251/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.10.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

251
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. novembra 1995 bola v Ľubľane podpísaná Dohoda o prístupe Slovinskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode.
Dohoda nadobudla platnosť 31. marca 1999 na základe článku 11 ods. 1.
Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 342 zo 16. mája 1996 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 26. júna 1996.
DOHODA O PRÍSTUPE SLOVINSKEJ REPUBLIKY K STREDOEURÓPSKEJ DOHODE O VOĽNOM OBCHODE
Česká republika, Maďarská republika, Poľská republika a Slovenská republika na jednej strane a Slovinská republika na druhej strane (ďalej len „strany“),
potvrdzujúc svoj záväzok k zásadám trhovej ekonomiky, ktorá vytvára základ ich vzťahov,
s ohľadom na pozitívny rozvoj vzájomnej ekonomickej spolupráce medzi stranami Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode a Slovinskou republikou,
želajúc si prispievať k procesu európskej integrácie rozšírením Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode,
majúc na pamäti Deklaráciu predsedov vlád podpísanú 25. novembra 1994 v Poznani a 11. septembra 1995 v Brne,
konštatujúc, že boli uzatvorené bilaterálne dohody o voľnom obchode medzi všetkými stranami Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode a Slovinskou republikou,
pripomínajúc oficiálnu žiadosť Slovinskej republiky zo 17. júla 1995 o prístupe k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode,
berúc do úvahy Dohodu doplňujúcu Stredoeurópsku dohodu o voľnom obchode podpísanú 11. septembra 1995 v Brne,
v súlade s ustanoveniami článku 39a Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode,
dohodli sa takto:
Článok 1
Slovinská republika pristúpi k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode.
Článok 2
Slovinská republika prijíma Stredoeurópsku dohodu o voľnom obchode so všetkými jej doplnkami podpísanými pred podpisom tejto dohody a bude ju uplatňovať v súlade s ustanoveniami tejto dohody.
Článok 3
Odvolania v Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode na všetky jej krajiny, či už sú tieto krajiny jasne vymenované, alebo nie, sa budú vzťahovať aj na Slovinskú republiku.
Článok 4
1.
S cieľom uplatňovať ustanovenia článku 3 ods. 2 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode týmto vznikajú Protokoly 8, 9 a 10 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode a pripájajú sa k tejto dohode.
2.
Ustanovenia na zrušenie dovozných ciel medzi
- Českou republikou a Slovenskou republikou na jednej strane a Slovinskou republikou na druhej strane sú uvedené v Protokole 8,
- Maďarskou republikou na jednej strane a Slovinskou republikou na druhej strane sú uvedené v Protokole 9,
- Poľskou republikou na jednej strane a Slovinskou republikou na druhej strane sú uvedené v Protokole 10.
3.
Protokol 9 uvedený v tomto článku sa najneskôr do 1. júla 1996 nahradí novým, ktorý bude v súlade s pravidlami liberalizácie uplatňovanými v rámci ustanovení Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode.
Článok 5
1.
S cieľom uplatňovať ustanovenia článku 12 ods. 1 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode týmto vznikajú Protokoly 11, 12 a 13 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode a pripájajú sa k tejto dohode.
2.
Ustanovenia o vzájomnom poskytovaní poľnohospodárskych koncesií medzi
- Českou republikou a Slovenskou republikou na jednej strane a Slovinskou republikou na druhej strane sú uvedené v Protokole 11,
- Maďarskou republikou na jednej strane a Slovinskou republikou na druhej strane sú uvedené v Protokole 12,
- Poľskou republikou na jednej strane a Slovinskou republikou na druhej strane sú uvedené v Protokole 13.
3.
Protokoly 11 a 12 uvedené v tomto článku sa najneskôr do 1. júla 1996 nahradia novými, ktoré budú v súlade s pravidlami liberalizácie uplatňovanými v rámci ustanovení Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode. Protokol 13 uvedený v tomto článku sa, ak to bude možné, nahradí najneskôr do 1. júla 1996 novým, ktorý bude v súlade s pravidlami liberalizácie v rámci ustanovení Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode.
Článok 6
Kvantitatívne obmedzenia dovozu alebo opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok, uvedené v článku 8 ods. 2 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode a špecifikované v Prílohách III/a, III/b a III/c k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode sa uplatnia takisto pri dovoze výrobkov pochádzajúcich zo Slovinskej republiky v súlade s ustanoveniami uvedenými v Prílohe k článku 6 tejto dohody.
Článok 7
Kvantitatívne obmedzenia vývozu alebo opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok, uvedené v článku 9 ods. 2 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode a špecifikované v Prílohách IV/a, IV/b a IV/c k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode sa uplatnia takisto pri vývoze výrobkov do Slovinskej republiky v súlade s ustanoveniami uvedenými v Prílohe k článku 7 tejto dohody.
Článok 8
1.
Na účely tejto dohody sa rozumie, že Protokol 7 k Stredoerópskej dohode o voľnom obchode obsahujúci definíciu pojmu „pôvodné výrobky“ a metódy administratívnej spolupráce sa budú takisto používať na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky v súlade s ustanoveniami uvedenými v Prílohe k článku 8 tejto dohody.
2.
Protokol 7 uvedený v tomto článku sa najneskôr do 1. júla 1996 nahradí novým, ktorý bude v súlade s pravidlami dohodnutými s Európskou úniou.
Článok 9
1.
Vládne zákazky v článku 24 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode vo vzťahoch medzi Českou republikou a Slovinskou republikou sa chápu ako verejné zákazky a obdobie stanovené v článku 24 ods. 2 sa skončí najneskôr do 31. decembra 1998.
2.
Vládne zákazky v článku 24 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou sa chápu ako verejné zákazky a obdobie stanovené v článku 24 ods. 2 sa skončí najneskôr do 1. januára 1996.
3.
Dohodlo sa, že v rámci Spoločného výboru sa uskutočnia konzultácie podľa článku 24 ods. 3 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode týkajúce sa rozšírenia zaobchádzania uvedeného v odsekoch 1 a 2 na ostatné strany.
Článok 10
Táto dohoda tvorí integrálnu časť Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode.
Článok 11
1.
Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiaty deň, ako depozitár prijme poslednú notifikáciu strán Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode a Slovinskej republiky o skončení postupov nevyhnutných na tento účel.
2.
Depozitár bezodkladne oznámi všetkým stranám skončenie postupov, ktoré sú nevyhnutné na nadobudnutie platnosti tejto dohody.
3.
Ak táto dohoda nenadobudne platnosť 1. januára 1996, bude sa uplatňovať dočasne od tohto dátumu.
4.
Od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody Dohoda o voľnom obchode uzavretá medzi
- Českou republikou a Slovinskou republikou podpísaná 4. decembra 1993 v Ľubľane,
- Slovenskou republikou a Slovinskou republikou podpísaná 22. decembra 1993 v Bratislave,
- Maďarskou republikou a Slovinskou republikou podpísaná 6. apríla 1994 v Ľubľane,
- Poľskou republikou a Slovinskou republikou podpísaná 17. júla 1995 v Ľubľane
po vzájomnom súhlase strán vyjadreného v tejto dohode sa zrušia alebo nenadobudnú platnosť.
5.
Od dátumu dočasného uplatňovania tejto dohody dohody o voľnom obchode uvedené v odseku 4 tohto článku sa nebudú uplatňovať medzi príslušnými zmluvnými stranami. Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, riadne na to poverení, podpísaliĺ túto dohodu.
Dané v Ľubľane 25. novembra 1995 v jednom autentickom exemplári v anglickom jazyku, ktorý bude uložený u vlády Poľskej republiky. Depozitár postúpi všetkým stranám overené kópie.
Za Českú republiku:

Václav Petříček v. r.

Za Maďarskú republiku:

Imre Dunai v. r.

Za Poľskú republiku:

Jacek Buchazc v. r.

Za Slovenskú republiku:

Ján Ducký v. r.

Za Slovinskú republiku:

Janko Deželak v. r.
Príloha k článku 6
1.
