269/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1999 do 31.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

269
ZÁKON
z 29. septembra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1997 Z. z. a zákona č. 343/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 5 znie:
„(5)
Armádu tvoria jednotlivé druhy vojsk, vojenské zväzky, vojenské základne, vojenské útvary, vojenské zariadenia, vojaci,1a) profesionálni vojaci vyčlenení na plnenie úloh podľa osobitného predpisu1c) a profesionálni vojaci vyčlenení na plnenie úloh na ministerstve obrany, jeho úradoch a zariadeniach a na vojenských súdoch a vojenských prokuratúrach.1d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a, 1c a 1d znejú:
„1a)
§ 2 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe.
1c)
§ 23 zákona č. 370/1997 Z. z.
1d)
§ 24 zákona č. 370/1997 Z. z.“.
2.
V § 1 odsek 6 znie:
3.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Pri zabezpečovaní úloh armády koná za armádu vo vymedzenom rozsahu služobný orgán1e) určený hlavným veliteľom ozbrojených síl a ministrom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). V konaní pred súdmi armádu zastupuje ministerstvo obrany.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:
„1e)
§ 4 ods. 1 zákona č. 370/1997 Z. z.“.
4.
§ 2b znie:
㤠2b
(1)
Armáda sa organizačne člení na vojenské zväzky, vojenské základne, vojenské útvary, vojenské jednotky a vojenské zariadenia.
(2)
Koordináciu činnosti a úloh armády, vojenských správ a vojenských zariadení zabezpečuje ministerstvo obrany.
(3)
Postavenie a úlohy Vojenskej polície a Vojenského spravodajstva upravujú osobitné zákony.1b)
(4)
Generálny štáb armády Slovenskej republiky (ďalej len „generálny štáb“)
a)
riadi činnosť armády,
b)
zabezpečuje koordináciu činnosti a úloh jednotlivých druhov vojsk a príslušných vojenských zariadení.
(5)
Na čele generálneho štábu je náčelník generálneho štábu, ktorý velí vojskám armády. Je podriadený ministrovi, ktorému zodpovedá za výkon svojej funkcie.
(6)
Náčelníka generálneho štábu vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh ministra.“.
5.
§ 7 znie:
㤠7
Vojenská prísaha zložená podľa doterajších predpisov pred 1. novembrom 1999 sa považuje za vojenskú prísahu zloženú podľa § 5 zákona č. 351/1997 Z. z. Branný zákon.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1997 a zákona č. 343/1997 Z. z., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 1999 okrem § 1 odseku 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.