292/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2000 do 31.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

292
ZÁKON
z 27. októbra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona č. 366/1997 Z. z., zákona č. 386/1997 Z. z., zákona č. 394/1998 Z. z. a zákona č. 56/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Vykonávatelia politiky zamestnanosti podľa odseku 2 určujú rozsah pracovných síl potrebných na uskutočňovanie zámerov ekonomického rozvoja odvetví, regiónov, podnikov a činností.“.
2.
§ 6 znie:
㤠6
Sídla a územné obvody krajských úradov práce a okresných úradov práce určuje predstavenstvo.“.
3.
V § 9 písm. d) vo štvrtom bode sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „alebo ministerstvom,“.
4.
V § 9 sa písmeno d) dopĺňa šiestym až ôsmym bodom, ktoré znejú:
„6.
pravidlá správy garančného fondu,
7.
ďalšie opatrenia na zlepšenie situácie na trhu práce, najmä opatrenia a programy celoštátneho charakteru v oblasti poskytovania poradenstva na voľbu povolania a výber zamestnania,
8.
sídla a územné obvody krajských úradov práce a okresných úradov práce.“.
5.
§ 15 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
schvaľovať výkon dohodnutej práce nadčas nad rozsah ustanovený osobitným predpisom.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Zákonník práce.“.
6.
V § 16 ods. 2 písm. c) v piatom bode sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „alebo ministerstvom,“.
7.
V § 16 sa odsek 2 dopĺňa písmenami v) až za), ktoré znejú:
„v)
vypracúvať a predkladať predstavenstvu návrhy ďalších opatrení na zlepšenie situácie na trhu práce, najmä opatrenia a programy celoštátneho charakteru v oblasti poskytovania poradenstva na voľbu povolania a výber zamestnania,
w)
predkladať ministerstvu informácie a podklady o štatistických zisťovaniach a analýzach o trhu práce,
x)
zabezpečovať správu garančného fondu,
y)
vypracúvať a predkladať predstavenstvu návrh pravidiel správy garančného fondu,
z)
sledovať, analyzovať stav a vývoj príjmov a výdavkov garančného fondu a predkladať predstavenstvu návrhy opatrení na zabezpečenie plnenia účelu garančného fondu,
za) vypracovať a predkladať predstavenstvu návrhy na sídla a územné obvody krajských úradov práce a okresných úradov práce.“.
8.
V § 18 ods. 1 na konci sa slovo „kraja“ nahrádza slovami „schválený predstavenstvom.“.
9.
§ 19 znie:
㤠19
(1)
Na čele krajského úradu práce je riaditeľ krajského úradu práce.
(2)
Riaditeľ krajského úradu práce
a)
riadi činnosť krajského úradu práce,
b)
zodpovedá za vykonávanie uznesení predstavenstva a správneho výboru krajského úradu práce a
c)
vymenúva a odvoláva členov odborného konzília posudkových lekárov.“.
10.
V § 20 ods. 1 na konci sa slovo „okresu“ nahrádza slovami „schválený predstavenstvom.“.
11.
V § 20 ods. 2 písmeno o) znie:
„o)
predkladať správnemu výboru okresného úradu práce na schválenie žiadosti o povolenie výkonu dohodnutej práce nadčas nad rozsah ustanovený osobitným predpisom1a) a po ich schválení vydávať povolenia na výkon dohodnutej práce nadčas,“.
12.
V § 20 ods. 2 písm. t) sa dopĺňa šiestym a siedmym bodom, ktoré znejú:
„6.
o povinnosti zaplatiť príspevok do garančného fondu a penále z omeškania, ak príspevok do garančného fondu nebol odvedený včas a v určenej výške,
7.
o povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím podľa § 114 ods. 1.“.
13.
V § 20 sa odsek 2 dopĺňa písmenami w), x) a y), ktoré znejú:
„w)
prijímať žiadosti o poskytnutie peňažných náhrad z garančného fondu, uskutočňovať výplaty týchto peňažných náhrad, uplatňovať pohľadávky Národného úradu práce voči zamestnávateľom, ktorí sú platobne neschopní,2b)
x)
zabezpečovať úlohy spojené s hromadným prepúšťaním,2c)
y)
vydávať občanom potvrdenia o tom, ako dlho sú vedení v evidencii nezamestnaných.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2b a 2c znejú:
„2b)
§ 64a Zákonníka práce.
