239/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.09.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

239
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
zo 16. septembra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 113/1998 Z. z.
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 113/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe v číselníku obcí Slovenskej republiky sa mení názov obce Starý Smokovec v okrese Poprad (kód okresu 706) na názov Vysoké Tatry1) (kód obce 560103).
2.
V prílohe sa číselník obcí Slovenskej republiky dopĺňa názvami a identifikačnými číslami týchto nových obcí:2)
Názov obce Kód obce Názov okresu Kód okresu
Bohunice 582301 Ilava 302
Čab 582387 Nitra 403
Obid 582361 Nové Zámky 404
Lackovce 582140 Humenné 702
Vyšný Medzev 582093 Košice-okolie 806
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Peter Mach v. r.
1)
Čl. I nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/1998 Z. z. o zmene názvu obce Starý Smokovec a o zmene nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov.
2)
Čl. I nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/1999 Z. z. o rozdelení niektorých obcí a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov.