264/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2000 do 30.06.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

264
ZÁKON
zo 7. septembra 1999
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
spôsob ustanovovania technických požiadaviek na výrobky, ktoré by mohli ohroziť zdravie, bezpečnosť alebo majetok osôb, alebo životné prostredie (ďalej len „oprávnený záujem“),
b)
práva a povinnosti právnickej osoby určenej na činnosti podľa tohto zákona, ktoré súvisia s tvorbou, so schvaľovaním a s vydávaním slovenských technických noriem,
c)
postupy posudzovania zhody výrobkov s technickými požiadavkami (ďalej len „posudzovanie zhody“),
d)
práva a povinnosti podnikateľov1) a iných právnických osôb zriadených podľa osobitného predpisu2) a poverených činnosťami podľa tohto zákona, ktoré súvisia s posudzovaním zhody,
e)
práva a povinnosti podnikateľov,1) ktorí vyrábajú, dovážajú alebo uvádzajú výrobky na trh,
f)
pôsobnosť ústredného orgánu štátnej správy a ďalších orgánov štátnej správy na úseku technickej normalizácie a posudzovania zhody,
g)
dohľad nad dodržiavaním zákona vrátane ukladania pokút.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
výrobkom každá vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná bez ohľadu na stupeň jej spracovania a je určená na uvedenie na trh,
b)
výrobcom podnikateľ, ktorý vyťažil, vyrobil alebo iným postupom získal výrobok alebo sa za výrobcu označuje tým, že k výrobku pripája svoje obchodné meno, výrobnú značku alebo iný identifikačný znak, ktorý ho identifikuje ako výrobcu alebo ktorý ho odlišuje od iného výrobcu,
c)
dovozcom podnikateľ, ktorý uvedie na trh výrobok z iného štátu alebo uvedenie takéhoto výrobku na trh sprostredkuje,
d)
distribútorom podnikateľ, ktorý výrobky predáva, sprostredkúva ich predaj alebo ich iným spôsobom poskytuje používateľom, ale svojou činnosťou priamo neovplyvňuje vlastnosti výrobku (ďalej len „distribuuje“); distribútorom je aj dodávateľ,3)
e)
uvedením výrobku na trh okamih, keď výrobok prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby alebo dovozu do etapy distribúcie alebo keď výrobok prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby alebo dovozu do etapy prevádzky, a to najmä po jeho dokončenej inštalácii, alebo do etapy používania, či je určený pre potreby iných osôb alebo pre vlastnú potrebu,
f)
technickými požiadavkami na výrobky alebo na služby technická špecifikácia obsiahnutá v technickom predpise alebo v technickej norme; technická špecifikácia ustanovuje požadované charakteristiky výrobku alebo požadovaný účel a spôsob vykonania služby, ktorými sú:
1.
úroveň kvality,
2.
úžitkové vlastnosti,
3.
bezpečnosť,
4.
rozmery,
5.
názov, pod ktorým sa predáva,
6.
značky,
7.
skúšanie výrobku a skúšobné metódy,
8.
balenie,
9.
označovanie výrobku alebo vybavenie štítkom,
10.
postupy posudzovania zhody výrobku s právnymi predpismi alebo s technickými normami,
11.
výrobné metódy a procesy, ktoré majú vplyv na výrobky alebo na konanie zadávateľa, alebo na poskytovateľa služby,
12.
iné požiadavky nevyhnutné z dôvodov ochrany oprávneného záujmu alebo ochrany spotrebiteľa,4) ktoré sa týkajú životného cyklu výrobku po uvedení na trh, napríklad podmienky používania, recyklácie, opätovného použitia alebo zneškodnenia výrobku, ak tieto podmienky môžu významne ovplyvniť zloženie alebo povahu výrobku alebo jeho uvedenie na trh.
§ 3
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
(1)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) je ústredný orgán štátnej správy na úseku technickej normalizácie a posudzovania zhody, ktorý
a)
vypracúva a predkladá vláde koncepcie a rozvojové programy v oblasti technickej normalizácie a posudzovania zhody,
b)
spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, v ktorých pôsobnosti je vydanie technického predpisu (ďalej len „ministerstvo“), a s inými právnickými osobami pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania technických požiadaviek, posudzovania zhody a výkonu dohľadu,
c)
zabezpečuje v spolupráci s ministerstvami medzinárodnú výmenu informácií z oblasti slovenských technických noriem, technických predpisov a posudzovania zhody podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
d)
určuje právnickú osobu na zabezpečovanie tvorby, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem, ako aj na vedenie registra značiek zhody so slovenskými technickými normami a na vydávanie registračných kódov pre ich používateľov,
e)
určuje slovenskú technickú normu vhodnú na posudzovanie zhody,
f)
oznamuje zmeny v zoznamoch európskych noriem harmonizovaných s technickými predpismi Európskych spoločenstiev,
g)
udeľuje a odníma autorizáciu a pravidelne kontroluje existenciu a plnenie podmienok uvedených v rozhodnutí o autorizácii autorizovanou osobou podľa tohto zákona,
h)
uverejňuje oznámenia o slovenských technických normách, o slovenských technických normách harmonizovaných s technickým predpisom a o slovenských technických normách vhodných na posudzovanie zhody, oznámenia o udelení a odňatí autorizácie autorizovanej osobe vrátane obsahu autorizácie.
(2)
Úrad je pri výkone dozoru nad posudzovaním zhody oprávnený
a)
ukladať autorizovanej osobe povinnosť odstrániť zistený nedostatok v jej činnosti a určiť na jeho odstránenie primeranú lehotu,
b)
ukladať pokuty.
Technické predpisy a technické normy
§ 4
Technické predpisy
Technickým predpisom na účely tohto zákona je všeobecne záväzný právny predpis,5) ktorý obsahuje technické požiadavky na výrobky alebo na služby, ktorých dodržiavanie je povinné pri uvádzaní výrobku na trh, pri jeho používaní alebo pri poskytovaní alebo pri zriaďovaní služby, alebo ktorý zakazuje výrobu, dovoz, predaj alebo používanie určitého výrobku alebo poskytovanie služby.
§ 5
Technické normy
(1)
Technická norma obsahuje pravidlá, usmernenia, charakteristiky alebo výsledky činností, ktoré sú zamerané na dosiahnutie ich najvhodnejšieho usporiadania v danej oblasti a pri všeobecnom a opakovanom použití. Technická norma je
a)
medzinárodná norma, ktorú prijala medzinárodná organizácia pre normalizáciu a ktorá je verejne prístupná,
b)
európska norma, ktorú prijala európska organizácia pre normalizáciu a ktorá je verejne prístupná,
c)
slovenská technická norma, ktorá je verejne prístupná.
(2)
Slovenská technická norma je vytvorená a schválená podľa § 6 a jej vydanie sa oznamuje vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“).
(3)
Slovenská technická norma sa označuje značkou STN. Názov slovenská technická norma a značka STN sa nesmú použiť na označenie iných dokumentov.
(4)
Medzinárodné normy a európske normy podľa odseku 1 sa vydávajú v Slovenskej republike iba ako slovenské technické normy a sú súčasťou sústavy slovenských technických noriem. Pri ich preberaní možno použiť všetky formy preberania určené medzinárodnými normalizačnými organizáciami a európskymi normalizačnými organizáciami.
(5)
Harmonizovanou sa stáva slovenská technická norma, ak preberá harmonizovanú európsku normu a ak úrad oznámi vo vestníku, že harmonizovanú slovenskú technickú normu možno použiť na posudzovanie splnenia technických požiadaviek na výrobky, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) nariadením, alebo na posudzovanie splnenia požiadaviek na výrobky ustanovené osobitným predpisom.6)
(6)
Ak je to nevyhnutné na prevzatie technického predpisu vydaného orgánmi Európskych spoločenstiev, môže úrad určiť slovenskú technickú normu vhodnú na posudzovanie zhody; určenie po prerokovaní s ministerstvom oznámi úrad vo vestníku.
(7)
Úrad oznamuje ministerstvu zmeny v zoznamoch európskych noriem harmonizovaných s technickými predpismi Európskych spoločenstiev.
(8)
Návrh na zrušenie určenia harmonizovanej slovenskej technickej normy a návrh na zrušenie určenia inej slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody sú oprávnené podávať orgány dohľadu uvedené v § 30 na základe vlastného zistenia alebo na iný podnet.
(9)
Úrad oznamuje vo vestníku, ktoré slovenské technické normy určil za vhodné na posudzovanie zhody vrátane zmien v určení alebo v zrušení takéhoto určenia, a harmonizované slovenské technické normy. V oznámení zároveň uvedie názov technického predpisu, na ktorý sa harmonizovaná norma vzťahuje. Ak úrad zruší určenie slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody, súčasne oznámi, ktorú harmonizovanú slovenskú technickú normu určil.
§ 6
Tvorba, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem
(1)
Tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem podľa tohto zákona zabezpečuje úrad.
(2)
Na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem, vedenie registra a vydávanie registračných kódov podľa § 20 môže úrad určiť jednu právnickú osobu (ďalej len „určená právnická osoba“).
(3)
Úrad môže určiť právnickú osobu podľa odseku 2 na základe jej žiadosti. Rozhodnutie o určení vydá úrad len právnickej osobe, ak je spôsobilá plniť tieto podmienky:
a)
včasnosť zverejňovania oznámení o pripravovaných návrhoch slovenských technických noriem a o vydaných normách,
b)
vzájomný súlad slovenských technických noriem a ich súlad s technickými predpismi,
c)
využívanie dosiahnutého stupňa rozvoja vedy a techniky,
d)
ochranu oprávneného záujmu,
e)
dobrovoľnú účasť na normalizačnej činnosti,
f)
nezávislosť a existenciu mechanizmov znemožňujúcich presadzovanie jednostranných záujmov,
g)
plnenie povinností vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, z členstva v medzinárodných normalizačných organizáciách a európskych normalizačných organizáciách a využívanie výsledkov medzinárodnej spolupráce,
h)
prerokovanie návrhu technickej normy s každým, kto sa prihlási v lehote určenej vo zverejnenom oznámení, alebo s každým, kto zašle svoje stanovisko k zverejnenému návrhu technickej normy v lehote určenej v oznámení,
i)
distribúciu vydaných slovenských technických noriem do dvoch týždňov od doručenia objednávky alebo podľa dohody s odberateľom,
j)
vedenie registra a vydávanie registračných kódov pre podnikateľov (§ 20 ods. 7).
(4)
Na určenie právnickej osoby podľa odseku 2 nie je právny nárok.
(5)
Ak určená právnická osoba neplní alebo porušuje podmienky uvedené v rozhodnutí o určení, úrad jej určenie zruší.
(6)
Rozhodnutie o určení, ako aj rozhodnutie o zrušení určenia oznámi úrad vo vestníku.
(7)
Náklady na tvorbu slovenských technických noriem uhrádza ten, kto požaduje ich spracovanie. Náklady na tvorbu slovenských technických noriem vrátane harmonizovaných slovenských technických noriem, ktoré sa spracúvajú na základe požiadaviek ministerstiev, uhrádza úrad.
(8)
Náklady spojené s členstvom určenej právnickej osoby v medzinárodných normalizačných organizáciách a európskych normalizačných organizáciách uhrádza úrad.
(9)
Slovenské technické normy vydané na akomkoľvek nosiči sa môžu rozmnožovať a rozširovať iba so súhlasom určenej právnickej osoby.
(10)
Ak sú slovenské technické normy priamo citované v technických predpisoch, úrad po dohode s určenou právnickou osobou uverejní oprávnenie na ich rozmnožovanie vo vestníku.
§ 7
Zhoda so slovenskými technickými normami
(1)
Zhoda so slovenskými technickými normami je dobrovoľná okrem prípadov, keď ich dodržiavanie vyžaduje tento zákon alebo iný technický predpis. Odkaz na slovenské technické normy, s ktorými je zhoda povinná, sa uvádza priamo v technickom predpise. Slovenské technické normy citované v technických predpisoch sa vyhotovujú v štátnom jazyku7) a sú verejne
prístupné podľa § 6 ods. 3 písm. i) a ods. 10.
(2)
Dodržanie harmonizovanej slovenskej technickej normy alebo slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody sa považuje za splnenie technických požiadaviek určených technickým predpisom.
(3)
Dodržiavanie harmonizovanej slovenskej technickej normy alebo slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody je dobrovoľné.
§ 8
Informačné povinnosti
(1)
Úrad je oznamovacím miestom zodpovedným za sprostredkovanie informácií o návrhoch technických predpisov, o návrhoch ich zmien a doplnení a o návrhoch slovenských technických noriem.
(2)
Úrad ako oznamovacie miesto zabezpečuje
a)
informovanie o návrhoch technických predpisov, slovenských technických noriem a postupov posudzovania zhody do zahraničia,
b)
informovanie o autorizovaných osobách,
c)
informovanie o obdobných návrhoch zahraničných technických predpisov uverejnením vo vestníku.
(3)
Úrad oznamuje orgánom Európskych spoločenstiev v rozsahu ustanovenom medzinárodnými zmluvami
a)
stanoviská o tom, že v Slovenskej republike sa preukázateľne zistilo, že harmonizovaná európska norma nespĺňa základné požiadavky uvedené v technických predpisoch vydaných orgánmi Európskych spoločenstiev, prípadne iné skutočnosti týkajúce sa technických noriem,
b)
autorizované osoby poverené na plnenie úloh notifikovaných orgánov pôsobiacich v rámci Európskej únie,
c)
rozhodnutie o uložení ochranného opatrenia pri určených výrobkoch vrátane tých výrobkov, ktoré majú pôvod v štátoch, s ktorými je uzatvorená príslušná medzinárodná zmluva,
(4)
Technický predpis alebo slovenskú technickú normu oznámenú podľa odseku 2 možno prijať až po uplynutí lehoty na podanie pripomienok určenej medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(5)
O oznámeniach o návrhoch zahraničných technických predpisov, o návrhoch technických noriem a o postupoch posudzovania zhody úrad informuje príslušné ministerstvo. Úrad koordinuje a zabezpečuje oznamovanie návrhov technických predpisov, návrhov ich zmien, návrhov slovenských technických noriem, ich zmien a postupov posudzovania zhody do zahraničia.
Výrobky, určené výrobky a ich uvádzanie na trh
§ 9
Určené výrobky
(1)
Určené výrobky sú také výrobky, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené technické požiadavky uvedené v § 2 písm. f) a posudzovanie zhody podľa § 12, ak nie sú určené osobitným predpisom.6)
(2)
Určené výrobky sa nesmú uviesť na trh, ak nie je preukázaná zhoda ich vlastností s technickými predpismi.
(3)
Vláda nariadením ustanoví podrobnosti o technických požiadavkách uvedených v § 2 písm. f), a to o
a)
skupinách určených výrobkov,
b)
odstránení alebo o zmiernení rizika, ktoré určené výrobky môžu predstavovať, spresnením technických požiadaviek na určené výrobky, ak nie sú upravené osobitnými predpismi,6)
c)
spôsobe označovania určených výrobkov, ktoré sa pri uvádzaní na trh označujú slovenskou značkou zhody alebo inou značkou, ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(4)
Určené výrobky, ktoré sa uvádzajú na trh ako použité alebo ktoré sa po podstatnej úprave opätovne uvádzajú na trh, sa považujú za určené výrobky prvýkrát uvedené na trh podľa § 2 písm. e).
(5)
Úrad môže na základe žiadosti ministerstva určiť, že výrobok sa nepovažuje za určený výrobok, ak hrozí hospodárska škoda alebo ohrozenie zdravia a toto určenie je nevyhnutné na odstránenie škody a ak niet iných výrobkov, ktoré by spĺňali uvedený účel (havária, experimentálne účely a pod).
(6)
Rozhodnutie o určení podľa odseku 5, ako aj rozhodnutie o zrušení určenia oznamuje ministerstvo úradu, ktorý ho uverejní vo vestníku.
§ 10
Povinnosti výrobcov, dovozcov a distribútorov pri uvádzaní výrobkov na trh
(1)
Výrobca alebo dovozca môže uvádzať na trh iba bezpečné výrobky,8) a to bez ohľadu na to, či sú určené na osobnú potrebu alebo na profesijné použitie.
(2)
Výrobca alebo dovozca určeného výrobku posudzuje pred uvedením na trh zhodu jeho vlastností s technickými požiadavkami ustanovenými technickými predpismi.
(3)
Určené výrobky môže výrobca alebo dovozca uviesť na trh iba po posúdení zhody ich vlastností s technickými požiadavkami na ich bezpečnosť podľa tohto zákona a technických predpisov, a to spôsobom, ktorý zodpovedá posudzovaniu zhody podľa § 12.
(4)
Výrobca alebo dovozca určeného výrobku je povinný uviesť na trh iba taký výrobok, ktorý spĺňa všetky technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú. Pred uvedením určeného výrobku na trh je povinný vydať vyhlásenie o zhode. Ak to ustanovuje technický predpis, je povinný umiestniť aj na každý určený výrobok slovenskú značku zhody.
(5)
Distribútor nesmie distribuovať výrobok, o ktorom na základe svojich informácií alebo svojich odborných znalostí vie alebo o ktorom môže predpokladať, že môže ohroziť oprávnený záujem.
(6)
Distribútor nesmie distribuovať určený výrobok, na ktorý výrobca alebo dovozca nevydal vyhlásenie o zhode (§ 13) alebo na ktorý nemá písomné potvrdenie, že výrobca alebo dovozca vydal vyhlásenie o zhode, alebo ak ho výrobca neoznačil slovenskou značkou zhody.
Autorizácia a posudzovanie zhody určených výrobkov
§ 11
Autorizácia
(1)
Autorizácia je poverenie podnikateľa1) alebo inej právnickej osoby2) na vykonávanie posudzovania zhody; poverenie vydáva úrad alebo príslušné ministerstvo rozhodnutím. Držiteľ poverenia (ďalej len „autorizovaná osoba“) môže byť podľa rozsahu poverenia a obsahu činnosti pri posudzovaní zhody autorizovaný na
a)
certifikáciu, posudzovanie zhody, posudzovanie činností súvisiacich s výrobou určeného výrobku,
b)
vykonávanie inšpekcie a
c)
skúšanie určených výrobkov.
(2)
Na autorizáciu podľa odseku 1 nie je právny nárok.
(3)
Úrad rozhodne o autorizovanej osobe po dohode s príslušným ministerstvom. Ak nedôjde medzi nimi k dohode, určí autorizovanú osobu na návrh úradu vláda. Rozhodnutie o autorizácii na základe určenia vlády vydá úrad.
(4)
V rozhodnutí o autorizácii sa určia podmienky a rozsah dodržiavania jednotného postupu autorizovaných osôb.
(5)
Ak o autorizácii rozhoduje ministerstvo podľa osobitných predpisov,9) úrad metodicky usmerňuje spoluprácu autorizovaných osôb.
(6)
Úrad alebo ministerstvo môže rozhodnúť o autorizácii na základe žiadosti osoby uvedenej v § 1 písm. d) a preukázania splnenia týchto podmienok:
a)
zamestnáva osoby, ktoré majú odborné predpoklady a osobné schopnosti na vykonávanie činností v procese posudzovania zhody a povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia pri činnosti autorizovanej osoby,
b)
má technické prostriedky a prístrojové vybavenie potrebné na vykonávanie postupov posudzovania zhody alebo má prístup k takýmto zariadeniam,
c)
je schopná organizačne zabezpečiť nestrannosť výkonu činnosti pri posudzovaní zhody, objektivitu a nezaujatosť kontrolných úkonov, vecnosť a nestrannosť vypracúvaných písomných správ a protokolov, a to tak zo strany vedúcich, ako aj technických zamestnancov, zhrnúť a nezaujato vyhodnotiť oznámené a vlastné zistenia a návrhy všetkých zainteresovaných subjektov,
d)
je schopná prijímať nezaujaté rozhodnutia vo vzťahu k záujmom výrobcov a iných subjektov, ktoré by mohli mať z určitého výsledku posudzovania zhody prospech,
e)
je schopná zabezpečiť ochranu údajov, ktoré sú obchodným tajomstvom, a údajov, ktoré by sa mohli zneužiť,
f)
má zmluvné zabezpečenie tých úkonov, ktoré pri posudzovaní zhody nemôže sám vykonať,
g)
má poistenie pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené činnosťou autorizovanej osoby,
h)
má sídlo alebo bydlisko na území Slovenskej republiky.
(7)
Autorizovaná osoba vedie dokumentáciu a evidenciu, ktorá preukazuje plnenie uvedených podmienok autorizácie.
(8)
Pri autorizácii sa môže uznať osvedčenie o akreditácii, prípadne iné nálezy svedčiace o splnení podmienok autorizácie.
(9)
V rozhodnutí o autorizácii úrad o autorizovanej osobe uvedie
a)
obchodné meno a sídlo,
b)
identifikačné číslo,
c)
technický predpis, podľa ktorého autorizovaná osoba bude vykonávať posudzovanie zhody, postupy posudzovania zhody a rozsah určených výrobkov, na ktorý sa autorizácia vzťahuje,
d)
právnu formu,
e)
meno a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu, akým konajú v mene autorizovanej osoby,
f)
dobu platnosti autorizácie.
(10)
Autorizovaná osoba zabezpečuje činnosti súvisiace s posudzovaním zhody výrobkov s požiadavkami technických predpisov. Je povinná najmä
a)
vykonávať technické zistenia objektívne a na úrovni poznatkov vedy a techniky známych v čase, keď sa zistenia vykonávajú,
b)
vydávať na základe technických zistení certifikáty alebo iné dokumenty,
c)
bezodkladne oznamovať úradu všetky zmeny podmienok určených na autorizáciu,
d)
na základe žiadosti poskytovať rovnopisy certifikátov a iných dokumentov vrátane súvisiacich dokladov úradu, a ak je to nevyhnutné, aj iným autorizovaným osobám, a v prípade, že to vyžaduje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, aj zahraničným osobám,
e)
spolupracovať s orgánmi dohľadu,
(11)
Autorizovaná osoba je oprávnená
a)
zrušiť platnosť ňou vydaného certifikátu alebo iného dokladu, ak zistí, že neboli dodržané podmienky vydania certifikátu,
b)
pri výkone činnosti nahliadnuť do technickej, výrobnej, obchodnej a inej dokumentácie týkajúcej sa posudzovania zhody, vstupovať do výrobných, skladových a obchodných priestorov,
c)
používať na dokumentoch, ktoré podľa tohto zákona vydáva, pečiatku so štátnym znakom, ktorá je evidovaná úradom.
(12)
Úrad je oprávnený vykonávať kontrolu, či ním autorizované osoby dodržiavajú ustanovenia tohto zákona a podmienky uvedené v rozhodnutí o autorizácii.
(13)
Ak autorizovaná osoba prestala spĺňať podmienky ustanovené týmto zákonom a určené v rozhodnutí o autorizácii alebo ak vo svojej činnosti porušila právny predpis týkajúci sa rozsahu poverenia a obsahu činnosti, alebo ak o to autorizovaná osoba požiada, alebo ak zanikne potreba na autorizáciu, úrad po dohode s ministerstvom rozhodnutie o autorizácii zmení alebo zruší. Ak autorizovaná osoba požiada o zrušenie autorizácie, musí to urobiť najmenej šesť mesiacov pred navrhovaným termínom zrušenia.
(14)
Úrad vo vestníku oznamuje rozhodnutia o autorizácii, o zmene autorizácie alebo o zrušení autorizácie, ako aj zánik autorizovanej osoby.
(15)
Ak nie je posudzovaním zhody určeného výrobku poverená autorizovaná osoba, zabezpečí posudzovanie zhody úrad. Pri tejto činnosti využíva technické zistenia vykonané akreditovanými osobami alebo technické zistenia zahraničných subjektov.
§ 12
Posudzovanie zhody
(1)
Posudzovanie zhody je zisťovanie, či skutočné vlastnosti určeného výrobku zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám na určený výrobok postupmi uvedenými v odsekoch 3 a 4.
(2)
Zhoda sa považuje za preukázanú, ak určený výrobok spĺňa všetky technické požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú.
(3)
Postupy posudzovania zhody sú:
a)
posúdenie zhody výrobcom alebo dovozcom,
b)
posúdenie zhody vzorky typu (prototypu) výrobku autorizovanou osobou a vydanie certifikátu autorizovanou osobou (certifikácia typu výrobku),
c)
posúdenie zhody výrobku s certifikovaným typom výrobku,
d)
posúdenie systému kvality výroby alebo jeho zložiek v podniku autorizovanou osobou a vykonávanie dohľadu nad jeho riadnym fungovaním,
e)
posúdenie systému výstupnej kontroly kvality výrobku v podniku autorizovanou osobou a vykonávanie dohľadu nad jeho riadnym fungovaním,
f)
overovanie zhody výrobku s certifikovaným typom výrobku alebo s ustanovenými požiadavkami, ktoré vykonáva výrobca, dovozca alebo autorizovaná osoba na každom výrobku alebo na štatisticky vybratej vzorke,
g)
overovanie zhody každého výrobku s technickými požiadavkami autorizovanou osobou,
h)
dohľad nad riadnym fungovaním systému kvality v podniku autorizovanou osobou a v prípade potreby overenie zhody výrobku s požiadavkami technických predpisov v etape návrhu výrobku,
i)
iné postupy posudzovania zhody, ak je to nevyhnutné na dodržanie obsahu technického predpisu vydaného orgánmi Európskych spoločenstiev.
