288/1999 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

288
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 3. novembra 1999,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 138/1995 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní prevádzkarní a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými hmotami
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 48/1993 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 138/1995 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní prevádzkarní a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými hmotami sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v III. stupni požiarnej bezpečnosti“.
2.
V § 14 sa slová „31. decembra 1999“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2001“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 1999.
Ladislav Pittner v. r.