258/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.10.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

258
OZNÁMENIE
Slovenskej informačnej služby
Slovenská informačná služba po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydala podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov
výnos z 11. októbra 1999 č. 25/385-7/99, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby.
Týmto výnosom sa zrušuje výnos Slovenskej informačnej služby z 26. augusta 1996 č. 70-11/304-14/96, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva Slovenskej informačnej služby (oznámenie č. 266/1996 Z. z.) a výnos Slovenskej informačnej služby z 26. augusta 1996 č. 70-11/304-15/96, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva Slovenskej informačnej služby (oznámenie č. 267/1996 Z. z.).
Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 1999.
Do zoznamu skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a zoznamu skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby možno nazrieť v Slovenskej informačnej službe a na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.