(4)
Pri postupe podľa
a)
odseku 3 písm. a) výrobca alebo dovozca
1.
skúša alebo si dá odskúšať vlastnosti výrobku podľa § 16,
2.
vykonáva posúdenie zhody,
3.
vydáva vyhlásenie o zhode,
4.
umiestňuje slovenskú značku zhody na výrobok, ak to ustanovuje technický predpis,
5.
ukladá technickú dokumentáciu u autorizovanej osoby, ak to ustanovuje technický predpis,
6.
vykonáva všetky opatrenia na zabezpečenie zhody vlastností vyrábaných výrobkov s požiadavkami technických predpisov;
b)
odseku 3 písm. b)
1.
výrobca skompletizuje technickú dokumentáciu v etape návrhu výrobku,
2.
výrobca alebo dovozca poskytne autorizovanej osobe technickú dokumentáciu a vzorku typu výrobku zároveň s písomným vyhlásením, že o posúdenie vzorky typu nepožiadal inú autorizovanú osobu, a umiestňuje slovenskú značku zhody,
3.
autorizovaná osoba vykoná alebo dá vykonať skúšky, či vzorka typu výrobku zodpovedá požiadavkám technických predpisov, a vystaví certifikát typu výrobku;
c)
odseku 3 písm. c) výrobca, dovozca a autorizovaná osoba postupujú podľa písmena b) a ďalej
1.
výrobca alebo dovozca vydá vyhlásenie o zhode, umiestňuje slovenskú značku zhody na každý výrobok, ak to ustanovuje technický predpis,
2.
výrobca vykoná všetky opatrenia na zabezpečenie toho, že výrobný proces zaisťuje zhodu vlastností výrobku s certifikovaným typom,
3.
dovozca prijme všetky opatrenia na zabezpečenie zhody vlastností výrobku s certifikovaným typom,
4.
autorizovaná osoba vykonáva skúšanie vlastností výrobku v náhodných intervaloch na účely preverenia zhody jeho vlastností s certifikovaným typom, ak to ustanovuje technický predpis;
d)
odseku 3 písm. d) výrobca, dovozca a autorizovaná osoba postupujú podľa písmena b) a ďalej
1.
výrobca má zavedený systém kvality výroby, výstupnej kontroly a skúšania, vydá vyhlásenie o zhode, a ak umiestňuje slovenskú značku zhody na každý výrobok, pripája k nej identifikačný kód autorizovanej osoby, ktorá nad systémom kvality vykonáva dohľad, a vykoná všetky nevyhnutné opatrenia, aby plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality,
2.
dovozca prijme všetky opatrenia na zabezpečenie zhody vlastností výrobku s certifikovaným typom a na splnenie technických požiadaviek, ktoré sa naň vzťahujú,
3.
ako výrobca môže konať aj dovozca, ak ho výrobca písomne splnomocní;
e)
odseku 3 písm. e) výrobca, dovozca a autorizovaná osoba postupujú podľa písmena b) a ďalej
1.
výrobca má zavedený systém kvality výroby, výstupnej kontroly a skúšania, vydá vyhlásenie o zhode, a ak umiestňuje slovenskú značku zhody na výrobok, pripája k nej identifikačný kód autorizovanej osoby, ktorá nad systémom kvality vykonáva dohľad a vykoná všetky nevyhnutné opatrenia, aby plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému výstupnej kontroly a skúšania a pomáha aktivitám vykonávaným autorizovanou osobou na účely kontroly,
2.
dovozca postupuje obdobne ako v písmene d),
3.
ako výrobca môže konať aj dovozca, ak ho výrobca písomne splnomocní na zabezpečenie zhody vlastností výrobku s certifikovaným typom a na trvalé plnenie technických požiadaviek, ktoré sa naň vzťahujú;
f)
odseku 3 písm. f) výrobca, dovozca a autorizovaná osoba postupujú podľa písmena b) a ďalej
1.
výrobca alebo dovozca vykoná posudzovanie zhody s určenými požiadavkami na základe posúdenia každého výrobku alebo štatisticky vybratej vzorky výrobku, vydá vyhlásenie o zhode, a ak umiestňuje slovenskú značku zhody na výrobok, pripája k nej identifikačný kód autorizovanej osoby,
2.
výrobca vykoná všetky nevyhnutné opatrenia, aby výrobný proces zabezpečoval zhodu vlastností výrobku s certifikovaným typom, alebo v prípade štatistickej verifikácie vykoná všetky nevyhnutné opatrenia, aby výrobný proces zabezpečoval homogenitu každej vyrábanej dávky,
3.
dovozca preveruje a skúša, či je výrobok v zhode s certifikovaným typom, pričom frekvenciu týchto skúšok ustanoví technický predpis, a či spĺňa požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú,
4.
autorizovaná osoba vykonáva previerky a skúšky každého výrobku alebo štatisticky vybratej vzorky výrobku na účely verifikácie ich zhody s certifikovaným typom, zabezpečí umiestnenie svojho identifikačného čísla na každý výrobok alebo v prípade štatistickej verifikácie na výrobnú dávku, ktorej zhodu preverovala, a vydá certifikát o výsledku tejto činnosti s uvedením všetkých skúšok;
g)
odseku 3 písm. g)
1.
výrobca alebo dovozca zabezpečuje, aby každý výrobok zodpovedal požiadavkám technických predpisov, má vypracovanú technickú dokumentáciu, ktorá umožňuje posúdiť návrh, výrobu a funkciu výrobku, vydá vyhlásenie o zhode, a ak umiestňuje slovenskú značku zhody na výrobok, pripája k nej identifikačný kód autorizovanej osoby,
2.
autorizovaná osoba posúdi každý výrobok, vykoná potrebné skúšky a na každý výrobok vystaví certifikát zhody;
h)
odseku 3 písm. h)
1.
výrobca predkladá autorizovanej osobe technickú dokumentáciu komplexného systému kvality s predvýrobnou etapou, kontrolou a overovaním predvýrobnej etapy a dokumentáciu o zabezpečovaní kvality návrhu, výroby, kontroly a skúšania, vydá vyhlásenie o zhode, a ak umiestňuje slovenskú značku zhody na výrobok, pripája k nej identifikačný kód autorizovanej osoby,
2.
autorizovaná osoba po posúdení a kontrole vystaví certifikát systému zabezpečenia kvality,
3.
rovnako ako výrobca môže konať aj dovozca, ak ho výrobca na túto činnosť písomne splnomocní.
(5)
K technickým požiadavkám uvedeným v § 2 písm. f) ustanoví vláda nariadením podrobnosti o
a)
uvádzaní jednotlivých skupín určených výrobkov na trh v závislosti od ich technickej zložitosti a miery možného nebezpečenstva spojeného s ich používaním,
b)
postupoch a úkonoch, ktoré sa musia splniť pri posudzovaní zhody (ďalej len „postupy posudzovania zhody“), a to ich konkretizáciou, kombináciou alebo variáciou,
c)
obsahu technickej dokumentácie v závislosti od skupín určených výrobkov, ich technickej zložitosti, miery možného ohrozenia oprávneného záujmu a spôsobu posudzovania zhody,
d)
obsahu vyhlásenia zhody v závislosti od použitých postupov posudzovania zhody.
(6)
Pri posudzovaní zhody sa môže použiť certifikát alebo závery a výsledky inšpekcie.
(7)
Náklady spojené s posúdením zhody hradí podnikateľ, ktorý žiada o posúdenie zhody.
(8)
Postupy posudzovania zhody sa môžu použiť na preukázanie zhody aj iného ako určeného výrobku.
(9)
Postupy posudzovania zhody sa môžu použiť aj pri dobrovoľnom vyhlasovaní zhody so slovenskými technickými normami (§ 20).
§ 13
Vyhlásenie o zhode
(1)
Výrobca alebo dovozca určeného výrobku je povinný pred jeho uvedením na trh vydať písomné vyhlásenie o zhode s technickými predpismi vrátane spôsobu posudzovania zhody (ďalej len „vyhlásenie o zhode“).
(2)
Výrobca alebo dovozca je oprávnený označiť určený výrobok, na ktorý bolo vydané vyhlásenie o zhode, slovenskou značkou zhody.