2c)
§ 58a Zákonníka práce.“.
14.
V § 20 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
prijímať opatrenia na umiestňovanie evidovaných nezamestnaných občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a evidovaných nezamestnaných občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím vo vhodnom zamestnaní a tieto opatrenia každý polrok vyhodnocovať.“.
15.
V § 32 ods. 2 sa za slovami „a zo zamestnania“ vypúšťa čiarka a slovo „zárobok“.
16.
V § 32 ods. 4 v prvej vete sa slovo „šiestich“ nahrádza slovom „troch“ a v druhej vete sa slová „šesť mesiacov“ nahrádzajú slovami „tri mesiace“.
17.
V § 32 odsek 5 znie:
„(5)
Za vhodné zamestnanie z hľadiska dennej dochádzky do zamestnania a zo zamestnania sa na účely tohto zákona považuje každé zamestnanie, pri ktorom výška mesačného cestovného prostriedkami verejnej hromadnej dopravy alebo železničnej dopravy nepresahuje 25 % minimálnej mzdy a čas dochádzky do zamestnania a zo zamestnania prostriedkami verejnej hromadnej dopravy alebo železničnej dopravy nepresiahne denne spolu tri hodiny.“.
18.
V § 32 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.
19.
§ 37 vrátane nadpisu znie:
㤠37
Lekárska posudková činnosť
Lekárska posudková činnosť na účely tohto zákona zahŕňa lekársku posudkovú činnosť pri
a)
sprostredkúvaní vhodného zamestnania,
b)
skončení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti zo zdravotných dôvodov.“.
20.
Za § 37 sa vkladajú § 37a až 37d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠37a
Lekárska posudková činnosť na účely sprostredkúvania vhodného zamestnania
(1)
Lekárskou posudkovou činnosťou na účely sprostredkúvania vhodného zamestnania je posudzovanie zdravotnej spôsobilosti evidovaného nezamestnaného
a)
vykonávať pracovné činnosti vo vhodnom zamestnaní alebo
b)
absolvovať rekvalifikáciu alebo pracovnú rehabilitáciu.
(2)
Lekárska posudková činnosť sa vykonáva, ak evidovaný nezamestnaný odmietol prijať vhodné zamestnanie, zúčastniť sa na rekvalifikácii alebo pracovnej rehabilitácii z dôvodu, že nezohľadňujú jeho zdravotný stav.
(3)
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti evidovaného nezamestnaného podľa odseku 1 vykonáva okresný úrad práce posudkovým lekárom na základe posudku alebo rozhodnutia Sociálnej poisťovne, alebo písomného vyjadrenia praktického lekára, alebo rozhodnutia zdravotníckeho zariadenia; tieto doklady predloží evidovaný nezamestnaný.
§ 37b
Lekárska posudková činnosť pri skončení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti zo zdravotných dôvodov
(1)
Lekárskou posudkovou činnosťou pri skončení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti zo zdravotných dôvodov sa posudzuje opodstatnenosť zdravotných dôvodov na skončenie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorej prevádzkovanie alebo vykonávanie bol poskytnutý príspevok podľa § 88 alebo § 108.
(2)
Posudzovanie opodstatnenosti zdravotných dôvodov podľa odseku 1 vykonáva okresný úrad práce, ktorý príspevok podľa § 88 alebo § 108 poskytol, posudkovým lekárom na základe posudku alebo rozhodnutia Sociálnej poisťovne, alebo písomného vyjadrenia praktického lekára, alebo rozhodnutia zdravotníckeho zariadenia; tieto doklady predloží samostatne zárobkovo činná osoba.
§ 37c
Posudok
Posudkový lekár okresného úradu práce o vykonaní lekárskej posudkovej činnosti podľa § 37a alebo § 37b vydáva posudok, ktorý je podkladom na rozhodovanie o vyradení z evidencie nezamestnaných alebo o odpustení povinnosti vrátiť príspevok poskytnutý podľa § 88 alebo § 108.
§ 37d
Odborné konzílium posudkových lekárov krajského úradu práce
(1)
Odborné konzílium posudkových lekárov krajského úradu práce tvoria traja posudkoví lekári okresných úradov práce (ďalej len „odborné konzílium“). Členov odborného konzília vymenúva a odvoláva riaditeľ krajského úradu práce; vymenúva ich pre územný obvod kraja.
