástupcom,
b)
zástupcom právnickej osoby, ktorá je vykonávateľom geologických prác,
c)
zodpovedným riešiteľom geologických úloh.
(2)
Odbornou spôsobilosťou sa rozumie vzdelanie, prax a súhrn teoretických vedomostí a znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich geologické práce a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov9) a súvisiacich slovenských technických noriem.
(3)
Odbornú spôsobilosť overuje ministerstvo skúškou.
(4)
Odborná spôsobilosť sa osvedčuje vydaním preukazu o odbornej spôsobilosti a overuje sa každých desať rokov.
(5)
Za zodpovedného riešiteľa geologickej úlohy, zástupcu fyzickej osoby alebo zástupcu právnickej osoby možno určiť len osobu s príslušným vysokoškolským vzdelaním, ktorá má najmenej dvojročnú prax v danom odbore, alebo osobu s príslušným stredoškolským vzdelaním, ktorá má najmenej päťročnú prax v danom odbore. Takéto vzdelanie a prax musí mať aj fyzická osoba, ktorá je vykonávateľom geologických prác a nemá určeného zástupcu.
(6)
Podrobnosti o obsahu odbornej spôsobilosti a o spôsobe jej overovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
TRETIA ČASŤ
PROJEKTOVANIE, RIEŠENIE A VYHODNOCOVANIE GEOLOGICKÝCH ÚLOH
§ 10
Geologická úloha
(1)
Geologická úloha je vecné, miestne a časové vymedzenie okruhu otázok vyjadrujúcich hospodársky, vedecký alebo technický cieľ úlohy, ktorá sa má projektovať a riešiť geologickými prácami a vyhodnotiť v záverečnej správe.
(2)
Geologickú úlohu určuje obstarávateľ. Na určenie a realizáciu určitej geologickej úlohy sa môžu obstarávatelia združiť.10)
(3)
Geologická úloha geologického prieskumu sa člení na etapy. Geologická úloha geologického výskumu sa na etapy nečlení.
§ 11
Projektovanie geologických úloh
(1)
Na geologickú úlohu vypracúva vykonávateľ geologických prác projekt geologickej úlohy. Projekt geologickej úlohy vyjadruje cieľ geologickej úlohy, navrhuje a odôvodňuje vybrané druhy geologických prác na riešenie geologickej úlohy a určuje metodický a technický postup ich odborného, racionálneho a bezpečného vykonávania.
(2)
Pri projektovaní geologickej úlohy sa zisťuje, či sa vykonávanie vybraných druhov geologických prác bude týkať záujmov chránených osobitnými predpismi,11) a navrhujú sa opatrenia na ochranu týchto záujmov.
(3)
Projekt geologickej úlohy schvaľuje obstarávateľ.
(4)
Podrobnosti o projektovaní geologickej úlohy, zisťovaní stretov záujmov chránených osobitnými predpismi a schvaľovaní projektu geologickej úlohy, ako aj náležitosti projektu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 12
Riešenie geologických úloh
(1)
Vykonávateľ geologických prác začne riešiť geologickú úlohu po schválení jej projektu. Pred schválením projektu geologickej úlohy možno začať úlohu riešiť len výnimočne.
(2)
Vykonávateľ geologických prác rieši geologickú úlohu v súlade so schváleným projektom tak, aby sa čo najskôr a efektívne dosiahol jej cieľ. Riešenie geologickej úlohy riadi zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy.
(3)
Ak pri riešení geologickej úlohy vykonávateľ geologických prác zistí, že treba voliť zásadne iný metodický alebo technický postup alebo vykonať podstatne väčší rozsah prác, ako obsahuje projekt geologickej úlohy, je povinný navrhnúť zmenu projektu geologickej úlohy. Do schválenia zmeny projektu geologickej úlohy môže v riešení pokračovať geologickými prácami, na ktoré sa vzťahuje navrhovaná zmena projektu, len v rozsahu a za podmienok určených obstarávateľom.
(4)
Vykonávateľ geologických prác navrhne aj zmenu projektu geologickej úlohy, prípadne zastavenie geologických prác, ak zistí, že cieľ úlohy nemožno dosiahnuť najmä z dôvodu, že geologické pomery sa podstatne líšia od predpokladov v schválenom projekte.
(5)
Zmenu projektu geologickej úlohy schvaľuje obstarávateľ.
(6)
Podrobnosti postupu, podmienky riešenia a náplň riadenia a sledovania geologickej úlohy, postup a podmienky pri vypracúvaní zmeny projektu a prípady, keď možno začať riešenie geologickej úlohy pred schválením jej projektu, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 13
Geologická dokumentácia
(1)
Vykonávateľ geologických prác je povinný pri riešení geologickej úlohy viesť, dopĺňať a uchovávať písomnú, grafickú a hmotnú dokumentáciu o zistených skutočnostiach a javoch v geologických dielach a objektoch a údaje o výsledkoch ich rozborov a skúšok vrátane vyhodnotenia (ďalej len „geologická dokumentácia“). Pritom dbá, aby sa s postupom riešenia úlohy dokumentovali všetky geologické skutočnosti a podľa nich sa usmerňovalo jej ďalšie riešenie.
(2)
Geologickú dokumentáciu treba uchovávať spôsobom zabezpečujúcim jej ochranu pred poškodením, zničením alebo zneužitím. Písomnú a grafickú geologickú dokumentáciu treba uchovávať tri roky od odovzdania záverečnej správy obstarávateľovi, ak v schválenom projekte geologickej úlohy nie je určená dlhšia lehota. Hmotnú geologickú dokumentáciu treba uchovávať do schválenia záverečnej správy.
