231/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2002 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

231
ZÁKON
z 24. augusta 1999
o štátnej pomoci
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)
Tento zákon sa vzťahuje na
a)
podnikateľov1) a združenia podnikateľov2) (ďalej len „podnikateľ“),
b)
štátne orgány,3) štátne peňažné ústavy,4) obce5) a iné právnické osoby poskytujúce štátnu pomoc podľa osobitného zákona6) (ďalej len „poskytovateľ“).
(2)
Štátnou pomocou na účely tohto zákona sa rozumie každá pomoc v akejkoľvek forme, ktorú poskytuje na podnikanie alebo v súvislosti s ním poskytovateľ priamo alebo nepriamo z prostriedkov štátneho rozpočtu, zo svojho rozpočtu alebo z vlastných zdrojov podnikateľovi. Štátna pomoc sa môže poskytnúť v súlade s týmto zákonom a osobitnými zákonmi6) a len za podmienok ustanovených týmto zákonom a ak to nie je v rozpore s medzinárodnou zmluvou.6a)
(3)
Za štátnu pomoc podľa tohto zákona sa nepovažuje pomoc
a)
na výskum a vývoj v rámci úlohy rozvoja vedy a techniky vykonávaný štátnymi rozpočtovými organizáciami alebo štátnymi príspevkovými organizáciami za podmienky, že výsledky výskumu a vývoja sú voľne prístupné na využitie na princípe rovnosti,
b)
na podporu osvety na zvýšenie všeobecného záujmu a informovanosti o životnom prostredí, podporu výrobkov, ktoré spĺňajú podmienky ochrany životného prostredia, ako aj obnovu oblastí s poškodeným životným prostredím, ak nemôže toto poškodenie odstrániť ten, kto ho spôsobil, pretože nie je známy alebo nezodpovedá za toto poškodenie za podmienky, že táto pomoc nemôže brániť hospodárskej súťaži ani ju nenaruší, ani neobmedzí.
c)
poskytnutá podľa § 7b, ktorá nie je vyššia ako minimálna pomoc podľa § 3.
(4)
Tento zákon sa nevzťahuje na štátnu pomoc poskytnutú pre oblasť poľnohospodárstva a rybárstva a kultúry.
§ 2
Zákaz poskytovania štátnej pomoci
(1)
Zakazuje sa poskytovanie štátnej pomoci, ktorá narušuje alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže8) tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitého tovaru alebo poskytovanie služieb, ak poskytnutie štátnej pomoci nepriaznivo ovplyvňuje podmienky obchodu medzi Slovenskou republikou a Európskymi spoločenstvami9) (ďalej len „spoločenstvo“).
(2)
Štátna pomoc nie je zakázaná, ak sa má poskytnúť na úhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami alebo inými mimoriadnymi udalosťami alebo ak má sociálny charakter a poskytuje sa jednotlivým spotrebiteľom a nie je založená na diskriminácii pôvodu výrobku alebo služby.
(3)
Zákaz poskytovania štátnej pomoci podľa odseku 1 platí, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 3
Poskytovanie minimálnej pomoci
Zákaz poskytovania štátnej pomoci sa nevzťahuje na pomoc, ktorá u podnikateľa neprekročí súhrnne v prepočte 100 000 EUR v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov; to neplatí, ak sa takáto pomoc má poskytnúť na podporu exportu, dopravy a na podporu rudného a uhoľného baníctva, oceliarskeho priemyslu a vodného hospodárstva a na pomoc zameranú na uprednostňovanie domácich výrobkov pred obdobnými výrobkami dovážanými zo zahraničia.
DRUHÁ ČASŤ
ROZSAH ŠTÁTNEJ POMOCI
§ 4
Poskytovanie štátnej pomoci
(1)
Štátna pomoc sa môže poskytnúť na podporu
a)
hospodárskeho rozvoja regiónov,10) v ktorých je životná úroveň mimoriadne nízka alebo v ktorých je vysoká nezamestnanosť (ďalej len „rozvoj regiónov“) (§ 6 ods. 1),
b)
uskutočnenia významného spoločného projektu spoločenstva a Slovenskej republiky alebo na nápravu vážnych nedostatkov vo fungovaní hospodárstva,
c)
rozvoja určitých činností alebo určitých hospodárskych oblastí, ak táto pomoc zásadne nepriaznivo neovplyvní podmienky obchodu9) medzi Slovenskou republikou a spoločenstvom a ak tento zákon neustanovuje inak,
d)
záchrany kultúrnych pamiatok11) a zachovanie kultúrneho dedičstva.
(2)
Štátna pomoc sa môže poskytnúť
a)
na rozvoj regiónov,
b)
na vzdelávanie zamestnancov,
c)
na podporu zamestnanosti,
d)
na výskum a vývoj,
e)
na životné prostredie,
f)
pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa,
g)
na záchranu a reštrukturalizáciu podnikateľov v ťažkostiach,
h)
pre oceliarsky priemysel,
i)
pre lodiarsky priemysel,
j)
pre automobilový priemysel,
k)
pre priemysel syntetických vlákien.
(3)
Štátna pomoc podľa odseku 2 sa môže kumulovať v súlade s týmto zákonom. Maximálnu výšku štátnej pomoci podľa tohto zákona nemožno prekročiť; to platí aj v prípade, ak sa okrem štátnej pomoci poskytuje podnikateľovi aj pomoc zo zdrojov spoločenstva. Ak tento zákon neustanovuje inak, maximálnou výškou štátnej pomoci sa rozumie štátna pomoc poskytnutá pred jej zdanením.
(4)
Štátna pomoc na podporu exportu sa môže poskytnúť, ak je v súlade s dohovorom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o záväzných normách pre oficiálne podporované exportné úvery, pravidlami Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a Bernskej únie ustanovenými pre štátnu podporu exportu.
(5)
Štátna pomoc na podporu rudného a uhoľného baníctva sa môže poskytnúť, ak je v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ a s Protokolom č. 2 Európskej dohody o pridružení.
(6)
Štátna pomoc na podporu dopravy sa môže poskytnúť na koordinovanie dopravy alebo na úhradu straty za výkony poskytnuté na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme12) ak to nie je v rozpore s medzinárodnou zmluvou.6a)
§ 5
Formy štátnej pomoci
(1)
Priamou formou štátnej pomoci je najmä
a)
dotácia, príspevok, grant,
b)
úhrada úrokov alebo časti úrokov z úveru poskytnutého podnikateľovi,
c)
úhrada časti úveru,
d)
realizácia štátnej záruky alebo bankovej záruky,
e)
návratná finančná výpomoc.
(2)
Nepriamou formou štátnej pomoci je najmä
a)
prevzatie štátnej záruky alebo bankovej záruky,
b)
poskytnutie úľavy na dani alebo penále, pokute, úroku alebo na iných sankciách podľa osobitného predpisu,13)
c)
predaj nehnuteľného majetku štátu alebo obce za cenu nižšiu, ako je trhová cena,
d)
poskytovanie poradenských služieb bezplatne alebo za čiastočnú úhradu,
e)
odklad platenia dane alebo povolenie zaplatenia dane v splátkach.13a)
(3)
Štátna pomoc sa môže poskytnúť na programy štátnej pomoci schválené vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo na individuálnu štátnu pomoc.
(4)
Vláda schvaľuje program štátnej pomoci na rozvoj regiónov a program štátnej pomoci pre malého podnikateľa a stredného podnikateľa. Program štátnej pomoci na rozvoj regiónov a program štátnej pomoci pre malého podnikateľa a stredného podnikateľa možno predložiť vláde na schválenie len so súhlasným stanoviskom orgánu podľa § 21.
(5)
Program štátnej pomoci obsahuje najmä
a)
predmet, účel a zásady poskytovania štátnej pomoci,
b)
poskytovateľa,
c)
výšku štátnej pomoci,
d)
spôsob vyhlásenia programu štátnej pomoci,
e)
dobu trvania programu štátnej pomoci.
Štátna pomoc na rozvoj regiónov
§ 6
(1)
Štátna pomoc na rozvoj regiónov sa môže poskytnúť za podmienky, že podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa v regióne nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa spoločenstva v priemere za posledné tri roky.
(2)
Štátna pomoc na rozvoj regiónov sa môže poskytnúť podnikateľovi na obstaranie investičného majetku potrebného na začatie výroby novovzniknutým podnikateľom alebo na rozširovanie výroby alebo na činnosti, ktoré vyžadujú zmeny vyrábaných tovarov (služieb) alebo výrobného procesu podnikateľa.
(3)
Štátna pomoc podľa odseku 1 sa môže poskytnúť do 50 % oprávnených nákladov na obstaranie investičného majetku podľa odseku 2, pričom nesmie presiahnuť 40 % oprávnených nákladov na obstaranie investičného majetku podľa odseku 2, ak v regióne podľa odseku 1 podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa v regióne už dosiahol 60 % a viac hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa spoločenstva podľa odseku 1. Ak sa v rámci investícií obstaráva nehmotný investičný majetok, štátna pomoc sa môže poskytnúť podnikateľovi, ktorý nie je uvedený v § 10, do 25 % oprávnených nákladov podľa odseku 5 za podmienky, že tento majetok
a)
využije podnikateľ výhradne v podniku, ktorému sa štátna pomoc poskytne, a to najmenej počas piatich rokov od jeho obstarania,
b)
sa bude odpisovať,
c)
sa obstaráva za trhovú cenu.
