230/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.09.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

230
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4. augusta 1999 uložená táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa:
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na obdobie od 1. júla 1999 do 31. decembra 2000 uzavretá 20. júla 1999 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu
a
Zväzom obchodu Slovenskej republiky.