(2)
Ak občan nesúhlasí s lekárskym posudkom vydaným podľa § 37c, môže o posudok požiadať odborné konzílium, ktoré vydá posudok do 30 dní od doručenia žiadosti. Členom odborného konzília nemôže byť posudkový lekár, ktorý vydal posudok podľa § 37c.
(3)
Posudok odborného konzília je podkladom na rozhodovanie o vyradení z evidencie nezamestnaných alebo o odpustení povinnosti vrátiť príspevok poskytnutý podľa § 88 alebo § 108.“.
21.
V § 39 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
má priznaný výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok.“.
22.
V § 40 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
obdobie od skončenia sústavnej prípravy na povolanie na jednej škole do začiatku nasledujúceho školského roka, ak občan pokračuje bez prerušenia v sústavnej príprave na povolanie, alebo do dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí na štúdium,“.
23.
V § 41 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
nástupu na povinnú vojenskú službu, ktorá sa vykonáva ako základná služba alebo náhradná služba, alebo na ďalšiu vojenskú službu, ktorá sa vykonáva ako prípravná služba, alebo na mimoriadnu vojenskú službu,8a) alebo nástupu na civilnú službu,8b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:
„8a)
Zákon č. 351/1997 Z. z. Branný zákon.
8b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z.“.
24.
V § 41 sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:
„l)
odchodu do cudziny na dlhšie ako 30 dní s výnimkou liečenia v cudzine,8c)
m)
začatia vykonávania inej činnosti, z ktorej má pravidelný príjem.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:
„8c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“.
25.
V § 41 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
nepredloženie dokladov podľa § 37a ods. 3 v určenom termíne, ak nedodržanie termínu spôsobil evidovaný nezamestnaný.“.
26.
V § 41 odsek 4 znie:
„(4)
Za vážny dôvod podľa odseku 2 sa považuje
a)
miesto výkonu zamestnania a povaha zamestnania manžela alebo ak miesto výkonu zamestnania a povaha zamestnania neumožňujú zabezpečiť sprevádzanie dieťaťa do desiatich rokov veku do predškolského zariadenia alebo do školy,
b)
nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie prostriedkov verejnej hromadnej dopravy alebo železničnej dopravy,
c)
zdravotný dôvod.“.
27.
§ 42 vrátane nadpisu znie:
㤠42
Evidencia zamestnaných občanov a občanov, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, hľadajúcich zamestnanie
Evidencia zamestnaných občanov hľadajúcich iné zamestnanie a evidencia občanov hľadajúcich zamestnanie, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok, obsahuje základné osobné údaje o občanovi, údaje o jeho kvalifikácii, získaných pracovných skúsenostiach, doterajších zamestnaniach a údaje o jeho záujme o určité zamestnanie. Do tejto evidencie sa občan zaradí odo dňa podania písomnej žiadosti o sprostredkovanie zamestnania.“.
28.
V § 46 ods. 1 sa slová „dvanásť mesiacov“ nahrádzajú slovami „24 mesiacov“.
29.
V § 46 odsek 3 znie:
„(3)
Evidovanému nezamestnanému sa prizná podpora v nezamestnanosti po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom odo dňa jeho zaradenia do evidencie nezamestnaných.“.
30.
V § 47 písmeno a) znie:
„a)
sústavnej prípravy na povolanie, ak občan platil príspevok na poistenie v nezamestnanosti najmenej šesť mesiacov podľa § 57,“.
31.
V § 47 písmeno d) znie:
„d)
povinnej vojenskej služby, ďalšej vojenskej služby, ktorá sa vykonáva ako prípravná služba, mimoriadnej vojenskej služby8a) a civilnej služby,8b)“.
32.
V § 47 písm. g) sa slovo „bezprostredne“ nahrádza slovami „v posledných troch rokoch“ a slová „dvanásť mesiacov“ sa nahrádzajú slovami „24 mesiacov,“.
33.
§ 48 sa vypúšťa.
34.
V § 49 odsek 2 znie:
„(2)
Podpora v nezamestnanosti sa neposkytuje, ak evidovaný nezamestnaný poberá nemocenské alebo peňažnú pomoc v materstve.“.