(3)
Doklady o použitom postupe pri posudzovaní zhody a vyhlásenia o zhode a podklady k nemu je výrobca alebo dovozca povinný uchovať na území Slovenskej republiky a na vyžiadanie kedykoľvek poskytnúť orgánom dohľadu do desiatich rokov od skončenia výroby, dovozu alebo uvádzania na trh. Povinnosť zabezpečiť uchovanie týchto dokladov prechádza u výrobcov a dovozcov, ktorí zanikli v dôsledku likvidácie, konkurzu alebo vyrovnania, na správcu konkurznej podstaty alebo na likvidátora.
(4)
Vyhlásenie o zhode nezbavuje výrobcu alebo dovozcu zodpovednosti za vadný výrobok ani za škody spôsobené vadným výrobkom.
(5)
Vyhlásenie o zhode alebo písomné potvrdenie, že výrobca alebo dovozca vydal vyhlásenie o zhode, je distribútor povinný každému na jeho žiadosť
a)
predložiť na nahliadnutie,
b)
vydať overený rovnopis do 20 dní od doručenia žiadosti na náklady žiadateľa.
(6)
Vyhlásenie o zhode môže výrobca alebo dovozca pri výrobkoch s pôvodom v Slovenskej republike alebo v štátoch, s ktorými je uzavretá medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nahradiť označením CE (§ 21).
§ 14
Certifikácia
Certifikácia je podľa tohto zákona činnosť autorizovanej osoby, ktorá vydaním certifikátu osvedčí, že vlastnosti určeného výrobku a činnosti súvisiace s výrobou alebo vlastnosti určeného výrobku alebo činnosti súvisiace s výrobou sú v súlade s technickými požiadavkami na určené výrobky v technických predpisoch.
§ 15
Inšpekcia pri posudzovaní zhody
(1)
Inšpekcia je činnosť autorizovanej osoby, ktorá posudzuje, či návrh určeného výrobku, výrobok, zariadenie, služba alebo systém kvality sú v súlade s technickými požiadavkami, a preveruje odbornú úroveň zamestnancov, úroveň technického vybavenia, úroveň technologických a iných procesov a používanú metodiku.
(2)
Inšpekcia na účely posudzovania zhody nie je činnosť orgánov dohľadu.
§ 16
Skúšanie určeného výrobku
(1)
Skúšanie určeného výrobku podľa tohto zákona je činnosť, pri ktorej sa zisťujú jeho vlastnosti alebo charakteristiky na účely posúdenia zhody s technickými požiadavkami. Skúšanie určeného výrobku vykonáva akreditovaná osoba a autorizovaná osoba. Ak to posudzovanie zhody dovoľuje, môže výrobca skúšanie určeného výrobku vykonať aj sám. Skúšanie sa vykonáva podľa metód uvedených v technických predpisoch a v slovenských technických normách a výsledkom je potvrdenie o zhode alebo odmietnutie zhody.
(2)
Ak pre požadovanú skúšku neexistuje slovenská technická norma alebo metóda uvedená v technických predpisoch, akreditovaná osoba alebo autorizovaná osoba je povinná zabezpečiť vypracovanie metódy skúšania.
Značky zhody a označenia
§ 17
Značky zhody
(1)
Určený výrobok, na ktorom sa vykonalo posúdenie zhody podľa § 12, možno označiť značkou zhody.
(2)
Značky zhody sú:
a)
slovenská značka zhody,
b)
ostatné značky zhody,
c)
označenie CE,
d)
zahraničné značky zhody.
(3)
Podnikateľ podľa § 1 písm. e) je povinný označiť určený výrobok značkou zhody pred jeho uvedením na trh (ďalej len „značkár“), ak to ustanovuje technický predpis.
(4)
Osobitné postavenie má označenie CE, ktoré môže značkár použiť iba vtedy, ak bolo na výrobok vydané alebo ak je ku každému výrobku priložené vyhlásenie o zhode s technickými predpismi Európskych spoločenstiev, ktorého podrobnosti ustanoví vláda nariadením.
§ 18
Slovenská značka zhody určeného výrobku
(1)
Slovenská značka zhody CSK pozostáva zo štylizovaného písmenového označenia uvedeného v prílohe.
(2)
Slovenská značka zhody určeného výrobku CSK osvedčuje, že
a)
vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky na výrobok a v prípade stavebných výrobkov aj technické požiadavky podľa osobitného predpisu,6)
b)
boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené týmto zákonom alebo iným osobitným predpisom.6)
(3)
K slovenskej značke zhody CSK značkár pripája svoj identifikačný kód a identifikačný kód autorizovanej osoby v prípade, ak to vyžaduje použitý postup posudzovania zhody.
(4)
Určený výrobok, pri ktorom nebola preukázaná zhoda vlastností podľa § 12 ods. 2, nemôže značkár označiť slovenskou značkou zhody CSK.
(5)
Značkár neoznačuje určený výrobok slovenskou značkou zhody, ale použije označenie CE, ak to umožňuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(6)
Úrad uverejní vo vestníku identifikačné kódy autorizovaných osôb.
§ 19
Umiestňovanie slovenskej značky zhody určeného výrobku
(1)
Slovenskú značku zhody určeného výrobku umiestňuje značkár prednostne na výrobok. Slovenská značka zhody určeného výrobku musí byť umiestnená na takom mieste, aby bola viditeľná. V prípade, že slovenskú značku zhody určeného výrobku nemožno umiestniť na výrobok, možno ju umiestniť na obal a uviesť to v sprievodnej dokumentácii, alebo ak ju nemožno umiestniť ani na obal, uviesť to v sprievodnej dokumentácii.
(2)
Slovenskú značku zhody určeného výrobku môže značkár vyhotoviť
a)
tlačou priamo na výrobok, na obal alebo uviesť v sprievodnej dokumentácii,
b)
štítkom alebo samolepiacou fóliou,
c)
reliéfne alebo vyrazením na výrobok, alebo odliatím do výrobku,
d)
ak to nie je možné podľa písmen a) až c), iným spôsobom určeným autorizovanou osobou.
(3)
Slovenská značka zhody určeného výrobku v závislosti od spôsobu vyhotovenia musí byť
a)
vyhotovená kontrastnými farbami odolnými proti oteru,
b)
vyhotovená tak, aby odolala podmienkam vonkajšieho prostredia,
c)
zabezpečená proti opotrebovaniu,
d)
zabezpečená proti opakovanému použitiu.
(4)
Veľkosť a spôsob umiestnenia slovenskej značky zhody určeného výrobku sa musia zvoliť tak, aby značka nebola prekrývaná, ani nemohla byť spochybňovaná iným označením výrobku tak, aby nemohlo dôjsť k zámene iného označenia za slovenskú značku zhody ani k uvedeniu do omylu.
(5)
Rozmery slovenskej značky zhody určeného výrobku musia byť také, aby bola ľahko identifikovateľná a čitateľná.
§ 20
Ostatné značky zhody
(1)
Výrobok, ktorý nie je určeným výrobkom, môže značkár označiť inou značkou zhody so slovenskou technickou normou, ak vlastnosti výrobku spĺňajú technické požiadavky uvedené v slovenských technických normách. Túto skutočnosť značkár vopred oznamuje určenej právnickej osobe (§ 6 ods. 2) a dostáva registračný kód, ak sa zaviaže plniť podmienky jeho používania.
(2)
Značka zhody CSTN preukazuje, že vlastnosti výrobku sú v zhode so slovenskými technickými normami, s ktorými sa vyhlasuje zhoda.
(3)
Značka zhody CSTN EN preukazuje, že vlastnosti výrobku sú v zhode s európskymi normami prevzatými do sústavy slovenských technických noriem, s ktorými sa vyhlasuje zhoda.
(4)
Značky zhody CSTN a CSTN EN pozostávajú zo štylizovaného písmenového označenia uvedeného v prílohe.
(5)
Značky zhody so slovenskými technickými normami sú dobrovoľné. Výrobok, ktorého vlastnosti nespĺňajú technické požiadavky deklarované v slovenských technických normách, nemožno označiť značkami zhody CSTN a CSTN EN.
(6)
K značkám zhody CSTN a CSTN EN sa pripája registračný kód značkára, ktorý ich používa. Ak posudzovanie zhody vlastností výrobku s technickými normami vykonáva osoba nezávislá od značkára, napríklad autorizovaná osoba podľa § 11, ktorá na tieto účely dostala identifikačný kód od určenej právnickej osoby, použije sa aj jej identifikačný kód.
(7)
Registračný kód vydáva určená právnická osoba značkárovi, ktorý sa zaviaže dodržiavať pravidlá jeho používania.
(8)
Ostatné značky zhody sa umiestňujú na výrobok alebo na jeho obal alebo sa uvedú v sprievodnej dokumentácii výrobku.
