223/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.09.1999 do 03.10.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

223
ZÁKON
z 24. augusta 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 104/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 518/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 157/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 81/1995 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 3 prvá veta znie:
„Volebné komisie sa utvoria z rovnakého počtu zástupcov politických strán alebo politických hnutí (ďalej len „politická strana“) alebo volebných koalícií politických strán (ďalej len „koalícia“), ktoré podávajú kandidátnu listinu.“.
2.
V § 17 ods. 1 sa vypúšťajú slová „politických strán“.
3.
V § 17 odsek 2 znie:
„(2)
Politické strany sa môžu dohodnúť na podaní spoločnej kandidátnej listiny a vytvoriť tak koalíciu. Pre koalíciu sa použijú primerane ustanovenia tohto zákona týkajúce sa politickej strany. Splnenie podmienok uvedených v odsekoch 3 a 4 sa v prípade koalície zisťuje tak, akoby kandidátnu listinu podala jedna politická strana.“.
4.
V § 17 ods. 3 sa vypúšťa text za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.
5.
V § 17 ods. 6 písm. a) sa na konci pripájajú slová „alebo koalície“.
6.
V § 17 sa vypúšťa odsek 10 a odseky 11, 12 a 13 sa označujú ako odseky 10, 11 a 12.
7.
V § 18 ods. 2 písm. c) sa za slová „politických strán“ vkladajú slová „alebo koalícií“.
8.
V § 19 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
9.
V § 19 ods. 3 sa na konci pripájajú slová „alebo koalícii“.
10.
V § 19 ods. 4 sa za slová „kandidujúce politické strany“ vkladajú slová „alebo koalície“.
11.
V § 21 sa vypúšťa posledná veta.
12.
V § 22 odsek 1 znie:
„(1)
Hlasovací lístok sa vytlačí pre každú politickú stranu a koalíciu, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.“.
13.
V § 23 ods. 1 sa vypúšťa tretia, štvrtá a piata veta.
14.
V § 23 ods. 2 sa za slová „politické strany“ vkladajú slová „alebo koalície“ a za slová „politických strán“ sa vkladajú slová „alebo koalície“.
15.
V § 23 odsek 3 znie:
„(3)
Počas volebnej kampane je zakázané vysielať volebnú kampaň v čase, ktorý je v rozhlasovom a televíznom vysielaní vyhradený reklame, alebo využívať rozhlasovú a televíznu reklamu na volebnú kampaň.“.
16.
V § 23 ods. 4 sa za slová „politických strán“ vkladajú slová „alebo koalícií“.
17.
V § 33 ods. 3 sa za slová „politické strany“ vkladajú slová „alebo koalície“ a za slová „politickej strany“ sa vkladajú slová „alebo koalície“.
18.
V § 34 ods. 1 sa za slová „politickej strany“ vkladajú slová „alebo koalície“.
19.
V § 34 ods. 2 sa za slová „politických strán“ vkladajú slová „alebo koalícií“ a za slová „politickej strany“ sa vkladajú slová „alebo koalície“.
20.
V § 35 ods. 2 písm. e), f) a g) sa za slová „politickú stranu“ vkladajú slová „alebo koalíciu“ v príslušnom gramatickom tvare.
21.
V § 39 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú slová „alebo koalíciu“.
22.
V § 39 ods. 2 písm. f) sa za slová „politickej strany alebo“ vkladá slovo „koalície“ a slová „politického hnutia“ sa vypúšťajú.
23.
V § 39 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú slová „alebo koalícií“.
24.
V § 41 ods. 1 prvej vete sa na konci vkladajú slová „a koalíciu“.
Druhá veta sa vypúšťa.
25.
V § 41 doterajšie odseky 2 až 4 sa nahrádzajú novými odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Ústredná volebná komisia ďalej zistí,
a)
ktoré politické strany získali menej než päť percent,
b)
ktoré koalície zložené z dvoch alebo troch politických strán získali menej než sedem percent,
c)
ktoré koalície zložené najmenej zo štyroch politických strán získali menej než desať percent
z celkového počtu platných hlasov. Pri ďalšom zisťovaní volebných výsledkov a prideľovaní mandátov sa už na tieto politické strany a koalície a hlasy pre ne odovzdané neprihliada.
(3)
Ak Ústredná volebná komisia zistí, že požiadavky podľa odseku 2 nespĺňa žiadna politická strana a žiadna koalícia, zníži postupne
a)
pri politických stranách hranicu piatich percent na hranicu štyroch percent,
b)
pri koalíciách podľa odseku 2 písm. b) hranicu siedmich percent na hranicu šiestich percent,
c)
pri koalíciách podľa odseku 2 písm. c) hranicu desiatich percent na hranicu deviatich percent
tak, aby sa pri ďalšom zisťovaní volebných výsledkov a prideľovaných mandátov mohlo prihliadať aspoň na dve politické strany alebo dve koalície, alebo na jednu politickú stranu a jednu koalíciu.“.
26.
V § 42 ods. 1 až 5 sa za slová „politické strany“ vkladajú slová „alebo koalície“ v príslušnom gramatickom tvare.
27.
V § 44 ods. 2 písm. c) sa text po prvej čiarke vypúšťa a slová „koalíciu politických strán“ sa nahrádzajú slovom „koalíciu“.
28.
V § 48 odsek 1 znie:
„(1)
Ak sa uprázdni mandát počas volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, nastupuje náhradník tej istej politickej strany, ktorého určí politická strana z kandidovaných poslancov uvedených na jej kandidátnej listine, s prihliadnutím na odbornosť poslanca, ktorého mandát sa uprázdnil. To neplatí, ak na uprázdnený mandát má nastúpiť náhradník, ktorý vo voľbách získal potrebný počet prednostných hlasov podľa § 42 ods. 5.“.
29.
V § 48 ods. 2 sa za slová „politickej strany“ vkladajú slová „alebo koalície“.
30.
V § 52 ods. 3 sa za slová „politická strana“ vkladajú slová „alebo koalícia“.
31.
V § 52 ods. 4 sa za slová „politická strana“ vkladajú slová „alebo koalícia“.
32.
V § 53 ods. 2 sa za slová „politických strán“ vkladajú slová „alebo koalícií“.
33.
V § 53 ods. 3 sa za slová „politické strany“ vkladajú slová „alebo koalície“ a za slová „Politickej strane“ sa vkladajú slová „alebo koalícii“.
Čl. II
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 200g ods. 1 písm. a) až c) sa za slová „politická strana“ vkladajú slová „alebo koalícia“.
2.
V § 200g odsek 2 znie:
„(2)
Účastníkmi konania sú politická strana alebo koalícia, ktorá podala návrh podľa odseku 1, politická strana alebo koalícia, proti registrácii kandidátnej listiny ktorej bol podaný návrh podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b), alebo politická strana alebo koalícia, o ktorú ide pri návrhu v prípade rozhodnutia o odmietnutí registrácie jej kandidátnej listiny podľa odseku 1 písm. c), a Ústredná volebná komisia.“.
Čl. III
Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona č. 597/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z., zákona č. 160/1997 Z. z., zákona č. 283/1997 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z. sa mení takto:
§ 20a sa vypúšťa.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.