231/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2000 do 31.10.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

231
ZÁKON
z 24. augusta 1999
o štátnej pomoci
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)
Tento zákon sa vzťahuje na
a)
podnikateľov1) a združenia podnikateľov2) (ďalej len „podnikateľ“),
b)
štátne orgány,3) štátne peňažné ústavy,4) obce5) a iné právnické osoby poskytujúce štátnu pomoc podľa osobitného zákona6) (ďalej len „poskytovateľ“).
(2)
Štátnou pomocou na účely tohto zákona sa rozumie každá pomoc v akejkoľvek forme, ktorú poskytuje na podnikanie alebo v súvislosti s ním poskytovateľ priamo alebo nepriamo z prostriedkov štátneho rozpočtu, zo svojho rozpočtu alebo z vlastných zdrojov podnikateľovi. Štátna pomoc sa môže poskytnúť v súlade s týmto zákonom a osobitnými zákonmi6) a len za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(3)
Za štátnu pomoc podľa tohto zákona sa nepovažuje pomoc
a)
na výskum a vývoj v rámci úlohy rozvoja vedy a techniky vykonávaný štátnymi rozpočtovými organizáciami alebo štátnymi príspevkovými organizáciami za podmienky, že výsledky výskumu a vývoja sú voľne prístupné na využitie na princípe rovnosti,
b)
na podporu osvety na zvýšenie všeobecného záujmu a informovanosti o životnom prostredí, podporu výrobkov, ktoré spĺňajú podmienky ochrany životného prostredia, ako aj obnovu oblastí s poškodeným životným prostredím, ak nemôže toto poškodenie odstrániť ten, kto ho spôsobil, pretože nie je známy alebo nezodpovedá za toto poškodenie za podmienky, že táto pomoc nemôže brániť hospodárskej súťaži ani ju nenaruší, ani neobmedzí.
c)
poskytnutá podľa § 7b, ktorá nie je vyššia ako minimálna pomoc podľa § 3.
(4)
Tento zákon sa nevzťahuje na financovanie výdavkov štátneho rozpočtu alebo rozpočtov obcí podľa osobitného predpisu7) a na štátnu pomoc poskytnutú pre oblasť poľnohospodárstva, rybárstva, lesného hospodárstva a vodného hospodárstva.
§ 2
Zákaz poskytovania štátnej pomoci
(1)
Zakazuje sa poskytovanie štátnej pomoci, ktorá
a)
bráni hospodárskej súťaži alebo narušuje, alebo obmedzuje hospodársku súťaž8) (ďalej len „obmedzenie súťaže“), ak nepriaznivo ovplyvňuje obchod medzi Slovenskou republikou a Európskymi spoločenstvami9) (ďalej len „spoločenstvo“), alebo
b)
predstavuje hrozbu obmedzenia súťaže v dôsledku zvýhodnenia určitých podnikateľov alebo výroby určitého tovaru alebo poskytovania určitých služieb podnikateľovi, ak nepriaznivo ovplyvňuje obchod medzi Slovenskou republikou a spoločenstvom,
ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Štátna pomoc nie je zakázaná, ak sa má poskytnúť na úhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami alebo inými mimoriadnymi udalosťami alebo ak má sociálny charakter a poskytuje sa jednotlivým spotrebiteľom a nie je založená na diskriminácii pôvodu výrobku alebo služby.
§ 3
Poskytovanie minimálnej pomoci
Zákaz poskytovania štátnej pomoci sa nevzťahuje na pomoc, ktorá u podnikateľa neprekročí súhrnne v prepočte 100 000 EUR v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov; to neplatí, ak sa takáto pomoc má poskytnúť na podporu exportu, dopravy a na podporu rudného a uhoľného baníctva, oceliarskeho priemyslu a lodiarskeho priemyslu.
DRUHÁ ČASŤ
ROZSAH ŠTÁTNEJ POMOCI
§ 4
Poskytovanie štátnej pomoci
(1)
Štátna pomoc sa môže poskytnúť na podporu
a)
hospodárskeho rozvoja okresov,10) v ktorých je životná úroveň mimoriadne nízka alebo v ktorých je vysoká nezamestnanosť (ďalej len „rozvoj okresov“) (§ 6 ods. 1),
b)
uskutočnenia významného spoločného projektu spoločenstva a Slovenskej republiky,
c)
rozvoja určitých činností alebo určitých hospodárskych oblastí, ak táto pomoc zásadne nepriaznivo neovplyvní podmienky obchodu9) medzi Slovenskou republikou a spoločenstvom a ak tento zákon neustanovuje inak,
d)
záchrany kultúrnych pamiatok11) a pôvodnej slovenskej umeleckej tvorby.
(2)
Štátna pomoc sa môže poskytnúť
a)
na rozvoj okresov,
b)
na výskum a vývoj,
c)
na životné prostredie,
d)
pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa,
e)
na záchranu a reštrukturalizáciu podnikateľov v ťažkostiach,
f)
pre oceliarsky priemysel,
g)
pre lodiarsky priemysel,
h)
pre automobilový priemysel,
i)
pre priemysel syntetických vlákien.
(3)
Štátna pomoc podľa odseku 2 sa môže kumulovať v súlade s týmto zákonom.
(4)
Štátna pomoc na podporu exportu sa môže poskytnúť, ak je v súlade s dohovorom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o záväzných normách pre oficiálne podporované exportné úvery, pravidlami Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a Bernskej únie ustanovenými pre štátnu podporu exportu.
(5)
Štátna pomoc na podporu rudného a uhoľného baníctva sa môže poskytnúť, ak je v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ.
(6)
Štátna pomoc na podporu dopravy sa môže poskytnúť na koordinovanie dopravy alebo na úhradu straty za výkony poskytnuté na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme.12)
§ 5
Formy štátnej pomoci
(1)
Priamou formou štátnej pomoci je najmä
a)
dotácia,
b)
úhrada úrokov alebo časti úrokov z úveru poskytnutého podnikateľovi,
c)
úhrada časti úveru,
d)
realizácia štátnej záruky alebo bankovej záruky,
e)
návratná finančná výpomoc.
(2)
Nepriamou formou štátnej pomoci je najmä
a)
prevzatie štátnej záruky alebo bankovej záruky,
b)
poskytnutie úľavy na penále, pokute, úroku alebo na iných sankciách podľa osobitného predpisu,13)
c)
predaj nehnuteľného majetku štátu alebo obce za cenu nižšiu, ako je trhová cena,
d)
poskytovanie poradenských služieb bezplatne alebo za čiastočnú úhradu.
(3)
Štátna pomoc sa môže poskytnúť na programy štátnej pomoci schválené vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo na individuálnu štátnu pomoc.
(4)
Vláda schvaľuje program štátnej pomoci na rozvoj okresov a program štátnej pomoci pre malého podnikateľa a stredného podnikateľa.
(5)
Program štátnej pomoci obsahuje najmä
a)
predmet, účel a zásady poskytovania štátnej pomoci,
b)
poskytovateľa,
c)
výšku štátnej pomoci,
d)
spôsob vyhlásenia programu štátnej pomoci,
e)
dobu trvania programu štátnej pomoci.
(6)
Prílohou programu štátnej pomoci podľa odseku 5 je stanovisko orgánu podľa § 21 k programu štátnej pomoci.
Štátna pomoc na rozvoj okresov
§ 6
(1)
Štátna pomoc na rozvoj okresov sa môže poskytnúť za podmienky, že podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa v okrese nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa spoločenstva v priemere za posledné tri roky.
(2)
Štátna pomoc na rozvoj okresov sa môže poskytnúť podnikateľovi na obstaranie investičného majetku potrebného na začatie výroby novovzniknutým podnikateľom alebo na rozširovanie výroby alebo na činnosti, ktoré vyžadujú zmeny vyrábaných tovarov (služieb) alebo výrobného procesu podnikateľa.
(3)
Štátna pomoc podľa odseku 1 sa môže poskytnúť do 50 % nákladov podľa odseku 2; ak sa v rámci týchto investícií obstaráva nehmotný investičný majetok, môže sa štátna pomoc poskytnúť len do 25 % nákladov na obstaranie nehmotného investičného majetku.
(4)
Štátna pomoc na obstaranie majetku podľa odseku 2 sa môže poskytnúť podnikateľovi za podmienky, že sa písomne zaviaže využívať takto obstaraný majetok najmenej počas piatich rokov.
(5)
Štátna pomoc podľa odseku 1 na výskum a vývoj sa môže zvýšiť najviac o 10 % nad limit uvedený v § 8 ods. 2 a 3.
(6)
Štátna pomoc na rozvoj okresov sa môže poskytnúť aj vtedy, ak podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa v okrese dosiahne aspoň 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa spoločenstva v priemere za posledné tri roky, a to do 20 % nákladov podľa odseku 2.
§ 7
(1)
Žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci na rozvoj okresu sa predkladá okresnému úradu po schválení programu štátnej pomoci vládou.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno žiadateľa,
b)
bydlisko alebo sídlo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo žiadateľa,
d)
predmet a účel použitia požadovanej štátnej pomoci,
e)
vyčíslenie ekonomického prínosu pre rozvoj okresu,
f)
výšku požadovanej štátnej pomoci,
g)
dobu realizácie projektu.
(3)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je najmä
a)
projekt,
b)
rozpočet projektu,
c)
potvrdenie o finančnom zabezpečení projektu, najmä prísľub banky a výpis z účtu žiadateľa z banky s potvrdením banky o viazaní prostriedkov na tento účel,
d)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace alebo iný doklad o oprávnení na podnikanie, ak žiadateľ nie je zapísaný v obchodnom registri,
e)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
1.
žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou,
2.
štatutárneho orgánu žiadateľa alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou,
f)
potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom,
g)
potvrdenie o tom, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na dôchodkové zabezpečenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti,14)
h)
prehľad o poskytnutej štátnej pomoci za posledné tri roky vrátane štátnej pomoci poskytnutej podľa § 3.
(4)
Okresný úrad po posúdení žiadosti a jej príloh postúpi žiadosť spolu s prílohami a so svojím stanoviskom príslušnému ministerstvu.15) Okresný úrad vo svojom stanovisku vždy uvedie prínos realizácie projektu pre rozvoj okresu.
(5)
Príslušné ministerstvo posúdi súlad predložených žiadostí a ich príloh s týmto zákonom a programom štátnej pomoci na rozvoj okresov schváleným vládou. Ak rozhodne o poskytnutí štátnej pomoci pre ním vybraných žiadateľov, požiada orgán podľa § 21 o schválenie poskytnutia štátnej pomoci.
(6)
Na rozhodovanie o poskytnutí štátnej pomoci podľa odseku 6 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
§ 8
Štátna pomoc na výskum a vývoj
(1)
Štátna pomoc na základný výskum vykonávaný podnikateľom v rámci úlohy rozvoja vedy a techniky sa môže poskytnúť podnikateľovi do 100 % ekonomicky oprávnených nákladov, a to za podmienky, že výsledky tohto výskumu sú voľne prístupné na využitie na princípe rovnosti.
(2)
Štátna pomoc na aplikovaný výskum sa môže poskytnúť podnikateľovi do 50 % ekonomicky oprávnených nákladov na riešenie úlohy rozvoja vedy a techniky.
(3)
Štátna pomoc na vývoj sa môže poskytnúť podnikateľovi do 25 % ekonomicky oprávnených nákladov na riešenie úlohy rozvoja vedy a techniky.
(4)
Ak sa má v rámci úlohy rozvoja vedy a techniky vykonávať aplikovaný výskum spojený s vývojom, štátna pomoc sa môže poskytnúť podnikateľovi najviac v sume zodpovedajúcej váženému priemeru povolenej výšky pomoci podľa odsekov 2 a 3.
