308/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.1999 do 28.02.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

308
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 11. novembra 1999,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 130 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách a po dohode s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. b), § 5 ods. 5 a 6 a § 9 ods. 2 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 108 odsek 1 znie:
„(1)
Hodnoty objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého (CO) a hodnoty objemovej koncentrácie nespálených uhľovodíkov (HC) namerané pri voľnobežných otáčkach nezaťaženého motora vozidla v premávke, ktorého výfukové plyny nečistí zdokonalený emisný systém, nesmú prekročiť emisné limity podľa osobitných predpisov.123a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 123a znie:
„123a)
§ 2a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 307/1999 Z. z.“.
2.
V § 108 sa vypúšťajú odseky 2 až 4.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 6.
3.
§ 109 vrátane nadpisu znie:
㤠109
Lehoty na overenie emisných limitov motorových vozidiel v premávke
Lehoty na overenie emisných limitov motorových vozidiel v premávke (§ 108 ods. 2 až 6) sú zhodné s lehotami kontrol podľa osobitného predpisu.123b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 123b znie:
„123b)
§ 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 327/1997 Z. z. o kontrolách technického stavu vozidiel.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 1999.
Jozef Macejko v. r.