295/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

295
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 4. novembra 1999,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu č. 79/1988 Zb. o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch v znení vyhlášky Slovenského banského úradu č. 533/1991 Zb.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 8 a § 27 ods. 9 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Slovenského banského úradu č. 79/1988 Zb. o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch v znení vyhlášky Slovenského banského úradu č. 533/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „ČSN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné ustanovenia“ nahrádza citáciou „STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy“.
2.
V § 3 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú slová:
„parcelné čísla pozemkov nachádzajúcich sa v chránenom ložiskovom území s tým, že ak sa v ňom nachádzajú všetky nehnuteľnosti katastrálneho územia, možno uviesť len slovný opis “všetky parcely v katastrálnom území„, alebo ak sa v ňom nachádza len časť nehnuteľnosti, možno uviesť len prvé a posledné parcelné číslo po sebe nasledujúcich parcelných čísel; ak ide o chránené ložiskové územia nad 1 000 ha, možno uviesť len parcelné čísla pozemkov, cez ktoré hranica chráneného ložiskového územia prechádza alebo sa ich dotýka z vnútornej strany,“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „Čl. 1 úpravy Federálneho štatistického úradu č. 1793/78-032-918 z 9. 6. 1978, ktorou sa upravuje číselné označovanie krajov a okresov v ČSSR (reg. v čiastke 25/1978 Zb.)“ nahrádza citáciou „Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky“.
4.
V § 3 ods. 2 písm. a) sa slová „v dostatočne veľkej mierke, ktorá nesmie byť menšia ako 1:25 000“ nahrádzajú slovami „na kópii katastrálnej mapy alebo štátnej mapy 1:5 000 – odvodenej, doplnenej o parcelné čísla a zmeny v polohopise katastrálnej mapy“.
5.
V § 3 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo pracovník oprávnený overovať geometrické plány a iné výsledky geodetických prác7)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.
6.
V § 4 ods. 2 sa slová „,obvodnému úradu životného prostredia a okresnému úradu životného prostredia“ nahrádzajú slovami „a okresnému úradu“.
7.
V § 5 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú slová:
„parcelné čísla pozemkov nachádzajúcich sa v chránenom ložiskovom území s tým, že ak sa v ňom nachádzajú všetky nehnuteľnosti katastrálneho územia, možno uviesť len slovný opis „všetky parcely v katastrálnom území", alebo ak sa v ňom nachádza len časť nehnuteľnosti, možno uviesť len prvé a posledné parcelné číslo po sebe nasledujúcich parcelných čísel; ak ide o chránené ložiskové územia nad 1 000 ha, možno uviesť len parcelné čísla pozemkov, cez ktoré hranica chráneného ložiskového územia prechádza alebo sa ich dotýka z vnútornej strany,“.
8.
V § 5 ods. 3 písmená b) a c) znejú:
„b)
okresnému úradu, v ktorého územnom obvode leží chránené ložiskové územie alebo jeho časť,
c)
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky.“.
9.
V § 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
10.
V § 10 ods. 2 sa slová „,obvodnému úradu životného prostredia a okresnému úradu životného prostredia“ nahrádzajú slovami „a okresnému úradu“.
11.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „§ 27 ods. 3 banského zákona“ nahrádza citáciou „§ 27 ods. 5 banského zákona“.
12.
V § 10 ods. 3 písm. j) sa slovo „evidencie“ nahrádza slovom „katastra“.
13.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „Zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 150/1983 Zb.“ nahrádza citáciou „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.“.
14.
V § 10 ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“ a vypúšťajú sa slová „alebo pracovník oprávnený overovať geometrické plány a iné výsledky geodetických prác7)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.
15.
V § 11 ods. 2 písmená b) až d) znejú:
„b)
okresnému úradu a obvodnému banskému úradu, v ktorých územnom obvode leží dobývací priestor alebo jeho časť,
c)
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky,
d)
Hlavnému banskému úradu.“.
16.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
17.
V § 13 ods. 3 sa slová „Slovenský banský úrad“ nahrádzajú slovami „Hlavný banský úrad“.
18.
Nadpis pod § 14 sa presúva nad § 14.
19.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:
㤠14a
Organizácie, ktoré majú určené dobývacie priestory na dobývanie výhradných ložísk, a organizácie, ktoré výhradné ložiská evidujú17) pred 1. decembrom 1999, doplnia návrhy chránených ložiskových území v rozsahu tejto vyhlášky a predložia ich príslušnému obvodnému banskému úradu do dvoch rokov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
„17)
§ 10 ods. 2 banského zákona.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 1999.
Ľubomír Harach v. r.