(5)
Štátna pomoc podľa odsekov 2 a 3 sa môže zvýšiť najviac o 10 %, ak ide o spoluprácu na riešení medzinárodného projektu výskumu a vývoja alebo projektu podobnej cezhraničnej spolupráce za podmienky, že sa tieto výsledky budú rozširovať a sprístupňovať.
(6)
Štátna pomoc podľa odseku 2 zvýšená podľa odseku 5, § 6 ods. 5 a § 10 ods. 2 nesmie presiahnuť 75 % a štátna pomoc podľa odseku 3 zvýšená podľa odseku 5, § 6 ods. 5 a § 10 ods. 2 nesmie presiahnuť 50 % ekonomicky oprávnených nákladov.
(7)
Maximálnu výšku štátnej pomoci uvedenú v odseku 6 nemožno prekročiť ani vtedy, ak sa na financovaní aplikovaného výskumu alebo vývoja, na ktoré sa poskytuje štátna pomoc, podieľajú aj zdroje spoločenstva.
(8)
Výšku ekonomicky oprávnených nákladov, ktorá je základom na výpočet výšky štátnej pomoci na výskum a vývoj, je žiadateľ povinný uviesť v žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci a súčasne je povinný priložiť k žiadosti podrobnú kalkuláciu ekonomicky oprávnených nákladov a projekt.
(9)
Podľa tohto zákona sa rozumie
a)
základným výskumom činnosť zameraná na nadobúdanie a rozširovanie nových vedeckých a technických poznatkov,
b)
aplikovaným výskumom výskum, ktorého cieľom je získanie nových poznatkov, ktoré sa môžu využiť pri vývoji nových výrobkov, technologických postupov a zariadení alebo služieb alebo pri zdokonalení už vyrábaných a zavedených výrobkov, technologických postupov a zariadení alebo služieb,
c)
vývojom formovanie výsledkov aplikovaného výskumu do návrhu na nové, zmenené alebo zdokonalené výrobky, technologické postupy a zariadenia alebo služby, ktoré sú určené na použitie alebo predaj vrátane vytvorenia prvého prototypu, jeho overenia a vývoja overovacej série,
d)
ekonomicky oprávnenými nákladmi náklady obstarania a náklady spracovania; ekonomicky oprávnenými nákladmi nie sú náklady na propagáciu a náklady na marketing,
e)
nákladmi obstarania náklady na spotrebu materiálu v rámci úlohy rozvoja vedy a techniky a náklady na poradenské, konzultačné a podobné služby využívané pri riešení úlohy rozvoja vedy a techniky vrátane nákladov na využívanie existujúcich výsledkov iného výskumu obstaraných žiadateľom v rámci riešenia úlohy rozvoja vedy a techniky,
f)
nákladmi spracovania náklady nevyhnutne vynaložené výlučne na riešenie úlohy rozvoja vedy a techniky vrátane nevyhnutných dodatočných nákladov vzniknutých ako priamy dôsledok výskumnej a vývojovej činnosti v rámci riešenia úlohy rozvoja vedy a techniky, a to
1.
mzdové a ostatné osobné náklady na zamestnancov podieľajúcich sa na riešení úlohy rozvoja vedy a techniky,
2.
náklady na poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie a na príspevok na poistenie v nezamestnanosti platené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov,14)
3.
ostatné priame a nepriame náklady.
(10)
Štátna pomoc na výskum a vývoj sa môže poskytnúť podnikateľovi na výskum a vývoj vykonávaný nad rámec jeho bežných podnikateľských činností. Štátna pomoc na výskum a vývoj sa môže poskytnúť podnikateľovi aj vtedy, ak ho podnieti vykonávať výskum a vývoj.
§ 9
Štátna pomoc na životné prostredie
(1)
Štátna pomoc na životné prostredie sa môže poskytnúť na
a)
investície,
b)
poradenské služby vrátane školení,
c)
prevádzkové náklady,
d)
výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a na zachovanie zdrojov energie,
e)
podporu osvety na zvýšenie všeobecného záujmu a informovanosti o životnom prostredí, podporu výrobkov, ktoré spĺňajú podmienky ochrany životného prostredia, ako aj obnovu oblastí s poškodeným životným prostredím,
f)
významné spoločné projekty spoločenstva a Slovenskej republiky.
(2)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. a) sa môže poskytnúť na investície potrebné na výrazné zníženie znečistenia životného prostredia na účel zlepšenia životného prostredia podnikateľovi, ktorý v čase zavádzania výroby nemohol využiť najlepšiu dostupnú technológiu na ochranu životného prostredia, a to do
a)
15 % nákladov vynaložených na obstaranie novej technológie, ktorá spĺňa nové požiadavky ustanovené osobitnými predpismi,16)
b)
30 % nákladov vynaložených na obstaranie novej technológie, ktorá umožňuje dosiahnuť podstatne vyššiu úroveň ochrany životného prostredia, ako vyžadujú nové požiadavky ustanovené osobitnými predpismi.16)
(3)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. a) sa môže poskytnúť do výšky uvedenej v § 6 ods. 3, ak sa má poskytnúť v okresoch podľa § 6 ods. 1. Ak sa má štátna pomoc na životné prostredie poskytnúť na výskum a vývoj alebo pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa, môže sa poskytnúť do výšky podľa § 8 alebo § 10.
(4)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. b) sa môže poskytnúť na zabezpečenie poradenských služieb vrátane školení v oblasti ochrany životného prostredia v rozsahu a za podmienok podľa § 10 ods. 5.
(5)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. c) sa môže poskytnúť len v okresoch uvedených v § 6 ods. 1 a len dočasne na kompenzáciu zvýšených výrobných nákladov pri nakladaní s odpadmi za podmienky zabezpečenia zníženia úrovne znečistenia alebo rýchlejšieho zavedenia efektívnejšieho využívania zdrojov a na kompenzáciu zvýšených nákladov na separovaný zber a s tým súvisiace skladovanie, recykláciu a spracovanie odpadu na princípe postupného znižovania tejto štátnej pomoci.