(3)
Vykonávateľ geologických prác je povinný odovzdať geologickú dokumentáciu obstarávateľovi súčasne s odovzdaním záverečnej správy geologickej úlohy, ak sa nedohodol s obstarávateľom inak.
(4)
Podrobnosti dokumentovania geologickej úlohy, vedenia, dopĺňania a uchovávania geologickej dokumentácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 14
Vyhodnocovanie geologickej úlohy
(1)
Vykonávateľ geologických prác je povinný vyhodnotiť geologickú úlohu v záverečnej správe geologickej úlohy (ďalej len „záverečná správa“) a odovzdať ju obstarávateľovi.
(2)
Záverečná správa obsahuje zhodnotenie použitých geologických prác v porovnaní s projektom geologickej úlohy, dosiahnuté výsledky z hľadiska cieľa geologickej úlohy a nové geologické poznatky vrátane tých, ktoré priamo nesúvisia s jej cieľom, najmä o geologickej stavbe zemskej kôry, o nerastoch, o výskyte podzemných vôd, prírodných liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd. Záverečná správa ďalej obsahuje údaje o stave geologických diel a geologických objektov vrátane ich zabezpečenia, návrh na ich iné využitie alebo na likvidáciu a údaje o spôsobených škodách a ich náhrade. Pri geologickej úlohe financovanej zo štátneho rozpočtu záverečná správa obsahuje aj údaje o vynaložených nákladoch na riešenie geologickej úlohy vrátane nákladov na projekt a záverečnú správu.
(3)
Záverečná správa, pri ktorej riešení sa zistili a overili zásoby výhradného ložiska,12) musí obsahovať ako samostatnú časť výpočet zásob výhradného ložiska.
(4)
Záverečná správa, pri ktorej riešení sa zistili a overili množstvá podzemných vôd, prírodných liečivých zdrojov alebo zdrojov minerálnych stolových vôd, musí obsahovať ako samostatnú časť ich výpočet, prípadne kvalifikovaný odhad.
(5)
Postup pri vyhodnocovaní geologických úloh, náležitosti a obsah záverečných správ, lehoty vyhodnocovania geologických úloh a odovzdávania záverečných správ podrobnejšie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 15
Zásoby výhradného ložiska a množstvá vôd
(1)
Zásoby výhradného ložiska,13) ich klasifikáciu a podmienky ich využiteľnosti, schvaľovanie výpočtu zásob a odpis zásob výhradného ložiska upravuje osobitný predpis.14)
(2)
Množstvá vôd uvedené v § 14 ods. 4 sú zistené a overené množstvá vôd v priestore zahŕňajúcom podzemné vody v hydrogeologickom rajóne, v jeho časti alebo v hydrogeologickej štruktúre alebo v jej časti (ďalej len „hydrogeologický celok“) bez ohľadu na straty pri ich využívaní.
(3)
Podmienky využiteľnosti množstiev vôd hydrogeologického celku sú súborom ukazovateľov, podľa ktorých sa posudzuje ich vhodnosť na predpokladané využitie. Podmienky využiteľnosti sú podkladom na výpočet množstiev vôd hydrogeologického celku v záverečnej správe. Podmienky využiteľnosti určuje obstarávateľ.
(4)
Vo výpočte množstiev vôd hydrogeologického celku sa navrhuje klasifikácia množstiev vôd na kategórie podľa stupňa ich preskúmanosti a znalosti o geologickom prostredí, v ktorom sa nachádzajú, o ich akosti a rozmiestnení a o ich technologických vlastnostiach.
(5)
Kategórie a spôsob výpočtu množstiev vôd hydrogeologického celku podrobnejšie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 16
Posudzovanie a odsúhlasovanie záverečných správ
(1)
Záverečnú správu geologickej úlohy financovanej zo štátneho rozpočtu posudzuje a odsúhlasuje orgán štátnej správy, ktorému boli zverené prostriedky štátneho rozpočtu na geologické práce.
(2)
Samostatnú časť záverečnej správy s výpočtom zásob výhradného ložiska (§ 14 ods. 3) a samostatnú časť záverečnej správy s výpočtom množstiev vôd v hydrogeologickom celku (§ 14 ods. 4) posudzuje a odsúhlasuje ministerstvo bez ohľadu na zdroj financovania.
(3)
Ostatné záverečné správy odsúhlasuje obstarávateľ geologických prác. Prevzatie a schválenie záverečnej správy sa musí vykonať písomnou formou.
(4)
Odsúhlasené zásoby výhradných ložísk a výsledky hydrogeologického prieskumu sa evidujú súhrnne.
(5)
Vykonávateľ geologických prác, ktorý riešil geologickú úlohu a vyhodnotil ju v záverečnej správe, zodpovedá za kvalitu jej riešenia a úplnosť vyhodnotenia.
(6)
Podrobnosti o posudzovaní a odsúhlasovaní záverečnej správy a o evidencii zásob výhradných ložísk a výsledkov hydrogeologického prieskumu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 17
Odovzdávanie a sprístupňovanie záverečných správ
(1)
Obstarávateľ je povinný bezodplatne odovzdať záverečnú správu a inú geologickú dokumentáciu právnickej osobe poverenej ministerstvom v určenom rozsahu a v úprave na trvalé uchovanie a ďalšie využitie, a to do jedného mesiaca od jej odsúhlasenia.
(2)
Obstarávateľ pri odovzdaní záverečnej správy a hmotnej geologickej dokumentácie oznámi právnickej osobe poverenej ministerstvom podmienky na ich sprístupňovanie a poskytovanie informácií z nich vrátane prípadne požadovaných finančných úhrad; podmienky sú záväzné päť rokov od ich odovzdania právnickej osobe poverenej ministerstvom.