§ 21
Označenie CE
(1)
Označenie CE pozostáva zo štylizovaného písmenového označenia uvedeného v prílohe.
(2)
Označenie CE môže značkár umiestniť na výrobok iba vtedy, ak výrobok spĺňa požiadavky všetkých technických predpisov, na ktoré sa toto označenie vzťahuje.
(3)
Pri vyhotovovaní a umiestňovaní označenia CE postupuje značkár obdobne ako pri umiestňovaní slovenskej značky zhody. Ustanovenie § 19 sa použije primerane.
Akreditačná činnosť
§ 22
Akreditácia
(1)
Akreditácia je činnosť, ktorou sa osvedčuje spôsobilosť na vykonávanie skúšania výrobkov, kalibrovanie meradiel, vykonávanie certifikačnej, inšpekčnej alebo obdobnej technickej činnosti.
(2)
Subjekty akreditácie sú:
a)
akreditujúca osoba a
b)
akreditovaná osoba.
(3)
Akreditujúca osoba je právnická osoba, ktorú ako jedinú rozhodnutím určí Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) na vydávanie osvedčení o akreditácii podľa odseku 1 a na vykonávanie činností podľa § 23, ak spĺňa tieto podmienky:
a)
nestrannosť výkonu činnosti voči žiadateľom o akreditáciu, najmä objektivitu a nezaujatosť kontrolných úkonov, vecnosť a nestrannosť písomných správ a protokolov, a to tak zo strany vedúcich, ako aj technických zamestnancov, a schopnosť zhrnúť a nezaujato vyhodnotiť oznámené a vlastné zistenia a návrhy všetkých zainteresovaných subjektov pri rozhodovaní o udelení akreditácie,
b)
ochranu údajov, ktoré sú obchodným tajomstvom a ktoré by sa mohli zneužiť, a ochranu dôverných údajov získaných počas akreditácie,
c)
zosúlaďovanie požiadaviek a postupov posudzovania s pravidlami príslušných medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti akreditácie, ktoré sú uvedené v medzinárodných normách a európskych normách (ďalej len „akreditačné pravidlá“),
d)
plnenie povinností vyplývajúcich z členstva v medzinárodných organizáciách pôsobiacich v oblasti akreditácie,
e)
zabezpečenie finančných zdrojov potrebných na akreditačnú činnosť,
f)
zamestnávanie zamestnancov, ktorí sú v trvalom pracovnom pomere a ktorí majú odborné predpoklady a osobné schopnosti vykonávať činnosti vo vzťahu k akreditácii a majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia pri svojej činnosti.
(4)
Akreditovaná osoba je podnikateľ alebo právnická osoba (§ 1 písm. d), ktorá vykonáva činnosti podľa odseku 1 na základe osvedčenia o akreditácii (§ 26) vydaného jej akreditujúcou osobou.
§ 23
Činnosť akreditujúcej osoby
(1)
Akreditujúca osoba
a)
na základe žiadostí uchádzačov o akreditáciu vydáva osvedčenia o akreditácii,
b)
na vyžiadanie poskytuje informácie o zásadách, podmienkach a postupe akreditácie a o úhrade nákladov na akreditáciu,
c)
včas upozorňuje akreditované osoby na zmeny požiadaviek na akreditáciu, ktoré pripravuje,
d)
vedie zoznam vydaných osvedčení o akreditácii; vydané osvedčenia a ich zmeny zverejňuje vo vestníku,
e)
vykonáva dozor nad dodržiavaním akreditačných pravidiel akreditovanými osobami. Ak akreditujúca osoba zistí nedostatky v plnení týchto pravidiel, podľa závažnosti zistených nedostatkov rozhodnutím pozastaví akreditáciu do odstránenia nedostatkov, alebo osvedčenie o akreditácii odníme,
f)
zabezpečuje výmenu skúseností medzi osobami, ktoré akreditovala, a zúčastňuje sa na výmene skúseností s inými zahraničnými akreditujúcimi osobami.
(2)
Výdavky, ktoré akreditujúcej osobe vzniknú pri činnostiach vyplývajúcich z medzinárodnej spolupráce v oblasti akreditácie, hradí ministerstvo hospodárstva.
(3)
Ministerstvo hospodárstva zruší rozhodnutie o určení akreditujúcej osoby, ak akreditujúca osoba neplní podmienky podľa § 22 ods. 3 písm. a) až f) alebo ak o to sama požiada.
(4)
Rozhodnutie o určení akreditujúcej osoby, ako aj rozhodnutie o jeho zrušení oznamuje ministerstvo hospodárstva úradu, ktorý ho uverejní vo vestníku.
§ 24
Povinnosti akreditovanej osoby
(1)
Akreditovaná osoba musí počas platnosti osvedčenia o akreditácii spĺňať podmienky, za ktorých bola akreditovaná.
(2)
Akreditovaná osoba bezodkladne oznamuje akreditujúcej osobe podstatné zmeny vzťahujúce sa na jej akreditáciu. Takýmito zmenami sú zmeny v predmete a rozsahu činnosti, organizačné zmeny, zmeny v personálnej oblasti v priamom vzťahu k predmetu akreditácie alebo zmeny formy vlastníctva.
(3)
Akreditovaná osoba je povinná umožniť osobám povereným akreditujúcou osobou prístup do objektov a k zariadeniam, poskytnúť všetky údaje potrebné na preverenie plnenia akreditačných pravidiel a potrebnú súčinnosť pri výkone ich činnosti.
(4)
Akreditovaná osoba hradí náklady spojené s akreditáciou.
§ 25
Konanie o akreditácii
(1)
Konanie sa začína dňom doručenia písomnej žiadosti akreditovanej osoby o akreditáciu (ďalej len „žiadateľ“) akreditujúcej osobe.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi,
b)
údaje o právnej forme a postavení žiadateľa,
c)
druh požadovanej akreditácie,
d)
predmet a rozsah požadovanej akreditácie s uvedením príslušných technických špecifikácií,
e)
meno osoby zodpovednej za správnosť výsledkov činnosti žiadateľa,
f)
údaje o vzdelaní, odborných znalostiach, výcviku a praxi odborných zamestnancov žiadateľa,
g)
zoznam technického zariadenia,
h)
dokumentáciu opisujúcu systém kvality.
(3)
Ak žiadosť na začatie konania nemá náležitosti podľa odseku 2 alebo má iný nedostatok, akreditujúca osoba písomne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote žiadosť doplnil alebo aby odstránil iný jej nedostatok. Ak ju žiadateľ v tejto lehote nedoplní alebo nedostatok neodstráni, akreditovaná osoba zastaví konanie a žiadosť vráti žiadateľovi.
(4)
Akreditujúca osoba na základe žiadosti doručí žiadateľovi do 10 dní odo dňa, keď je žiadosť úplná, návrh zmluvy o podmienkach vykonania akreditácie. Na obsah a formu zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.10)
(5)
Akreditujúca osoba zastaví konanie a žiadosť vráti žiadateľovi, ak
a)
žiadateľ po podaní žiadosti zanikol bez právneho nástupcu,
b)
žiadateľ odmietne návrh zmluvy podľa odseku 4 alebo zmluva nevznikne z iného dôvodu,
c)
prestala byť akreditujúcou osobou.
(6)
Ak je akreditujúca osoba nečinná, najmä ak do jedného mesiaca od začatia konania nedoručí žiadateľovi návrh zmluvy o podmienkach akreditácie, žiadateľ môže žiadosť vziať späť. Žiadateľ môže vziať žiadosť späť aj z iného dôvodu alebo bez udania dôvodu, ale len pred uzavretím zmluvy o podmienkach akreditácie.
(7)
Ak sa v konaní preukáže, že žiadateľ splnil všetky podmienky, alebo ak sa od nich odchyľuje iba v nepodstatných detailoch, akreditujúca osoba vydá žiadateľovi osvedčenie o akreditácii (§ 26); v opačnom prípade mu oznámi, že takéto osvedčenie nevydá, pretože nesplnil akreditačné pravidlá. Oznámenie o tom sa žiadateľovi doručí písomne; oznámenie musí obsahovať dôvody nevydania osvedčenia o akreditácii.
(8)
Osvedčenie o akreditácii je platné odo dňa, ktorý je v ňom uvedený ako deň platnosti.
