254/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.10.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

254
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. júla 1999 bola v Bratislave podpísaná Zmluva o spolupráci v oblasti vzdelávania a výučby anglického jazyka medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Britskou radou na roky 1999 – 2001.
Zmluva sa uzatvára na obdobie dvoch rokov, a to od 22. júla 1999 do 22. júla 2001.
Do textu zmluvy možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.