225/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.09.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

225
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. októbra 1998 bola formou výmeny nót uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Panamskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, konzulárnych, špeciálnych alebo služobných pasov.
Dohoda nadobudla platnosť 12. augusta 1999 na základe článku 9.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.