Okrem výrobkov uvedených v Prílohe III/a k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode Česká republika a Slovenská republika zrušia najneskôr do konca prechodného obdobia kvantitatívne obmedzenia dovozu a opatrenia, ktoré majú rovnocenný účinok, aj na tieto výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky:
2844 50 00
8401 30 00
2.
a) Poľská republika zruší najneskôr do 1. januára 2002 zákaz dovozu motorových vozidiel na prepravu tovaru a osôb pochádzajúcich zo Slovinskej republiky a uvedených v odseku 2 Prílohy III/c k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode starších ako tri roky (počítané od roku nasledujúceho po roku výroby) alebo dátumu výroby, ktorý nie je možné určiť.
b)
Zrušenie dovozných obmedzení v Poľskej republike sa nebude uplatňovať na tieto výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky:
ex 8433 51 000 – Kombajny minimálne 4 roky staré alebo staršie, alebo tie, ktorých dátum výroby nie je
možné určiť.
Príloha k článku 7
1.
Príloha IV/a k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode sa nebude uplatňovať medzi Českou republikou a Slovenskou republikou na jednej strane a Slovinskou republikou na druhej strane.
2.
Vo vzťahu k Slovinskej republike zrušenie exportných obmedzení používaných v Poľskej republike sa neuplatňuje na tieto výrobky:
Záhlavie číslo HS kód Opis výrobku
2523 2523 29 Cement, ostatné
2523 2523 90 Ostatné hydraulické cementy
4101 Surová koža a kožka zvierat
4102 Surová koža oviec a jahniat
4103 Ostatná surová koža a kožka
4104 Spracovaná koža
4107 Koža z ostatných zvierat
4413 Drevo v tvare klátov, dosiek, profilov
4415 4415 20 Palety, paletové boxy a ostatné nakladacie plošiny z dreva
7204 Železný odpad a šrot
7404 Medený odpad a šrot
7503 Niklový odpad a šrot
7602 Hliníkový odpad a šrot
7802 Olovený odpad a šrot
7902 Zinkový odpad a šrot
8002 Cínový odpad a šrot
3.
Vo vzťahu k Poľskej republike zrušenie exportných obmedzení používaných v Slovinskej republike sa neuplatňuje na tieto výrobky:
Záhlavie číslo HS kód Opis výrobku
7204 Železný odpad a šrot
7404 Medený odpad a šrot
7503 Niklový odpad a šrot
7602 Hliníkový odpad a šrot
7802 Olovený odpad a šrot
7902 Zinkový odpad a šrot
8002 Cínový odpad a šrot
Príloha k článku 8
S cieľom uplatňovať ustanovenia Protokolu 7 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode sa vykonajú tieto dodatky:
1.
ČLÁNOK 8
V odseku 5 týkajúcom sa vydávania sprievodného osvedčenia EUR. 1 so spätnou platnosťou sa pripája táto slovinská verzia:
„IZDANO NAKNADNO“.
V odseku 6 týkajúcom sa vydávania duplikátu sprievodného osvedčenia EUR. 1 sa pripája tento slovinský termín:“.
„DVOJNIK“.
2.
ČLÁNOK 13
V odseku 5 obsahujúcom zjednodušené procedúry sa pripája táto slovinská verzia:
„Poenostavljen postopek“.
V odseku 6 týkajúcom sa LT certifikátov sa pripája tento slovinský výraz:
„LT potrdilo velja do ...“.
3.
PRÍLOHA V K PROTOKOLU 7
V poznámke č. 1 vyhlásenia uvedeného v článku 7 ods. 1(b) a 1(c) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a po slovách „Slovenská republika“ sa pripájajú tieto slová:
„a Slovinská republika“.
V poznámke č. 2 už uvedeného vyhlásenia sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a po slovách „Slovenská republika“ sa pripájajú tieto slová:
„a Slovinská republika“.
V nadpise odseku 2 Prílohy V k Protokolu 7 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a po slove „slovensky“ sa pripájajú tieto slová: „a slovinsky“.
