Predpis bol zrušený predpisom 341/2001 Z. z.

312/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.1999 do 14.09.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

312
OPATRENIE
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 3. septembra 1999
o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov, ktorými sú:
a)
štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie zriadené ministerstvom,
b)
štátne vysoké školy zriadené zákonom,
c)
Štátny fond telesnej kultúry.
§ 2
Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 4 písm. g) zákona]
(1)
Osobitné ponukové konanie sú správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia povinní vykonať, ak predmetom prevodu sú
a)
prostriedky výpočtovej techniky (počítače, tlačiarne), telefaxy, kopírovacie stroje a motorové vozidlá, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia než 50 000 Sk,
b)
iné hnuteľné veci štátu než hnuteľné veci uvedené v písmene a), ak ich nadobúdacia cena za jednotlivú vec je vyššia než 50 000 Sk.
(2)
Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia môžu realizovať prevod ostatných hnuteľných vecí štátu mimo osobitného ponukového konania.
§ 3
Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)
(1)
Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia sú oprávnení prevádzať správu hnuteľných vecí štátu bez obmedzenia, ak nadobúdateľmi hnuteľných vecí štátu sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
(2)
Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia do správy iných správcov, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 4
Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)
Na platnosť zmluvy o zámene správy majetku štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) tohto opatrenia iným správcom, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 5
Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)
Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.
§ 6
Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)
Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.
§ 7
Nájom hnuteľných vecí štátu (k § 13 ods. 1 zákona)
Na platnosť zmluvy o nájme hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia iným nájomcom, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona na neurčitý čas alebo na dlhší čas ako jeden rok.
§ 8
Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)
(1)
Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak vypožičiavateľmi sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona.
(2)
Súhlas ministerstva sa vyžaduje na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu iným vypožičiavateľom, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 9
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 24/1998 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.
§ 10
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 1999.
Milan Ftáčnik v. r.