257/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.10.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

257
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. júla 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o štatúte spolupracujúceho štátu medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou organizáciou pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT).
Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 6. júla 1999, na základe článku 7 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť v Slovenskom hydrometeorologickom ústave, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava.