304/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2000 do 30.04.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

304
ZÁKON
z 2. novembra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení zákona č. 162/1998 Z. z. a mení sa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení zákona č. 162/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Správna rada má päť členov, z ktorých
a)
troch členov vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) zo zamestnancov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
dvoch členov vymenúva a odvoláva Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (ďalej len „asociácia“), z toho jedného člena na návrh Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a jedného člena na návrh Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.“.
2.
V § 3 odsek 4 znie:
„(4)
Správna rada volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu správnej rady. Ak do funkcie predsedu bol zvolený člen správnej rady vymenovaný podľa odseku 2 písm. a), do funkcie podpredsedu sa zvolí člen správnej rady vymenovaný podľa odseku 2 písm. b) a naopak.“.
3.
V § 3 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Predsedu alebo podpredsedu správnej rady môže na návrh dozornej rady alebo ministra z funkcie odvolať správna rada uznesením, ak za prijatie takého uznesenia hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov správnej rady, pričom ten člen, o odvolaní ktorého sa rozhoduje, sa hlasovania nezúčastňuje. Ak je výsledok hlasovania nerozhodný, platí to uznesenie, za ktoré hlasoval predseda alebo podpredseda správnej rady. Ak správna rada rozhodne o odvolaní predsedu alebo podpredsedu správnej rady, zároveň zvolí nového predsedu alebo podpredsedu správnej rady.
(6)
Predseda a podpredseda správnej rady sa zapisujú do obchodného registra. Návrh na zápis predsedu a podpredsedu správnej rady zvolených podľa odseku 4 a 5 do obchodného registra predloží príslušnému registrovému súdu predseda správnej rady spolu s platným uznesením správnej rady do troch pracovných dní odo dňa prijatia platného uznesenia o zvolení predsedu alebo podpredsedu.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.
4.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Dozorná rada má päť členov, z ktorých
a)
jedného člena vymenúva a odvoláva minister zo zamestnancov ministerstva,
b)
jedného člena vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky zo zamestnancov Ministerstva financií Slovenskej republiky,
c)
jedného člena vymenúva a odvoláva minister zahraničných vecí Slovenskej republiky zo zamestnancov Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky,
d)
jedného člena vymenúva a odvoláva asociácia,
e)
jedného člena vymenúva a odvoláva Slovenská obchodná a priemyselná komora.“.
5.
V § 4 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Predseda a podpredseda dozornej rady sa zapisujú do obchodného registra. Návrh na zápis predsedu a podpredsedu dozornej rady zvolených podľa odseku 4 do obchodného registra predloží príslušnému registrovému súdu predseda správnej rady spolu s platným uznesením dozornej rady do troch pracovných dní odo dňa prijatia platného uznesenia o zvolení predsedu alebo podpredsedu.“.
Doterajšie odseky 5, 6 a 7 sa označujú ako odseky 6, 7 a 8.
6.
V § 4 ods. 7 písm. d) sa za slovami „vrátane návrhu na odvolanie“ vkladajú slová „predsedu a podpredsedu správnej rady a“, na konci vety sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „ale bez práva hlasovať o navrhovanom uznesení správnej rady.“.
7.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Minister je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach dozornej rady a vyžadovať od dozornej rady predloženie správ a dokladov o hospodárení fondu, nakladaní s prostriedkami fondu, výsledkoch kontrol činnosti fondu vykonaných dozornou radou a o plnení opatrení uložených dozornou radou na odstránenie nedostatkov zistených pri týchto kontrolách.“.
8.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Zdroje fondu
(1)
Zdrojmi fondu sú:
a)
dobrovoľné príspevky tuzemských dovozcov a tuzemských vývozcov,
b)
úroky z prostriedkov fondu uložených v banke,
c)
príjmy za služby poskytnuté fondom za odplatu a z úrokov z poskytnutých pôžičiek,
d)
príjmy zo sankcií za nesplnenie príspevkovej povinnosti, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, a príjmy za neoprávnené použitie alebo zadržanie prostriedkov fondu poskytnutých na základe zmlúv o poskytnutí prostriedkov z fondu uzavretých pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ako aj príjmy zo zmluvných pokút a penále od dlžníkov fondu, ktorí sú v omeškaní, alebo od osôb, ktoré neoprávnene použili alebo zadržali prostriedky fondu poskytnuté im na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov z fondu,
e)
príspevky a dary od iných právnických osôb a fyzických osôb, než sú uvedené v písm. a),
f)
úvery poskytnuté bankami, najviac do výšky 10 % rozpočtu fondu na príslušný rok.