35.
§ 50 vrátane nadpisu znie:
㤠50
Výška podpory v nezamestnanosti
(1)
Výška podpory v nezamestnanosti za jeden kalendárny mesiac je
a)
počas prvých troch mesiacov 50 % zo základu na určenie podpory v nezamestnanosti,
b)
po zostávajúci čas 45 % zo základu na určenie podpory v nezamestnanosti.
(2)
Základom na určenie podpory v nezamestnanosti je
a)
priemerný mesačný vymeriavací základ, ak občan platil príspevok na poistenie v nezamestnanosti podľa § 57 aspoň za šesť celých kalendárnych mesiacov v posledných troch rokoch pred jeho zaradením do evidencie nezamestnaných, alebo
b)
3 000 Sk.
(3)
Priemerným mesačným vymeriavacím základom podľa odseku 2 písm. a) je jedna šestina súčtu vymeriavacích základov zistených podľa § 59 až 64, z ktorých občan platil príspevok na poistenie v nezamestnanosti za posledných šesť celých kalendárnych mesiacov v posledných troch rokoch pred jeho zaradením do evidencie nezamestnaných. Do posledných šiestich mesiacov podľa predchádzajúcej vety sa nezapočítava mesiac, v ktorom vymeriavacím základom občana bola iba náhrada mzdy podľa osobitného predpisu.8f)
(4)
Základom na určenie podpory v nezamestnanosti je 3 000 Sk v prípade, ak občan, ktorému vznikol nárok na podporu v nezamestnanosti, platil príspevok na poistenie v nezamestnanosti za menej ako šesť celých kalendárnych mesiacov alebo nárok na podporu v nezamestnanosti mu vznikol výlučne započítaním doby podľa § 47.
(5)
Evidovanému nezamestnanému, ktorému vznikol nárok na podporu v nezamestnanosti, ale ktorý bez svojho zavinenia nemôže doložiť výšku priemerného mesačného vymeriavacieho základu, poskytne sa preddavok na podporu v nezamestnanosti, ktorý sa určí z 3 000 Sk. Preddavok na podporu v nezamestnanosti možno poskytnúť aj v prípade, ak evidovaný nezamestnaný nemal nijaký príjem najmenej 30 dní pred zaradením do evidencie nezamestnaných.
(6)
Podpora v nezamestnanosti sa poskytuje najviac do výšky 1,5-násobku životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom.9)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8f a 9 znejú:
„8f)
§ 130 ods. 3 Zákonníka práce.
9)
§ 2 písm. a) zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok.“.
36.
V § 51 odsek 1 znie:
„(1)
Podpora v nezamestnanosti sa poskytuje evidovanému nezamestnanému v závislosti od celkového obdobia platenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti dosiahnutého v príslušnom kalendárnom roku do 15 rokov počas šiestich mesiacov, nad 15 rokov počas deviatich mesiacov (ďalej len „podporné obdobie“), ak zákon ďalej neustanovuje inak.“.
37.
V § 51 ods. 3 sa za slovo „materstve“ vkladá bodka a vypúšťajú sa slová „z ochrannej lehoty zo zamestnania.“.
38.
V § 52 v úvodnej vete sa slová „o tri mesiace“ nahrádzajú slovami „o polovicu“.
39.
§ 54 znie:
㤠54
Evidovanému nezamestnanému vzniká nový nárok na podporu v nezamestnanosti, ak po vyradení z evidencie nezamestnaných platil príspevok na poistenie v nezamestnanosti najmenej počas šiestich mesiacov.“.
40.
V § 57 odsek 3 znie:
„(3)
Príspevok na poistenie v nezamestnanosti neplatia zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby, spolupracujúce osoby, občania zárobkovo činní v cudzine, spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditisti komanditnej spoločnosti a členovia družstva, ak im bol priznaný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok s výnimkou invalidného dôchodku invalidného občana, ktorý je schopný vykonávať sústavné zamestnanie iba za celkom mimoriadnych podmienok, alebo výsluhový dôchodok, alebo invalidný výsluhový dôchodok. Poberanie týchto dôchodkov preukazuje fyzická osoba rozhodnutím o priznaní starobného dôchodku, rozhodnutím o priznaní invalidného dôchodku, rozhodnutím o priznaní výsluhového dôchodku alebo rozhodnutím o priznaní invalidného výsluhového dôchodku.“.
41.
V § 57 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
osoby uvedené v odseku 1 písm. a) a b) vykonávali povinnú vojenskú službu alebo ďalšiu vojenskú službu, ktorá sa vykonáva ako prípravná služba, alebo mimoriadnu vojenskú službu, alebo civilnú službu,“.
42.
V § 58 ods. 2 sa slová „vo výške 3 %“ nahrádzajú slovami „vo výške 2,75 %“.
43.
V § 58 ods. 3 sa za slová „počte zamestnancov“ vkladajú slová „vo fyzických osobách“ a slová „vo výške 1 %“ sa nahrádzajú slovami „vo výške 0,9 %“.
44.
V § 73 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
úroky z vkladov v bankách znížené o osobitnú sadzbu dane,12a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 173/1998 Z. z.“.
45.
V § 73 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
príjmy do garančného fondu.“.
46.
V § 73 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
peňažné náhrady poskytované z garančného fondu.“.
47.
§ 74 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
garančný fond.“.
48.
V § 75 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
úroky z vkladov v bankách znížené o osobitnú sadzbu dane,12a)“.
49.
V § 76 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
najviac vo výške 16 % zo súčtu príjmov základného fondu bežného roka a príjmov garančného fondu v bežnom kalendárnom roku podľa § 77a ods. 2 písm. a), c) až g),“.
50.
Za § 77 sa vkladá § 77a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠77a
Garančný fond
(1)
Garančný fond je určený na uspokojovanie nárokov z pracovného pomeru vo forme peňažnej náhrady, ak zamestnávateľ nemôže uspokojiť tieto nároky, lebo sa stal platobne neschopným.2b)
(2)
Garančný fond tvoria
a)
príspevky do garančného fondu podľa § 128a,
b)
účelová dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške zodpovedajúcej príspevkom do garančného fondu podľa písmena a),
c)
úroky z finančných prostriedkov garančného fondu uložených v bankách znížené o osobitnú sadzbu dane,12a)
d)
prijaté penále za omeškané platenie príspevkov do garančného fondu,
e)
prijaté pokuty za zavinené porušenie povinností vyplývajúcich z ustanovení pracovnoprávnych predpisov a predpisov o zamestnanosti týkajúcich sa garančného fondu,
f)
príjmy z uspokojenia pohľadávok voči zamestnávateľom za vyplatené peňažné náhrady z garančného fondu,
g)
dary,
h)
ostatné príjmy,
i)
zostatok garančného fondu z predchádzajúceho kalendárneho roka.
(3)
Finančné prostriedky garančného fondu sa účtovne vedú oddelene od ostatných fondov.
(4)
Účelová dotácia zo štátneho rozpočtu sa poskytne v januári príslušného kalendárneho roka formou preddavku vo výške jednej osminy sumy výplat peňažných náhrad z garančného fondu predpokladanej v rozpočte Národného úradu práce na príslušný kalendárny rok; výška štvrťročných preddavkov v ďalších štvrťrokoch sa určí na základe skutočne zúčtovaných peňažných náhrad z garančného fondu k 28. februáru, 31. máju a 31. augustu a jednej tretiny sumy preddavku poskytnutého v januári príslušného kalendárneho roka. Ročné zúčtovanie poskytnutých preddavkov náhrad sa vykoná v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka, najviac však do výšky ročnej účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu podľa odseku 2 písm. b).
(5)
V prípade, že prostriedky garančného fondu nebudú postačovať na krytie výdavkov podľa odseku 1, môže sa poskytnúť zo štátneho rozpočtu Národnému úradu práce návratná finančná výpomoc.“.
51.
V § 79 sa v úvodnej vete vypúšťa slovo „najmä“.
52.
§ 79 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
ďalšie opatrenia na zlepšenie situácie na trhu práce, najmä opatrenia a programy celoštátneho charakteru v oblasti poskytovania poradenstva na voľbu povolania a výber zamestnania.“.
53.
V § 82 ods. 2 druhá veta znie:
„Súčasťou týchto nákladov sú aj výdavky na utvorenie vhodných podmienok na rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím a výdavky na stravovanie, ubytovanie a cestovné podľa osobitného predpisu.1)“.