(3)
Podmienky ustanovené v odseku 2 sa nevzťahujú na poskytovanie geologických informácií ústredným orgánom štátnej správy, ktorým dá ministerstvo súhlas na to, aby im právnická osoba poverená ministerstvom poskytla informácie, ktoré sú nevyhnutne potrebné z dôvodu verejného záujmu alebo na plnenie ich úloh.
(4)
Právnická osoba poverená ministerstvom sprístupňuje hmotnú geologickú dokumentáciu len na účely jej vizuálneho opisu. Odber vzoriek z hmotnej geologickej dokumentácie na špeciálne geologické a laboratórne účely možno umožniť len so súhlasom ministerstva za podmienok v ňom určených a za cenu podľa osobitného predpisu.15) Kópie kompletných záznamov z geofyzikálnych meraní na účel opätovného prehodnotenia aj v digitálnej forme poskytne právnická osoba poverená ministerstvom za cenu podľa osobitného predpisu.15)
(5)
Záverečné správy sa považujú za informácie o životnom prostredí a na ich sprístupňovanie sa s výnimkou prípadov podľa odsekov 2 a 3 vzťahuje osobitný predpis.16)
(6)
Podrobnosti o podmienkach odovzdávania záverečných správ, hmotnej geologickej dokumentácie a inej geologickej dokumentácie a o sprístupňovaní hmotnej geologickej dokumentácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 18
Využitie výsledkov geologických prác pri územnom plánovaní
(1)
Orgány územného plánovania pri územnom plánovaní a pri územnom konaní a vodohospodárske orgány postupujú v súlade s výsledkami geologických prác, najmä vo vzťahu k výhradným ložiskám,13) množstvám vôd v hydrogeologických celkoch, k starým banským dielam,3) podzemným priestorom, prírodným horninovým štruktúram, zosuvným územiam a k využívaniu geotermálnej energie.
(2)
Ministerstvo môže v záujme racionálneho postupu pri územnom plánovaní vymedziť územie s osobitnými podmienkami geologickej stavby, a to najmä s výhradnými ložiskami alebo s osobitne nepriaznivými inžinierskogeologickými pomermi, kde možno vydať územné rozhodnutie len po jeho vyjadrení. Na územiach vojenských obvodov17) a na územiach slúžiacich na prípravu na obranu štátu mimo území vojenských obvodov postupuje ministerstvo po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRIESKUMNÉ ÚZEMIE
§ 19
Prieskumné územie pre vybrané geologické práce
(1)
Vybrané geologické práce možno vykonávať len na prieskumnom území, ktoré určuje ministerstvo. Rozhodnutie o určení prieskumného územia nie je územným rozhodnutím podľa osobitných predpisov.18)
(2)
Vybrané geologické práce sú:
a)
ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov okrem geologického prieskumu v dobývacom priestore,19)
b)
hydrogeologický prieskum termálnych podzemných vôd, prírodných liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd,
c)
geologický prieskum na špeciálne účely pre podzemné zásobníky v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch, pre zariadenia na priemyselné využívanie geotermálnej energie a pre úložiská rádioaktívnych odpadov v podzemných priestoroch.
(3)
Prieskumné územie je priestor vymedzený na povrchu uzavretým geometrickým obrazcom s priamymi stranami bez voľných plôch, ohraničený pod povrchom zvislými rovinami, prechádzajúcimi stranami, prípadne ohraničený aj vertikálne rovinami podľa nadmorských výšok. Vrcholy hraníc prieskumného územia na povrchu sa určia súradnicami v platnom súradnicovom systéme. Prieskumné územie určuje ministerstvo na návrh obstarávateľa.
(4)
Prieskumné územia na rôzne účely sa nemôžu čiastočne alebo úplne prekrývať, ak by sa tým podstatne sťažilo alebo znemožnilo vykonávanie geologických prác alebo využitie ich výsledkov, napríklad ak ide o prieskum vývojovo alebo priestorovo súvisiacich ložísk vyhradených nerastov, prieskum rôznych druhov vôd alebo prieskum na rôzne špeciálne účely.
§ 20
Určenie, zmeny, prevody a zrušenie prieskumného územia
(1)
Prieskumné územie určí ministerstvo najviac na štyri roky; na návrh držiteľa prieskumného územia sa môže táto lehota predĺžiť až o ďalšie štyri roky a opätovne najviac o ďalšie dva roky. O predĺženie treba požiadať najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty.
(2)
Pri každom predlžovaní lehoty podľa odseku 1 sa zmenší rozloha prieskumného územia najmenej o 25 %. Ak sú výnimočne dôvody, aby sa prieskumné územie nezmenšilo, môže o to držiteľ prieskumného územia požiadať v návrhu na predĺženie lehoty s predložením geologickej dokumentácie zdôvodňujúcej túto žiadosť.
(3)
Rozloha prieskumného územia môže byť najviac 250 km2; pre ložiskový geologický prieskum na ropu a horľavý zemný plyn najviac 1 000 km2.
(4)
Obstarávateľovi možno určiť najviac štyri prieskumné územia.
(5)
Držiteľ prieskumného územia môže so súhlasom ministerstva zmluvne previesť právo vyplývajúce z prieskumného územia alebo jeho časti na inú osobu. Zmluva o prevode uzavretá bez súhlasu ministerstva je neplatná. Zmluvu o prevode je povinný v jednom exemplári predložiť ministerstvu do 15 dní od jej uzavretia. Nový držiteľ prieskumného územia je povinný dodržiavať podmienky rozhodnutia o určení prieskumného územia (§ 21 ods. 5). Ministerstvo nedá súhlas na prevod, ak by sa prevodom porušil tento zákon.