§ 26
Osvedčenie o akreditácii
Osvedčenie o akreditácii obsahuje
a)
názov akreditujúcej osoby, ktorá osvedčenie vydala, a jej sídlo,
b)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania akreditovanej osoby,
c)
predmet a rozsah akreditácie s uvedením príslušných technických špecifikácií vzťahujúcich sa na akreditáciu,
d)
meno osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu akreditovanej osoby, s uvedením spôsobu, akým konajú v mene akreditovanej osoby,
e)
číslo osvedčenia o akreditácii a dátum nadobudnutia jeho platnosti,
f)
údaje o podmienkach a platnosti osvedčenia o akreditácii,
g)
ďalšie údaje, ak je to potrebné.
§ 27
Zrušenie osvedčenia o akreditácii
(1)
Ak akreditujúca osoba zistí nezhodu akreditačných pravidiel s osvedčením o akreditácii, vyzve akreditovanú osobu, aby ju odstránila v primeranej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako jeden mesiac. Ak sa to nestane, zašle akreditovanej osobe upovedomenie o začatí konania o zrušení akreditácie; o tom upovedomí akreditovanú osobu.
(2)
Konanie sa začína dňom doručenia upovedomenia o jeho začatí akreditovanej osobe.
(3)
Akreditujúca osoba zruší osvedčenie o akreditácii podľa § 26, ak sa v konaní preukáže, že
a)
akreditovaná osoba v určenej lehote neodstránila nezhodu akreditačných pravidiel s osvedčením o akreditácii,
b)
systém kvality u akreditovanej osoby trvalo nezabezpečuje požadovanú úroveň kontroly,
c)
činnosť akreditovanej osoby bola zastavená na viac ako šesť mesiacov,
d)
akreditovaná osoba vstúpila do likvidácie.
(4)
Oznámenie akreditujúcej osoby o zrušení osvedčenia o akreditácii sa doručuje akreditovanej osobe.
(5)
Do 14 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 4 je akreditovaná osoba povinná vrátiť osvedčenie o akreditácii akreditujúcej osobe.
§ 28
Konanie o námietkach
(1)
Proti postupu akreditujúcej osoby v konaní o akreditácii a proti jej jednotlivým úkonom má akreditovaná osoba právo písomne podať námietky. Námietky sa podávajú akreditujúcej osobe do 10 dní odo dňa uskutočnenia úkonu, proti ktorému smerujú, ak v zmluve o podmienkach výkonu akreditácie nie je dohodnutá dlhšia lehota. Námietky nemajú odkladný účinok.
(2)
Akreditujúca osoba je povinná neodkladne sa zaoberať námietkami a preskúmať napadnutý postup alebo úkon.
(3)
Ak akreditujúca osoba zistí opodstatnenosť námietok, zabezpečí na náklady toho, kto spôsobil tento nedostatok, jeho odstránenie. Odstránenie nedostatku do troch dní písomne oznámi žiadateľovi.
(4)
Ak akreditujúca osoba zistí neopodstatnenosť námietok, písomne to oznámi akreditovanej osobe do troch dní od skončenia preskúmania námietok.
§ 29
Konanie o preskúmaní
(1)
Žiadateľ je oprávnený požiadať ministerstvo hospodárstva o preskúmanie postupu a úkonov akreditujúcej osoby, ak sa domnieva, že sú v rozpore s týmto zákonom. O preskúmanie možno požiadať do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia akreditujúcej osoby o zastavení konania, a tým o odmietnutí vydania osvedčenia o akreditácii alebo o jeho zrušení.
(2)
Žiadosť sa podáva písomne a musí obsahovať
a)
údaje o akreditovanej osobe a o akreditujúcej osobe,
b)
okolnosť, ktorú akreditovaná osoba vidí ako porušenie zákona,
c)
návrh na rozhodnutie ministerstva hospodárstva.
(3)
Ministerstvo hospodárstva v konaní preskúma správnosť postupu a úkonov, ktoré vykonala akreditujúca osoba, a ich súlad so zákonom; preskúma najmä nezaujatosť hodnotenia získaných údajov, či závery vychádzajú z návrhu akreditovanej osoby, zo zmluvy o podmienkach akreditácie, z protokolov o skúškach, z písomných správ a z vykonaných inšpekcií. Ak zistí opodstatnenosť žiadosti, napadnuté úkony autorizujúcej osoby zruší, inak žiadosť zamietne.
(4)
Rozhodnutie ministerstva hospodárstva je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.
Dohľad
§ 30
Orgány dohľadu
(1)
Orgánmi dohľadu podľa tohto zákona sú orgány štátnej správy zriadené podľa osobitných predpisov.11)
(2)
Orgány dohľadu vykonávajú dohľad, či
a)
na určené výrobky uvedené na trh bolo vydané vyhlásenie o zhode a sú označené značkou zhody alebo či sú výrobky označené značkou zhody,
b)
vlastnosti určených výrobkov uvedených na trh a spôsob posudzovania zhody zodpovedajú určeným podmienkam vydaného vyhlásenia o zhode,
c)
sú značky zhody použité oprávnene a či sú nezmenené alebo nesfalšované.
(3)
Výrobca alebo dovozca, ktorý uviedol určený výrobok na trh, je povinný umožniť orgánom dohľadu pri výkone ich funkcie nahliadnuť do technickej, výrobnej, obchodnej a inej dokumentácie týkajúcej sa určených výrobkov, umožniť im kontrolovať ich a najmä umožniť im prístup do výrobných, skladových a obchodných priestorov.
(4)
Podľa odseku 3 sa postupuje aj vtedy, ak výrobok nie je určeným výrobkom, ale vznikne dôvodné podozrenie, že môže ohroziť oprávnený záujem.
(5)
Distribútor je povinný orgánom dohľadu pri výkone ich funkcie umožniť prístup do skladových a obchodných priestorov.
(6)
Ak orgán dohľadu zistí porušenie tohto zákona alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, uloží ochranné opatrenie alebo pokutu podľa tohto zákona.
(7)
Týmto zákonom nie sú dotknuté práva a povinnosti orgánov dohľadu, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov.11)
§ 31
Ochranné opatrenie
(1)
Orgán dohľadu môže uložiť podnikateľovi
a)
pozastavenie uvádzania určených výrobkov na trh na určitý čas v prípade dôvodného podozrenia z nebezpečenstva ohrozenia oprávnených záujmov,
b)
zákaz uvádzať určené výrobky na trh alebo vydá rozhodnutie o ich stiahnutí z trhu alebo z používania, ak preukázateľne ohrozujú oprávnený záujem,
c)
povinnosť účinným spôsobom bezodkladne informovať o tomto nebezpečenstve osoby, ktoré by mohli byť vystavené nebezpečenstvu použitím takéhoto určeného výrobku, a to v prípadoch, keď bolo uložené ochranné opatrenie podľa písmena a) alebo b).
(2)
Odvolanie podané proti rozhodnutiu o ochrannom opatrení nemá odkladný účinok.
(3)
Náklady súvisiace s ochranným opatrením znáša ten, kto určený výrobok ohrozujúci oprávnený záujem uvádza na trh.
§ 32
Pokuty
(1)
Orgán dohľadu uloží pokutu do 5 000 000 Sk tomu, kto
a)
neoprávnene alebo klamlivo použil slovenskú značku zhody alebo vyhlásenie o zhode, alebo certifikát zhody,
b)
uviedol na trh alebo distribuoval určené výrobky bez vyhlásenia o zhode podľa § 13 ods. 1, certifikátu zhody alebo bez určeného označenia výrobkov značkou zhody podľa § 17 ods. 3, alebo neoprávnene uviedol na trh výrobok,
c)
nesplnil podmienky ochranného opatrenia.
(2)
Úrad na základe podnetu alebo na základe vlastného zistenia uloží pokutu do 1 000 000 Sk tomu, kto neoprávnene
a)
označil dokument značkou STN,
b)
rozmnožil a rozšíril slovenskú technickú normu,
c)
vystupoval ako autorizovaná osoba,
d)
vydal certifikát.
(3)
Ministerstvo hospodárstva na základe podnetu alebo na základe vlastného zistenia uloží pokutu do 1 000 000 Sk tomu, kto neoprávnene vystupoval ako akreditujúca osoba alebo ako osoba, ktorej bolo vydané osvedčenie o akreditácii, alebo nevrátil osvedčenie o akreditácii (§ 27 ods. 5).
(4)
Pri opakovanom protiprávnom konaní možno uložiť pokutu podľa odsekov 1 až 3 až do dvojnásobku uloženej pokuty.
(5)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada na cenu výrobku, závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(6)
Pokutu možno uložiť do jedného roku odo dňa, keď sa orgán oprávnený na uloženie pokuty dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu takejto povinnosti došlo.
(7)
Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(8)
Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
Spoločné ustanovenia
§ 33
Uznávanie zahraničných dokladov a značiek
(1)
Slovenskou značkou zhody môže byť podľa tohto zákona aj zahraničná značka. Zahraničný doklad môže byť dokladom o zhode, protokolom o skúškach, certifikátom zhody, certifikátom zhody typu alebo vyhlásením o zhode podľa tohto zákona vtedy, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2)
Úrad môže na zásade vzájomnosti uznávať zahraničné dokumenty, ktoré osvedčujú posúdenie zhody, alebo zahraničnú značku ako slovenskú značku zhody podľa tohto zákona, alebo ako podklady na posúdenie zhody, ak je zabezpečená úroveň oprávneného záujmu zodpovedajúca požiadavkám príslušných technických predpisov.
(3)
Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak a ak úrad podľa odseku 2 nerozhodol o vzájomnom uznávaní podkladov na posúdenie zhody, môže autorizovaná osoba na základe žiadosti uznať výsledky skúšok certifikátov a inšpekcií a iných úkonov vzťahujúcich sa na posúdenie zhody vykonaných v zahraničí. K žiadosti o uznanie zahraničného dokladu žiadateľ pripojí aj jeho preklad do štátneho jazyka.
(4)
Úrad uverejňuje skutočnosti podľa odsekov 1 a 2 vo vestníku.
(5)
Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa nevzťahujú na výrobky upravené osobitným predpisom.6)
§ 34
Konanie
Všeobecné predpisy o správnom konaní12) sa nevzťahujú na konania podľa § 9 ods. 5, § 22 a § 26 až 29.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 35
(1)
Rozhodnutia na výkon štátneho skúšobníctva podľa doterajších predpisov sa považujú za rozhodnutia o autorizácii podľa tohto zákona do 31. decembra 2000, ak v jednotlivých prípadoch ich platnosť nezanikne skôr.
(2)
Výrobky určené na povinnú certifikáciu podľa doterajších predpisov sa považujú za určené výrobky podľa tohto zákona najdlhšie do 31. decembra 2002.
(3)
Rozhodnutia o schválení výrobkov a certifikáty výrobkov vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za certifikáty určených výrobkov podľa tohto zákona po dobu ich platnosti alebo dovtedy, kým technický predpis neustanoví inak.
(4)
Konanie o schválení výrobku alebo konanie o certifikácii výrobku, ktoré sa začalo pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa tohto zákona ako certifikácia typu určeného výrobku, ak ide o určený výrobok alebo ak o to v ostatných prípadoch osobitne požiada prihlasovateľ.
(5)
Tento zákon sa nevzťahuje na výrobky uvedené na trh pred dňom nadobudnutia jeho účinnosti a na výrobky uvedené na trh podľa osobitných predpisov.6)
(6)
Konania o uložení pokút, ktoré sa začali pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa zákona platného v čase začatia konania.
(7)
Slovenské technické normy označené značkou STN schválené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považujú za slovenské technické normy podľa tohto zákona.
(8)
Podnikatelia a orgány štátnej správy sú povinné do 31. decembra 2000 riadiť sa ustanoveniami slovenskej technickej normy, ktoré sú označené ako záväzné podľa doterajších predpisov.
§ 36
(1)
Na potraviny, kozmetické prostriedky a tabakové výrobky sa nevzťahujú ustanovenia § 30 ods. 2 písm. b) a ods. 3 a 4, § 31 a § 32 ods. 1 písm. c).
(2)
Ak ide o potraviny, tabakové výrobky a kozmetické prostriedky, colné orgány bez meškania informujú orgány potravinového dozoru.13)
§ 37
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb., zákona č. 194/1988 Zb., zákona č. 479/1992 Zb., zákona č. 539/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1995 Z. z.,
2.
zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení zákona č. 632/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 143/1995 Z. z.,
3.
§ 28 a príloha č. 2 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch,
4.
vyhláška Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie č. 585/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov,
5.
vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov.
Čl. II
Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. a zákona č. 130/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
§ 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Inšpektorát bezpečnosti práce môže ukladať právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá porušila predpisy o posudzovaní zhody, pokutu alebo ochranné opatrenie podľa osobitného predpisu.4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 271/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2)
Riaditeľ inšpektorátu môže na základe zistenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá
a)
neoprávnene alebo klamlivo použila slovenskú značku zhody alebo vyhlásenie o zhode, alebo certifikát zhody,
b)
uviedla na trh alebo distribuovala určené výrobky bez vyhlásenia o zhode, certifikátu zhody alebo bez určeného označenia slovenskou značkou zhody,
pokutu podľa osobitného predpisu.4)“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 417/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Riaditeľ inšpektorátu môže na základe zistenia Slovenskej obchodnej inšpekcie uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá porušila predpisy o posudzovaní zhody, pokutu alebo ochranné opatrenia podľa osobitného predpisu.11a)“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
11a) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrob-
ky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.“.
Čl. V
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z. a zákona č. 194/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno l) vrátane odkazu 23 a poznámky pod čiarou k nemu.
2.
V prílohe č. 3 SKUPINA 314 – Ostatné sa na konci pripájajú slová
„Činnosť autorizovanej osoby Rozhodnutie o autorizácii Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky § 11 zákona č. 264/1999 Z. z.
Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 383/1997 Z. z. a zákona č. 200/1998 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
§ 6a
(1)
Colné orgány sú oprávnené kontrolovať, či dovážané výrobky majú vyhlásenia o zhode a značky zhody tak, ako to ustanovuje osobitný predpis.5a)
(2)
Dovozca výrobkov je povinný na výzvu colného orgánu preukázať, že ním dovážané výrobky majú vyhlásenie o zhode alebo certifikát zhody a značku zhody tak, ako to ustanovuje osobitný predpis.5a)
(3)
Colné orgány bez meškania informujú orgány dohľadu pred prepustením do režimu voľného obehu podľa § 95 a 98 o tých výrobkoch, ktoré
a)
podliehajú posúdeniu zhody a dovozca nepreukáže vyhlásením o zhode alebo certifikátom zhody a značkou zhody alebo vyhlásením o zhode a certifikátom zhody a značkou zhody, alebo značkou zhody, alebo ak nemá inú možnosť, technickými predpismi5b) ustanovenou sprievodnou dokumentáciou, že výrobky spĺňajú technické požiadavky podľa technických predpisov,5b) ak majú podozrenie, že sprievodná dokumentácia, vyhlásenie o zhode alebo certifikát zhody a značka zhody sa neoprávnene použili, zmenili alebo sfalšovali,
b)
vykazujú také charakteristiky, ktoré by mohli vyvolať vážnu pochybnosť o tom, či výrobok nepredstavuje vážne a bezprostredné riziko ohrozenia zdravia a bezpečnosti.
(4)
Colné orgány pri výkone činnosti podľa odseku 3 dodržiavajú osobitný predpis,5a) pričom pri pozastavení prepustenia výrobkov do voľného obehu musia brať do úvahy charakter výrobku, najmä takého, ktorý podlieha rýchlej skaze.
(5)
Výrobok musia colné orgány prepustiť ako tovar do režimu voľného obehu, ak zistia, že nepredstavuje vážne a bezprostredné riziko, alebo ho nemožno považovať za výrobok, ktorý sa uvádza na trh v rozpore s technickými predpismi,5b) alebo ak do troch pracovných dní od oznámenia colných orgánov podľa odseku 3 nevykonajú orgány dohľadu žiadne opatrenia.
(6)
Ak colné orgány zistia, že výrobok predstavuje vážne a bezprostredné riziko, vykonajú príslušné opatrenia vrátane zákazu prepustenia dovážaných výrobkov do režimu voľného obehu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:
5a) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5b)
§ 4 zákona č. 264/1999 Z. z.“.
Čl. VII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1995 Z. z. o reklame sa mení takto:
V § 27 ods. 6 sa slová „ministerstvo zdravotníctva po dohode s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „vláda Slovenskej republiky“.
Čl. VIII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 264/1999 Z. z.
ZNAČKY ZHODY
Slovenská značka zhody určených výrobkov
Značka zhody so slovenskou technickou normou
Značka zhody s európskou normou prevzatou do sústavy slovenských technických noriem
Označenie CE
2)
§ 22 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
3)
§ 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. a zákona č. 137/1998 Z. z.
4)
Zákon č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 44/1998 Z. z.
6)
Napríklad zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.
7)
§ 8 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
8)
§ 6a zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákon č. 90/1998 Z. z.
11)
Napríklad zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zákona č. 150/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 96/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 417/1991 Zb., zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení zákona č. 104/1999 Z. z. a zákona č. 122/1999 Z. z.
12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
13)
§ 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z.