305/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

305
ZÁKON
z 3. novembra 1999
o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
V snahe zmierniť niektoré krivdy spôsobené osobám prenasledovaným počas druhej svetovej vojny z dôvodov politickej, národnej, rasovej a náboženskej príslušnosti, deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov zákon ustanovuje
a)
podmienky na uplatnenie nárokov, rozsah a spôsob odškodnenia,
b)
príslušnosť ústredného orgánu štátnej správy na konanie o odškodnení.
Odškodnenie a oprávnené osoby
§ 2
(1)
Odškodnenie patrí za deportáciu do nacistických koncentračných táborov (ďalej len „koncentračný tábor“) a zajateckých táborov a väznenie v nich v rokoch 1939 až 1945 a za smrť počas deportácie a väznenia v koncentračnom tábore alebo zajateckom tábore (ďalej len „deportácia“).
(2)
Za deportáciu sa považuje aj zaistenie a sústredenie z dôvodov politickej, národnej, rasovej a náboženskej perzekúcie v táboroch na území Československej republiky z rokov 1918 až 1938, ako aj čas návratu z koncentračného tábora a zajateckého tábora do vlasti.
(3)
Oprávnená osoba je osoba, ktorá bola
a)
deportovaná z územia Československej republiky z rokov 1918 až 1938 do koncentračného tábora a zajateckého tábora zriadeného na území Veľkonemeckej ríše alebo na iných územiach,
b)
zaistená na účely deportácie,
c)
sústredená podľa odseku 2,
d)
ukrývaná z dôvodu rasovej alebo náboženskej perzekúcie,
ak ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona je štátnym občanom Slovenskej republiky a má na jej území trvalý pobyt.
(4)
Ak oprávnená osoba zomrela, právo žiadať odškodnenie s výnimkou práv, ktoré podľa osobitného predpisu1) zanikajú smrťou oprávnenej osoby, prechádza na osoby, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky a majú trvalý pobyt na jej území, a to v poradí
a)
manžel (manželka) a deti oprávnenej osoby, všetci rovnakým dielom, a ak ich niet,
b)
rodičia oprávnenej osoby.
§ 3
(1)
Právo na odškodnenie oprávnených osôb zahŕňa
a)
peňažnú náhradu za každý i začatý mesiac deportácie alebo ukrývania v sume 99,59 eura,
b)
náhradu škody na zdraví, ku ktorej došlo v súvislosti s deportáciou alebo ukrývaním.
(2)
Ak oprávnená osoba uvedená v § 2 ods. 3 počas deportácie alebo ukrývania zomrela, patrí osobám uvedeným v § 2 ods. 4, ak im zomretý poskytoval alebo bol povinný poskytovať výživu, jednorazové odškodnenie v sume 3 319,40 eura. Ak právo na odškodnenie majú viaceré osoby, rozdelí sa uvedená suma medzi ne rovnakým dielom.
Uplatnenie nároku na odškodnenie
§ 4
(1)
Na konanie o odškodnení je príslušné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Oprávnená osoba môže uplatniť nárok na odškodnenie na ministerstve písomnou žiadosťou, ktorá musí byť doručená ministerstvu najneskôr do troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona; inak jej nárok na odškodnenie zaniká.
(3)
Oprávnená osoba je povinná pripojiť k žiadosti doklady preukazujúce opodstatnenosť jej nárokov. Ak žiadosť nie je úplná, ministerstvo vyzve žiadateľa na jej doplnenie.
(4)
Na konanie o odškodnení sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.2)
§ 5
(1)
Ministerstvo posúdi predloženú žiadosť, a ak je opodstatnená, prizná odškodnenie. Písomné stanovisko doručí žiadateľovi do vlastných rúk.
(2)
Ak ministerstvo nevyhovie žiadosti alebo jej vyhovie iba sčasti, žiadateľ sa môže domáhať odškodnenia žalobou na súde proti Slovenskej republike zastúpenej ministerstvom najneskôr do jedného roka odo dňa doručenia stanoviska ministerstva.
§ 6
Vyplatenie odškodnenia
(1)
Ministerstvo priznanú náhradu vyplatí oprávnenej osobe uvedenej v § 2 ods. 3 v hotovosti alebo prevodom na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v Slovenskej republike, ak o to oprávnená osoba uvedená v § 2 ods. 3 požiada a ak v žiadosti uvedie účet, na ktorý jej má byť náhrada vyplatená.
(2)
Ak oprávnená osoba uvedená v § 2 ods. 3 zomrela, ministerstvo odškodnenie priznané osobe, na ktorú prešlo právo žiadať odškodnenie podľa § 2 ods. 4, vyplatí v hotovosti alebo prevodom na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v Slovenskej republike, ak o to táto osoba požiada a ak v žiadosti uvedie účet, na ktorý jej má byť náhrada vyplatená.
Osobitné ustanovenia
§ 7
Príplatok k dôchodku
(1)
Oprávnenej osobe uvedenej v § 2 ods. 3, ktorej sa prizná odškodnenie, patrí za každý i začatý mesiac deportácie príplatok k dôchodku v sume 1 euro mesačne, ak ide o starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok.
(2)
Osobe uvedenej v § 2 ods. 4 písm. a) patrí na základe priznaného odškodnenia príplatok k dôchodku za každý i začatý mesiac deportácie alebo ukrývania osoby uvedenej v § 2 ods. 3
a)
0,60 eura mesačne, ak ide o vdovský dôchodok alebo vdovský výsluhový dôchodok,
b)
0,50 eura mesačne, ak ide o sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa,
c)
0,30 eura mesačne, ak ide o sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa.
(3)
Príplatok k dôchodku podľa odsekov 1 a 2 sa zlučuje s dôchodkom, ku ktorému patrí, a tvorí s ním naďalej jeden celok; na výšku tohto príplatku sa však neprihliada pri úprave dôchodku podľa osobitného predpisu.4) Príplatok k vdovskému dôchodku alebo sirotskému dôchodku podľa tohto zákona nepatrí, ak tieto dôchodky boli vymerané z dôchodku, ku ktorému už bol priznaný príplatok podľa tohto zákona.
(4)
Príplatok k dôchodku sa vypláca len do sumy, ktorá nesmie presahovať najvyššiu výmeru dôchodku ustanovenú osobitným predpisom.5)
(5)
Na výplatu príplatku k dôchodku sa nepoužije osobitný predpis.6)
(6)
Ak oprávnená osoba, ktorej sa prizná odškodnenie, je poberateľom dôchodku, dôchodok sa jej upraví odo dňa jeho poberania, najskôr však od 1. decembra 1999.
(7)
Oprávnená osoba, ktorej ministerstvo prizná odškodnenie, môže požiadať o príplatok k dôchodku Sociálnu poisťovňu alebo iný orgán, ktorý vykonáva jej sociálne zabezpečenie.
§ 8
Finančné prostriedky na výplatu príplatku k dôchodku podľa § 7 poskytuje štát.
§ 8a
Prechodné ustanovenie
Žiadosti o odškodnenie doručené ministerstvu do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považujú za podané podľa tohto zákona.
§ 9
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 1999.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 579 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
4)
§ 54 a § 64 ods. 2 a 3 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
6)
§ 95 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.