290/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.11.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

290
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 1 a § 11 ods. 7 zákona č. 224/1998 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín
výnos z 1. októbra 1999 č. 3259/1999-100, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín.
Výnos upravuje pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby a výroby biopotravín a podrobnosti o vedení evidencie o ekologických výrobcoch, fyzických osobách a právnických osobách, ktoré sa uchádzajú o zaradenie do systému ekologickej poľnohospodárskej výroby a výroby biopotravín.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Výnos je uverejnený v čiastke 21/1999 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.