(6)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. d) sa môže poskytnúť na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov energie alebo na zachovanie zdrojov energie.
(7)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. e) sa môže poskytnúť do 50 % nákladov na uvedené činnosti s výnimkou obnovy oblastí s poškodeným životným prostredím. Štátna pomoc na obnovu oblastí s poškodeným životným prostredím sa môže poskytnúť do výšky uvedenej v odseku 2.
Štátna pomoc pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa
§ 10
(1)
Podľa tohto zákona sa rozumie
a)
malým podnikateľom podnikateľ, ktorý
1.
zamestnáva menej ako 50 zamestnancov,
2.
dosahuje ročný obrat najviac 7 000 000 EUR alebo vykazuje v účtovnej závierke hospodársky výsledok najviac 5 000 000 EUR,
3.
je ekonomicky nezávislý,
b)
stredným podnikateľom podnikateľ, ktorý
1.
zamestnáva menej ako 250 zamestnancov,
2.
dosahuje ročný obrat najviac 40 000 000 EUR alebo vykazuje v účtovnej závierke hospodársky výsledok najviac 27 000 000 EUR,
3.
je ekonomicky nezávislý,
c)
ekonomicky nezávislým podnikateľom podnikateľ, u ktorého
1.
podiel iných podnikateľov ako malých podnikateľov a stredných podnikateľov na základnom imaní alebo na hlasovacích právach nie je 25 % a viac,
2.
podiel takých malých podnikateľov a stredných podnikateľov, ktorých zakladateľmi sú iní podnikatelia ako malí podnikatelia a strední podnikatelia, na základnom imaní alebo na hlasovacích právach nie je 25 % a viac,
3.
sú preukázateľne zistené vlastnícke vzťahy na účely overenia splnenia podmienok podľa bodov 1 a 2.
(2)
Štátna pomoc pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa na výskum a vývoj sa môže zvýšiť najviac o 10 % nad výšku uvedenú v § 8 ods. 2 a 3.
(3)
Štátna pomoc pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa na životné prostredie sa môže zvýšiť najviac o 10 % nad výšku uvedenú v § 9 ods. 2.
(4)
Štátna pomoc pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa na účasť na medzinárodných výstavách sa môže poskytnúť do 50 % nákladov na výstavu.
(5)
Štátna pomoc pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa v oblasti poradenských a konzultačných služieb sa môže poskytnúť na čiastočnú úhradu nákladov za prijaté poradenské a konzultačné služby, a to v oblasti riadenia, finančných záležitostí, využitia nových technológií, v oblasti životného prostredia a ochrany práv duševného vlastníctva do 50 % nákladov za tieto služby; z tejto štátnej pomoci sa nemôžu financovať náklady na poradenské a konzultačné služby v oblasti inzercie, reklamy, právneho a daňového poradenstva, auditu a vedenia účtovníctva.
(6)
Štátna pomoc pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa sa môže poskytnúť na obstaranie hmotného investičného majetku potrebného na začatie výroby novovzniknutým podnikateľom alebo na rozširovanie výroby alebo na činnosti, ktoré vyžadujú zmeny vyrábaných tovarov (služieb) alebo výrobného procesu podnikateľa.
(7)
Štátna pomoc pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa sa môže poskytnúť na obstaranie nehmotného investičného majetku na účely využívania nových technológií.
(8)
Štátna pomoc podľa odsekov 6 a 7 sa môže poskytnúť malému podnikateľovi do 15 % oprávnených nákladov.
(9)
Štátna pomoc podľa odsekov 6 a 7 sa môže poskytnúť strednému podnikateľovi do 7,5 % oprávnených nákladov.
(10)
Oprávnenými nákladmi na účely obstarania hmotného investičného majetku podľa odseku 6 je cena obstarania17) pozemkov, budov, strojov, prístrojov a zariadení.
(11)
Oprávnenými nákladmi na účely obstarania nehmotného investičného majetku podľa odseku 7 je cena obstarania nehmotného investičného majetku, ktorý je výsledkom výskumnej a vývojovej činnosti a je predmetom priemyselných práv.
(12)
Štátna pomoc podľa odsekov 6 a 7 v okresoch podľa § 6 ods. 1 sa môže pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa zvýšiť o 15 % nad výšku uvedenú v § 6 ods. 3.
(13)
Štátna pomoc podľa odsekov 6 a 7 sa môže pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa v okresoch podľa § 6 ods. 6 zvýšiť o 10 %.
§ 11
(1)
Žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa sa predkladajú poskytovateľovi po schválení programu štátnej pomoci vládou.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno žiadateľa,
b)
bydlisko alebo sídlo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo žiadateľa,
d)
predmet a účel použitia požadovanej štátnej pomoci,
e)
vyčíslenie ekonomického prínosu,
f)
výšku požadovanej štátnej pomoci,
g)
údaje o počte zamestnancov,
h)
údaj o ročnom obrate za predchádzajúci kalendárny rok a údaj o hospodárskom výsledku za predchádzajúci kalendárny rok vykázanom v účtovnej závierke,
i)
údaje preukazujúce skutočnosti uvedené v § 10 ods. 1 písm. c).
(3)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je najmä
a)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace alebo iný doklad o oprávnení na podnikanie, ak žiadateľ nie je zapísaný v obchodnom registri,
b)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
1.
žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou,
2.
štatutárneho orgánu žiadateľa alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou,
c)
potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom,
d)
potvrdenie o tom, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na dôchodkové zabezpečenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti,14)
e)
prehľad o poskytnutej štátnej pomoci za posledné tri roky vrátane štátnej pomoci poskytnutej podľa § 3,
f)
výkaz o počte zamestnancov,
g)
účtovná závierka za predchádzajúci rok,
h)
doklady preukazujúce údaje podľa odseku 2 písm. i).
(4)
Poskytovateľ posúdi súlad predložených žiadostí a ich príloh s týmto zákonom a programom štátnej pomoci pre malého podnikateľa a stredného podnikateľa schváleným vládou, rozhodne o poskytnutí štátnej pomoci a požiada orgán podľa § 21 o schválenie poskytnutia štátnej pomoci pre žiadateľov vybraných poskytovateľom.
(5)
Na rozhodovanie podľa odseku 4 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
§ 12
Štátna pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu podnikateľov v ťažkostiach
(1)
Štátna pomoc podnikateľom v ťažkostiach sa môže poskytnúť na
a)
záchranu,
b)
reštrukturalizáciu.
(2)
Podľa tohto zákona podnikateľom v ťažkostiach sa rozumie podnikateľ, ktorý dlhodobo vykazuje znižovanie ziskovosti alebo zvyšovanie strát alebo dlhodobo vykazuje stratu, znižovanie obratu, rast zásob, nadbytočnú výrobnú kapacitu, klesajúcu tendenciu prehľadu o peňažných tokoch (cash-flow), narastajúce dlhy alebo klesajúcu hodnotu čistého obchodného imania.
(3)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. a) sa môže poskytnúť podnikateľovi v ťažkostiach, ktorého ekonomická situácia vyvolala akútnu hrozbu jeho zrušenia s likvidáciou alebo vyhlásenia konkurzu, ak z rozboru jeho ekonomických ukazovateľov vykonaného pre podnikateľa nezávislou osobou a okolností, za ktorých sa ocitol v ťažkostiach, je preukázateľné, že reštrukturalizáciou možno obnoviť jeho dlhodobú životaschopnosť.
(4)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. a) sa môže poskytnúť podnikateľovi v ťažkostiach len raz vo forme pôžičky, úveru alebo poskytnutia záruky za úver. Táto štátna pomoc sa môže poskytnúť aj v splátkach najviac vo výške potrebnej na úhradu nevyhnutných nákladov na udržanie podnikateľa v prevádzke po dobu potrebnú na vypracovanie plánu reštrukturalizácie, najdlhšie počas šiestich mesiacov.
(5)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. b) sa môže poskytnúť len raz na realizáciu plánu reštrukturalizácie alebo konverzného procesu podnikateľovi v ťažkostiach na účel obnovenia jeho dlhodobej životaschopnosti v primeranom časovom období tak, aby sa jeho výrobná kapacita nerozširovala.
(6)
Ak sa má reštrukturalizácia vykonať znížením alebo zastavením časti výroby, môže sa štátna pomoc na reštrukturalizáciu poskytnúť aj na úhradu nákladov spojených s odstupným.18)
(7)
Štátna pomoc na reštrukturalizáciu sa môže poskytnúť podnikateľovi v ťažkostiach, ak
a)
udržanie jeho výroby je v celospoločenskom záujme,
b)
predloží taký plán reštrukturalizácie, ktorý obsahuje realizovateľný program spôsobilý dosiahnuť obnovenie jeho dlhodobej životaschopnosti a konkurencieschopnosti,
c)
realizáciou plánu reštrukturalizácie sa obnoví jeho rentabilita,
d)
nadmerne sa neobmedzí súťaž,
e)
výška poskytnutej pomoci je obmedzená na nevyhnutné minimum a je primeraná výške nákladov na reštrukturalizáciu a výsledkom reštrukturalizácie,
f)
písomne sa zaviaže
1.
komplexne realizovať plán reštrukturalizácie,
2.
pravidelne mesačne predkladať správy o plnení plánu reštrukturalizácie a predložiť ročnú správu o plnení plánu reštrukturalizácie,
3.
umožniť kontrolu dodržiavania plánu reštrukturalizácie a kontrolu správnosti mesačných a ročných správ o plnení plánu reštrukturalizácie,
4.
splniť ďalšie podmienky na poskytnutie štátnej pomoci,
5.
vrátiť poskytnutú štátnu pomoc a zaplatiť sankcie podľa osobitného predpisu,19) ak nedodrží záväzok podľa bodov 1 až 3 alebo nesplní podmienky na poskytnutie štátnej pomoci.
§ 13
Štátna pomoc pre oceliarsky priemysel
(1)
Štátna pomoc pre oceliarsky priemysel sa môže poskytnúť na
a)
výskum a vývoj,
b)
ochranu životného prostredia,
c)
úhradu nákladov spojených s čiastočným alebo úplným zastavením oceliarskej výroby.
(2)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. a) sa môže poskytnúť na úhradu nákladov na výskumné a vývojové projekty v rozsahu a za podmienok podľa § 8.
(3)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. b) sa môže poskytnúť na úhradu nákladov spojených s ochranou životného prostredia v rozsahu a za podmienok podľa § 9.
(4)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. c) sa môže poskytnúť na úhradu nákladov spojených s odstupným do 50 % týchto nákladov, ak úhrada týchto nákladov v skutočnosti vzniká v súvislosti s čiastočným alebo úplným zastavením oceliarskej výroby podnikateľa.
(5)
Oceliarskym priemyslom podľa tohto zákona sa rozumie priemysel, ktorý spracúva železnú rudu s výnimkou pyritu, železnú alebo oceľovú hubu, železný šrot a mangánovú rudu na výrobu týchto výrobkov:
a)
surové železo a ferozliatiny, a to
1.
surové železo pre oceliarstvo,
2.
zlievarenské a ostatné surové železo,
3.
zrkadlovina a vysokouhlíkový feromangán,
b)
surové výrobky a polotovary zo železa, z obyčajnej alebo zo špeciálnej ocele vrátane výrobkov na opätovné použitie a prevalcovanie, a to
1.
tekutá oceľ liata alebo neliata do ingotov vrátane ingotov na kovanie,
2.
polotovary, a to sochory, bloky, ploštiny, predvalky, a polotovary na pocínovanie, široké zvitky valcované za tepla okrem zvitkov klasifikovaných ako finálne výrobky,
c)
za tepla valcované finálne výrobky zo železa, z obyčajnej alebo zo špeciálnej ocele, a to
1.
koľajnice, podvaly, lodiarske platne, samostatné platne, stropné nosníky, profily hrubé 80 mm a viac, štetovnice,
2.
tyče a profily do 80 mm a plocháče do 150 mm,
3.
drôt,
4.
kruhové a štvorcové produkty na rúry,
5.
za tepla valcované pruhy a pásy vrátane pásov na rúry,
6.
za tepla valcované plechy do hrúbky 3 mm (povlakované alebo nepovlakované),
7.
tabule a plechy s hrúbkou 3 mm a viac, univerzálne tabule s hrúbkou 150 mm a viac,
d)
finálne výrobky zo železa, z obyčajnej a zo špeciálnej ocele, a to
1.
pocínované plechy, biele plechy cínoolovené, čierne plechy, pozinkované plechy a ostatné povlakované plechy,
2.
za studena valcované plechy do hrúbky 3 mm,
3.
elektroplechy,
4.
pásy na pocínovanie,
5.
za studena valcované plechy vo zvitkoch a v pásoch hrúbky 3 mm a viac.
§ 14
Štátna pomoc pre lodiarsky priemysel
(1)
Štátna pomoc pre lodiarsky priemysel sa môže poskytnúť podnikateľovi, ktorého predmetom podnikania je stavba lodí alebo oprava lodí, na
a)
výskum a vývoj,
b)
ochranu životného prostredia,
c)
záchranu a reštrukturalizáciu,
d)
investičnú pomoc.
(2)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. a) sa môže poskytnúť v rozsahu a za podmienok podľa § 8.
(3)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. b) sa môže poskytnúť v rozsahu a za podmienok podľa § 9.
(4)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. c) sa môže poskytnúť v rozsahu a za podmienok podľa § 12.
(5)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. d) sa môže poskytnúť na zavádzanie novej a neoverenej technológie výroby lodí alebo opravy lodí v nevyhnutnom rozsahu, najviac 10 % nákladov na zavedenie tejto technológie.
(6)
Podľa tohto zákona sa rozumie
a)
stavbou lodí stavba komerčných plavidiel,
b)
opravou lodí oprava alebo znovuuvedenie do prevádzkového stavu komerčných plavidiel,
c)
komerčným plavidlom plavidlo s vlastným pohonom spôsobilým na plavbu na šírom mori, a to
1.
nie ľahšie ako 100 gt používané na prepravu osôb alebo tovaru,
2.
nie ľahšie ako 100 gt určené na špeciálne účely, napríklad ľadoborce alebo rýpadlá,
3.
remorkéry nie s menším výkonom ako 635 kW,
4.
rybárske lode nie ľahšie ako 100 gt,
5.
nedokončené kostry plavidiel uvedených v bodoch 1 až 4, ktoré plávajú na hladine a sú pohyblivé.
§ 15
Štátna pomoc pre automobilový priemysel
(1)
Štátna pomoc pre automobilový priemysel sa môže poskytnúť podnikateľovi na
a)
výskum a vývoj,
b)
ochranu životného prostredia,
c)
záchranu a reštrukturalizáciu,
d)
investičnú pomoc.
(2)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. a) sa môže poskytnúť v rozsahu a za podmienok podľa § 8.
(3)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. b) sa môže poskytnúť v rozsahu a za podmienok podľa § 9.
(4)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. c) sa môže poskytnúť podľa § 12 za podmienky, že sa výrobná kapacita podnikateľa zníži a že výška štátnej pomoci je úmerná zníženiu výrobnej kapacity.
(5)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. d) sa môže poskytnúť do 10 % nákladov nevyhnutne potrebných pre inovačnú časť projektu, a to v závislosti od veľkosti rizika neúspešného výsledku inovácie.
(6)
Podľa tohto zákona sa rozumie
a)
automobilovým priemyslom vývoj, výroba a montáž motorových vozidiel, motorov pre motorové vozidlá a modulov alebo podsystémov pre takéto vozidlá alebo motory, a to priamo výrobcom alebo priamym dodávateľom komponentov, ak je dodávka takýchto komponentov súčasťou celkového projektu,
b)
motorovými vozidlami osobné automobily, nákladné automobily, autobusy, dodávky, cestné traktory a motokáry s výnimkou pretekárskych automobilov a motorových vozidiel na mimocestné použitie motorových vozidiel určených na prácu alebo určených pre armádu alebo na špeciálne účely, nákladné automobily na odvoz odpadkov, motocykle, poľnohospodárske a lesné traktory a karavany,
c)
inováciou zavedenie podstatne nových výrobkov alebo procesov do výroby, ak ešte nie sú používané a ak existuje riziko neúspešného výsledku inovácie pre podnikateľa.
§ 16
Štátna pomoc pre priemysel syntetických vlákien
(1)
Štátna pomoc pre priemysel syntetických vlákien sa môže poskytnúť podnikateľovi na
a)
výskum a vývoj,
b)
ochranu životného prostredia,
c)
investičnú pomoc.
(2)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. a) sa môže poskytnúť v rozsahu a za podmienok podľa § 8.
(3)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. b) sa môže poskytnúť v rozsahu a za podmienok podľa § 9.
(4)
Štátna pomoc podľa odseku 1 písm. c) sa môže poskytnúť, ak sa dosiahne výrazné zníženie výroby príslušných syntetických vlákien alebo ak sa na trhu príslušných syntetických vlákien prejavuje štrukturálny nedostatok ponuky, za podmienky, že poskytnutá štátna pomoc výrazne nezvýši kapacitu výroby príslušných syntetických vlákien.
(5)
Štátna pomoc podľa odseku 4 sa môže poskytnúť pre
a)
malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa do 75 % výšky pomoci podľa § 6 ods. 3,
b)
iných podnikateľov ako uvedených v písmene a) do 50 % výšky pomoci podľa § 6 ods. 3.
