256/1999 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

256
ZÁKON
z 29. septembra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 72/1995 Z. z. a zákona č. 73/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
organizovanej trestnej činnosti a terorizme,“.
2.
V § 2 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
ohrození alebo úniku informácií a vecí chránených podľa osobitného predpisu1) alebo medzinárodných zmlúv alebo medzinárodných protokolov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1b.
3.
V § 2 odsek 5 znie:
„(5)
Informačná služba poskytuje informácie o trestnej činnosti útvarom Policajného zboru1a) a prokuratúry, a to najmä o páchaní organizovanej trestnej činnosti. Nevyhnutné informácie poskytuje aj iným štátnym orgánom, ak ich potrebujú na zamedzenie protiústavnej alebo protiprávnej činnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Riaditeľa informačnej služby (ďalej len „riaditeľ“) vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky.“.
5.
V § 11 odsek 2 znie:
„(2)
O použití sledovania osôb a vecí na plnenie úloh v rozsahu pôsobnosti informačnej služby rozhoduje riaditeľ a v čase jeho neprítomnosti ním poverený zástupca.“.
6.
V § 11 ods. 5 sa na začiatok odseku vkladá prvá veta, ktorá znie:
„Informačná služba vedie evidencie o použití informačno-operatívnych prostriedkov.“.
7.
V § 14 odsek 5 znie:
„(5)
Informačná služba vedie evidencie o použití informačnotechnických prostriedkov.“.
8.
V § 17 ods. 3 sa vypúšťajú slová „zničiť, alebo ich“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 72/1995 Z. z., zákonom č. 73/1998 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.