(4)
Oprávnenými nákladmi na účely obstarania hmotného investičného majetku podľa odseku 2 je cena obstarania17) pozemkov, budov, strojov, prístrojov a zariadení.
(5)
Oprávnenými nákladmi na účely obstarania nehmotného investičného majetku podľa odseku 2 je cena obstarania nehmotného investičného majetku, ktorý je výsledkom výskumnej a vývojovej činnosti a je predmetom priemyselných práv, a ktorý je spojený s obstaraním hmotného investičného majetku podľa odseku 2, ktorým sú stroje, prístroje a zariadenia.
(6)
Štátna pomoc na rozvoj regiónov sa môže poskytnúť aj vtedy, ak podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa v regióne dosiahne aspoň 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa spoločenstva v priemere za posledné tri roky, a to do 20 % nákladov podľa odseku 2.
(7)
Štátna pomoc podľa odseku 2 je zakázaná pre podnikateľa v oceliarskom priemysle (§ 13).
(8)
Štátna pomoc na rozvoj regiónov sa môže poskytnúť aj vtedy, ak podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa v regióne dosiahne 75 % alebo viac ako 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa spoločenstva meraný v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky, a to do 20 % nákladov podľa odseku 2.
(9)
Štátna pomoc na rozvoj regiónov sa môže poskytnúť aj na vytvorenie pracovných miest, ktoré sa týkajú činností, s ktorými je investícia podľa odsekov 2 a 3 spojená, za podmienky, že dosiahnuté zvýšenie počtu pracovných miest neklesne počas piatich rokov. Za vytvorenie pracovného miesta sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest u podnikateľa v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím. Štátna pomoc sa môže poskytnúť do 50 % mzdových nákladov na zamestnanca v regiónoch podľa odseku 1 a do 20 % týchto nákladov v regiónoch podľa odseku 8, a to v prepočte na obdobie dvoch rokov. Ak v regióne podľa odseku 1 podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa už dosiahol 60 % a viac hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa spoločenstva podľa odseku 1, štátna pomoc nesmie presiahnuť 40 % mzdových nákladov na zamestnanca, a to v prepočte na obdobie dvoch rokov. Mzdovými nákladmi sa rozumejú mzdy pred zdanením a odvodmi príspevkov na poistenie podľa osobitných predpisov.13c)
(10)
Štátna pomoc na rozvoj regiónov sa môže výnimočne poskytnúť aj na zníženie prevádzkových nákladov podnikateľa v regiónoch podľa odseku 1 za podmienok, že jej poskytovanie
a)
bude časovo obmedzené v závislosti od rozsahu problému, ktorý sa má jej poskytnutím riešiť,
b)
bude úmerné regionálnym problémom najmä v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej oblasti, ktoré sa majú jej poskytnutím riešiť a
c)
bude sa postupne znižovať.
(11)
Podľa tohto zákona sa rozumie regiónom štatistická územná jednotka Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.10)
§ 7
(1)
Žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci na rozvoj regiónu sa predkladá okresnému úradu po schválení programu štátnej pomoci vládou.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno žiadateľa,
b)
bydlisko alebo sídlo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo žiadateľa,
d)
predmet a účel použitia požadovanej štátnej pomoci,
e)
vyčíslenie ekonomického prínosu pre rozvoj regiónu,
f)
výšku požadovanej štátnej pomoci,
g)
dobu realizácie projektu.
(3)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je najmä
a)
projekt,
b)
rozpočet projektu,
c)
potvrdenie o finančnom zabezpečení projektu, najmä prísľub banky a výpis z účtu žiadateľa z banky s potvrdením banky o viazaní prostriedkov na tento účel,
d)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace alebo iný doklad o oprávnení na podnikanie, ak žiadateľ nie je zapísaný v obchodnom registri,
e)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
1.
žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou,
2.
štatutárneho orgánu žiadateľa alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou,
f)
potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom,
g)
potvrdenie o tom, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na dôchodkové zabezpečenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti,14)
h)
prehľad o poskytnutej štátnej pomoci za posledné tri roky vrátane štátnej pomoci poskytnutej podľa § 3.
(4)
Okresný úrad po posúdení žiadosti a jej príloh postúpi žiadosť spolu s prílohami a so svojím stanoviskom príslušnému ministerstvu.15) Okresný úrad vo svojom stanovisku vždy uvedie prínos realizácie projektu pre rozvoj regiónu.
(5)
Príslušné ministerstvo posúdi súlad predložených žiadostí a ich príloh s týmto zákonom a programom štátnej pomoci na rozvoj regiónov schváleným vládou. Ak rozhodne o poskytnutí štátnej pomoci pre ním vybraných žiadateľov, požiada orgán podľa § 21 o schválenie poskytnutia štátnej pomoci.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa použijú aj na podávanie a posudzovanie žiadostí o individuálnu štátnu pomoc na rozvoj regiónov, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(7)
Na rozhodovanie o poskytnutí štátnej pomoci podľa odseku 5 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
§ 7a
Štátna pomoc na vzdelávanie zamestnancov
(1)
Štátna pomoc na vzdelávanie zamestnancov sa môže poskytnúť podnikateľovi na
a)
všeobecné vzdelávanie,
b)
špecifické (osobitné) vzdelávanie.
(2)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. a) sa môže poskytnúť podnikateľovi podľa § 10 do 70 % oprávnených nákladov na vzdelávanie zamestnancov. Ak ide o iného podnikateľa ako o podnikateľa podľa § 10, štátna pomoc nesmie presiahnuť 50 % týchto nákladov.
(3)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. b) sa môže poskytnúť podnikateľovi podľa § 10 do 35 % oprávnených nákladov na vzdelávanie zamestnancov. Ak ide o iného podnikateľa ako o podnikateľa podľa § 10, štátna pomoc nesmie presiahnuť 25 % týchto nákladov.
(4)
Štátna pomoc podľa odsekov 2 a 3 sa môže zvýšiť najviac o 10 %, ak ide o podnikateľa v regiónoch podľa § 6 ods. 1, alebo najviac o 5 %, ak ide o podnikateľa v regiónoch podľa § 6 ods. 8.
(5)
Štátna pomoc podľa odsekov 2 a 3 sa môže okrem zvýšenia podľa odseku 4 zvýšiť o 10 %, ak sa má poskytnúť na vzdelávanie zamestnancov
a)
mladších ako 25 rokov, ak ide o ich prvé zamestnanie,
b)
so zmenenou pracovnou schopnosťou a zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím,
c)
s trvalým pobytom v krajine spoločenstva, ak ide o odborné vzdelávanie alebo o jazykové vzdelávanie,
d)
ktorým pracovný pomer vznikol najskôr po uplynutí troch rokov od dobrovoľného skončenia predchádzajúceho pracovného pomeru s výnimkou osôb uvedených v písmene f),
e)
starších ako 45 rokov, ktorí nedosiahli vyššie ako úplné stredné odborné vzdelanie,
f)
evidovaných podľa osobitného predpisu15b) najmenej 12 kalendárnych mesiacov nasledujúcich po sebe pred vznikom pracovného pomeru, a to najdlhšie počas šiestich mesiacov od vzniku pracovného pomeru.
(6)
Ak sa má štátna pomoc na vzdelávanie zamestnancov poskytnúť podľa odseku 1 a nemožno osobitne určiť, či ide o štátnu pomoc podľa odseku 1 písm. a) alebo podľa odseku 1 písm. b), výška štátnej pomoci sa vždy určuje podľa odseku 3.
(7)
Oprávnenými nákladmi na vzdelávanie zamestnancov sú:
a)
mzdové náklady organizátora vzdelávania vynaložené na vzdelávanie zamestnancov,
b)
cestovné náklady organizátora vzdelávania,
c)
odpisy hmotného investičného majetku a nehmotného investičného majetku organizátora vzdelávania používaného výlučne na vzdelávanie zamestnancov podnikateľa,
d)
náklady na poradenské a konzultačné služby organizátora vzdelávania bezprostredne súvisiace so vzdelávaním zamestnancov podnikateľa,
e)
ostatné priame náklady organizátora vzdelávania bezprostredne súvisiace so vzdelávaním zamestnancov podnikateľa,
f)
náklady zamestnancov podnikateľa zúčastňujúcich sa na vzdelávaní v rozsahu oprávnených nákladov uvedených v písmenách a) až e).
(8)
Podľa tohto zákona sa rozumie
a)
všeobecným vzdelávaním vzdelávanie zamestnanca, ktoré poskytuje všeobecne využiteľnú kvalifikáciu zlepšujúcu uplatnenie zamestnanca na trhu práce,
b)
špecifickým (osobitným) vzdelávaním vzdelávanie zamestnanca, ktoré poskytuje kvalifikáciu, ktorá je využiteľná len u podnikateľa a ktorá nie je uplatniteľná alebo je iba čiastočne uplatniteľná na trhu práce.
§ 7b
Štátna pomoc na podporu zamestnanosti
(1)
Štátna pomoc na podporu zamestnanosti sa môže poskytnúť podnikateľovi na
a)
vytvorenie pracovných miest alebo na udržanie pracovných miest, ktoré nie sú spojené s investíciami, ak ide o podnikateľa v regiónoch podľa § 6 ods. 1, a to za podmienok podľa odseku 2,
b)
vytvorenie pracovných miest súvisiacich s investíciami v rozsahu a za podmienok podľa § 6 ods. 9,
c)
vytvorenie pracovných miest na podporu malých podnikateľov a stredných podnikateľov v rozsahu a za podmienok podľa § 10 ods. 13 a 14.
