226/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.09.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

226
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.
výnos z 18. augusta 1999 č. 2419/99-III/11 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku.
Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu na Slovensku uzavretá 27. marca 1998 medzi Zväzom drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky a Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku a Dodatok č. 1 zo dňa 21. januára 1999 sú záväzné aj pre zamestnávateľa uvedeného v prílohe k tomuto výnosu.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Úplné znenie výnosu a zamestnávateľ, na ktorého sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 11/1999.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vo Zväze drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky a v Odborovom zväze pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.