(6)
Ak sa vybrané geologické práce nezačnú vykonávať do jedného roku odo dňa, v ktorom rozhodnutie o určení prieskumného územia nadobudlo právoplatnosť, alebo odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o prevode prieskumného územia podľa odseku 5, môže ministerstvo zrušiť prieskumné územie. Geologický prieskum sa považuje za začatý, ak sa na jeho vykonávanie vynaložilo v prvom roku platnosti rozhodnutia najmenej 15 % z plánovaného finančného rozsahu geologických prác.
(7)
Rozhodnutie o určení prieskumného územia môže ministerstvo na návrh držiteľa prieskumného územia kedykoľvek zmeniť, ak zmena prispeje k splneniu účelu, na ktorý bolo vydané.
(8)
Ministerstvo môže na návrh držiteľa prieskumného územia alebo z vlastného podnetu zrušiť rozhodnutie o určení prieskumného územia, ak sa geologické práce trvale zastavili pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 1. Ministerstvo môže výnimočne zrušiť rozhodnutie o určení prieskumného územia aj v prípade, ak držiteľ prieskumného územia počas jedného roku opätovne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo podmienky určenia prieskumného územia, hoci sa mu uložilo, aby zistené nedostatky odstránil (§ 31 ods. 2).
(9)
Podrobnosti o náležitostiach návrhov na určenie prieskumných území, o vedení ich evidencie a o podmienkach prevodu prieskumných území ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 21
Konanie o určení, zmene a zrušení prieskumného územia
(1)
Konanie o určení prieskumného územia sa začína dňom podania návrhu obstarávateľa. Konanie o zmene a zrušení prieskumného územia sa začína dňom podania návrhu držiteľa prieskumného územia; toto konanie môže v prípade prevažujúceho iného celospoločenského záujmu začať ministerstvo aj z vlastného podnetu.
(2)
Ak na tie isté vybrané geologické práce podá návrh na určenie prieskumného územia viac žiadateľov, ministerstvo začne konanie o určení prieskumného územia na návrh toho žiadateľa, ktorý podal návrh ako prvý.
(3)
Účastníkom konania o určení, zmene alebo zrušení prieskumného územia je iba žiadateľ.
(4)
Dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská v lehote, ktorú určí ministerstvo a ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, inak sa na tieto stanoviská nemusí prihliadnuť. Ak niektorý orgán štátnej správy potrebuje na posúdenie návrhu dlhší čas, ministerstvo na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.
(5)
Ministerstvo v rozhodnutí o určení prieskumného územia určí podmienky vykonávania geologických prác a podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy držiteľa prieskumného územia a záujmy chránené osobitnými predpismi.11)
(6)
Stavebný úrad môže v prieskumnom území vydať územné rozhodnutie len po vyjadrení ministerstva.
(7)
Rozhodnutie o určení prieskumného územia sa zasiela žiadateľovi, obci, v ktorej katastrálnom území sa prieskumné územie nachádza, stavebnému úradu, obvodnému banskému úradu a ďalším dotknutým orgánom štátnej správy.
§ 22
Práva a povinnosti držiteľa prieskumného územia
(1)
Držiteľ prieskumného územia predkladá ministerstvu ročnú správu o prieskumnej činnosti s uvedením výsledkov vybraných geologických prác a vynaložených finančných prostriedkov na prieskum do šiestich týždňov po uplynutí kalendárneho roku.
(2)
Držiteľ prieskumného územia na ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov má prednosť na určenie dobývacieho priestoru podľa osobitného predpisu.20)
(3)
Držiteľ prieskumného územia pre vybrané geologické práce uvedené v § 19 ods. 2 písm. b) a c) má prednosť na využitie výsledkov riešenia geologickej úlohy v prieskumnom území do 18 mesiacov od predloženia záverečnej správy právnickej osobe poverenej ministerstvom, najneskôr však do dvoch rokov od uplynutia lehoty určenej podľa § 20 ods. 1. Držiteľ prieskumného územia musí o rozhodnutie na prednostné využitie výsledkov riešenia geologickej úlohy v prieskumnom území požiadať príslušný orgán štátnej správy.
(4)
Držiteľ prieskumného územia má v ňom právo vykonávať vybrané geologické práce uvedené v rozhodnutí o určení prieskumného územia. Držiteľ prieskumného územia môže vykonávať tieto práce sám, ak má na ne geologické oprávnenie. Ich vykonávanie môže zadať aj inej osobe, ktorá má geologické oprávnenie.
(5)
Držiteľ prieskumného územia môže vo svojom prieskumnom území vykonávať aj iné geologické práce ako vybrané geologické práce, ak je to v súlade s jeho geologickým oprávnením. Iná osoba môže tieto práce vykonávať iba so súhlasom držiteľa prieskumného územia pri dodržaní ním určených podmienok a povinností vyplývajúcich z tohto zákona a ak je to v súlade s jej geologickým oprávnením. Ak o tom nedôjde k dohode, rozhodne na návrh záujemcu ministerstvo.
(6)
Ak držiteľ prieskumného územia nevynaložil na vykonávanie vybraných geologických prác v prieskumnom území počas určeného obdobia jeho platnosti minimálne 70 % projektovaných finančných prostriedkov, ministerstvo môže jeho žiadosť na predĺženie lehoty (§ 20 ods. 1) zamietnuť.
