237/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.09.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

237
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. júla 1999 vydalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 54 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov Vyhlásenie o vzájomnosti zo strany Luxemburska na účely aplikácie ustanovenia § 64 písm. e) cit. zákona vo veciach uznávania a výkonu rozhodnutí súdov v občianskych a obchodných veciach.
Do textu vyhlásenia možno nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.