289/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.11.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

289
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. septembra 1999 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou na roky 1999 – 2000.
Program spolupráce nadobudol platnosť 29. septembra 1999 na základe článku 38 a platí do 31. decembra 2002.
Do textu programu spolupráce možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.