(2)
Štátna pomoc na podporu zamestnanosti podľa odseku 1 písm. a) sa môže poskytnúť za podmienok, že podnikateľ
a)
uzatvoril pracovný pomer s občanom, ktorý bol evidovaný podľa osobitného predpisu15b) alebo ktorému vznikol prvý pracovný pomer,
b)
vytvorí pracovné miesta, pričom za vytvorenie pracovného miesta sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím.
(3)
Štátna pomoc na podporu zamestnanosti sa môže poskytnúť aj podnikateľovi, ktorý uzatvoril pracovný pomer s občanom pri jeho začleňovaní sa na pracovné miesto na trhu práce,15c) aj keď nie sú splnené podmienky podľa odseku 2, ak sa takto obsadzované pracovné miesto uvoľnilo na žiadosť zamestnanca alebo s jeho súhlasom.
§ 8
Štátna pomoc na výskum a vývoj
(1)
Štátna pomoc na základný výskum vykonávaný podnikateľom v rámci úlohy rozvoja vedy a techniky sa môže poskytnúť podnikateľovi do 100 % ekonomicky oprávnených nákladov, a to za podmienky, že výsledky tohto výskumu sú voľne prístupné na využitie na princípe rovnosti.
(2)
Štátna pomoc na aplikovaný výskum sa môže poskytnúť podnikateľovi do 50 % ekonomicky oprávnených nákladov na riešenie úlohy rozvoja vedy a techniky.
(3)
Štátna pomoc na vývoj sa môže poskytnúť podnikateľovi do 25 % ekonomicky oprávnených nákladov na riešenie úlohy rozvoja vedy a techniky.
(4)
Ak sa má v rámci úlohy rozvoja vedy a techniky vykonávať aplikovaný výskum spojený s vývojom, štátna pomoc sa môže poskytnúť podnikateľovi najviac v sume zodpovedajúcej váženému priemeru povolenej výšky pomoci podľa odsekov 2 a 3.
(5)
Štátna pomoc podľa odsekov 2 a 3 sa môže zvýšiť najviac o 10 %, ak ide o spoluprácu na riešení medzinárodného projektu výskumu a vývoja alebo projektu podobnej cezhraničnej spolupráce za podmienky, že sa tieto výsledky budú rozširovať a sprístupňovať alebo ide o štátnu pomoc poskytovanú na rozvoj regiónov podľa § 6 ods. 1.
(6)
Štátna pomoc podľa odseku 2 zvýšená podľa odseku 5 nesmie presiahnuť 75 % a štátna pomoc podľa odseku 3 zvýšená podľa odseku 5 nesmie presiahnuť 50 % ekonomicky oprávnených nákladov.
(7)
Maximálnu výšku štátnej pomoci uvedenú v odseku 6 nemožno prekročiť ani vtedy, ak sa na financovaní aplikovaného výskumu alebo vývoja, na ktoré sa poskytuje štátna pomoc, podieľajú aj zdroje spoločenstva.
(8)
Výšku ekonomicky oprávnených nákladov, ktorá je základom na výpočet výšky štátnej pomoci na výskum a vývoj, je žiadateľ povinný uviesť v žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci a súčasne je povinný priložiť k žiadosti podrobnú kalkuláciu ekonomicky oprávnených nákladov a projekt.
(9)
Podľa tohto zákona sa rozumie
a)
základným výskumom činnosť zameraná na nadobúdanie a rozširovanie nových vedeckých a technických poznatkov,
b)
aplikovaným výskumom výskum, ktorého cieľom je získanie nových poznatkov, ktoré sa môžu využiť pri vývoji nových výrobkov, technologických postupov a zariadení alebo služieb alebo pri zdokonalení už vyrábaných a zavedených výrobkov, technologických postupov a zariadení alebo služieb,
c)
vývojom formovanie výsledkov aplikovaného výskumu do návrhu na nové, zmenené alebo zdokonalené výrobky, technologické postupy a zariadenia alebo služby, ktoré sú určené na použitie alebo predaj vrátane vytvorenia prvého prototypu, jeho overenia a vývoja overovacej série,
d)
ekonomicky oprávnenými nákladmi náklady obstarania a náklady spracovania; ekonomicky oprávnenými nákladmi nie sú náklady na propagáciu a náklady na marketing,
e)
nákladmi obstarania náklady na spotrebu materiálu v rámci úlohy rozvoja vedy a techniky a náklady na poradenské, konzultačné a podobné služby využívané pri riešení úlohy rozvoja vedy a techniky vrátane nákladov na využívanie existujúcich výsledkov iného výskumu obstaraných žiadateľom v rámci riešenia úlohy rozvoja vedy a techniky,
f)
nákladmi spracovania náklady nevyhnutne vynaložené výlučne na riešenie úlohy rozvoja vedy a techniky vrátane nevyhnutných dodatočných nákladov vzniknutých ako priamy dôsledok výskumnej a vývojovej činnosti v rámci riešenia úlohy rozvoja vedy a techniky, a to
1.
mzdové a ostatné osobné náklady na zamestnancov podieľajúcich sa na riešení úlohy rozvoja vedy a techniky,
2.
náklady na poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie a na príspevok na poistenie v nezamestnanosti platené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov,14)
3.
ostatné priame a nepriame náklady.
(10)
Štátna pomoc na výskum a vývoj sa môže poskytnúť podnikateľovi na výskum a vývoj vykonávaný nad rámec jeho bežných podnikateľských činností. Štátna pomoc na výskum a vývoj sa môže poskytnúť podnikateľovi aj vtedy, ak ho podnieti vykonávať výskum a vývoj.
§ 9
Štátna pomoc na životné prostredie
(1)
Štátna pomoc na životné prostredie sa môže poskytnúť na
a)
investície,
b)
poradenské služby,
c)
prevádzkové náklady,
d)
výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a na zachovanie zdrojov energie,
e)
podporu osvety na zvýšenie všeobecného záujmu a informovanosti o životnom prostredí, podporu výrobkov, ktoré spĺňajú podmienky ochrany životného prostredia, ako aj obnovu oblastí s poškodeným životným prostredím,
f)
významné spoločné projekty spoločenstva a Slovenskej republiky.
(2)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. a) sa môže poskytnúť na investície potrebné na výrazné zníženie znečistenia životného prostredia na účel zlepšenia životného prostredia podnikateľovi, ktorý v čase zavádzania výroby nemohol využiť najlepšiu dostupnú technológiu na ochranu životného prostredia, a to do
a)
15 % nákladov vynaložených na obstaranie novej technológie, ktorá spĺňa nové požiadavky ustanovené osobitnými predpismi,16)
b)
30 % nákladov vynaložených na obstaranie novej technológie, ktorá umožňuje dosiahnuť podstatne vyššiu úroveň ochrany životného prostredia, ako vyžadujú nové požiadavky ustanovené osobitnými predpismi.16)
(3)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. a) sa môže poskytnúť do výšky uvedenej v § 6 ods. 3, ak sa má poskytnúť v regiónoch podľa § 6 ods. 1. Ak sa má štátna pomoc na životné prostredie poskytnúť na výskum a vývoj alebo pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa, môže sa poskytnúť do výšky podľa § 8 alebo § 10.
(4)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. b) sa môže poskytnúť na zabezpečenie poradenských služieb v oblasti ochrany životného prostredia v rozsahu a za podmienok podľa § 10 ods. 3.
(5)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. c) sa môže poskytnúť len v regiónoch uvedených v § 6 ods. 1 a len dočasne na kompenzáciu zvýšených výrobných nákladov pri nakladaní s odpadmi za podmienky zabezpečenia zníženia úrovne znečistenia alebo rýchlejšieho zavedenia efektívnejšieho využívania zdrojov a na kompenzáciu zvýšených nákladov na separovaný zber a s tým súvisiace skladovanie, recykláciu a spracovanie odpadu na princípe postupného znižovania tejto štátnej pomoci.
(6)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. d) sa môže poskytnúť na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov energie alebo na zachovanie zdrojov energie.
(7)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. e) sa môže poskytnúť do 50 % nákladov na uvedené činnosti s výnimkou obnovy oblastí s poškodeným životným prostredím. Štátna pomoc na obnovu oblastí s poškodeným životným prostredím sa môže poskytnúť do výšky uvedenej v odseku 2.
Štátna pomoc pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa
§ 10
(1)
Podľa tohto zákona sa rozumie
a)
malým podnikateľom podnikateľ, ktorý
1.
zamestnáva menej ako 50 zamestnancov,
2.
dosahuje ročný obrat najviac 7 000 000 EUR alebo vykazuje v účtovnej závierke hospodársky výsledok najviac 5 000 000 EUR,
3.
je ekonomicky nezávislý,
b)
stredným podnikateľom podnikateľ, ktorý
1.
zamestnáva menej ako 250 zamestnancov,
2.
dosahuje ročný obrat najviac 40 000 000 EUR alebo vykazuje v účtovnej závierke hospodársky výsledok najviac 27 000 000 EUR,
3.
je ekonomicky nezávislý,
c)
ekonomicky nezávislým podnikateľom podnikateľ, u ktorého
1.
podiel iných podnikateľov ako malých podnikateľov a stredných podnikateľov na základnom imaní alebo na hlasovacích právach nie je 25 % a viac,
2.
podiel takých malých podnikateľov a stredných podnikateľov, ktorých zakladateľmi sú iní podnikatelia ako malí podnikatelia a strední podnikatelia, na základnom imaní alebo na hlasovacích právach nie je 25 % a viac,
3.
sú preukázateľne zistené vlastnícke vzťahy na účely overenia splnenia podmienok podľa bodov 1 a 2.
