229/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.09.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

229
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.
výnos z 18. augusta 1999 č. 2430/99-III/11 o rozšírení záväznosti dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.
Vo výnose sa ustanovuje, že Dodatok č. 3 zo dňa 6. mája 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 2000 uzavretej 7. mája 1997 medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva a Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska je záväzný aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe k tomuto výnosu.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Úplné znenie výnosu a zoznam zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 11/1999.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva a v Združení podnikateľov cestných stavieb Slovenska.