287/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

287
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 28. októbra 1999,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v znení vyhlášky č. 8/1998 Z. z.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 54 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v znení vyhlášky č. 8/1998 Z. z. sa mení takto:
Prílohy č. 1 a 2 k vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v znení vyhlášky č. 8/1998 Z. z. sa nahrádzajú prílohami č. 1 a 2 k tejto vyhláške.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 1999.
Ľubomír Harach v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 287/1999 Z. z.
VECI, KTORÝCH NEOBCHODNÝ VÝVOZ JE ZAKÁZANÝ
1. Kultúrne pamiatky.4)
2. Veci múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.5)
3. Archívne dokumenty.6)
Výnimky:
1. Zákaz vývozu vecí uvedených v bode 1 sa neuplatní, ak prílohou colného vyhlásenia je súhlas na vývoz vecí vydaný Komisiou pre ochranu kultúrneho dedičstva pri Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti.
2. Zákaz vývozu vecí uvedených v bode 2 sa neuplatní, ak prílohou colného vyhlásenia je súhlas na vývoz vecí vydaný Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.
3. Zákaz vývozu vecí uvedených v bode 3 sa neuplatní, ak prílohou colného vyhlásenia je súhlas na vývoz vecí vydaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 287/1999 Z. z.
VECI, KTORÝCH NEOBCHODNÝ DOVOZ JE ZAKÁZANÝ
1. Výbušniny.7)
2. Pyrotechnické výrobky.8)
3. Chladničky, mrazničky kompresorové, aj absorpčné na elektrický a plynový pohon a klimatizačné zariadenia, aj zabudované, napr. v automobiloch, obsahujúce látky, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu Zeme.
4. Použité chladničky a mrazničky.
5. Použité kuchynské roboty, práčky a umývačky riadu.
6. Ojazdené pneumatiky, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa všeobecného záväzného právneho predpisu.9)
7. Použitá spodná bielizeň, použité nočné košele a pyžamy.
8. Použitý pančuchový tovar, tričká, košele a iné odevné výrobky, ktoré sa dostanú priamo do styku s ľudským telom.
9. Použitá posteľná bielizeň.
10. Použité odevy.
11. Iné použité textilné výrobky.
12. Použitá obuv.
13. Použitý čalúnený nábytok.
14. Použité hračky.
15. Použité elektroprístroje a výrobky spotrebnej elektroniky, napr. televízne prijímače, rádioprijímače, magnetofóny, videorekordéry, videoprehrávače, záznamové prístroje, fotokopírovacie prístroje, počítače a ich komponenty, rezačky, kosačky, drviče papiera, šijacie a žehliace stroje.
Výnimky:
1. Zákaz dovozu vecí uvedených v bode 2 sa neuplatní pri dovoze zápaliek a pištoľových kapslí do detských pištolí.
2. Zákaz dovozu vecí uvedených v bodoch 4 a 5 sa neuplatní, ak ide o veci, ktoré sú osobným majetkom fyzickej osoby a dovážajú sa v súvislosti s jej sťahovaním zo zahraničia do tuzemska alebo ako zariadenie domácnosti určené na vybavenie jej domácnosti v mieste jej prechodného pobytu.
3. Zákaz dovozu vecí uvedených v bodoch 7 až 9 sa neuplatní, ak ide o veci osobnej potreby zasielané v súvislosti s pobytom v zahraničí alebo ak ide o veci, ktoré sú osobným majetkom fyzickej osoby a dovážajú sa v súvislosti s jej sťahovaním zo zahraničia do tuzemska.
4. Zákaz dovozu vecí uvedených v bodoch 10 až 14 sa neuplatní,
a) ak ide o veci osobnej potreby dovážané cestujúcim alebo zasielané v súvislosti s jeho pobytom v zahraničí,
b) ak ide o veci, ktoré sú osobným majetkom fyzickej osoby a dovážajú sa v súvislosti s jej sťahovaním zo zahraničia do tuzemska,
c) pri dovoze týchto vecí právnickou osobou alebo fyzickou osobou na charitatívne účely, ak dovozca priloží doklad z krajiny vývozu o dezinfekcii alebo o odbornom vyčistení vecí a súhlas na ich dovoz od príslušného orgánu hygieny Slovenskej republiky.
5. Zákaz dovozu vecí uvedených v bode 15 sa neuplatní, ak ide o veci, ktoré sú osobným majetkom fyzickej osoby a dovážajú sa v súvislosti s jej sťahovaním zo zahraničia do tuzemska alebo ako zariadenie domácnosti určené na vybavenie jej domácnosti v mieste jej prechodného pobytu.
4)
§ 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.
5)
Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.
6)
§ 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve.
7)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
8)
Vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch.
9)
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.