54.
V § 88 ods. 4 sa v druhej vete slová „§ 37“ nahrádzajú slovami „§ 37b alebo z dôvodu úmrtia“.
55.
V § 89 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak sa nedohodne inak,“.
56.
V § 105 ods. 1 sa za slová „Národným úradom práce“ vkladajú slová „alebo ministerstvom“.
57.
V § 105 odsek 2 znie:
„(2)
Maximálnu výšku stravnej jednotky, ktorú môže okresný úrad práce uhradiť na základe písomnej dohody podľa § 102 zariadeniu na pracovnú rehabilitáciu pri celodennom stravovaní, schvaľuje predstavenstvo. Pri poskytovaní diabetickej, bielkovinovej alebo výživnej diéty sa maximálna výška stravnej jednotky zvyšuje o 40 %.“.
58.
V § 106 ods. 1 posledná veta znie:
„Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska prizná okresný úrad práce na základe kladného posudku orgánu na ochranu zdravia.17)“.
59.
V § 107 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe môže okresný úrad práce poskytnúť príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Ak okresný úrad práce poskytne príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, poskytuje aj príspevok na úhradu jej prevádzkových nákladov, ak právnická osoba alebo fyzická osoba o tento príspevok písomne požiada najneskôr do 31. marca po uplynutí príslušného kalendárneho roka, za ktorý žiada príspevok na úhradu prevádzkových nákladov.
(2)
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska poskytuje okresný úrad práce aj v prípade, ak nebol poskytnutý príspevok na ich zriadenie. Na príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska môže okresný úrad práce poskytovať aj preddavok.
(3)
Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska sa určí podľa počtu pracovných miest až do výšky 100 % predpokladaných nákladov na zriadenie pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, najviac však v sume
a)
250 000 Sk na jedno pracovné miesto pre občana so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím,
b)
200 000 Sk na jedno pracovné miesto pre občana so zmenenou pracovnou schopnosťou.“.
60.
V § 108 ods. 2 sa v poslednej vete za slovo „činnosť“ vkladajú slová „z dôvodu úmrtia alebo“ a slová „§ 37“ sa nahrádzajú slovami „§ 37b“.
61.
§ 110 znie:
㤠110
Okresný úrad práce poskytuje právnickým osobám alebo fyzickým osobám príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska až do výšky 40 000 Sk ročne na jedného občana so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo na jedného občana so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím.“.
62.
V § 112 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Zamestnávateľ nesmie zverejňovať ponuky o zamestnaní, ktoré obsahujú akékoľvek obmedzenia a diskrimináciu podľa rasy, farby pleti, jazyka, pohlavia, sociálneho pôvodu, veku, náboženstva, politických alebo iných názorov, politickej príslušnosti, odborovej činnosti, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine alebo iného postavenia.“.
63.
V § 112 odseky 3 až 5 znejú:
„(3)
Povinnosti zamestnávateľa voči okresnému úradu práce pri hromadnom prepúšťaní ustanovuje osobitný predpis.17a)
(4)
Zamestnávateľ alebo správca konkurznej podstaty je povinný do piatich pracovných dní od vzniku platobnej neschopnosti písomne informovať o tejto skutočnosti okresný úrad práce, v ktorého územnom obvode má sídlo.
(5)
Povinnosti ustanovené v odseku 2 sa nevzťahujú na zamestnávanie občanov v zahraničnej službe, na zamestnávanie občanov na Ministerstve obrany Slovenskej republiky, u právnických osôb v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, v ozbrojených silách, v ozbrojených bezpečnostných zboroch a v štátom uznaných cirkvách a náboženských spoločnostiach.18)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17a a 18 znejú:
„17a)
§ 58a Zákonníka práce.
18)
§ 7 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.“.
64.
§ 113 vrátane nadpisu znie:
㤠113
Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím
(1)
Zamestnávateľ je povinný
a)
zabezpečovať pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím, ktorých zamestnáva, vhodné podmienky na výkon práce,
b)
vykonávať ich zaškoľovanie a prípravu na prácu a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu ich kvalifikácie počas ich zamestnávania,
c)
viesť evidenciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím,
d)
zamestnávať, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak okresný úrad práce v evidencii nezamestnaných vedie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím,
1.
občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou v počte, ktorý predstavuje 3 % z celkového počtu jeho zamestnancov, a
2.
občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 0,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.