(2)
Štátna pomoc pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa sa môže poskytnúť na jeho prvú účasť na výstave alebo veľtrhu do 50 % nákladov na prenájom, zariadenie a prevádzku priestoru na výstave alebo veľtrhu.
(3)
Štátna pomoc pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa v oblasti poradenských a konzultačných služieb sa môže poskytnúť na čiastočnú úhradu nákladov za prijaté poradenské a konzultačné služby, a to do 50 % nákladov za tieto služby; z tejto štátnej pomoci nemožno financovať náklady na poradenské a konzultačné služby v oblasti inzercie, reklamy, právneho a daňového poradenstva, auditu a vedenia účtovníctva.
(4)
Štátna pomoc pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa sa môže poskytnúť na obstaranie hmotného investičného majetku potrebného na začatie výroby (poskytovania služieb) novovzniknutým podnikateľom alebo na rozširovanie výroby (poskytovania služieb), alebo na činnosti, ktoré vyžadujú zmeny vyrábaných tovarov (služieb) alebo výrobného procesu podnikateľa, alebo na kúpu podniku,13b) ktorého prevádzkovanie podnikateľ skončil alebo by jeho prevádzkovanie musel skončiť.
(5)
Štátna pomoc pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa sa môže poskytnúť na obstaranie nehmotného investičného majetku na účel využívania nových technológií.
(6)
Štátna pomoc podľa odsekov 4 a 5 sa môže poskytnúť malému podnikateľovi do 15 % oprávnených nákladov.
(7)
Štátna pomoc podľa odsekov 4 a 5 sa môže poskytnúť strednému podnikateľovi do 7,5 % oprávnených nákladov.
(8)
Oprávnenými nákladmi na účely obstarania hmotného investičného majetku podľa odseku 4 je cena obstarania17) pozemkov, budov, strojov, prístrojov a zariadení. Oprávnenými nákladmi nie sú náklady na obstaranie dopravných zariadení a dopravných prostriedkov s výnimkou železničných dopravných prostriedkov, ak ide o podnikateľa v železničnej doprave.
(9)
Oprávnenými nákladmi na účely obstarania nehmotného investičného majetku podľa odseku 5 je cena obstarania nehmotného investičného majetku, ktorý je výsledkom výskumnej a vývojovej činnosti a je predmetom priemyselných práv.
(12)
Štátna pomoc podľa odsekov 6 a 7 v regiónoch podľa § 6 ods. 1 sa môže pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa zvýšiť o 15 % nad výšku uvedenú v § 6 ods. 3.
(13)
Štátna pomoc podľa odsekov 6 a 7 sa môže pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa v regiónoch podľa § 6 ods. 6 zvýšiť o 10 %.
(12)
Štátna pomoc podľa odsekov 4 a 5 sa môže zvýšiť podľa odsekov 10 a 11 za podmienok, že podnikateľ sa zaviaže využívať takto obstaraný majetok najmenej počas piatich rokov a podiel podnikateľa na obstaraní majetku je aspoň 25 %; takto zvýšená štátna pomoc v regiónoch podľa § 6 ods. 1 nesmie prekročiť 75 % štátnej pomoci podľa § 6 ods. 3 a v regiónoch podľa § 6 ods. 8 nesmie prekročiť 30 % štátnej pomoci podľa § 6 ods. 3.
(13)
Štátna pomoc pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa sa môže poskytnúť aj na vytvorenie pracovných miest, ktoré sa týkajú činností, s ktorými je investícia spojená za podmienok, že
a)
pracovné miesta sa vytvoria do troch rokov od obstarania investície,
b)
dôjde k zvýšeniu počtu pracovných miest u malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa v porovnaní s priemerným počtom miest toho istého podnikateľa počas predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov,
c)
dosiahnuté zvýšenie počtu pracovných miest podľa písmena b) neklesne počas piatich rokov.
(14)
Štátna pomoc podľa odseku 13 sa môže poskytnúť na úhradu najviac 50 % mzdových nákladov na vytvorenie pracovných miest v regiónoch podľa § 6 ods. 1 a najviac 20 % týchto nákladov v regiónoch podľa § 6 ods. 8, a to v prepočte na obdobie dvoch rokov. Ak v regióne podľa § 6 ods. 1 podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa v regióne už dosiahol 60 % a viac hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa spoločenstva podľa § 6 ods. 1, štátna pomoc podľa odseku 13 sa môže poskytnúť na úhradu najviac 40 % mzdových nákladov na vytvorenie pracovných miest v regiónoch podľa § 6 ods. 1, a to v prepočte na obdobie dvoch rokov.
§ 11
(1)
Žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa sa predkladajú poskytovateľovi po schválení programu štátnej pomoci vládou.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno žiadateľa,
b)
bydlisko alebo sídlo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo žiadateľa,
d)
predmet a účel použitia požadovanej štátnej pomoci,
e)
vyčíslenie ekonomického prínosu,
f)
výšku požadovanej štátnej pomoci,
g)
údaje o počte zamestnancov,
h)
údaj o ročnom obrate za predchádzajúci kalendárny rok a údaj o hospodárskom výsledku za predchádzajúci kalendárny rok vykázanom v účtovnej závierke,
i)
údaje preukazujúce skutočnosti uvedené v § 10 ods. 1 písm. c).
(3)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je najmä
a)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace alebo iný doklad o oprávnení na podnikanie, ak žiadateľ nie je zapísaný v obchodnom registri,
b)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
1.
žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou,
2.
štatutárneho orgánu žiadateľa alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou,
c)
potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom,
d)
potvrdenie o tom, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na dôchodkové zabezpečenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti,14)
e)
prehľad o poskytnutej štátnej pomoci za posledné tri roky vrátane štátnej pomoci poskytnutej podľa § 3,
f)
výkaz o počte zamestnancov,
g)
účtovná závierka za predchádzajúci rok,
h)
doklady preukazujúce údaje podľa odseku 2 písm. i).
(4)
Poskytovateľ posúdi súlad predložených žiadostí a ich príloh s týmto zákonom a programom štátnej pomoci pre malého podnikateľa a stredného podnikateľa schváleným vládou, rozhodne o poskytnutí štátnej pomoci a požiada orgán podľa § 21 o schválenie poskytnutia štátnej pomoci pre žiadateľov vybraných poskytovateľom.
(5)
Na rozhodovanie podľa odseku 4 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
§ 12
Štátna pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu podnikateľov v ťažkostiach
(1)
Štátna pomoc podnikateľom v ťažkostiach sa môže poskytnúť na
a)
záchranu,
b)
reštrukturalizáciu.
(2)
Podľa tohto zákona podnikateľom v ťažkostiach sa rozumie podnikateľ, ktorý dlhodobo vykazuje znižovanie ziskovosti alebo zvyšovanie strát alebo dlhodobo vykazuje stratu, znižovanie obratu, rast zásob, nadbytočnú výrobnú kapacitu, klesajúcu tendenciu prehľadu o peňažných tokoch (cash-flow), narastajúce dlhy alebo klesajúcu hodnotu čistého obchodného imania.
(3)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. a) sa môže poskytnúť podnikateľovi v ťažkostiach, ktorého ekonomická situácia vyvolala akútnu hrozbu jeho zrušenia s likvidáciou alebo vyhlásenia konkurzu, ak z rozboru jeho ekonomických ukazovateľov vykonaného pre podnikateľa nezávislou osobou a okolností, za ktorých sa ocitol v ťažkostiach, je preukázateľné, že reštrukturalizáciou možno obnoviť jeho dlhodobú životaschopnosť.
(4)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. a) sa môže poskytnúť podnikateľovi v ťažkostiach len raz vo forme pôžičky, úveru alebo poskytnutia záruky za úver. Táto štátna pomoc sa môže poskytnúť aj v splátkach najviac vo výške potrebnej na úhradu nevyhnutných nákladov na udržanie podnikateľa v prevádzke po dobu potrebnú na vypracovanie plánu reštrukturalizácie, najdlhšie počas šiestich mesiacov.
(5)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. b) sa môže poskytnúť len raz na realizáciu plánu reštrukturalizácie alebo konverzného procesu podnikateľovi v ťažkostiach na účel obnovenia jeho dlhodobej životaschopnosti v primeranom časovom období tak, aby sa jeho výrobná kapacita nerozširovala.
(6)
Ak sa má reštrukturalizácia vykonať znížením alebo zastavením časti výroby, môže sa štátna pomoc na reštrukturalizáciu poskytnúť aj na úhradu nákladov spojených s odstupným.18)
(7)
Štátna pomoc na reštrukturalizáciu sa môže poskytnúť podnikateľovi v ťažkostiach, ak
a)
udržanie jeho výroby je v celospoločenskom záujme,
b)
predloží taký plán reštrukturalizácie, ktorý obsahuje realizovateľný program spôsobilý dosiahnuť obnovenie jeho dlhodobej životaschopnosti a konkurencieschopnosti,
c)
realizáciou plánu reštrukturalizácie sa obnoví jeho rentabilita,
d)
nadmerne sa neobmedzí súťaž,
e)
výška poskytnutej pomoci je obmedzená na nevyhnutné minimum a je primeraná výške nákladov na reštrukturalizáciu a výsledkom reštrukturalizácie,
f)
písomne sa zaviaže
1.
komplexne realizovať plán reštrukturalizácie,
2.
pravidelne mesačne predkladať správy o plnení plánu reštrukturalizácie a predložiť ročnú správu o plnení plánu reštrukturalizácie,
3.
umožniť kontrolu dodržiavania plánu reštrukturalizácie a kontrolu správnosti mesačných a ročných správ o plnení plánu reštrukturalizácie,
4.
splniť ďalšie podmienky na poskytnutie štátnej pomoci,
5.
vrátiť poskytnutú štátnu pomoc a zaplatiť sankcie podľa osobitného predpisu,19) ak nedodrží záväzok podľa bodov 1 až 3 alebo nesplní podmienky na poskytnutie štátnej pomoci.
§ 13
Štátna pomoc pre oceliarsky priemysel
(1)
Štátna pomoc pre oceliarsky priemysel sa môže poskytnúť na
a)
výskum a vývoj,
b)
ochranu životného prostredia,
c)
úhradu nákladov spojených s čiastočným alebo úplným a s trvalým zastavením oceliarskej výroby.
(2)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. a) sa môže poskytnúť na úhradu nákladov na výskumné a vývojové projekty v rozsahu a za podmienok podľa § 8.
(3)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. b) sa môže poskytnúť na úhradu nákladov spojených s ochranou životného prostredia v rozsahu a za podmienok podľa § 9.
(4)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. b) sa môže poskytnúť na investície podľa § 9 ods. 2 písm. a), ak sú splnené tieto podmienky:
a)
opotrebenie investičného majetku nesmie byť vyššie ako 75 %,
b)
rozhodnutie o zavedení novej technológie, ktorá spĺňa nové požiadavky ustanovené osobitnými predpismi,16) nesmie byť nevyhnutné z hospodárskych dôvodov vzhľadom na opotrebenie investičného majetku,
c)
náklady na nové investície sú vyčíslené aj nezávislými odborníkmi.
(5)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. b) sa môže poskytnúť na investície podľa § 9 ods. 2 písm. b), ak podnikateľ preukáže, že investície sa uskutočnia výlučne z dôvodu dosiahnutia podstatne vyššej úrovne ochrany životného prostredia, ako vyžadujú nové požiadavky ustanovené osobitnými predpismi.16) Štátna pomoc sa zníži o úsporu výrobných nákladov v dôsledku zavedenia novej technológie.
(6)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. c) sa môže poskytnúť na úhradu nákladov spojených s odstupným, a to do 50 % nákladov, ak úhrada týchto nákladov v skutočnosti vzniká v súvislosti s čiastočným alebo úplným a s trvalým zastavením oceliarskej výroby podnikateľa.
(7)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. c) na úhradu fixných nákladov spojených s úplným a trvalým zastavením oceliarskej výroby sa môže poskytnúť podnikateľovi, ktorý je právnickou osobou vzniknutou pred 1. januárom 1996 za podmienok, že
a)
nevykonal reorganizáciu výroby ani štruktúry prevádzky po 1. januári 1996,
b)
nie je osobou ovládanou19a) iným podnikateľom v oceliarskom priemysle ani osobou ovládajúcou19b) iného podnikateľa v oceliarskom priemysle s výnimkou podľa odseku 9,
c)
zastaví výrobu výrobkov zo železa a ocele do šiestich mesiacov od rozhodnutia o čiastočnom alebo úplnom a o trvalom zastavení oceliarskej výroby alebo od schválenia štátnej pomoci orgánom podľa § 21,
d)
sa zaviaže zabezpečiť vykonanie kontroly audítorom schváleným orgánom podľa § 21 na účel overenia plnenia skutočností, ktoré boli podkladom na rozhodnutie o poskytnutí štátnej pomoci.
(8)
Štátna pomoc podľa odsekov 7 a 9 nesmie presiahnuť
a)
hodnotu, ktorú podnikateľ môže získať z prevádzok počas trojročného obdobia, zníženú o všetky prínosy, ktoré očakáva od úplného a trvalého zastavenia oceliarskej výroby, alebo
b)
zostatkovú účtovnú hodnotu podniku bez ohľadu na prekročenie miery inflácie po 1. januári 1996.
(9)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. c) na úhradu fixných nákladov spojených s úplným a trvalým zastavením oceliarskej výroby sa môže poskytnúť za podmienok podľa odseku 7 písm. a), c) a d) aj podnikateľovi, ktorý nespĺňa podmienku podľa odseku 7 písm. b), ak
a)
výroba, ktorá má byť úplne a trvale zastavená, je úplne vyčlenená zo štruktúry výroby najmenej počas šiestich mesiacov pred poskytnutím štátnej pomoci,
b)
kontrola vykonaná audítorom potvrdí, že účtovníctvo podnikateľa je úplné, pravdivé a preukazné,
c)
zníženie výrobnej kapacity je skutočné a overiteľné vyčíslením prínosu pre oceliarsky priemysel, podľa ktorého sa významne celkovo zlepší pomer ponuky a dopytu na trhu, ku ktorému došlo za obdobie piatich rokov od úplného a trvalého zastavenia oceliarskej výroby, na ktorú sa poskytla štátna pomoc, alebo od úhrnného poskytnutia štátnej pomoci.
(10)
Oceliarskym priemyslom podľa tohto zákona sa rozumie priemysel, ktorý ťaží a upravuje železnú rudu s výnimkou pyritu a spracúva železnú rudu a rudy iných kovov, železnú hubu alebo oceľovú hubu a železný šrot na výrobu týchto výrobkov:
a)
surové železo a ferozliatiny, a to
1.
surové železo pre oceliarstvo,
2.
zlievarenské a ostatné surové železo,
3.
zrkadlovina a vysokouhlíkový feromangán,
b)
surové výrobky a polotovary zo železa, z obyčajnej alebo zo špeciálnej ocele vrátane výrobkov na opätovné použitie a prevalcovanie, a to
1.
tekutá oceľ liata alebo neliata do ingotov vrátane ingotov na kovanie,
2.
polotovary, a to sochory, bloky, ploštiny, predvalky a polotovary na pocínovanie, široké zvitky valcované za tepla okrem zvitkov klasifikovaných ako finálne výrobky,
c)
za tepla valcované finálne výrobky zo železa, z obyčajnej alebo zo špeciálnej ocele, a to
1.
koľajnice, pražce, lodiarske platne, samostatné platne, stropné nosníky, hrubé profily 80 mm a viac, štetovnice,
2.
tyče a profily do 80 mm a plocháče do 150 mm,
3.
drôt,
4.
kruhové a štvorcové produkty pre rúry,
5.
za tepla valcované pruhy a pásy vrátane pásov pre rúry,
6.
za tepla valcované plechy do hrúbky 3 mm (povlakované alebo nepovlakované),
7.
tabule a plechy hrúbky 3 mm a viac, univerzálne tabule hrúbky 150 mm a viac,
d)
finálne výrobky zo železa, z obyčajnej a zo špeciálnej ocele, a to
1.
pocínované plechy, biele plechy cínovo-olovené, čierne plechy, pozinkované plechy a ostatné povlakované plechy,
2.
za studena valcované plechy do hrúbky 3 mm,
3.
elektroplechy,
4.
pásy na pocínovanie,
5.
za studena valcované plechy vo zvitkoch a v pásoch hrúbky 3 mm a viac,
6.
rúry bezšvíkové,
7.
rúry zvárané,
8.
za studena ťahané drôty a tyče,
9.
za studena valcované pásy a ohýbané profily,
10.
výkovky,
11.
odliatky,
12.
výstrižky z plechu a výlisky z hlbokoťažných ocelí.
(11)
Podľa tohto zákona sa rozumejú fixnými nákladmi náklady, ktoré nie sú ovplyvnené rozsahom výroby, prípadne objemom tržieb, a sú počas sledovaného obdobia rovnaké, napríklad odpisy, poistné, nájomné alebo splátky pôžičiek.
§ 14
Štátna pomoc pre lodiarsky priemysel
(1)
Štátna pomoc pre lodiarsky priemysel sa môže poskytnúť podnikateľovi, ktorého predmetom podnikania je stavba lodí, konverzia lodí alebo oprava lodí; za takého podnikateľa sa považuje aj ovládajúca osoba.19b)
(2)
Štátna pomoc podľa odseku 1 sa môže poskytnúť na
a)
výskum a vývoj,
b)
ochranu životného prostredia,
c)
záchranu a reštrukturalizáciu,
d)
investičnú pomoc,
e)
úhradu nákladov spojených s čiastočným alebo úplným a s trvalým zastavením stavby lodí, konverzie lodí alebo opravy lodí,
f)
rozvoj regiónov.
(3)
Štátna pomoc podľa odseku 2 písm. a) sa môže poskytnúť v rozsahu a za podmienok podľa § 8.
(4)
Štátna pomoc podľa odseku 2 písm. b) sa môže poskytnúť v rozsahu a za podmienok podľa § 9.
(5)
Štátna pomoc podľa odseku 2 písm. c) sa môže poskytnúť len raz, v rozsahu a za podmienok podľa § 12, ak
a)
podnikateľovi ešte nebola poskytnutá štátna pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu,
b)
kapacita stavby lodí, konverzie lodí alebo opravy lodí sa zníži a toto zníženie je trvalé, pričom výška štátnej pomoci je úmerná zníženiu kapacity; pri určovaní úrovne zníženia kapacity sa prihliada na úroveň skutočnej produkcie počas predchádzajúcich piatich rokov, pričom zníženie kapacity musí zostať nezmenené pre stavbu lodí, konverziu alebo opravu lodí najmenej počas desiatich rokov od schválenia poskytnutia štátnej pomoci.
(6)
Štátna pomoc podľa odseku 2 písm. d) sa môže poskytnúť na zavádzanie novej a neoverenej technológie stavby lodí, konverzie lodí alebo opravy lodí najviac do 10 % nákladov nevyhnutne potrebných pre inovačnú časť projektu, a to v závislosti na veľkosti rizika neúspešného výsledku inovácie.
(7)
Štátna pomoc podľa odseku 2 písm. e) sa môže poskytnúť na úhradu nákladov spojených s
a)
odstupným pre nadbytočných zamestnancov alebo s inými platbami v súvislosti s nadbytočnosťou zamestnancov podľa osobitného zákona,
b)
poskytovaním poradenských služieb pre nadbytočných zamestnancov vrátane úhrad, ktoré poskytuje podnikateľ podľa odseku 1 týmto zamestnancom v súvislosti s prípravou na podnikanie, za podmienky, že predmetom ich podnikania nie je stavba lodí, konverzia lodí alebo oprava lodí,
c)
rekvalifikáciou nadbytočných zamestnancov,
d)
opätovným využitím objektov lodeníc za podmienky, že tieto objekty sa nebudú využívať na stavbu lodí, konverziu lodí alebo opravu lodí a s dokončením prác za podmienky, že ide o úhradu nevyhnutných nákladov a podstatná časť prác je ukončená.
(8)
Výška štátnej pomoci podľa odseku 7 písm. d) nesmie presiahnuť vyššiu z týchto hodnôt:
a)
zostatkovú účtovnú hodnotu technológie bez ohľadu na prekročenie miery inflácie po 1. januári 1991,
b)
hodnotu fixných nákladov spojených s využitím technológie počas obdobia troch rokov.
(9)
Štátna pomoc podľa odseku 2 písm. f) sa môže poskytnúť v regiónoch podľa § 6 ods. 1 do 22,5 % nákladov podľa § 6 ods. 3 a v regiónoch podľa § 6 ods. 8 do 12,5 % nákladov podľa § 6 ods. 3.
(10)
Štátna pomoc podľa odseku 9 sa môže poskytnúť za podmienok podľa § 6.
(11)
Podľa tohto zákona sa rozumie
a)
stavbou lodí stavba komerčných plavidiel,
b)
opravou lodí oprava alebo znovuuvedenie komerčných plavidiel do prevádzkového stavu,
c)
konverziou lodí konverzia komerčných plavidiel najmenej 1000 gt za podmienky, že konverziou sa dosiahnu podstatné zmeny plánu nákladnej lode, kostry, hnacieho systému alebo pohodlia cestujúcich,
d)
komerčným plavidlom plavidlo s vlastným pohonom spôsobilým na plavbu na šírom mori, a to
1.
nie ľahšie ako 100 gt používané na prepravu osôb alebo tovaru,
2.
nie ľahšie ako 100 gt určené na špeciálne účely, napríklad ľadoborce alebo rýpadlá,
3.
remorkéry nie s menším výkonom ako 635 kW,
4.
rybárske lode nie ľahšie ako 100 gt na export mimo spoločenstva,
5.
nedokončené kostry plavidiel uvedených v bodoch 1 až 4, ktoré plávajú na hladine a sú ľahko pohyblivé,
e)
plavidlom s vlastným pohonom spôsobilým na plavbu na šírom mori plavidlo s vlastným pohonom a riadením s výnimkou vojenských plavidiel a ich modifikácií, ktoré slúžia výhradne na vojenské účely,
f)
trvalým zastavením stavby lodí, konverzie lodí alebo opravy lodí zastavenie stavby lodí, konverzie lodí alebo opravy lodí najmenej na desať rokov.
§ 15
Štátna pomoc pre automobilový priemysel
(1)
Štátna pomoc pre automobilový priemysel sa môže poskytnúť podnikateľovi na
a)
výskum a vývoj,
b)
ochranu životného prostredia,
c)
záchranu a reštrukturalizáciu,
d)
investičnú pomoc,
e)
vzdelávanie zamestnancov,
f)
rozvoj regiónov.
(2)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. a) sa môže poskytnúť v rozsahu a za podmienok podľa § 8.
(3)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. b) sa môže poskytnúť v rozsahu a za podmienok podľa § 9.
(4)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. c) sa môže poskytnúť podľa § 12 za podmienky, že výrobná kapacita podnikateľa sa zníži a výška štátnej pomoci je úmerná zníženiu výrobnej kapacity.
(5)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. d) sa môže poskytnúť do 10 % nákladov nevyhnutne potrebných na inovačnú časť projektu, a to v závislosti na veľkosti rizika neúspešného výsledku inovácie. Takúto štátnu pomoc možno poskytnúť len na inovačnú časť projektu týkajúcu sa jedného závodu podnikateľa umiestneného v jednom mieste; za jedno miesto sa považuje aj iné miesto, ak v ňom prebieha jednotlivá vzájomne sa dopĺňajúca časť inovačnej časti projektu.
(6)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. e) sa môže poskytnúť len za podmienky, že sa nepoužije výhradne na zníženie nákladov podnikateľa, ktoré by inak musel na školenie a preškolenie vynaložiť.
(7)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. f) sa môže poskytnúť za týchto podmienok:
a)
podnikateľ preukáže nevyhnutnosť štátnej pomoci,
b)
štátna pomoc sa poskytuje len na krytie oprávnených nákladov,
c)
štátna pomoc je úmerná regionálnym problémom najmä v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej oblasti, ktoré sa majú poskytnutím štátnej pomoci riešiť; úmernosť štátnej pomoci posúdi orgán podľa § 21 na základe rozboru nákladov a prínosov.
(8)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. f) sa môže poskytnúť, ak podnikateľ preukáže mobilitu projektu, na ktorý sa štátna pomoc požaduje, alebo mobilitu jeho časti. Mobilitou projektu alebo jeho časti sa rozumie preukázanie schopnosti ekonomicky rovnocenného alternatívneho premiestnenia investície podľa projektu, na ktorý sa požaduje štátna pomoc, alebo podľa jeho časti, alebo preukázaním úplnej transformácie výroby motorových vozidiel alebo motorov pre motorové vozidlá. Transformáciou sa rozumie úplná demontáž výrobných liniek a výstavba nových liniek, pričom vzniknutá výrobná štruktúra sa musí odlišovať od predchádzajúcej výrobnej štruktúry.
(9)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. f) sa môže poskytnúť na oprávnené náklady, pričom za oprávnené náklady sa považujú len náklady spojené s realizáciou projektu alebo jeho časti, ktorá spĺňa podmienku mobility projektu alebo jeho časti.
(10)
Štátna pomoc podľa odseku 1 sa nemôže poskytnúť na modernizáciu, racionalizáciu výroby alebo len na znižovanie prevádzkových nákladov.
(11)
Podľa tohto zákona sa rozumie
a)
automobilovým priemyslom vývoj, výroba a montáž motorových vozidiel, motorov pre motorové vozidlá a modulov alebo podsystémov pre takéto vozidlá alebo motory, a to priamo výrobcom alebo priamym dodávateľom, ak je takáto dodávka súčasťou projektu alebo výroby rovnakého typu vozidla,
b)
motorovými vozidlami osobné automobily, dodávky, nákladné automobily, cestné traktory, autobusy a iné priemyselné vozidlá, pričom za priemyselné vozidlá sa nepovažujú závodné automobily, terénne automobily, motocykle, prívesy, poľnohospodárske a lesné traktory, obytné automobily a prívesy, vozidlá osobitného určenia, výklopné vozy a vozíky, vozidlá pre vnútrozávodnú dopravu a vojenské vozidlá používané na vojenské účely,
c)
motormi pre motorové vozidlá vznetové motory a zážihové motory, elektromotory, turbínové motory, plynové motory, hybridné motory a iné motory pre motorové vozidlá,
d)
modulmi a podsystémami zostava základných súčastí určených pre motorové vozidlo alebo motor, ktorý je vyrobený, zostavený alebo montovaný priamym dodávateľom,
e)
inováciou zavedenie podstatne nových výrobkov alebo procesov do výroby, ak sa ešte nepoužívajú a ak existuje riziko neúspešného výsledku inovácie pre podnikateľa.
§ 16
Štátna pomoc pre priemysel syntetických vlákien
(1)
Štátna pomoc pre priemysel syntetických vlákien sa môže poskytnúť podnikateľovi na
a)
výskum a vývoj,
b)
ochranu životného prostredia,
c)
investičnú pomoc.
d)
rozvoj regiónov.
(2)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. a) sa môže poskytnúť v rozsahu a za podmienok podľa § 8.
(3)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. b) sa môže poskytnúť v rozsahu a za podmienok podľa § 9.
(4)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. c) sa môže poskytnúť, ak sa dosiahne výrazné zníženie výroby príslušných syntetických vlákien alebo ak sa na trhu príslušných syntetických vlákien prejavuje štrukturálny nedostatok ponuky, za podmienky, že poskytnutá štátna pomoc výrazne nezvýši kapacitu výroby príslušných syntetických vlákien.
(5)
Štátna pomoc podľa odseku 4 sa môže poskytnúť pre
a)
malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa do 75 % výšky pomoci podľa § 6 ods. 3,
b)
iných podnikateľov ako uvedených v písmene a) do 50 % výšky pomoci podľa § 6 ods. 3.
(6)
Štátna pomoc podľa odseku 5 písm. a) sa môže poskytnúť až do 100 % výšky pomoci podľa § 6 ods. 3, ak sa štátna pomoc poskytne na výrobu inovovaných výrobkov.
(7)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. d) sa môže poskytnúť v rozsahu a za podmienok podľa § 6.
(8)
Podľa tohto zákona priemyslom syntetických vlákien sa rozumie vytlačovanie, tvarovanie alebo polymerizácia vrátane pridružených procesov, ktoré sú u podnikateľa technológiou pre proces vytlačovania a tvarovania všetkých typov striže a priadze z nekonečných vlákien z polyesteru, polyamidu, akrylových polymérov alebo polypropylénu bez ohľadu na ich konečné použitie.
Spoločné ustanovenia
§ 17
(1)
Žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu sa podávajú na príslušnom ministerstve, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom štátneho peňažného ústavu sa podávajú tomuto štátnemu peňažnému ústavu.
(3)
Žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci z prostriedkov obce alebo inej právnickej osoby poskytujúcej štátnu pomoc sa podávajú obci alebo tejto právnickej osobe, ak osobitný predpis neustanovuje inak.20)
(4)
K žiadosti o poskytnutie individuálnej štátnej pomoci sa prikladá aj kalkulácia nákladov, na ktorých krytie sa požaduje aj štátna pomoc, a doklady preukazujúce finančné zabezpečenie ostatných nákladov, napríklad prísľub banky a výpis z účtu banky žiadateľa s potvrdením banky o viazaní prostriedkov žiadateľa na tento účel.
§ 18
(1)
Na poskytnutie štátnej pomoci nie je právny nárok.
(2)
Štátna pomoc sa poskytuje na základe zmluvy s výnimkou štátnej pomoci poskytovanej nepriamou formou.
(3)
Ak sa štátna pomoc poskytla z prostriedkov štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce alebo z rozpočtu štátneho účelového fondu, považuje sa nedodržanie podmienok, za ktorých sa štátna pomoc poskytla, za porušenie rozpočtovej disciplíny podľa osobitného predpisu.21)
(4)
Ak sa štátna pomoc poskytla z rozpočtu inej právnickej osoby s výnimkou štátneho účelového fondu, je príjemca štátnej pomoci, ktorý nedodržal podmienky, za ktorých sa štátna pomoc poskytla, povinný
a)
vrátiť poskytnutú štátnu pomoc alebo jej neoprávnene použitú časť poskytovateľovi, a to do rozpočtu, z ktorého bola poskytnutá,
b)
zaplatiť úrok vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska za každý aj začatý deň neoprávneného použitia poskytnutej štátnej pomoci, a to do rozpočtu, z ktorého bola poskytnutá.
§ 19
(1)
Príjemca štátnej pomoci je povinný
a)
preukázať poskytovateľovi použitie prostriedkov štátnej pomoci a oprávnenosť vynaložených nákladov,
b)
umožniť poskytovateľovi vykonanie kontroly
1.
použitia prostriedkov štátnej pomoci,
2.
oprávnenosti vynaložených nákladov,
3.
dodržania podmienok poskytnutia štátnej pomoci.
(2)
Na vykonávanie kontroly podľa odseku 1 sa primerane použijú základné pravidlá kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.22)
§ 20
Na štátnu pomoc poskytovanú nepriamou formou sa vzťahujú osobitné predpisy.13) Ustanovenia tohto zákona o podmienkach poskytnutia štátnej pomoci, výške štátnej pomoci, schvaľovaní štátnej pomoci a o oznamovaní poskytnutia pomoci podľa § 3 a o ďalších povinnostiach ustanovených týmto zákonom pre poskytovateľa a príjemcu nie sú týmto dotknuté.
TRETIA ČASŤ
ÚRAD PRE ŠTÁTNU POMOC
§ 21
(1)
Zriaďuje sa Úrad pre štátnu pomoc (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy na posudzovanie, hodnotenie, schvaľovanie štátnej pomoci, kontrolu jej poskytnutia a evidenciu štátnej pomoci. Úrad je rozpočtovou organizáciou so sídlom v Bratislave.
(2)
Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Funkčné obdobie predsedu je päť rokov. Funkcia predsedu je nezlučiteľná s funkciou štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu poskytovateľa alebo príjemcu.
(3)
Predsedu možno odvolať, ak
a)
porušil tento zákon,
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za spáchanie trestného činu,
c)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
d)
začal vykonávať funkciu nezlučiteľnú s funkciou predsedu,
§ 22
(1)
Štátna pomoc podľa tohto zákona sa môže poskytnúť, len ak je schválená úradom, s výnimkou poskytovania pomoci podľa § 3 alebo štátnej pomoci podľa § 5 ods. 1 písm. d) a za podmienok podľa odsekov 3 a 4 aj štátnej pomoci podľa § 7a a 10. Úrad je povinný preskúmavať splnenie podmienok, za ktorých možno poskytnúť štátnu pomoc.
(2)
Poskytovateľ pomoci podľa § 3 a štátnej pomoci podľa § 5 ods. 1 písm. d) sú povinní oznámiť úradu poskytnutie tejto pomoci do 15 dní od jej poskytnutia. Príjemca pomoci podľa § 3 a štátnej pomoci podľa § 5 ods. 1 písm. d) sú povinní oznámiť úradu prijatie tejto pomoci do 15 dní od jej prijatia. Oznámenie o poskytnutí minimálnej pomoci, oznámenie o poskytnutí štátnej pomoci podľa § 5 ods. 1 písm. d) a oznámenia o ich prijatí obsahujú najmä:
a)
základné identifikačné údaje o príjemcovi, a to meno a priezvisko alebo obchodné meno príjemcu, jeho bydlisko alebo sídlo a predmet jeho podnikania,
b)
označenie poskytovateľa pomoci,
c)
názov programu štátnej pomoci, ak sa pomoc poskytuje (prijíma) v rámci programu štátnej pomoci,
d)
účel a formu poskytnutia (prijatia) pomoci,
e)
výšku poskytnutej (prijatej) pomoci,
f)
dátum poskytnutia (prijatia) pomoci,
g)
prehľad o doteraz poskytnutej (prijatej) pomoci.
(3)
Štátna pomoc podľa § 7a sa môže poskytnúť aj bez oznámenia úradu za podmienky, že jej poskytnutie je v súlade s týmto zákonom, poskytovateľ štátnej pomoci podľa § 7a zverejní informáciu o jej poskytovaní v Obchodnom vestníku a výška štátnej pomoci poskytnutej jednému podnikateľovi na jeden projekt vzdelávania zamestnancov nie je v prepočte vyššia ako 1 000 000 EUR; zverejnenie tejto informácie v Obchodnom vestníku musí obsahovať vyhlásenie poskytovateľa, že štátna pomoc sa poskytuje v súlade s týmto zákonom.
(4)
Štátna pomoc podľa § 10 sa môže poskytnúť aj bez oznámenia úradu za podmienky, že jej poskytnutie je v súlade s týmto zákonom, poskytovateľ štátnej pomoci podľa § 10 zverejní informáciu o jej poskytovaní v Obchodnom vestníku, výška štátnej pomoci nie je vyššia v prepočte ako 15 000 000 EUR a oprávnené náklady jedného projektu nedosahujú v prepočte 25 000 000 EUR; zverejnenie tejto informácie v Obchodnom vestníku musí obsahovať vyhlásenie poskytovateľa, že štátna pomoc sa poskytuje v súlade s týmto zákonom.
(5)
Úrad je oprávnený vyžiadať od príslušných štátnych orgánov, obcí, podnikateľov a iných právnických osôb a fyzických osôb informácie, ak sú potrebné na posúdenie súladu poskytnutia štátnej pomoci s týmto zákonom; tieto osoby sú povinné úradu takéto informácie bezodkladne poskytnúť. Na žiadosť úradu sú tieto osoby povinné predkladať informácie na osobitných formulároch. Poskytovateľ je povinný na žiadosť úradu poskytovať priebežné správy a súhrnné správy o ním poskytnutej štátnej pomoci v termínoch a v rozsahu požadovanom úradom.
(6)
Podnikateľ žiadajúci o poskytnutie štátnej pomoci je povinný k žiadosti o jej poskytnutie priložiť prehľad štátnej pomoci a prehľad pomoci podľa § 3, ktorá bola jemu alebo jeho právnemu predchodcovi poskytnutá v bezprostredne predchádzajúcich troch kalendárnych rokoch.
(7)
Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať si informácie od iných poskytovateľov o nimi poskytnutej štátnej pomoci a tieto osoby sú povinné uvedené informácie bezodkladne poskytnúť.
§ 23
(1)
Poskytovateľ je povinný pred poskytnutím štátnej pomoci požiadať úrad o schválenie poskytnutia štátnej pomoci (ďalej len „žiadosť o schválenie“); to neplatí, ak ide o poskytnutie štátnej pomoci podľa § 5 ods. 1 písm. d) alebo o poskytnutie štátnej pomoci podľa § 7a za podmienok podľa § 22 ods. 3, alebo ak ide o poskytnutie štátnej pomoci podľa § 10 za podmienok podľa § 22 ods. 4.
(2)
Úrad je povinný posúdiť žiadosť o schválenie do 60 dní od doručenia žiadosti o schválenie; v odôvodnených prípadoch môže predseda túto lehotu primerane predĺžiť.
(3)
Schválenie alebo neschválenie poskytnutia štátnej pomoci po uplynutí lehoty podľa odseku 2 oznamuje úrad bezodkladne poskytovateľovi a Ministerstvu financií Slovenskej republiky; v oznámení o neschválení uvedie aj dôvody.
§ 24
(1)
Úrad je oprávnený u poskytovateľa kontrolovať poskytnutie štátnej pomoci. Na tento účel je úrad oprávnený overiť si potrebné skutočnosti aj u príjemcu. Príjemca je povinný umožniť úradu toto overenie.
(2)
Na vykonávanie kontroly podľa odseku 1 sa primerane použijú základné pravidlá kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.22)
(3)
Ak úrad v priebehu vykonávania kontroly zistí, že štátna pomoc sa poskytuje v rozpore s týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, oznámi túto skutočnosť bezodkladne poskytovateľovi štátnej pomoci, ktorý je povinný okamžite pozastaviť ďalšie vyplácanie poskytovania štátnej pomoci.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na kontrolu poskytovania pomoci podľa § 3.
§ 25
(1)
Rozhodnutie o tom, že štátna pomoc sa poskytla neoprávnene, vydáva úrad aj bez návrhu. Na toto rozhodovanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Za neoprávnene poskytnutú štátnu pomoc sa považuje štátna pomoc poskytnutá pred schválením jej poskytnutia úradom alebo poskytnutá napriek neschváleniu jej poskytnutia úradom; to neplatí, ak ide o poskytnutie štátnej pomoci podľa § 5 ods. 1 písm. d) alebo o poskytnutie štátnej pomoci podľa § 7a za podmienok podľa § 22 ods. 3, alebo o poskytnutie štátnej pomoci podľa § 10 za podmienok podľa § 22 ods. 4. Rozhodnutie podľa odseku 1 nemožno vydať po uplynutí piatich rokov od poskytnutia štátnej pomoci.
(3)
Návrh na vydanie rozhodnutia podľa odseku 1 môže podať osoba uvedená v § 1 ods. 1.
(4)
Účastníkmi konania sú poskytovateľ a podnikateľ, ktorému sa poskytla štátna pomoc; ak sa konanie začalo na návrh, účastníkom je aj navrhovateľ.
(5)
V rozhodnutí podľa odseku 1 úrad súčasne rozhodne o vrátení neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci a o zaplatení penále podľa § 26.
(6)
Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 nemožno podať opravný prostriedok.
(7)
Rozhodnutie podľa odseku 1 je preskúmateľné súdom.23)
§ 26
(1)
Podnikateľ, ktorému sa poskytla štátna pomoc neoprávnene, je povinný na základe rozhodnutia úradu podľa § 25 vrátiť poskytnutú štátnu pomoc do rozpočtu, z ktorého bola poskytnutá. Vrátenie neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci vymáha poskytovateľ.
(2)
Poskytovateľ, ktorý poskytol štátnu pomoc neoprávnene, je povinný na základe rozhodnutia úradu podľa § 25 zaplatiť penále vo výške 0,2 % z neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci; toto penále je príjmom štátneho rozpočtu a vymáha ho príslušný územný finančný orgán.24)
§ 27
(1)
Úrad môže subjektu, ktorý porušil povinnosti podľa § 22 ods. 5 a § 30, uložiť pokutu, a to aj opakovane, vo výške
a)
1 000 Sk, ak ide o fyzickú osobu,
b)
10 000 Sk, ak ide o právnickú osobu.
(2)
Úrad môže subjektu, ktorý porušil povinnosti podľa § 22 ods. 2 a § 24 ods. 3, a to podľa závažnosti a dĺžky trvania tohto porušenia, uložiť pokutu do výšky
a)
100 000 Sk, ak ide o fyzickú osobu,
b)
1 000 000 Sk, ak ide o právnickú osobu.
(3)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Úrad je oprávnený uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď zistil porušenie povinnosti uloženej týmto zákonom, najneskôr do piatich rokov odo dňa porušenia tejto povinnosti. Pokuty podľa odsekov 1 a 2 sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 27a
(1)
Poskytovateľ štátnej pomoci podľa § 10 je povinný uchovávať všetky doklady týkajúce sa programov pomoci vrátane individuálnej pomoci poskytovanej podľa tohto programu, ako aj doklady týkajúce sa poskytovania individuálnej štátnej pomoci poskytovanej mimo programu štátnej pomoci. Tieto doklady je poskytovateľ povinný uchovávať desať rokov odo dňa poskytnutia štátnej pomoci podľa § 10; pri poskytovaní štátnej pomoci podľa programu štátnej pomoci začne táto lehota plynúť od poskytnutia poslednej individuálnej pomoci.
(2)
Poskytovateľ štátnej pomoci podľa § 10 je povinný zaslať úradu informáciu o štátnej pomoci alebo informácie o štátnej pomoci podľa programu štátnej pomoci v úradom požadovanom rozsahu do 20 pracovných dní od uverejnenia informácie v Obchodnom vestníku podľa § 22 ods. 4.
(3)
Ročnú správu o štátnej pomoci poskytnutej podľa § 7a za predchádzajúci kalendárny rok a o plnení podmienok podľa § 22 ods. 3 a ročnú správu o štátnej pomoci poskytnutej podľa § 10 a o splnení podmienok podľa § 22 ods. 4 predkladá poskytovateľ úradu do 31. marca nasledujúceho roku.
(4)
Poskytovateľ štátnej pomoci podľa § 14 je povinný predkladať úradu informácie o
a)
uzatvorení zmluvy na stavbu lode a konverziu lode do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa taká zmluva podpísala,
b)
plnení zmluvy na stavbu lode a konverziu lode do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k splneniu takej zmluvy.
(5)
Poskytovateľ je povinný viesť záznamy o štátnej pomoci poskytnutej podľa § 7a a 10 v rozsahu potrebnom na zistenie, či boli splnené podmienky podľa § 22 ods. 3 a 4, najmenej počas desiatich rokov od poskytnutia takejto štátnej pomoci.
§ 28
(1)
Úrad je povinný viesť evidenciu
a)
žiadostí o schválenie,
b)
schválených štátnych pomocí,
c)
neschválených štátnych pomocí,
d)
oznámení o poskytnutí pomoci podľa § 3.
(2)
Poskytovateľ je povinný do konca apríla poskytnúť úradu súhrnnú správu o poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok.
(3)
Úrad je povinný každoročne do konca septembra predložiť vláde na prerokovanie správu o poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok.
(4)
Úrad predkladá Európskej komisii ročnú správu o poskytnutej štátnej pomoci po prerokovaní vládou.
§ 29
Úrad je povinný do 60 dní po uplynutí kalendárneho polroka uverejňovať zoznam príjemcov štátnej pomoci s uvedením jej účelu a výšky v Obchodnom vestníku.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 30
Právnické osoby, ktoré poskytli štátnu pomoc podľa doterajších predpisov, sú povinné predložiť úradu správu o poskytnutej štátnej pomoci za rok 1998 do 31. marca 2000 a za rok 1999 do 30. júna 2000.
§ 30a
Vláda je oprávnená vydať nariadenie25) na vykonanie článku 64 Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej.
§ 31
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1995 Z. z. o štátnej podpore malého a stredného podnikania.
§ 32
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
3)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v znení neskorších predpisov.
4)
§ 36 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z., zákon č. 69/1998 Z. z. o Štátnom fonde životného prostredia, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení zákona č. 162/1998 Z. z.
6a)
Európska dohoda o pridružení uzatvorená medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej (oznámenie č. 158/1997 Z. z.).
8)
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
9)
Článok 64 Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej (oznámenie č. 158/1997 Z. z.).
10)
§ 2 ods. 1 opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 75/1998 Z. z., ktorým sa ustanovuje Číselník štatistických územných jednotiek Slovenskej republiky.
11)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.
12)
Napríklad § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.
13)
Napríklad § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností, § 103 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní,§ 27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
13a)
Napríklad § 59 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
13c)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
16)
Napríklad zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1993 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 190/1996 Z. z., zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 242/1993 Z. z., ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd.
17)
§ 25 ods. 4 písm. c) zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
18)
Zákon č. 195/1991 Zb. o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z.
19)
§ 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
19a)
§ 66a ods. 1 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 127/1999 Z. z.
19b)
§ 66a ods. 2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 127/1999 Z. z.
20)
Napríklad zákon č. 69/1998 Z. z., vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 176/1992 Zb. o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky.
21)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
24)
§ 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
25)
Čl. 120 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.