V odseku 2 Prílohy V k Protokolu 7 sa medzi slovenskú a anglickú verziu vkladá tento text:
„Slovinsky:
Podpisani izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, izjavljam da, razen če ni drugje drugače navedeno, blago izpolnjuje zahtevane izvorne kriterije za preferencialni tretman z ........ in je po poreklu iz ......“.
4.
PRÍLOHA VII K PROTOKOLU 7
Pokiaľ ide o článok 7 ods. 3, k ekvivalentom k jednotke účtovnej meny v Slovinskej republike sa do zoznamu pripája:
„slovinský toliar“.
V Prílohe VII k Protokolu 7 ods. 1 sa spojka „a“ po slovách „Poľská republika“ nahrádza čiarkou a po slovách „Slovenská republika“ sa vkladajú slová „Slovinská republika“. Do tabuľky zoznamu množstiev sa pripája tento riadok:
„Slovinský toliar 57 000 158 000 790 000“.
5.
DODATOČNÉ USTANOVENIA POUŽÍVANÉ V OBCHODE MEDZI ČESKOU REPUBLIKOU, SLOVENSKOU REPUBLIKOU A SLOVINSKOU REPUBLIKOU
A.
ČLÁNOK 1
Česká republika, Slovenská republika a Slovinská republika uplatňujú vo vzájomnom obchode tieto princípy:
a)
Materiály pochádzajúce z jednej z týchto krajín sa považujú za pôvodné v druhej krajine a nie je nutné, aby sa podrobili dostačujúcemu spracovaniu alebo opracovaniu, ak sa podrobili opracovaniu alebo spracovaniu presahujúcemu rozsah toho, ako je uvedené v Protokole 7 článku 4 ods. 5.
b)
Výrobky, ktoré nadobudli štatút o pôvode na základe písmena a), budú sa aj naďalej považovať za výrobky, ktoré majú pôvod v krajine, ak tam pridaná hodnota presahuje hodnotu použitých materiálov, ktoré majú pôvod v ostatných dvoch krajinách. Ak tomu tak nie je, príslušné výrobky sa budú považovať za pochádzajúce z krajiny, ktorej prislúcha najvyššia hodnota použitých pôvodných materiálov.
B.
PRÍLOHA VIII K PROTOKOLU 7
Česká republika, Slovenská republika a Slovinská republika neuplatňujú vo vzájomnom obchode ustanovenia odseku 1 Prílohy VIII.
PROTOKOL 8 (k článku 3 ods. 2)
ZRUŠENIE CIEL MEDZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A SLOVINSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE
1.
Dovozné clá uplatňované v Českej republike a Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky sa zrušia od 1. januára 1996.
2.
Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky alebo Slovenskej republiky, uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým harmonogramom:
– k 1. januáru 1996 na 70 % základného cla,
– k 1. januáru 1997 na 50 % základného cla,
– k 1. januáru 1998 na 25 % základného cla,
– k 1. januáru 1999 zostávajúce clá sa zrušia.
Toto zníženie platí iba na obdobie, v ktorom osobné automobily pochádzajúce zo Slovinskej republiky a dovážané do Českej republiky alebo Slovenskej republiky nevyhovujú ustanoveniam Protokolu 7 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode. V prípade, že osobné autá vyhovujú podmienkam Protokolu 7 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode, dovozné clá uplatňované Slovinskou republikou na osobné autá pochádzajúce z Českej republiky alebo Slovenskej republiky sa zrušia.
3.
Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky alebo Slovenskej republiky, neuvedené v Prílohe A k tomuto protokolu sa zrušia k 1. januáru 1996.
Príloha A k Protokolu 8
(HS kód)
870321
8703221)
870323
870324
870331
870332
870333
870390
PROTOKOL 9 (k článku 3 ods. 2)
ZRUŠENIE CIEL MEDZI MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A SLOVINSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE
1.
Výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky, na ktoré sa uplatňuje nulové clo v Slovinskej republike, sú uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu.
2.
Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu, pochádzajúce z Maďarskej republiky sa znížia podľa tohto časového harmonogramu:
– k 1. januáru 1996 na 75 % základného cla,
– k 1. januáru 1997 na 60 % základného cla,
– k 1. januáru 1998 na 45 % základného cla,
– k 1. januáru 1999 na 30 % základného cla,
– k 1. januáru 2000 na 15 % základného cla,
– k 1. januáru 2001 zostávajúce clá sa zrušia.