(6)
Štátna pomoc podľa odseku 5 písm. a) sa môže poskytnúť až do 100 % výšky pomoci podľa § 6 ods. 3, ak sa štátna pomoc poskytne na výrobu inovovaných výrobkov.
(7)
Podľa tohto zákona priemyslom syntetických vlákien sa rozumie vytlačovanie, tvarovanie alebo polymerizácia vrátane pridružených procesov, ktoré sú u podnikateľa technológiou pre proces vytlačovania a tvarovania všetkých typov striže a priadze z nekonečných vlákien z polyesteru, polyamidu, akrylových polymérov alebo polypropylénu bez ohľadu na ich konečné použitie.
Spoločné ustanovenia
§ 17
(1)
Žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu sa podávajú na príslušnom ministerstve, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom štátneho peňažného ústavu sa podávajú tomuto štátnemu peňažnému ústavu.
(3)
Žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci z prostriedkov obce alebo inej právnickej osoby poskytujúcej štátnu pomoc sa podávajú obci alebo tejto právnickej osobe, ak osobitný predpis neustanovuje inak.20)
(4)
K žiadosti o poskytnutie individuálnej štátnej pomoci sa prikladá aj kalkulácia nákladov, na ktorých krytie sa požaduje aj štátna pomoc, a doklady preukazujúce finančné zabezpečenie ostatných nákladov, napríklad prísľub banky a výpis z účtu banky žiadateľa s potvrdením banky o viazaní prostriedkov žiadateľa na tento účel.
§ 18
(1)
Na poskytnutie štátnej pomoci nie je právny nárok.
(2)
Štátna pomoc sa poskytuje na základe zmluvy s výnimkou štátnej pomoci poskytovanej nepriamou formou.
(3)
Ak sa štátna pomoc poskytla z prostriedkov štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce alebo z rozpočtu štátneho účelového fondu, považuje sa nedodržanie podmienok, za ktorých sa štátna pomoc poskytla, za porušenie rozpočtovej disciplíny podľa osobitného predpisu.21)
(4)
Ak sa štátna pomoc poskytla z rozpočtu inej právnickej osoby s výnimkou štátneho účelového fondu, je príjemca štátnej pomoci, ktorý nedodržal podmienky, za ktorých sa štátna pomoc poskytla, povinný
a)
vrátiť poskytnutú štátnu pomoc alebo jej neoprávnene použitú časť poskytovateľovi, a to do rozpočtu, z ktorého bola poskytnutá,
b)
zaplatiť úrok vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska za každý aj začatý deň neoprávneného použitia poskytnutej štátnej pomoci, a to do rozpočtu, z ktorého bola poskytnutá.
§ 19
(1)
Príjemca štátnej pomoci je povinný
a)
preukázať poskytovateľovi použitie prostriedkov štátnej pomoci a oprávnenosť vynaložených nákladov,
b)
umožniť poskytovateľovi vykonanie kontroly
1.
použitia prostriedkov štátnej pomoci,
2.
oprávnenosti vynaložených nákladov,
3.
dodržania podmienok poskytnutia štátnej pomoci.
(2)
Na vykonávanie kontroly podľa odseku 1 sa primerane použijú základné pravidlá kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.22)
§ 20
Na štátnu pomoc poskytovanú nepriamou formou sa vzťahujú osobitné predpisy.13) Ustanovenia tohto zákona o schvaľovaní štátnej pomoci nie sú týmto dotknuté.
TRETIA ČASŤ
ÚRAD PRE ŠTÁTNU POMOC
§ 21
(1)
Zriaďuje sa Úrad pre štátnu pomoc (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy na posudzovanie, hodnotenie, schvaľovanie štátnej pomoci, kontrolu jej poskytnutia a evidenciu štátnej pomoci. Úrad je rozpočtovou organizáciou so sídlom v Bratislave.
(2)
Na čele úradu je riaditeľ, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Funkčné obdobie riaditeľa je päť rokov. Funkcia riaditeľa je nezlučiteľná s funkciou štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu poskytovateľa alebo príjemcu.
(3)
Riaditeľa možno odvolať, ak
a)
porušil tento zákon,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
c)
stratil schopnosť vykonávať svoju funkciu zo zdravotných alebo z iných dôvodov,
d)
začal vykonávať funkciu nezlučiteľnú s funkciou riaditeľa,
e)
vzdal sa funkcie.
§ 22
(1)
Štátna pomoc podľa tohto zákona sa môže poskytnúť, len ak je schválená úradom, s výnimkou poskytovania pomoci podľa § 3. Úrad je povinný preskúmavať splnenie podmienok, za ktorých možno poskytnúť štátnu pomoc.
(2)
Poskytovateľ pomoci podľa § 3 je povinný oznámiť úradu poskytnutie tejto pomoci do 15 dní od jej poskytnutia. Príjemca pomoci podľa § 3 je povinný oznámiť úradu prijatie tejto pomoci do 15 dní od jej prijatia.
(3)
Úrad je oprávnený vyžiadať od príslušných štátnych orgánov, obcí, podnikateľov a iných právnických osôb a fyzických osôb informácie, ak sú potrebné na posúdenie súladu poskytnutia štátnej pomoci s týmto zákonom; tieto osoby sú povinné úradu takéto informácie bezodkladne poskytnúť.
(4)
Podnikateľ žiadajúci o poskytnutie štátnej pomoci je povinný k žiadosti o jej poskytnutie priložiť prehľad štátnej pomoci a prehľad pomoci podľa § 3, ktorá bola jemu alebo jeho právnemu predchodcovi poskytnutá v bezprostredne predchádzajúcich troch kalendárnych rokoch.
(5)
Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať si informácie od iných poskytovateľov o nimi poskytnutej štátnej pomoci a tieto osoby sú povinné uvedené informácie bezodkladne poskytnúť.
§ 23
(1)
Poskytovateľ je povinný pred poskytnutím štátnej pomoci požiadať úrad o schválenie poskytnutia štátnej pomoci (ďalej len „žiadosť o schválenie“).
(2)
Úrad je povinný posúdiť žiadosť o schválenie do 60 dní od doručenia žiadosti o schválenie; v odôvodnených prípadoch môže riaditeľ túto lehotu primerane predĺžiť.
(3)
Schválenie alebo neschválenie poskytnutia štátnej pomoci po uplynutí lehoty podľa odseku 2 oznamuje úrad bezodkladne poskytovateľovi a Ministerstvu financií Slovenskej republiky; v oznámení o neschválení uvedie aj dôvody.
§ 24
(1)
Úrad je oprávnený u poskytovateľa kontrolovať poskytnutie štátnej pomoci. Na tento účel je úrad oprávnený overiť si potrebné skutočnosti aj u príjemcu. Príjemca je povinný umožniť úradu toto overenie.
(2)
Na vykonávanie kontroly podľa odseku 1 sa primerane použijú základné pravidlá kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.22)
(3)
Ak úrad v priebehu vykonávania kontroly zistí, že štátna pomoc sa poskytuje v rozpore s týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, oznámi túto skutočnosť bezodkladne poskytovateľovi štátnej pomoci, ktorý je povinný okamžite pozastaviť ďalšie vyplácanie poskytovania štátnej pomoci.
§ 25
(1)
Rozhodnutie o tom, že štátna pomoc sa poskytla neoprávnene, vydáva úrad aj bez návrhu. Na toto rozhodovanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Za neoprávnene poskytnutú štátnu pomoc sa považuje štátna pomoc poskytnutá pred schválením jej poskytnutia úradom alebo poskytnutá napriek neschváleniu jej poskytnutia úradom. Rozhodnutie podľa odseku 1 nemožno vydať po uplynutí piatich rokov od poskytnutia štátnej pomoci.
(3)
Návrh na vydanie rozhodnutia podľa odseku 1 môže podať osoba uvedená v § 1 ods. 1.
(4)
Účastníkmi konania sú poskytovateľ a podnikateľ, ktorému sa poskytla štátna pomoc; ak sa konanie začalo na návrh, účastníkom je aj navrhovateľ.
(5)
V rozhodnutí podľa odseku 1 úrad súčasne rozhodne o vrátení neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci a o zaplatení penále podľa § 26.
(6)
Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 nemožno podať opravný prostriedok.
(7)
Rozhodnutie podľa odseku 1 je preskúmateľné súdom.23)
§ 26
(1)
Podnikateľ, ktorému sa poskytla štátna pomoc neoprávnene, je povinný na základe rozhodnutia úradu podľa § 25 vrátiť poskytnutú štátnu pomoc do rozpočtu, z ktorého bola poskytnutá. Vrátenie neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci vymáha poskytovateľ.
(2)
Poskytovateľ, ktorý poskytol štátnu pomoc neoprávnene, je povinný na základe rozhodnutia úradu podľa § 25 zaplatiť penále vo výške 0,2 % z neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci; toto penále je príjmom štátneho rozpočtu a vymáha ho príslušný územný finančný orgán.24)
§ 27
(1)
Úrad môže subjektu, ktorý porušil povinnosti podľa § 22 ods. 3 a § 30, uložiť pokutu, a to aj opakovane, vo výške
a)
1 000 Sk, ak ide o fyzickú osobu,
b)
10 000 Sk, ak ide o právnickú osobu.
(2)
Úrad môže subjektu, ktorý porušil povinnosti podľa § 22 ods. 2 a § 24 ods. 3, a to podľa závažnosti a dĺžky trvania tohto porušenia, uložiť pokutu do výšky
a)
100 000 Sk, ak ide o fyzickú osobu,
b)
1 000 000 Sk, ak ide o právnickú osobu.
(3)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Úrad je oprávnený uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď zistil porušenie povinnosti uloženej týmto zákonom, najneskôr do piatich rokov odo dňa porušenia tejto povinnosti. Pokuty podľa odsekov 1 a 2 sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 28
(1)
Úrad je povinný viesť evidenciu
a)
žiadostí o schválenie,
b)
schválených štátnych pomocí,
c)
neschválených štátnych pomocí,
d)
oznámení o poskytnutí pomoci podľa § 3.
(2)
Poskytovateľ je povinný do konca apríla poskytnúť úradu súhrnnú správu o poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok.
(3)
Úrad je povinný každoročne do konca septembra nasledujúceho roka vypracovať ročnú správu o poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok a predložiť ju vláde na prerokovanie.
(4)
Úrad predkladá Európskej komisii ročnú správu o poskytnutej štátnej pomoci po prerokovaní vládou.
§ 29
Úrad je povinný do 30 dní po uplynutí kalendárneho polroka uverejňovať zoznam príjemcov štátnej pomoci s uvedením jej účelu a výšky v Obchodnom vestníku.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 30
Právnické osoby, ktoré poskytli štátnu pomoc podľa doterajších predpisov, sú povinné predložiť úradu správu o poskytnutej štátnej pomoci za rok 1998 do 31. marca 2000 a za rok 1999 do 30. júna 2000.
§ 31
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1995 Z. z. o štátnej podpore malého a stredného podnikania.
§ 32
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
3)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v znení neskorších predpisov.
4)
§ 36 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z., zákon č. 69/1998 Z. z. o Štátnom fonde životného prostredia, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení zákona č. 162/1998 Z. z.
7)
§ 6 ods. 1 a § 27 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
8)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z. z.
9)
Článok 64 Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej (oznámenie č. 158/1997 Z. z.).
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.
11)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.
12)
Napríklad § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.
13)
Napríklad § 103 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
16)
Napríklad zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1993 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 190/1996 Z. z., zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 242/1993 Z. z., ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd.
17)
§ 25 ods. 4 písm. c) zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
18)
Zákon č. 195/1991 Zb. o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z.
19)
§ 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
20)
Napríklad zákon č. 69/1998 Z. z., vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 176/1992 Zb. o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky.
21)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
24)
§ 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.