286/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

286
ZÁKON
z 2. novembra 1999
o zriadení Vysokej školy manažmentu v Trenčíne
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Zriaďuje sa neštátna1) vysoká škola s názvom Vysoká škola manažmentu v Trenčíne.
(2)
Sídlom Vysokej školy manažmentu v Trenčíne je Trenčín.
(3)
Zriaďovateľom2) Vysokej školy manažmentu v Trenčíne je CITY UNIVERSITY, Bellevue, USA, spol. s r. o., Bratislava.
§ 2
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 1999.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 33a zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.