3.
Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky neuvedené v Prílohách A a B k tomuto protokolu, pochádzajúce z Maďarskej republiky sa znížia podľa tohto časového harmonogramu:
– k 1. januáru 1996 na jednu tretinu základného cla,
– k 1. januáru 1997 zostávajúce clá sa zrušia.
4.
Výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky, na ktoré sa uplatňuje nulové clo v Maďarskej republike, sú uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu.
5.
Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu, pochádzajúce zo Slovinskej republiky sa znížia podľa tohto časového harmonogramu:
– k 1. januáru 1996 na 75 % základného cla,
– k 1. januáru 1997 na 60 % základného cla,
– k 1. januáru 1998 na 45 % základného cla,
– k 1. januáru 1999 na 30 % základného cla,
– k 1. januáru 2000 na 15 % základného cla,
– k 1. januáru 2001 zostávajúce clá sa zrušia.
6.
Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky neuvedené v Prílohách C a D k tomuto protokolu, pochádzajúce zo Slovinskej republiky sa znížia podľa tohto časového harmonogramu:
– k 1. januáru 1996 na jednu tretinu základného cla,
– k 1. januáru 1997 zostávajúce clá sa zrušia.
Príloha B k Protokolu 9
Príloha C k Protokolu 9
Príloha D k Protokolu 9
PROTOKOL 10 (k článku 3 ods. 2)
ZRUŠENIE CIEL MEDZI POĽSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A SLOVINSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE
1.
Výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky, na ktoré sa uplatňuje na základe erga omnes nulové clo v Poľskej republike, sú uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu.
2.
Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu sa zrušia od 1. januára 1996.
3.
Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým harmonogramom:
– k 1. januáru 1996 na 50 % základného cla,
– k 1. januáru 1997 na 25 % základného cla,
– k 1. januáru 1998 zostávajúce clá sa zrušia.
4.
Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky, uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým harmonogramom:
– k 1. januáru 1996 na päť sedmín základného cla,
– k 1. januáru 1998 na štyri sedminy základného cla,
– k 1. januáru 1999 na tri sedminy základného cla,
– k 1. januáru 2000 na dve sedminy základného cla,
– k 1. januáru 2001 na jednu sedminu základného cla,
– k 1. januáru 2002 zostávajúce clá sa zrušia.
5.
Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce zo Slovinskej republiky, uvedené v Prílohe E k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým harmonogramom:
– k 1. januáru 1997 na šesť sedmín základného cla,
– k 1. januáru 1998 na päť sedmín základného cla,
– k 1. januáru 1999 na štyri sedminy základného cla,
– k 1. januáru 2000 na tri sedminy základného cla,
– k 1. januáru 2001 na dve sedminy základného cla,
– k 1. januáru 2002 zostávajúce clá sa zrušia.
6.
Výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky, na ktoré sa uplatňuje na základe erga omnes nulové clo v Slovinskej republike, sú uvedené v Prílohe F k tomuto protokolu.
7.
Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky, uvedené v Prílohe G k tomuto protokolu sa zrušia od 1. januára 1996.
8.
Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky, uvedené v Prílohe H k tomuto protokolu sa budú postupne znižovať v súlade s týmto časovým harmonogramom:
– k 1. januáru 1996 na 50 % základného cla,
– k 1. januáru 1997 na 25 % základného cla,
– k 1. januáru 1998 zostávajúce clá sa zrušia.
9.
Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike na výrobky pochádzajúceĺ z Poľskej republiky, uvedené v Prílohe J k tomuto protokolu sa budúĺ postupne znižovať v súlade s týmto časovým harmonogramom:
– k 1. januáru 1996 na 90 % základného cla,
– k 1. januáru 1997 na 70 % základného cla,
– k 1. januáru 1998 na 45 % základného cla,
– k 1. januáru 1999 na 35 % základného cla,
– k 1. januáru 2000 na 20 % základného cla,
– k 1. januáru 2001 zostávajúce clá sa zrušia.
Príloha A k Protokolu 10
Príloha B k Protokolu 10
Príloha C k Protokolu 10
Príloha F k Protokolu 10
PROTOKOL 11 (k článku 12)
VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A SLOVINSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE
1.
Zníženie ciel dohodnuté podľa tohto protokolu sa vzťahuje na colné sadzby podľa doložky najvyšších výhod uplatňované v čase skutočného dovozu.
2.
Dovozné clá uplatňované v Českej republike sa znížia pri výrobkoch uvedených v Prílohe A1 k tomuto protokolu, pochádzajúcich zo Slovinskej republiky o 50 % k 1. januáru 1996 v rámci limitov kvót stanovených v tejto prílohe.
3.
Dovozné clá uplatňované v Slovenskej republike sa znížia pri výrobkoch uvedených v Prílohe A2 k tomuto protokolu, pochádzajúcich zo Slovinskej republiky o 50 % k 1. januáru 1996 v rámci limitov kvót stanovených v tejto prílohe.
4.
Dovozné clá uplatňované v Českej republike sa znížia pri výrobkoch uvedených v Prílohe B1 k tomuto protokolu, pochádzajúcich zo Slovinskej republiky v rámci limitov kvót stanovených v tejto prílohe podľa tohto časového harmonogramu:
– k 1. januáru 1996 na 70 % základného cla,
– k 1. januáru 1997 na 60 % základného cla, 
– k 1. januáru 1998 na 50 % základného cla.
5.
Dovozné clá uplatňované v Slovenskej republike sa znížia pri výrobkoch uvedených v Prílohe B2 k tomuto protokolu, pochádzajúcich zo Slovinskej republiky v rámci limitov kvót stanovených v tejto prílohe podľa tohto časového harmonogramu:
– k 1. januáru 1996 na 70 % základného cla,
– k 1. januáru 1997 na 60 % základného cla,
– k 1. januáru 1998 na 50 % základného cla.
6.
Dovozná colná sadzba na pivo (HS 2203) pochádzajúce zo Slovinskej republiky a uplatňovaná v Českej republike (Príloha A1) alebo v Slovenskej republike (Príloha A2) sa zníži o 15 % k 1. januáru 1996.
7.
Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike sa znížia pri výrobkoch uvedených v Prílohe C1 k tomuto protokolu, pochádzajúcich z Českej republiky o 50 % k 1. januáru 1996 v rámci limitov kvót stanovených v tejto prílohe.
8.
Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike sa znížia pri výrobkoch uvedených v Prílohe C2 k tomuto protokolu, pochádzajúcich zo Slovenskej republiky o 50 % k 1. januáru 1996 v rámci limitov kvót stanovených v tejto prílohe.
9.
Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike pri výrobkoch uvedených v Prílohe D1 k tomuto protokolu, pochádzajúcich z Českej republiky sa znížia v rámci limitov kvót stanovených v tejto prílohe podľa tohto časového harmonogramu:
– k 1. januáru 1996 na 70 % základného cla,
– k 1. januáru 1997 na 60 % základného cla,
– k 1. januáru 1998 na 50 % základného cla.
10.
Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike pri výrobkoch uvedených v Prílohe D2 k tomuto protokolu, pochádzajúcich zo Slovenskej republiky sa znížia v rámci limitov kvót stanovených v tejto prílohe podľa tohto časového harmonogramu:
– k 1. januáru 1996 na 70 % základného cla,
– k 1. januáru 1997 na 60 % základného cla,
– k 1. januáru 1998 na 50 % základného cla.
11.
Colná sadzba na pivo (HS 2203) pochádzajúce z Českej republiky alebo Slovenskej republiky (Príloha C1 a Príloha C2) a uplatňovaná v Slovinskej republike sa zníži o 12 % k 1. januáru 1996 v rámci limitov kvót stanovených v tejto prílohe.
12.
Pri výrobkoch uvedených v prílohách k tomuto protokolu a podliehajúcich dovoznému licenčnému konaniu sa budú dovozné licencie automaticky vydávať až do množstva stanoveného v prílohách.