(2)
Doplnkovým zdrojom fondu môžu byť aj dotácie zo štátneho rozpočtu.4)
(3)
Podľa tohto zákona sa rozumie
a)
tuzemským vývozcom právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzická osoba s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorá je podnikateľom7) a uskutočňuje vývoz tovaru zo Slovenskej republiky,
b)
tuzemským dovozcom právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzická osoba s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorá je podnikateľom7) a uskutočňuje dovoz tovaru do Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5, 5a, 5b, 6, 6a až 6d a 7a sa vypúšťajú.“.
9.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Použitie prostriedkov fondu
(1)
Prostriedky fondu možno použiť na
a)
poskytnutie dotácie na úhradu nákladov tuzemským vývozcom a tuzemským dovozcom na ich účasť na veľtrhoch a výstavách v zahraničí; táto dotácia sa môže poskytnúť iba na úhradu nákladov za prenájom výstavnej plochy, vyhotovenie propagačných materiálov a nákladov za prepravu vystavovaného tovaru,
b)
poskytnutie pôžičky alebo dotácie na úhradu nákladov súvisiacich s propagáciou slovenského tovaru v zahraničí vrátane vydávania katalógov tuzemských výrobcov, publikácií a iných propagačných materiálov zameraných na podporu zahraničného obchodu,
c)
úhradu nákladov fondu alebo ním poverených osôb spojených so spracovaním rozborov a štúdií o zahraničných trhoch,
d)
úhradu nákladov fondu na publikačnú činnosť, školenia, prípravu a poskytovanie počítačových programov z oblasti zahraničného obchodu, na služby tuzemským vývozcom a tuzemským dovozcom cez elektronické médiá výpočtovej techniky, na prenájom hnuteľného investičného majetku a na poradenskú činnosť,
e)
úhradu nákladov fondu vynaložených na organizovanie medzinárodných seminárov, výstav, misií a podobných aktivít zameraných na výmenu poznatkov a informácií z oblasti zahraničného obchodu,
f)
poskytnutie pôžičky alebo dotácie iným tuzemským organizátorom medzinárodných seminárov a podobných aktivít v tuzemsku zameraných na výmenu poznatkov a informácií z oblasti zahraničného obchodu,
g)
splátky úverov poskytnutých fondu bankami a na úhradu úrokov z týchto úverov,
h)
poskytnutie pôžičky alebo dotácie na úhradu nákladov tuzemským vývozcom na certifikáciu vyvážaného tovaru,
i)
materiálno-technické vybavenie a úhradu investičných a prevádzkových nákladov na delegatúry fondu pôsobiace pri obchodno-ekonomických oddeleniach zastupiteľských úradov Slovenskej republiky, ako aj na úhradu miezd a cestovných náhrad delegátov fondu3) pôsobiacich pri týchto úradoch,
j)
dotácie organizátorom a účastníkom vzdelávacích programov pre tuzemských vývozcov a tuzemských dovozcov,
k)
dotácie na úhradu nákladov spojených s vysielaním a prijímaním obchodných delegácií a misií,
l)
úhradu nákladov spojených so správou fondu vrátane činnosti sekretariátu fondu,
m)
úhradu nákladov spojených s činnosťou fondu na podporu vstupu priamych zahraničných investícií do hospodárstva Slovenskej republiky.
(2)
Dotácie na účely podľa odseku 1 písm. a), f), h), j) a k) sa môžu poskytnúť najviac do výšky 50 % žiadateľom preukázaných nákladov.
(3)
Prostriedky fondu získané dotáciou zo štátneho rozpočtu možno použiť len na účely uvedené v odseku 1 písm. a), b), h) a m).
(4)
Výdavky na činnosť sekretariátu fondu okrem nákladov za vedenie bankových účtov a za bankové služby a nákladov na materiálno-technické vybavenie fondu nesmú prekročiť 5 % z ročných príjmov fondu; za dodržanie tohto limitu výdavkov je zodpovedný riaditeľ fondu.8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b sa vypúšťa.
10.
V § 8 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
spôsob zabezpečenia záväzkov žiadateľa voči fondu, ak ide o žiadosť o poskytnutie pôžičky z prostriedkov fondu,“.
11.