§ 23
Úhrady za prieskumné územie
(1)
Úhrada za prieskumné územie je za každý začatý rok a za každý začatý km2 počas prvých štyroch rokov 3 000 Sk, počas nasledujúcich štyroch rokov 6 000 Sk a počas ďalších dvoch rokov 9 000 Sk.
(2)
Držiteľ prieskumného územia je povinný zaplatiť úhradu podľa odseku 1 ministerstvu do troch mesiacov po začatí každého roku počítaného odo dňa určenia prieskumného územia, prípadne odo dňa jeho prevodu podľa § 20 ods. 5.
(3)
50 % úhrady podľa odseku 1 je príjmom štátneho rozpočtu a 50 % je príjmom obce, na ktorej území sa nachádza prieskumné územie. Ak sa prieskumné územie nachádza v katastrálnych územiach dvoch alebo viacerých obcí, určí pomerné podiely obcí ministerstvo podľa veľkosti častí prieskumného územia v ich katastrálnych územiach.
(4)
Ministerstvo odvedie do rozpočtu obce časť úhrady podľa odseku 3 do 30 dní od prijatia úhrady.
§ 24
Osobitné prieskumné územie
(1)
Ak sú vybrané geologické práce (§ 19 ods. 2) financované z prostriedkov štátneho rozpočtu, určí sa prieskumné územie vykonávateľovi geologických prác určenému podľa osobitného predpisu21) (ďalej len „osobitné prieskumné územie“) s výnimkou hydrogeologického prieskumu zdrojov určených na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Osobitné prieskumné územie určí ministerstvo na návrh vykonávateľa geologických prác.
(2)
Vykonávateľ geologických prác, ktorému bolo určené osobitné prieskumné územie, je oprávnený vykonávať v ňom geologické práce uvedené v rozhodnutí o určení osobitného prieskumného územia.
(3)
Na určenie osobitného prieskumného územia a na činnosť vykonávateľa geologických prác v ňom sa nevzťahuje § 20 ods. 1, 2, 4, 5, 6 a 7,§ 22 a 23.
(4)
Ministerstvo môže na návrh vykonávateľa geologických prác alebo z vlastného podnetu zrušiť rozhodnutie o určení osobitného prieskumného územia, ak sa geologické práce trvale zastavili alebo ak vykonávateľ geologických prác počas jedného roku opätovne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo podmienky určenia osobitného prieskumného územia, hoci sa mu uložilo, aby zistené nedostatky odstránil (§ 31 ods. 2 ).
§ 25
Zmena osobitného prieskumného územia na prieskumné územie
(1)
Ministerstvo môže na účel zmeny osobitného prieskumného územia na prieskumné územie vyhlásiť výberové konanie na výber nového uchádzača za držiteľa prieskumného územia.
(2)
Ministerstvo oznámi záujemcom o výberové konanie podmienky jeho uskutočnenia, podmienky výberu uchádzača a základné geologické údaje, ako aj podmienky na získanie súbornej geologickej dokumentácie s požadovanými údajmi na vypracovanie ponuky vrátane finančnej zábezpeky a s termínom na jej predloženie.
(3)
Posudzovanie ponúk a výber uchádzača vykonáva komisia určená ministerstvom.
(4)
Vybraný uchádzač má po úhrade časti nákladov vykonaných geologických prác, ktorá je príjmom štátneho rozpočtu, právo na určenie prieskumného územia v súlade s § 20. Vybraný uchádzač je povinný zabezpečiť pokračovanie geologických prác podľa schváleného projektu geologickej úlohy; ustanovenia § 12 tým nie sú dotknuté.
(5)
Rozhodnutím o určení prieskumného územia podľa odseku 4 stráca platnosť rozhodnutie o určení osobitného prieskumného územia.
(6)
Podrobnosti o výberovom konaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
PIATA ČASŤ
VSTUP NA CUDZIE NEHNUTEĽNOSTI A NÁHRADA ŠKODY
§ 26
Vstup na cudzie nehnuteľnosti a ich užívanie
(1)
Vykonávatelia geologických prác a nimi poverené osoby sú oprávnení na účel vykonávania geologických prác vo verejnom záujme vstupovať na cudzie nehnuteľnosti, zriaďovať na nich pracoviská, prístupovú cestu a prívod vody a energie, vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a odstraňovať porasty.
(2)
Činnosti podľa odseku 1 možno vykonávať len v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutne potrebný čas a za primeranú náhradu.
(3)
Vykonávateľ geologických prác je povinný dohodnúť s vlastníkom nehnuteľnosti rozsah, spôsob vykonávania a čas trvania geologických prác a oznámiť začatie geologických prác písomne najmenej 15 dní vopred.
(4)
Ak vlastník nehnuteľnosti nesúhlasí s rozsahom, so spôsobom a s časom trvania výkonu oprávnenia podľa odseku 3 a nedôjde o tom k dohode, rozhodne na návrh vykonávateľa geologických prác ministerstvo.
(5)
Užívať cudzie nehnuteľnosti na vykonávanie geologických prác, pri ktorých vznikajú geologické diela alebo geologické objekty, môže vykonávateľ geologických prác na základe dohody s vlastníkom nehnuteľnosti. Ak nedôjde k dohode, rozhodne o tom na návrh vykonávateľa geologických prác ministerstvo.
(6)
Vykonávatelia geologických prác sú povinní dbať na to, aby sa čo najmenej zasahovalo do práv a právom chránených záujmov vlastníka nehnuteľnosti a aby nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
(7)
Za užívanie nehnuteľností patrí vlastníkovi od vykonávateľa geologických prác primeraná náhrada. Ak nedôjde k dohode o primeranej náhrade, rozhodne o nej súd.
(8)
Vstup do priestorov a objektov slúžiacich na prípravu na obranu a bezpečnosť štátu a na územia, v ktorých možno vydať územné rozhodnutie a stavebné povolenie len so súhlasom príslušných orgánov,22) upravujú osobitné predpisy.23)
(9)
Vykonávatelia geologických prác sú povinní zaslať oznámenie o skončení geologických prác vlastníkom dotknutých nehnuteľností najneskôr v deň skončenia činnosti.
§ 27
Ochrana geologických diel a geologických objektov
Vlastník nehnuteľnosti je povinný na svojej nehnuteľnosti strpieť vyznačenie a uchovávanie významných geologických diel a geologických objektov, ktoré určí ministerstvo, a zdržať sa všetkého, čo by mohlo tieto diela a objekty poškodiť, zničiť alebo urobiť nepoužiteľnými.
§ 28
Zabezpečenie, údržba a likvidácia geologických diel a geologických objektov
(1)
Vykonávateľ geologických prác je povinný zlikvidovať geologické diela a geologické objekty, ak splnili svoj účel, boli vyhodnotené a nie je záujem využiť ich inak.
(2)
Geologické diela a geologické objekty možno využiť na iné účely len v súlade s osobitnými predpismi24) a na základe dohody s vlastníkom nehnuteľnosti. Ak je na iné využívanie geologického diela alebo geologického objektu potrebné rozhodnutie orgánu štátnej správy podľa osobitných predpisov,24) záujemca musí podať žiadosť orgánu štátnej správy najneskôr do 12 mesiacov od odovzdania záverečnej správy obstarávateľovi (§ 14). Ak sa preukázalo, že geologické dielo alebo geologický objekt nemožno využiť na predpokladané iné účely, vykonávateľ geologických prác je povinný bezodkladne takéto geologické dielo alebo geologický objekt zlikvidovať.
(3)
Zabezpečenie, udržiavanie a likvidácia geologických diel a geologických objektov musí
a)
zaistiť bezpečnosť povrchu, a to aj z hľadiska možných neskorších účinkov týchto diel a objektov na povrch,
b)
zabezpečiť, aby sa nezmarilo alebo nesťažilo využitie výsledkov geologickej úlohy, najmä využívanie zásob ložísk nerastov, vôd alebo podzemných priestorov a prírodných horninových štruktúr na podzemné uskladňovanie,
c)
zamedziť narušeniu režimu vôd a plynových pomerov, voľnému unikaniu podzemnej vody alebo plynu a vnikaniu povrchovej vody do podzemných vôd a priestorov,
d)
riešiť konečnú úpravu odvalov, úložísk, skládok vrtného výplachu a vrtnej drviny vrátane uvedenia použitých pozemkov do predošlého stavu a ich rekultivácie podľa osobitných predpisov.25)
(4)
Zabezpečenie, údržba a likvidácia geologických diel a geologických objektov je súčasťou projektu geologickej úlohy a za ich vykonanie zodpovedá vykonávateľ geologických prác.
(5)
O zabezpečení, údržbe a likvidácii geologických diel a objektov vyhotoví vykonávateľ geologických prác do jedného mesiaca po ich skončení protokol s opisom geologických diel a objektov, s určením ich lokalizácie v teréne a s uvedením spôsobu ich zabezpečenia, údržby a likvidácie, ktorý v jednom exemplári zašle poverenej organizácii.
(6)
Podrobnosti o zabezpečení, údržbe a likvidácii geologických diel a geologických objektov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 29
Náhrada škody a náhrada za obmedzenie výkonu vlastníckeho práva
(1)
Na náhradu škody spôsobenej činnosťou podľa § 26 ods. 1, § 27 a 28 sa vzťahujú všeobecné predpisy o náhrade škody,26) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Vykonávateľ geologických prác po skončení geologických prác podľa § 26 ods. 1 a § 28 je povinný v lehote dohodnutej s vlastníkom nehnuteľnosti uviesť použitú nehnuteľnosť do predošlého stavu, prípadne pozemky rekultivovať.
(3)
Ak nie je možné alebo hospodársky účelné nahradiť spôsobenú škodu uvedením do predošlého stavu, vlastník nehnuteľnosti má právo na náhradu škody v peniazoch.
(4)
Ak nedôjde k dohode podľa odseku 2 alebo dôjde k sporu o náhrade škody podľa odseku 3, rozhodne súd.
(5)
Ak vlastník nehnuteľnosti je geologickými prácami alebo existenciou geologického diela alebo objektu podľa § 26 ods. 1, § 27 a 28 v obvyklom užívaní nehnuteľnosti podstatne obmedzený, má za toto obmedzenie právo na primeranú jednorazovú náhradu. Právo na jednorazovú náhradu treba uplatniť do jedného roku odo dňa doručenia oznámenia o skončení geologických prác, prípadne na ministerstve do jedného roku odo dňa doručenia rozhodnutia ministerstva o vyznačení a uchovávaní významných geologických diel a objektov, inak právo zaniká. Spory o jednorazovú náhradu rozhoduje súd.
(6)
Ak sa ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov vykonáva banskými dielami, vzťahuje sa na náhradu takto spôsobenej škody osobitný predpis.27)
ŠIESTA ČASŤ
ŠTÁTNA GEOLOGICKÁ SPRÁVA, ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ DOZOR A SANKCIE
§ 30
Štátna geologická správa
(1)
Ústredným orgánom štátnej správy v oblasti geologického výskumu a geologického prieskumu je ministerstvo.