Príloha A1 k Protokolu 11
Príloha A2 k Protokolu 11
Príloha B1 k Protokolu 11
Príloha B2 k Protokolu 11
Príloha C1 k Protokolu11
Príloha C2 k Protokolu 11
Príloha D1 k Protokolu 11
HS kód HS alebo CN kód Opis výrobku Platné clo
v %
Zníženie cla
v %
Kvóta
1701 1701 Trstinový cukor v pevnom stave 17 50 1 900 t

Príloha D2 k Protokolu 11
HS kód HS alebo CN kód Opis výrobku Platné clo
v %
Zníženie cla
v %
Kvóta
1701 1701 Trstinový cukor v pevnom stave 17 50 100 t

PROTOKOL 12 (k článku 12)
VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A SLOVINSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE
1.
Zníženie ciel dohodnuté podľa tohto protokolu sa vzťahuje na colné sadzby podľa Doložky najvyšších výhod uplatňované v čase skutočného dovozu.
2.
Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike sa znížia pri výrobkoch uvedených v Prílohe A tohto protokolu, pochádzajúcich z Maďarskej republiky o 50 % k 1. januáru 1996 v rámci limitov kvót stanovených v tejto prílohe.
3.
Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike sa znížia pri výrobkoch uvedených v Prílohe B tohto protokolu, pochádzajúcich zo Slovinskej republiky o 50 % k 1. januáru 1996 v rámci limitov kvót stanovených v tejto prílohe.
4.
Pri výrobkoch uvedených v prílohách tohto protokolu a podliehajúcich dovoznému licenčnému konaniu sa budú dovozné licencie automaticky vydávať až do množstva stanoveného v prílohách.
5.
Colné sadzby týkajúce sa tohto protokolu zahŕňajú clá ad valorem a špecifické clá.
Príloha A k Protokolu 12
Príloha B k Protokolu 12
PROTOKOL 13 (k článku 12)
VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI POĽSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A SLOVINSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE
1.
Zníženie ciel dohodnuté podľa tohto protokolu sa vzťahuje na colné sadzby podľa Doložky najvyšších výhod uplatňované v čase skutočného dovozu.
2.
Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike sa znížia pri výrobkoch uvedených v Prílohe A tohto protokolu, pochádzajúcich zo Slovinskej republiky o 50 % k 1. januáru 1996 v rámci limitov kvót stanovených v tejto prílohe.
3.
Dovozné clá uplatňované v Slovinskej republike sa znížia pri výrobkoch uvedených v Prílohe B tohto protokolu, pochádzajúcich z Poľskej republiky o 50 % k 1. januáru 1996 v rámci limitov kvót stanovených v tejto prílohe.
4.
Pri výrobkoch uvedených v Prílohách A a B tohto protokolu a podliehajúcich dovoznému licenčnému konaniu sa budú dovozné licencie automaticky vydávať až do množstva stanoveného v nich.
5.
Clá uvedené v odsekoch 2 a 3 tohto protokolu zahŕňajú okrem doplnkového poplatku k obsahu cukru (DCC) v prípade Poľskej republiky clá ad valorem a špecifické clá.
Príloha A k Protokolu 13
Príloha B k Protokolu 13
1)
S výnimkou 8703 22 19 v súlade s českou a slovenskou colnou nomenklatúrou a 8703 22 9 v súlade so slovinskou colnou nomenklatúrou.
1)
Drevo na potrebné účely.
2)
S výnimkou dosiek s hrúbkou menšou ako 12 mm a šírkou väčšou ako 1 500 mm a s hrúbkou väčšou ako 12 mm a šírkou väčšou ako 2 500 mm.
3)
S výnimkou dosiek s hrúbkou väčšou ako 2 mm a šírkou väčšou ako 1 500 mm.
4)
S výnimkou výrobkov s priemerom menším ako 12 mm.
5)
S výnimkou výrobkov s priemerom menším ako 12 mm.
6)
S výnimkou koľajníc s hmotnosťou 60 kg/m.
7)
S výnimkou hypersterilnej fľaše a zásobníka na zdravotné účely.