V § 8 odsek 4 znie:
„(4)
Ak je žiadateľom o poskytnutie pôžičky alebo dotácie tuzemský vývozca alebo tuzemský dovozca, alebo iná osoba, ktorá dobrovoľne prispela do fondu, prílohou žiadosti sú aj doklady žiadateľa preukazujúce úhradu príspevkov do fondu.“.
12.
V § 9 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Ak sa prostriedky fondu určené rozpočtom fondu na určitý účel nečerpajú, môže správna rada rozhodnúť aj v priebehu roka o zmene účelu ich použitia na iný účel v súlade s § 7 ods. 1.
(3)
Prostriedky fondu použité na účely podľa § 7 ods. 1 písm. c), d), e), g), i) a l) sú nákladmi na činnosť fondu; prostriedky fondu na ostatné účely podľa § 7 ods. 1 sa poskytujú ako účelová dotácia alebo ako pôžička, a to:
a)
dotácia na účely podľa § 7 ods. 1 písm. a) tým žiadateľom, ktorí prispeli do fondu, najviac však do výšky jeden a pol násobku nimi preukázaných príspevkov do fondu; túto dotáciu možno poskytnúť aj žiadateľovi, ktorý do fondu neprispel, ak preukáže, že podiel hodnoty pridanej spracovaním na tovare, ktorý prezentoval na veľtrhu alebo výstave v zahraničí, je viac ako 30 % hodnoty tovaru,
b)
dotácie na účely podľa § 7 ods. 1 písm. b), f), h), j) a k) pre tých žiadateľov, ktorí do nadobudnutia účinnosti tohto zákona povinne prispeli do fondu, najviac však do výšky preukázanej sumy zaplateného povinného príspevku,
c)
dotácie na účely podľa § 7 ods. 1 písm. b), f), h), j) a k) pre tých žiadateľov, ktorí dobrovoľne prispeli do fondu, najviac však do výšky 1,3 násobku nimi preukázaných dobrovoľných príspevkov zaplatených do fondu za predchádzajúcich 12 mesiacov pred podaním žiadosti o dotáciu z fondu,
d)
dotácie na účely podľa § 7 ods. 1 písm. j) a k) iným žiadateľom, ako sú uvedení v písmenách b) a c) tohto odseku, najviac však do výšky 50 % preukázaných nákladov,
e)
pôžička na účely podľa § 7 ods. 1 písm. b), f) a h) s úrokom vo výške diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska, platnej v deň uzavretia zmluvy o poskytnutí pôžičky z fondu ostatným žiadateľom o poskytnutie prostriedkov z fondu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
13.
V § 9 sa vypúšťajú odseky 4 a 8.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.
14.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Pôžičky z prostriedkov fondu podľa odseku 3 písm. e) sa poskytujú s lehotou splatnosti do jedného roka.“.
15.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Sankcie
(1)
Tuzemský vývozca, tuzemský dovozca, iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorým sa poskytla pôžička alebo dotácia z fondu a tieto prostriedky sa použili v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve o poskytnutí prostriedkov fondu, sú povinné neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky fondu vrátiť a zaplatiť fondu úroky z omeškania vo výške trojnásobku diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska, platnej k prvému dňu omeškania. Omeškanie nastáva prvým dňom neoprávneného použitia alebo zadržania prostriedkov fondu.
(2)
Tuzemský vývozca, tuzemský dovozca, iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorým sa poskytla pôžička z fondu a sú v omeškaní s platením pôžičky alebo jej časti, sú povinné zaplatiť fondu úroky z omeškania vo výške trojnásobku diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska, platnej k prvému dňu omeškania. Omeškanie v tomto prípade nastáva dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty splatnosti pôžičky alebo jej časti podľa splátkového kalendára dohodnutého v zmluve. Tieto úroky z omeškania sa vypočítajú zo sumy, ktorú dlžník dlhuje fondu k prvému dňu omeškania.“.
16.
Za § 10b sa vkladajú § 10c a 10d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠10c
Prechodné ustanovenie
Tuzemský vývozca alebo tuzemský dovozca, ktorý použil alebo zadržal prostriedky fondu, ktoré boli poskytnuté pred dňom účinnosti tohto zákona v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný zaplatiť fondu sankcie podľa doterajších predpisov.
§ 10d
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 204/1998 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výpočtu sumy príspevku do Fondu na podporu zahraničného obchodu a o spôsobe jeho úhrady.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.