(2)
Ministerstvo
a)
vypracúva koncepcie geologického výskumu a geologického prieskumu územia Slovenskej republiky a v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy koordinuje plány geologických prác financovaných zo štátneho rozpočtu,
b)
zabezpečuje systematický geologický výskum a geologický prieskum územia Slovenskej republiky v súlade s koncepciami podľa písmena a),
c)
zabezpečuje v rozsahu a spôsobom ustanovenými osobitnými predpismi28) zadávanie, vykonávanie a úhradu geologických prác financovaných zo štátneho rozpočtu,
d)
vydáva geologické oprávnenia na vykonávanie geologických prác a vedie register týchto oprávnení,
e)
overuje odbornú spôsobilosť na vykonávanie geologických prác a osvedčuje ju vydávaním preukazov o odbornej spôsobilosti,
f)
vydáva rozhodnutia o určení, zmene a zrušení prieskumného územia a dáva súhlas na prevod tohto územia,
g)
vykonáva výberové konanie na určenie držiteľov osobitných prieskumných území,
h)
vydáva osvedčenia o výhradnom ložisku a v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy sa stará o ochranu nerastného bohatstva,29)
i)
posudzuje a schvaľuje záverečné správy s výpočtom zásob výhradného ložiska a s výpočtom množstiev podzemných vôd,
j)
zabezpečuje súhrnnú evidenciu stavu a zmien zásob výhradných ložísk,
k)
zabezpečuje vydávanie tematických štátnych mapových diel s tematickým obsahom geologickej mapy,30)
l)
vykonáva štátny geologický dozor (§ 31), ukladá pokuty a iné sankcie (§ 32 až 34),
m)
zabezpečuje a koordinuje v súčinnosti s inými ústrednými orgánmi štátnej správy úlohy medzinárodnej spolupráce v oblasti geologického výskumu a geologického prieskumu s výnimkou úloh Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl,
n)
zabezpečuje zisťovanie starých banských diel3) a zaisťuje ich zabezpečenie, likvidáciu a vysporiadanie škôd na hmotnom majetku spôsobených pri zabezpečovaní a likvidácii starých banských diel,
o)
určuje podmienky sprístupňovania výsledkov geologických prác financovaných zo štátneho rozpočtu,
p)
zabezpečuje prostredníctvom právnickej osoby zriadenej alebo poverenej ministerstvom výkon štátnej geologickej služby, ktorá sa skladá najmä z týchto činností:
1.
vykonávanie geologickotechnologického výskumu hornín, nerastných surovín a podzemných vôd vrátane ich úpravy,
2.
vykonávanie geologického výskumu územia štátu,
3.
geologické mapovanie územia štátu a jeho častí, tvorba a zostavovanie geologických máp,
4.
vypracúvanie štúdií, posudkov a rešerší z výsledkov geologických prác,
5.
vytváranie, dopĺňanie a zabezpečovanie využívania informačného systému v geológii v rámci štátneho informačného systému,31)
6.
vedenie evidencie stavu a zmien zásob ložísk nerastov,
7.
uchovávanie a sprístupňovanie záverečných správ a iných geologických materiálov,
8.
vedenie evidencie prieskumných území a registrov starých banských diel,3)
9.
vykonávanie funkcie ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky v súlade s osobitnými predpismi,32)
10.
plnenie úlohy gesčného laboratória pre špeciálne analýzy geologických materiálov,
11.
vedenie evidencie prognóznych zdrojov nerastov,
12.
vedenie evidencie o zabezpečení, údržbe a likvidácii geologických diel a geologických objektov.
§ 31
Štátny geologický dozor
(1)
Štátny geologický dozor zisťuje, ako vykonávatelia geologických prác, obstarávatelia, držitelia prieskumných území a iné fyzické osoby a právnické osoby plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe a rozhodnutia ministerstva.
(2)
Ak ministerstvo zistí porušenie povinnosti podľa odseku 1, upozorní na to kontrolovanú osobu a uloží jej, aby v určenej lehote zistené nedostatky odstránila.
(3)
Právnická osoba a fyzická osoba podľa odseku 1 sú povinné umožniť zamestnancom ministerstva a prizvaným osobám33) vstupovať do priestorov, kde sa vykonávajú geologické práce, do geologických diel a geologických objektov a nahliadať do geologickej dokumentácie, poskytnúť im potrebné podklady, informácie a vysvetlenia; poverenie na vstup sa preukazuje osobitným preukazom ministerstva.
(4)
V dobývacích priestoroch5) vykonáva ministerstvo štátny geologický dozor po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
§ 32
Pokuty
(1)
Ministerstvo uloží pokutu do 500 000 Sk obstarávateľovi a vykonávateľovi geologických prác, ak poruší ustanovenia tohto zákona tým, že
a)
vykonáva geologické práce bez geologického oprávnenia alebo v rozpore s ním [§ 4 ods. 1 písm. a)],
b)
vykonáva vybrané geologické práce bez určenia prieskumného územia (§ 19 ods. 1 a 2),
c)
vykonáva geologické práce v prieskumnom území bez súhlasu držiteľa prieskumného územia, prípadne bez dodržania ním určených podmienok (§ 22 ods. 5),
d)
rieši geologickú úlohu bez zodpovedného riešiteľa alebo zodpovedný riešiteľ nemá odbornú spôsobilosť (§ 9),
e)
vykonáva geologické práce bez schváleného projektu geologickej úlohy alebo v rozpore s ním (§ 11 a 12),
f)
nevedie geologickú dokumentáciu alebo nezabezpečuje jej uchovávanie (§ 13),
g)
neodovzdá záverečnú správu a hmotnú geologickú dokumentáciu ministerstvu (§ 17),
h)
neodstráni v určenej lehote nedostatky, ktorých odstránenie mu uložilo ministerstvo (§ 31 ods. 2).
(2)
Pokutu možno uložiť do jedného roku odo dňa, v ktorom sa ministerstvo dozvedelo o konaní podľa odseku 1, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k takémuto konaniu došlo.
(3)
Tomu, kto nevykonal v určenej lehote nápravu nedostatkov, za ktoré mu bola uložená pokuta podľa odseku 1, možno uložiť ďalšiu pokutu až do výšky dvojnásobku uloženej pokuty.
(4)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 33
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
zničí, poškodí alebo znehodnotí geologické dielo, vzorky a hmotnú geologickú dokumentáciu [§ 3 ods. 1 písm. a) a b) a § 13],
b)
zničí, poškodí alebo znehodnotí významné geologické dielo a geologický objekt (§ 27),
c)
neoprávnene vstúpi do geologického diela a geologického objektu [§ 28 a § 31 ods. 1 písm. a) a b)],
d)
zničí, poškodí alebo znehodnotí pozorovacie stanice a skúšobné zariadenia [§ 2 ods. 4 písm. c)].
(2)
Za priestupok možno uložiť pokutu do 10 000 Sk.
(3)
Priestupky prejednávajú okresné úrady.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis.34)
§ 34
Iné sankcie
(1)
Ministerstvo môže odňať preukaz o odbornej spôsobilosti fyzickej osobe (§ 9), ak zistí jej rozhodujúci podiel na porušení povinností vykonávateľom geologických prác, za ktoré mu bola uložená pokuta nad 100 000 Sk. Ak má odborne spôsobilá fyzická osoba podiel na porušení povinností vykonávateľom geologických prác, ktorému bola uložená nižšia pokuta, možno jej uložiť povinnosť zopakovať skúšku na preverenie jej odbornej spôsobilosti podľa § 9 na jej náklady.
(2)
Fyzická osoba, ktorej bol odňatý preukaz o odbornej spôsobilosti podľa odseku 1, môže požiadať o overenie odbornej spôsobilosti skúškou až po uplynutí jedného roku odo dňa odňatia preukazu.
SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 35
Konanie
Všeobecné predpisy o správnom konaní35) sa nevzťahujú na konanie o posudzovaní a schvaľovaní
a)
projektu geologickej úlohy obstarávateľom (§ 11 ods. 3),
b)
zmeny projektu geologickej úlohy (§ 12 ods. 5),
c)
záverečných správ (§ 16),
d)
ponúk a výberu uchádzača o držiteľa prieskumného územia (§ 25 ods. 3).
§ 36
Vykonávatelia geologických prác
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona má v predmete činnosti určenom v zriaďovacej listine, v štatúte alebo v stanovách, prípadne v inom obdobnom akte vykonávanie geologických prác, považuje sa za vykonávateľa geologických prác podľa tohto zákona (§ 4).
§ 37
Doterajšie prieskumné územia
(1)
Prieskumné územia určené podľa doterajších predpisov sa považujú za prieskumné územia alebo osobitné prieskumné územia určené podľa tohto zákona.
(2)
Na vybrané geologické práce uvedené v § 19 ods. 2 písm. b) a c), ktoré sa začali vykonávať predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, je obstarávateľ alebo vykonávateľ geologických prác povinný predložiť ministerstvu návrh na určenie prieskumného územia do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 38
Úhrady za doterajšie prieskumné územia
Úhrady za prieskumné územia určené podľa doterajších predpisov uhrádzajú ich držitelia v sume určenej predo dňom účinnosti tohto zákona. Konania o predĺženie lehoty podľa § 20 ods. 1 o prieskumných územiach začaté predo dňom účinnosti tohto zákona sa skončia podľa doterajších predpisov, aj pokiaľ ide o výšku úhrad za prieskumné územia.
§ 39
Povolenia
Povolenia na vykonávanie geologických prác vydané podľa doterajších predpisov sa počas ich platnosti, najdlhšie však do 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, považujú za geologické oprávnenia vydané podľa tohto zákona.
§ 40
Preukazy o odbornej spôsobilosti
Preukazy o odbornej spôsobilosti vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za preukazy o odbornej spôsobilosti vydané podľa tohto zákona.
§ 41
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 497/1991 Zb.,
2.
§ 38 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
3.
bod 73 prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 42
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 2 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).
2)
§ 65 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 241/1998 Z. z.
3)
§ 35 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.
4)
§ 31 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.
5)
§ 7 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.
6)
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.
9)
Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1973 Zb. v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, zákon č. 138/1973 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch (úplné znenie č. 14/1994 Z. z.), zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti, zákon č. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
12)
§ 6 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.
13)
§ 5 a čl. II zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.
14)
§ 13, 14 a 14a zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
16)
Zákon č. 171/1998 Z. z. o prístupe k informáciám o životnom prostredí.
17)
Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
§ 32 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
19)
§ 31 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.
20)
§ 24 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.
21)
Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22)
§ 120 a l25 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
23)
Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z., zákon č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky v znení neskorších predpisov.
24)
Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
25)
Vyhláška Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom v znení vyhlášky Slovenského banského úradu č. 16/1992 Zb.
27)
§ 36 a 37 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.
28)
Zákon č. 263/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 305/1993 Z. z. o spôsobe a rozsahu financovania geologických prác a zabezpečenia alebo likvidácie starých banských diel a ich následkov zo štátneho rozpočtu.
29)
§ 3,6, 11, 12, 15, 17, 24 a 31 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.
30)
§ 4 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
31)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme.
32)
§ 2 a 5 zákona č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc (Knižničný zákon) v znení neskorších predpisov.
33)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
34)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
35)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).