(2)
Celkovým počtom zamestnancov na účely odseku 1 písm. d) sa rozumie priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok. Do celkového počtu zamestnancov sa nezapočítavajú zamestnanci, ktorí plnia úlohy zamestnávateľa v zahraničí.
(3)
Zistený počet občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím, ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať, a skutočný počet občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím, ktorých zamestnávateľ zamestnáva, sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.
(4)
Na zamestnávanie občanov v štátom uznaných cirkvách a náboženských spoločnostiach,18a) v zdravotníckych zariadeniach,18b) na Ministerstve obrany Slovenskej republiky, u právnických osôb v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky a v ozbrojených silách, v ozbrojených bezpečnostných zboroch a v jednotkách Zboru požiarnej ochrany sa nevzťahuje povinnosť zamestnávať povinný podiel počtu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18a a 18b znejú:
„18a)
§ 6 zákona č. 308/1991 Zb.
18b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
65.
Za § 113 sa vkladá § 113a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠113a
Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím
(1)
Zamestnávateľ môže plniť povinnosť ustanovenú v § 113 ods. 1 písm. d) aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím chránenej dielni alebo chránenému pracovisku, ktoré sú zriadené podľa § 106.
(2)
Na započítanie jedného občana so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo občana so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím podľa odseku 1 je potrebné zadať zákazku v rozsahu 1 400 odpracovaných hodín za kalendárny rok alebo 120 odpracovaných hodín za kalendárny mesiac.
(3)
Prepočet podľa odseku 2 je povinný preukázať okresnému úradu práce ten zamestnávateľ, ktorý si chce zadaním zákazky podľa odseku 1 plniť povinnosť podľa § 113 ods. 1 písm. d).“.
66.
V § 114 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak okresný úrad práce viedol v evidencii nezamestnaných občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím len časť kalendárneho roka, odvod podľa odseku 1 sa znižuje o sumu,
a)
ktorá je súčinom sumy 2 700 Sk, polovice počtu mesiacov, počas ktorých okresný úrad práce v evidencii nezamestnaných neviedol občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, a počtu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou chýbajúcich do splnenia povinného podielu podľa § 113 a
b)
ktorá je súčinom sumy 2 700 Sk, počtu mesiacov, počas ktorých okresný úrad práce v evidencii nezamestnaných neviedol občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím, a počtu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím chýbajúcich do splnenia povinného podielu podľa § 113.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
67.
V § 114 odsek 3 znie:
„(3)
Odvody podľa odseku 1 sú pripočítateľnou položkou k rozpočtovým výdavkom na financovanie aktívnej politiky trhu práce a použijú sa ako doplnkový zdroj na podporu pracovného uplatnenia občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím. Finančné prostriedky získané z týchto odvodov sa účtovne vedú oddelene a ich rozdelenie pre okresné úrady práce určí predstavenstvo.“.
68.
V § 128 odsek 3 znie:
„(3)
Výška penále podľa odsekov 1 a 2 nemôže presiahnuť dlžnú sumu. Penále je splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Okresný úrad práce penále nepredpíše, ak nepresiahne v úhrne sumu 100 Sk za kontrolované obdobie.“.
69.
Za trinástu časť sa vkladá nová štrnásta časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ŠTRNÁSTA ČASŤ
PRÍSPEVKY DO GARANČNÉHO FONDU A POSTUP PRI USPOKOJOVANÍ NÁROKOV Z GARANČNÉHO FONDU
§ 128a
Príspevky do garančného fondu
(1)
Zamestnávateľ je povinný mesačne odvádzať príspevok do garančného fondu vo výške 0,25 % z vymeriavacieho základu ustanoveného v § 65.
(2)
Zamestnávateľ, u ktorého podiel zamestnaných občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím na celkovom priemernom evidenčnom počte zamestnancov vo fyzických osobách je vyšší ako 25 %, odvádza príspevok do garančného fondu mesačne vo výške 0,1 % z vymeriavacieho základu ustanoveného v § 65.
(3)
Zamestnávateľ odvádza príspevok do garančného fondu na účet príslušného okresného úradu práce.
(4)
Zamestnávateľ je povinný na predpísanom tlačive písomne sa prihlásiť ako odvádzateľ príspevku do garančného fondu na okresnom úrade práce, v ktorého územnom obvode má sídlo, najneskôr v deň splatnosti príspevku.
(5)
Pri odhlasovaní zamestnávateľa ako odvádzateľa príspevku do garančného fondu, pri odvode príspevku a jeho splatnosti, pri vymáhaní a vrátení príspevku v prípade jeho zaplatenia bez právneho dôvodu a pri penále za omeškané platenie príspevku do garančného fondu sa postupuje rovnako ako pri príspevku na poistenie v nezamestnanosti podľa tohto zákona.
(6)
Povinnosti ustanovené v odsekoch 1 až 5 sa nevzťahujú na zamestnávateľa, ktorý je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou.
§ 128b
Postup okresných úradov práce pri uspokojovaní nárokov z garančného fondu
(1)
Okresný úrad práce do piatich pracovných dní od doručenia oznámenia o platobnej neschopnosti zamestnávateľa doručí tomuto zamestnávateľovi alebo správcovi konkurznej podstaty tlačivá na získanie údajov potrebných na poskytovanie peňažných náhrad.
(2)
Zamestnávateľ alebo správca konkurznej podstaty vyplní všetky požadované údaje podľa odseku 1, potvrdí ich správnosť a doručí ich okresnému úradu práce do desiatich pracovných dní od doručenia tlačív.
(3)
Výplatu peňažných náhrad z garančného fondu uskutočňuje okresný úrad práce na základe písomnej žiadosti zamestnanca najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti.
(4)
O uskutočnených výplatách peňažných náhrad z garančného fondu v členení podľa jednotlivých zamestnancov okresný úrad práce informuje príslušný daňový úrad.
(5)
Po uskutočnení výplaty peňažných náhrad z garančného fondu sa zamestnávateľ stáva dlžníkom Národného úradu práce a Národný úrad práce sa stáva veriteľom dlžníka.
(6)
Poskytnutie peňažných náhrad z garančného fondu nezávisí od plnenia príspevkovej povinnosti zamestnávateľa podľa tohto zákona.“.
Doterajšia štrnásta časť a pätnásta časť sa označujú ako pätnásta časť a šestnásta časť.
70.
V § 131 odsek 2 znie:
„(2)
Odkladný účinok nemá odvolanie proti rozhodnutiu o
a)
vyradení občana z evidencie nezamestnaných,
b)
povinnosti zaplatiť príspevok na poistenie v nezamestnanosti,
c)
povinnosti zaplatiť príspevok do garančného fondu,
d)
povinnosti zaplatiť penále podľa § 128.“.
71.
Za § 133a sa vkladá § 133b, ktorý znie:
㤠133b
(1)
Práva a povinnosti, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa posudzujú podľa doterajších predpisov.
(2)
Povinnosť vrátiť príspevok poskytnutý podľa § 88 alebo § 108 pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa posudzuje podľa tohto zákona.
(3)
Nadobudnutím účinnosti tohto zákona zaniká povinnosť samostatne zárobkovo činnej osoby vrátiť dlžnú sumu príspevku na pracovné miesto poskytnutého do 31. decembra 1996, ak samostatne zárobkovo činná osoba prestala prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodu úmrtia.
(4)
Podľa § 113 ods. 1 písm. d), § 113 ods. 2 a 4 a podľa § 114 ods. 2 a 3 sa postupuje pri odvádzaní odvodov za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím už za rok 1999.
(5)
Účelová dotácia zo štátneho rozpočtu sa v roku 2000 poskytne formou dvoch preddavkov, a to 1. júla a 1. októbra, v oboch prípadoch vo výške jednej polovice z účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu predpokladanej v rozpočte Národného úradu práce na rok 2000.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 70/1997 Z. z., zákonom č. 354/1997 Z. z., zákonom č. 366/1997 Z. z., zákonom č. 386/1997 Z. z., zákonom č. 394/1998 Z. z., zákonom č. 56/1999 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 1999 okrem § 58 ods. 2 a 3, § 77a ods. 2 písm. b) a § 128a, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2000, a § 20 ods. 2 písm. w), § 112 ods. 4 a § 128b, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.